1/2016 Uimahyppy Arvokisavalinta - Valintakriteerit - Valintakriteereiden tulkinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 1/2016

17.1.2016    Diaarinro 1/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Uimaliitto ry:n huippu-uintiurheilun johtoryhmän päätös 5.1.2016


ASIA            

Valinta uimahypyn Maailman Cup -kilpailuun


MUUTOKSENHAKIJA

HM


KUULTAVA

Suomen Uimaliitto ry


SUOMEN UIMALIITTO RY:N HUIPPU-UINTIURHEILUN JOHTORYHMÄN PÄÄTÖS

Suomen Uimaliitto ry:n (jäljempänä Uimaliitto) huippu-uintiurheilun johtoryhmä on uimahyppyjen asiantuntijaryhmän esityksestä 5.1.2016 päättänyt valita uimahyppyjen olympiakarsintakilpailuun 19. - 24.2.2016 lähteväksi urheilijaksi JK:n.


VALITUS PERUSTEINEEN

HM on valituksessaan vaatinut, että Uimaliiton huippu-uintiurheilun johtoryhmän päätös 5.1.2016 kumotaan siltä osin kuin hänet on jätetty valitsematta suoraan olympiakarsintakilpailuun 19. - 24.2.2016 ja että myös hänet valitaan jo annettujen näyttöjen perusteella sanottuun kilpailuun.


Perusteinaan HM on lausunut, että valintapäätös on ilmoitettujen valintakriteereiden vastainen.


Vuoden 2015 kesäkuussa olympialaisiin 2016 tähtäävien uimahyppääjien tiedossa oli ollut, että olympiakarsintakilpailuun keväällä 2016 valitaan urheilijat, jotka ovat ylittäneet lajissaan A-pisterajan tai joiden hyppykyvyn uimahypyn asiantuntijaryhmä muutoin arvioi sellaiseksi, että urheilijalla arvioidaan olevan mahdollisuus saavuttaa olympiapaikka. Tämän jälkeen 21.9.2015 valintakriteereitä muutettiin muun ohella siten, että valinnan suorittaisi yksin nuorten olympiavalmentaja sekä siten, että A-raja määräytyisi edellisten maailmanmestaruuskilpailujen 18. parhaan tuloksen mukaan. Lisäksi todettiin, että myös kesällä 2015 B-rajan ylittäneet urheilijat valittaisiin karsintakilpailuun, mutta heidän tulisi maksaa kilpailumatkansa itse.


Huippu-uintiurheilun johtoryhmä ilmoitti 2.10.2015, että liittohallituksen 21.9.2015 vahvistamia valintakriteereitä ei käytetä, vaan valinnat tehdään alkuperäisten valintakriteereiden perusteella. Tämän jälkeen valintakriteereitä muutettiin kuitenkin vielä uimahypyn asiantuntijaryhmän esityksen 17.10.2015 perusteella huippu-uintiurheilun johtoryhmän 23.10.2015 ja liittohallituksen 27.10.2015 tekemillä päätöksillä siten, että B-rajat poistettiin kokonaan ja vaadittavat pisterajat asetettiin niin korkeiksi, että rajan ylittävä urheilija saavuttaisi lähes varmasti olympiapaikan.


Uusimmat, 27.10.2015 vahvistetut valintakriteerit julkistettiin 4.11.2015. On urheilijan oikeusturvan vastaista, että valintakriteereitä muutetaan olennaisesti vain kaksi kuukautta ennen valintahetkeä, jolloin lisänäyttöjen antaminen on ongelmallista. Lisäksi uusimmissa valintakriteereissä oli ensimäistä kertaa nimetty vain tietyt kilpailut, joista suurin osa oli jo pidetty, hyväksytyiksi näyttökilpailuiksi. Kriteereitä oli muutettu liian myöhään ja tiedottamatta muutoksista urheilijoille. Muutokset eivät vastanneet liittohallituksen linjaa olympiadin kestävistä valintaperusteista ja ne olivat reilun pelin hengen ja urheilijoiden oikeusturvan vastaisia. Lisäksi valintakriteereitä muutettaessa yksi asiantuntijajäsen oli jäävätty perusteetta päätöksenteosta.              


