34/2023 Jalkapallo- Erotuomari - Huomautus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 34/2023
21.8.2023                                 
Diaarinro 13/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n erotuomarivaliokunnan päätös 14.2.2023

 

ASIA
Erotuomari – Huomautus

 

MUUTOKSENHAKIJA
 A

 

KUULTAVA
Suomen Palloliitto ry

 

ASIAN TAUSTA

A on toiminut avustavana erotuomarina kotimaisissa Suomen Palloliitto ry:n jalkapallo-otteluissa sekä kansainvälisissä Union of European Football Associations (”UEFA”) ja La Fédération Internationale de Football Association (”FIFA”) alaisissa otteluissa. Hän on Yleisradion pyynnöstä ja korvausta vastaan toiminut asiantuntijana 23.11.2022 ja 28.11.2022 FIFA:n järjestämän FIFA World Cup -turnauksen televisiolähetyksissä.

Palloliiton erotuomaripäällikkö on 28.11.2022 pyytänyt A:lta selontekoa tämän toiminnasta liittyen mainittuihin televisiolähetyksiin ja viitannut viestissään ryhmäsääntöihin ja UEFA:n sääntöihin kansainvälisille erotuomareille. A on toimittanut erotuomaripäällikölle selonteon 7.12.2022.

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Palloliiton erotuomarivaliokunta on 14.2.2023 antanut päätöksen, joka on kuulunut seuraavasti:

”Erotuomarivaliokunta oli yksimielinen siinä, että A on toiminut ’Erotuomareiden ja erotuomaritarkkailijoiden ryhmäsäännöt’ sekä ’General Terms and Condition for Referees officiating at UEFA matches ’ vastaisesti ottaessaan kantaa muiden erotuomareiden ratkaisuihin mediassa MM-kisojen aikana. Erotuomarivaliokunta päätti antaa A:lle huomautuksen. Erotuomarivaliokunta edellyttää, että erotuomarit sitoutuvat Suomen Palloliiton erotuomarivaliokunnan ja UEFA:n sääntöihin ja ohjeisiin, jotta heitä voidaan asetella otteluihin.”

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että Urheilun oikeusturvalautakunta kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja poistaa kurinpitoseuraamuksen. Lisäksi A on vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan hänelle asian ajamisesta aiheutuneet kulut oikeusturvalautakunnassa. Kulujensa määräksi A on vastaselityksen antamisen jälkeen ilmoittanut 4 650,00 euroa (sis. alv.).

A on ensinnäkin katsonut, että Palloliiton erotuomarivaliokunnalla ei ollut toimivaltaa määrätä kurinpitoseuraamuksia. Vaikka toimivalta olisikin, Erotuomareiden ja erotuomaritarkkailijoiden ryhmäsäännöt, joihin päätöksessä viitataan, eivät mahdollistaneet kurinpitoseuraamuksen määräämistä. Palloliitolla ei myöskään ollut oikeutta perustaa päätöksiään UEFA:n erotuomarisääntöihin. A:ta ei myöskään ollut oikeusturvavaatimusten edellyttämällä tavalla kuultu kurinpitomenettelyssä. Päätös oli lisäksi puutteellisesti perusteltu.