Asiantuntijaryhmän kokouksessa 13.12.2015 oli ollut esillä vaihtoehto, jonka mukaan valinnat olympialaisten karsintakilpailuun olisi tehty alkuperäisten valintakriteereiden perusteella ja kilpailuihin olisi valittu JK, TK, IL, OL ja HM. Uimahypyn asiantuntijaryhmä oli kuitenkin päätöksissään 13.12.2015 ja 3.1.2016 päätynyt esittämään, että vain JK valitaan suoraan olympiakarsintakilpailuun ja muiden urheilijoiden valinta riippuu Madridissa 15. - 17.1.2016 järjestettävissä kilpailuissa annettavista lisänäytöistä. Riittäväksi lisänäytöksi mainitussa kilpailussa HM:lle oli asetettu 374 pistettä miesten kerroshypyssä.  


Asiantuntijaryhmä, jonka esitykseen valintapäätös 5.1.2016 on perustunut, ei ollut esittänyt HM:ää valittavaksi sen vuoksi, että hän oli ylittänyt kaikki eri vaiheissa asetetut pisterajat sellaisessa kilpailussa, joka ei ollut liittohallituksen päätöksen 27.10.2015 mukainen hyväksytty näyttökilpailu. Syyskauden suurimmassa kilpailussaan Texasissa 19.11.2015 HM oli saavuttanut pisteet 420,80. Tämä pistemäärä ylitti selvästi asetetut rajat. HM:n pistekeskiarvo kaikissa vuosina 2014 ja 2015 nykyisellä ohjelmalla hypätyissä kilpailuissa oli 394, joka myös ylitti selvästi lisänäyttönä vaaditun pistemäärän.


Alkuperäisissä valintakriteereissä ei ollut mainittu kilpailuja, joissa näytöt tuli antaa. Koska HM oli ylittänyt alkuperäisissä valintakriteereissä määrätyn A-rajan ja koska hänellä selvästi oli mahdollisuus saavuttaa karsinnoissa olympiapaikka, hänet olisi tullut valita karsintakilpailuun lisänäyttöjä vaatimatta. Päätös lisänäyttöjen antamisesta ehtona karsintakilpailuun valitsemiselle oli tässä tilanteessa valintakriteereiden ja urheilijan oikeusturvan vastaista. Valitsematta jättämistä ei voinut perustella taloudellisin syin. Taloudelliset seikat eivät lisäksi olleet asiaan vaikuttavia siitäkään syystä, että kaikille valittaville urheilijoille löytyisi tarvittaessa yksityinen rahoitus kattamaan karsintakilpailusta aiheutuvat kulut.


Näillä perusteilla valituksen kohteena olevaa päätöstä tuli muuttaa ja HM valita karsintakilpailuun. Päätös oli myös syrjivä, koska sitä tehtäessä ei ollut noudatettu lajiliiton ja Olympiakomitean selkeästi asettamia toimintatapoja.       


VASTAUS PERUSTEINEEN

Uimaliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.


Perusteinaan Uimaliitto on esittänyt, että valintoja tehtäessä on noudatettu Uimaliiton liittohallituksessa 14.1.2014 hyväksyttyä ja tuolloin myös julkaistua ja tiedotettua valintajärjestelmää.  Valintajärjestelmää oli syksyllä 2015 tarkennettu, mutta tarkennuksista oli luovuttu liittohallituksen päätöksellä 27.10.2015. Samalla oli palattu alkuperäisiin valintakriteereihin.


Alkuperäisten valintakriteereiden mukaan uimahyppyjen asiantuntijaryhmä esitti olympiakarsintakilpailuna toimivaan Maailman Cup kilpailuun valittavaksi ne urheilijat, joilla se katsoi olevan mahdollisuus olympiapaikan saavuttamiseen. Tässä tapauksessa kriteerit täytti vain yksi urheilija, jonka valintaa esitettiin ja jonka huippu-uintiurheilun johtoryhmä lopulta kilpailuihin valitsi. Uimahyppyjen arviointiryhmä esitti lisäksi, että Maailman Cupiin valittaisiin ehdollisesti myös neljä urheilijaa, joiden osalta lopullinen valinta jäisi riippumaan Madridin GP-kilpailussa 15. - 17.1.2016 tehdystä tuloksesta. HM oli yksi näistä urheilijoista. Johtoryhmä päätti myös ehdotetusta ehdollisesta valinnasta arviointiryhmän esityksen mukaisesti.     


Uimahyppyjen arviointiryhmä oli päättänyt vuoden 2015 arvokilpailujen pisterajat vuoden 2014 lopulla ja pisterajoista sekä näyttökilpailuista oli tiedotettu urheilijoille ja heidän valmentajilleen joulukuussa 2014. Vuoden 2016 Maailman Cupin pisterajoista tai näyttökilpailuista ei tuolloin vielä keskusteltu eikä päätetty. Keväällä 2015 maajoukkueurheilijoiden valmentajille oli kuitenkin suullisesti kerrottu, että kesän 2015 MM-kilpailujen (24.7. - 2.8.2015) jälkeen tehtäisiin tarkemmat valintarajat helmikuun 2016 Maailman Cupiin.


Uimahyppyjen arviointiryhmä oli luonut tarkemmat pisterajat 17.10.2015 taatakseen urheilijoille objektiivisen kohtelun valintaprosessissa. Pisterajan saavuttaminen ei vielä kuitenkaan sellaisenaan takaa, että urheilija tulee valituksi Maailman Cupiin, vaan valinnan tekee aina harkintansa mukaan huippu-uintiurheilun johtoryhmä uimahyppyjen arviointiryhmän esityksestä. Liittohallitus vahvisti pisterajat 27.10.2015 ja ne julkaistiin ja tiedotettiin 4.11.2015. Valintaesitys tehtiin 3.1.2016 ja siihen perustuva valintapäätös 5.1.2016, jotta urheilijoilla oli mahdollisuus hakea muutosta valintapäätökseen.


Urheilijoille oli tiedotettu sähköpostitse 19.9.2015 mahdollisista Maaliman Cupin näyttökilpailuista ja maajoukkueohjelma, sisältäen sanotut näyttökilpailut, oli lähetetty urheilijoille ja näiden valmentajille 24.9.2015. Tiedottaminen oli muutoinkin ollut aktiivista.


HM:ää ei ollut valittu uimahypyn olympiakarsintakilpailuna toimivaan Maailman Cup -kilpailuun ilman lisänäyttöjä, koska HM:llä ei ollut arvioitu olevan realistisia mahdollisuuksia saavuttaa olympiapaikkaa Maailman Cup -kilpailuissa. HM ei ole tehnyt riittävän hyviä suorituksia riittävän tasokkaissa kilpailuissa osoittaakseen sen, että hänellä on mahdollisuus saavuttaa olympiapaikka. Mikäli hän saavuttaa pisteet 374 lajissaan Madridin GP-kilpailussa 15. - 17.1.2016, asiaa arvioidaan toisin.


HM:lle oli ilmoitettu useaan otteeseen vuosina 2014 ja 2015, että hänenkin tuli antaa näyttönsä kansainvälisissä kilpailuissa, vaikka hän harjoitteli Yhdysvalloissa. HM:lle oli ilmoitettu, että näyttökilpailujen tuli olla vertailukelpoisia muihin näyttökilpailuihin nähden ja niistä tuli sopia etukäteen. Sähköpostiviestissä 24.9.2015 HM:lle oli ilmoitettu seitsemän kilpailua, joissa näyttöjä voisi antaa. Samassa yhteydessä oli keskusteltu siitä, käykö Texasin kilpailu tai Kanadan Camon kilpailu näyttökilpailuksi. Camon kilpailu oli hyväksytty tällaiseksi ja asiasta oli tiedotettu HM:ää. Maailman Cupin pisterajoista ja näyttökilpailuista oli informoitu HM:ää heti päätöksen julkaisuhetkellä 4.11.2015.