Huomautuksen antamiseen ei myöskään ollut aineellista perustetta. A ei ollut toiminut ryhmäsääntöjen tai UEFA:n erotuomarisääntöjen vastaisesti. Siinäkin tapauksessa, että hän olisi toiminut mainittujen sääntöjen vastaisesti, tällaiset säännöt olivat ilmeisessä ristiriidassa sananvapautta ja elinkeinovapautta koskevien perusoikeuksien kanssa ja siten urheilun kurinpidossa mitättömiä. Joka tapauksessa A ei ollut toiminut tahallisesti tai huolimattomasti.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Palloliitto on vastauksessaan vaatinut, että oikeusturvalautakunta hylkää valituksen. Palloliiton mukaan erotuomarivaliokunnan päätös ei ollut kurinpidollinen toimi. Kyseessä oli puhtaasti A:lle annettu henkilökohtainen ohjaus, jonka tarkoituksena oli muistuttaa tätä voimassa olevista säännöistä ja käytännöistä. Se seikka, ettei päätökseen sisältynyt valitusosoitusta, oli omiaan osoittamaan, ettei valiokunta ollut tarkoittanut asiaa kurinpidolliseksi vaan ainoastaan ohjaukseksi. Erotuomarivaliokunnan toimivallasta Palloliitto on lausunut, että erotuomarivaliokunnalla oli mahdollisuus antaa ohjausta myös yksittäisille erotuomareille ilman, että sitä voidaan tulkita kurinpidolliseksi toimenpiteeksi. Ohjaus oli katsottava normaaliksi yhdistysautonomiaan kuuluvaksi toimeksi, ja myös Palloliiton erotuomarivaliokunnan johtosäännössä kävi ilmi mahdollisuus ohjauksen antamiseen. Valiokunta oli huomautusta antaessaan katsonut A:n televisioesiintymisen sisältäneen elementtejä, jotka olivat antaneet aiheen ohjauksen antamiseen. Valiokunta ei päätöksessään rajoittanut sananvapautta tai kieltänyt osallistumasta esimerkiksi televisio-ohjelmiin vaan pikemminkin kannusti tähän. Sääntökohdat, joissa erotuomaria varoitetaan kommentoimasta toisen erotuomarin suorituksia, olivat tarpeen erotuomarien työrauhan ja erotuomariyhteisön sisäisen toimintakyvyn takaamiseksi. Kokeneena erotuomarina A:n oli täytynyt tulla säännöistä tietoiseksi. Säännöt ja menettelyt olivat laajalti ymmärretyt erotuomarien keskuudessa. Lisäksi oli sinänsä selvää, että UEFA:n säännöt velvoittivat A:ta.

Henkilökohtaiselle ohjaukselle riittävät perusteet ja muotoon liittyvät vaatimukset olivat erotuomarivaliokunnan päätöksessä täyttyneet.

 

VASTASELITYS

A on antanut asiassa vastaselityksen toistaen valituksessaan esitetyn sekä todeten muun ohella seuraavan.

Päätöksen sanamuodoissa yksikään sanamuoto ei tukenut Palloliiton näkemystä siitä, että kyse olisi ollut henkilökohtaisesta ohjauksesta. Kurinpitopäätökselle tyypillisten elementtien lisäksi päätös sisälsi uhan siitä, mitä A:lle voi seurata, mikäli hän jatkaa väitettyä sääntöjen vastaista menettelyä. Otteluiden asettamatta jättäminen johtaisi merkittäviin taloudellisiin menetyksiin ja jopa erotuomariuran päättymiseen. Päätöksessä oli yksiselitteisesti kyse kurinpitotoimesta.

 

LAUSUMA
Palloliitto on lausunut A:n kuluvaatimuksesta.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

A on valituksessaan vaatinut, että oikeusturvalautakunta kumoaa Palloliiton erotuomarivaliokunnan päätöksen ja poistaa A:lle annetun huomautuksen Palloliitto on vastauksessaan vedonnut siihen, ettei A:lle annettua huomautusta ole pidettävä kurinpitoseuraamuksena.

A:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko valituksen kohteena oleva Palloliiton erotuomarivaliokunnan päätös kurinpitopäätös. Toiseksi asiassa on arvioitava, onko erotuomarivaliokunnalla ollut toimivalta tehdä kysymyksessä oleva päätös. Mikäli näin katsotaan olleen, asiassa on kolmanneksi kysymys siitä, onko A:ta kuultu asianmukaisesti ennen päätöksen antamista ja onko päätös perusteltu asianmukaisesti. Mikäli näin katsotaan tapahtuneen, asiassa on vielä neljänneksi arvioitava, onko päätökselle ollut aineellinen peruste.

 

Asiassa sovellettavat Palloliiton sääntömääräykset

Palloliiton sääntöjen 24 §:n mukaan liiton kurinpitovaltaa käyttäviä elimiä ovat

a) kurinpitovaliokunta;

b) valitusvaliokunta;

c) liiton toimitusjohtaja tai nimeämänsä henkilö liiton rangaistusmääräyksissä mainituissa asioissa ja

d) seuralisenssikomiteat ja seuralisenssivalituslautakunta seuralisenssimääräyksissä

mainituissa asioissa;

e) alueelliset kurinpitotehtäviin nimitetyt toimijat Liiton kurinpitomääräyksissä mainituissa asioissa.

 

Palloliiton sääntöjen 21 §:n kohdan 16 mukaan liiton hallituksen tehtävänä on asettaa tarvittavat valiokunnat, lautakunnat ja valtakunnalliset toimielimet sekä hyväksyä niiden johtosäännöt.