HM ei ollut saavuttanut Maailman Cupin pisterajaa Camon kilpailussa, jonka jälkeen hän oli pyytänyt uimahyppyjen arviointiryhmältä, että Texasin kilpailusuoritus 420,80 pistettä hyväksyttäisiin näytöksi, vaikka kysymys ei ollutkaan ollut näyttökilpailusta. Tähän ei ollut suostuttu, koska kysymyksessä olevan kilpailun tuomariskaala ei vastaa kansainvälisen kilpailun tuomariskaalaa eikä kilpailu siten ole vertailukelpoinen muihin näyttökilpailuihin nähden.      


VASTASELITYS

HM on Uimaliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, että alkuperäisen valintajärjestelmän mukaan Maailman Cupiin tuli valita urheilijat, jotka ylittivät A-rajan, sekä urheilijat, joilla katsottiin olevan mahdollisuus saavuttaa olympiapaikka karsinnassa. Syksyllä tilanne oli ollut sekava. Oli vaikuttanut siltä, että muutokset, jotka oli vedetty pois urheilijoiden oikeusturvaa heikentävinä, olivat todellisuudessa vaikuttaneet valintamenettelyyn. Ilman urheilijoiden painostusta olympiakarsintakilpailuun lähtijöiden valinta olisi jätetty viimeiseen ilmoittautumispäivään, jolloin urheilijoilla ei olisi ollut mahdollisuutta hakea päätökseen muutosta.   

 

HM olisi tullut valita suoraan olympiakarsintakilpailuun, koska hän oli osoittanut mahdollisuutensa olympiapaikkaan hypyillään ja 420,80 pisteen tuloksella Texasissa 19.11.2015. HM oli ollut tietoinen Uimaliiton päätöksestä 27.10.2015, jonka mukaan Texasin kilpailu ei sisältynyt määriteltyihin uusiin näyttökilpailuihin. Alun perin kilpailuja, joissa näytöt tuli antaa, ei kuitenkaan ollut määritelty. HM oli lähettänyt tulosten lisäksi asiantuntijaryhmälle videomateriaalia Texasin kilpailusta ja sitä seuraavasta kilpailusta. Näin ollen asiantuntijaryhmällä on ollut erinomainen mahdollisuus arvioida HM:n mahdollisuuksia saavuttaa olympiapaikka. Osa asiantuntijaryhmästä oli äänestänyt kokouksessa sen puolesta, että HM:n oli katsottava osoittaneen omaavansa mahdollisuuden saavuttaa olympiapaikka. Enemmistö jäsenistä oli kuitenkin katsonut, että HM oli antanut näyttönsä väärässä kilpailussa ja että pisterajan ylitystä ei siten tullut ottaa huomioon.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä.


Pääasiaratkaisu


Oikeusturvalautakunnan toimivalta ja kysymyksenasettelu

 

Uimaliiton huippu-uintiurheilun johtoryhmä on päätöksellään 5.1.2016 valinnut Suomen edustajaksi Maailman Cup -kilpailuun 19. - 24.2.2016 JK:n.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Esitetyn selvityksen perusteella MM-kilpailut ja Maailman Cup kilpaillaan uimahypyissä vuorovuosina. Olympiavuosina Maailman Cup toimii olympialaisten esi- ja karsintakilpailuna. Kukin maa ilmoittaa kilpailuun edustajansa, joiden menestyksen perusteella maa voi saavuttaa olympialaisiin niin sanottuja maapaikkoja. 


Oikeusturvalautakunta katsoo, että arvoltaan ja merkitykseltään Maailman Cup rinnastuu olympiavuosina uimahypyissä MM-kilpailuihin. Uimaliiton huippu-uintiurheilun johtoryhmän Maailman Cup -valintoja koskeva päätös on siten lähtökohtaisesti voitu saattaa Urheilun oikeusturvalautakunnan arvioitavaksi.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valituksen kohteena olevalla päätöksellä ei ole otettu lopullisesti kantaa siihen, ketkä urheilijat edustavat Suomea Maailman Cupissa 19. - 24.2.2016. HM:ää ei ole jätetty valitsematta kysymyksessä olevaan kilpailuun, vaan häneltä on edellytetty lisänäyttöjä tullakseen valituksi. Koska lopullinen päätös Suomen edustajista sanotussa kilpailussa on esitetyn selvityksen perusteella tarkoitus tehdä vasta 17. tai 18.1.2016, jolloin Suomen edustajat kilpailuun tulee viimeistään nimetä, oikeusturvalautakunta kuitenkin katsoo urheilijoiden oikeusturvan edellyttävän sitä, että asia voidaan jo tässä vaiheessa saattaa lautakunnan tutkittavaksi.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valituksen kohteena oleva valintapäätös rinnastuu oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitettuun arvokilpailuvalintaan ja että oikeusturvalautakunta voi tutkia kilpailuihin suoraan valitsematta jääneen HM:n valituksen.


Kuten oikeusturvalautakunta on esimerkiksi ratkaisuissaan UOL 24/2011 ja UOL 18/2014 todennut, arvokilpailuvalinnassa on lähtökohtaisesti kysymys yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta ratkaisusta. Valinnan suorittava yhdistys, joka urheilun arvokilpailujen osalta on tyypillisesti lajiliitto, valitsee arvokilpailuihin urheilullisilla perusteilla ne henkilöt, joiden lajiliitto arvioi menestyvän arvokilpailuissa. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko lajiliiton päätös tarkoituksenmukainen.


Valintapäätöksen arvioinnin kannalta tilanne on kuitenkin toinen, jos lajiliitto on ennakkoon ilmoittanut ja julkistanut valintakriteerit, joiden perusteella urheilijat arvokilpailuihin valitaan. Tällöin kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee noudattaa ilmoittamiaan valintakriteereitä ja valintapäätöstä voidaan jälkikäteen arvioida oikeudellisesti.


Tässä asiassa Uimaliitto on 14.1.2014 julkistanut valintaperusteet, joiden perusteella Suomen edustajat MM-kilpailuihin ja Maailman Cupiin valitaan. Valituksen johdosta lautakunnassa on kysymys siitä, onko valituksen kohteena oleva valintapäätös ilmoitettujen valintakriteereiden vastainen.


Sovellettavat valintakriteerit ja niiden tulkinta

 

Uimaliiton liittohallituksen päätökseen 10.1.2014 perustuvien alkuperäisten valintakriteereiden (Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2014 – 2016) kohdassa 1 on käsitelty valintoja koskevia yleisperiaatteita. Sanotun kohdan mukaan arvokilpailuihin valitaan urheilija ja/tai joukkue tämän valintajärjestelmän sekä kilpailukohtaisten kriteerien perusteella. Urheilijan/joukkueen valinta tai valitsematta jättäminen perustuu a) saavutettuun aika-/tulosrajaan, b) toiminnanjohtajan valtuuttaman henkilön tai huippu-uintiurheilun johtoryhmän harkintaan ja c) liittohallituksen oikeuteen tehdä muutoksia liiton taloudellisen tilanteen takia. Edelleen saman kohdan mukaan uimahyppyjen näytöt tulee antaa huippu-uintiurheilun johtoryhmän hyväksymässä kansainvälisessä kilpailussa.


Lisäksi valintakriteereiden kohdassa MM-kilpailut ja Maailman Cup on todettu seuraavaa:

                     

A-valintaraja on kahden edellisen vastaavan kisan alkukilpailujen 18. tulosten keskiarvo yksilölajeissa ja 10. tulosten keskiarvo parihypyissä. Uimaliitto kattaa matkakustannuksista 100 %. B-valintarajaa ei käytetä.


MM-kilpailut ja Maailman Cup kisataan uimahypyissä vuorovuosina. Olympiavuonna Maailman Cup toimii olympialaisten esi- ja karsintakilpailuna. Olympiavuotena uimahyppyjen asiantuntijaryhmä esittää Maailman Cupiin valittavaksi ne urheilijat, joilla nähdään olevan mahdollisuus olympiapaikan saavuttamiseen. Päätöksen valinnasta tekee huippu-uintiurheilun johtoryhmä. Kansainvälinen Olympiakomitea ja Fina määrittelevät uimahyppyjen valintakriteerit ja osallistujamäärät per teline olympialaisiin. Uimaliitto kattaa 100 % urheilijoiden matkakustannuksista.


Asianosaiset ovat yksimielisiä siitä, että valintapäätöstä tehtäessä on tullut noudattaa edellä selostettuja, 10.1.2014 vahvistettuja ja 14.1.2014 julkistettuja valintakriteereitä. Riitaa on kuitenkin siitä, miten kriteereitä on tulkittava.


Uimaliitto on vastineessaan todennut, että kysymyksessä olevia valintakriteereitä on tulkittava siten, että olympiavuonna Maailman Cupiin valittavien urheilijoiden valinta on aina harkinnanvarainen ja perustuu siihen, arvioidaanko urheilijalla olevan mahdollisuuksia saavuttaa kilpailuissa olympiapaikka. HM puolestaan on katsonut, että kilpailuihin tulee samojen valintakriteereiden perusteella valita ne urheilijat, jotka ovat saavuttaneet A-rajan, sekä ne urheilijat, joilla muutoin katsotaan olevan mahdollisuus saavuttaa kilpailuissa olympiapaikka.     


Antamassaan lausunnossa uimahyppyjen johtoryhmän entinen puheenjohtaja Vesa Martikkala on todennut, että hän oli esitellyt Uimaliiton hallitukselle valintakriteereitä koskien muiden ohella vuoden 2016 olympialaisia. Martikkalan mukaan olympiavuosien Maailman Cup -valintojen osalta oli päätetty, että edellisten vuosien kilpailujen perusteella määriteltyjä pisterajoja ei noudatettaisi, vaan Maailman Cupiin valittaisiin ilman erityisiä pisterajoja kaikki ne hyppääjät, joilla arvioitaisiin olevan mahdollisuus saavuttaa olympiapaikka.      


Oikeusturvalautakunta toteaa, että olympiavuoden Maailman Cup -kilpailu poikkeaa muista Maailman Cup -kilpailuista sikäli, että kilpailu toimii samalla myös olympialaisten karsintakilpailuna. Oletettavasti tästä syystä kysymyksessä oleva kilpailu on edellä selostetuissa valintakriteereissä erotettu muista MM- ja Maailman Cup -kilpailuvalinnoista. Vain olympiavuoden Maailman Cup -kilpailujen osalta valintakriteereissä on todettu, että uimahyppyjen asiantuntijaryhmä esittää Maailman Cupiin valittavaksi ne urheilijat, joilla nähdään olevan mahdollisuus olympiapaikan saavuttamiseen ja että päätöksen valinnasta tekee huippu-uintiurheilun johtoryhmä.


Oikeusturvalautakunta tulkitsee valintakriteereitä Uimaliiton esittämän kannan kanssa yhtenevästi siten, että erillisessä kappaleessa valintaperusteissa selostetun A-rajan ei ole tarkoitettu sellaisenaan takaavan valintaa Maailman Cup -kilpailuun olympiavuonna kilpailun toimiessa olympialaisten karsintakilpailuna. Olympiavuoden 2016 Maailman Cup -kilpailuun 19. - 24.2.2016 valitaan edellä selostettujen valintakriteereiden mukaan vain ne urheilijat, joilla katsotaan olevan mahdollisuus olympiapaikan saavuttamiseen sanotussa kilpailussa. Tällaista tulkintaa tukee myös edellä selostettu Martikkalan lausunto. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että valintoja koskevissa yleisperiaatteissa on todettu, että valinnat perustuvat aina myös huippu-uintiurheilun johtoryhmän harkintaan. Tulkinta on siten yhdenmukainen myös valintoja koskevien yleisperiaatteiden kanssa.    


Asian arviointi

 

Sovellettaviksi tulevien valintakriteereiden perusteella urheilijat vuoden 2016 Maailman Cupiin valitsee huippu-uintiurheilun johtoryhmä uimahyppyjen asiantuntijaryhmän esityksestä. Ainoana valintakriteerinä on tältä osin mainittu se, että valittavilla urheilijoilla tulee nähdä olevan mahdollisuus olympiapaikan saavuttamiseen. Valintakriteerit antavat siten valinnan suorittajalle varsin laajan harkintavallan päätettäessä siitä, kuka tai ketkä urheilijat Maailman Cupiin Suomea edustamaan valitaan.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että alkuperäisissä valintakriteereissä ei ole mainittu kilpailuja, joissa urheilijan on näyttönsä annettava. Yleisissä valintaperusteissa on kuitenkin mainittu, että uimahyppyjen näytöt tulee antaa huippu-uintiurheilun johtoryhmän hyväksymässä kansainvälisessä kilpailussa.  


Oikeusturvalautakunta katsoo, että hyväksyttävien näyttökilpailujen rajaamista kilpailuihin, joista osa oli jo käyty, ja uusien pisterajojen esittämistä vain noin kaksi ja puoli kuukautta ennen viimeistä valintahetkeä ei voida pitää urheilijoiden oikeusturvan kannalta asianmukaisena. Tällainen menettely aiheuttaa lisäksi epävarmuutta ja vaikeuttaa olennaisesti urheilijan valmistautumista kauden tärkeimpiin kilpailuihin. Vaikka Uimaliitto oli vielä syksyllä 2015 määritellyt erilaisia täsmennyksiä valintakriteereihin ja pisterajoihin, muutokset eivät ole koskeneet valintojen yleisperiaatteita, joiden mukaan valintapäätöstä tehtäessä huomioon tulee joka tapauksessa ottaa pisterajan ylittämisen lisäksi huippu-uintiurheilun johtoryhmän arvio menestysmahdollisuuksista. Valintapäätöstä ei ole siten voitu edes täsmennettyjen kriteereiden perusteella tehdä yksin yksittäisessä kilpailussa saavutettujen pisteiden perusteella. Selvää toisaalta on, että urheilijan menestymismahdollisuuksia arvioitaessa huomioon tulee ottaa se, minkälaisessa kilpailussa suoritus on tehty ja mahdollinen pisteraja ylitetty ja että urheilijoiden huomioon otettavien suoritusten tulee olla vertailukelpoisia toisiinsa nähden.


HM:n esittämän selvityksen perusteella hän oli saavuttanut syyskauden suurimmassa kilpailussaan Texasissa lajissaan tuloksen 420,80 pistettä, joka sinänsä ylittää selvästi häneltä Madridin GP-kilpailussa 15. - 17.1.2016 edellytetyn pisterajan. Uimaliitto on tältä osin vastineessaan todennut, että HM oli ollut tietoinen siitä, että liitto ei pitänyt Texasin kilpailua vertailukelpoisena näyttökilpailuna kansainvälisiin kilpailuihin nähden. Liitto on vastineessaan todennut tämän johtuneen siitä, että kilpailujen tuomariskaala oli erilainen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa on jäänyt epäselväksi se, miten tuomaritoiminta ja suorituspisteet kansallisen tason kilpailuissa Yhdysvalloissa poikkeavat tuomaritoiminnasta kansainvälisissä uimahyppykilpailuissa. Uimaliiton vastineeseensa liittämästä HM:n sähköpostiviestistä on kuitenkin pääteltävissä, että esimerkiksi Texasin kilpailussa pisteitä on voinut saada ainakin jonkin verran helpommin kuin Uimaliiton nimeämistä näyttökilpailuista.


Selvittämättä asiassa on jäänyt myös se, miten HM on menestynyt kansainvälisissä kilpailuissa ja niissä kansallisissa kilpailuissa, jotka Uimaliitto oli hyväksynyt näyttökilpailuiksi. Joka tapauksessa oikeusturvalautakunta katsoo, että valintapäätös on voitu tehdä riittävän tiedon pohjalta ja siten, että asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä on kyennyt käytettävissä olleiden näyttöjen perusteella arvioimaan riittävän tarkasti HM:n mahdollisuudet saavuttaa Maailman Cupissa 19. - 24.2.2016 olympiapaikka.


Johtopäätös


Kuten edellä on todettu, sovellettavat valintakriteerit jättävät valitsijalle varsin paljon harkintavaltaa. Asiassa ei ole ilmennyt, että tätä harkintavaltaa olisi käytetty asiassa väärin tai että päätös olisi HM:ää syrjivä. Näin ollen valitus on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                              Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                          sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Pekka Lindroos, Timo Ojala, Kristiina Rintala ja Thomas Stenius.