Palloliiton kilpailumääräysten 7 luvussa määrätään erotuomaritoiminnasta. Mainitun luvun kohdan 24.2 mukaan erotuomarin toimivaltuuden ja luokittelun vahvistaa Palloliitto tai alue pelikausittain. Erotuomari on vastuussa toiminnastaan Palloliiton hallitukselle. Saman luvun kohdan 24.9 mukaan tehtävänsä laiminlyönyttä erotuomaria voidaan rangaista Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisesti.

Palloliiton rangaistusmääräysten kohdan 3 mukaan rangaistuslajeja ovat muun muassa kurinpidollinen varoitus, sakko sekä peli- tai toimitsijakielto joko tietyksi ottelumääräksi, kuitenkin enintään kahdeksan (8) ottelun ajaksi, taikka määräajaksi tai kohdan 2.10. mukaan väliaikaisesti. Rangaistusmääräysten kohdassa 4 määrätään kurinpitovallasta. Kohdan 4.1 mukaan kurinpitovaltaa käyttävät elimet ovat näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa valtakunnallisen toiminnan osalta Suomen Palloliiton seuraparlamentin asettama kurinpitovaliokunta ja kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja tai, puheenjohtajan ollessa esteellinen, varapuheenjohtaja yksin erikseen määrätyissä asioissa sekä alueellisen toiminnan osalta Palloliiton hallituksen asettama alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä tai liiton pääsihteerin nimeämä henkilö yksin erikseen määrätyissä asioissa. Mikäli kurinpitovaltaa käyttävä elin on esteellinen käsittelemään asian, voidaan asia siirtää toisen kurinpitovaltaa käyttävän elimen käsiteltäväksi.

 

Onko erotuomarivaliokunnan antamaa huomautusta pidettävä kurinpitoseuraamuksena?

Urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin kuuluu, että urheilijalle voidaan määrätä vain sellaisissa kurinpitomääräyksissä mainittuja seuraamuksia, joihin hänet on sitoutettu.

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 1997:165 katsonut yhdistyksen päätöksen mitättömäksi tilanteessa, jossa yhdistyksen jäsen oli määrätty määräaikaiseen metsästyskieltoon, vaikka yhdistyksen säännöissä ei ollut kurinpitoa koskevia määräyksiä. Oikeuskirjallisuudessa on todettu mainitun ratkaisun perusteella, että yhdistyksen jäsenelle voidaan yhdistysoikeudellisessa kurinpidossa määrätä vain säännöissä määriteltyjä rangaistuksia (Riitesuo, Risto: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä 2001, s. 269). Myös toisensuuntaisia kannanottoja on oikeuskirjallisuudessa esitetty ja todettu, että kokonaan poissuljettuna ei ole pidettävä sitä, että jäsenelle määrätään lievempiä seuraamuksia kuin säännöissä tai kurinpitomääräyksissä on määrätty. Esimerkkinä on todettu, että julkisen varoituksen sijasta voisi määrätä varoituksen. Edelleen kirjallisuudessa on lausuttu, että huomautuksen antamisesta ei aina tarvitse tehdä nimenomaista päätöstä ja että oikeudellisen intressin puuttumisen vuoksi tuomioistuin ei voine tutkia jäsenen vaatimusta tämäntyyppisen huomautuksen kumoamisesta aiheettomana. (Halila, Heikki – Tarasti, Lauri: Yhdistysoikeus 2011, s. 241). Kirjallisuudessa on niin ikään lausuttu, että huomautusta pidetään kurinpitorangaistuksena niissä tilanteissa, joissa huomautus on tarkoitettu tulemaan laajemman yleisön tietoon tai sellainen on ankaramman rangaistuksen määräämisen edellytys (Riitesuo, Risto: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä 2001, s. 303 – 304).

Oikeusturvalautakunta on ammattiurheilijoita koskevissa ratkaisussaan (UOL 1/2008 ja 17/2011) todennut kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellyttävän ensinnäkin sitä, että säännöissä ja määräyksissä määritellään yhtäältä teot, joilla ammatinharjoittamista voidaan rajoittaa, ja toisaalta seuraamukset, joita sääntöjä rikkovalle voidaan määrätä. Sääntöjen ja määräyksien tulee olla myös riittävän täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Näissä tapauksissa väliaikaisen toimintakiellon määräämistä ei pidetty mahdollisina, kun sellaisesta ei ollut säännöissä määräystä. Oikeusturvalautakunta on vielä ratkaisussaan UOL 1/2017 todennut, että kurinpitoa koskevissa määräyksissä on rangaistavien tekojen lisäksi määriteltävä se, minkälaisia seuraamuksia kielletystä menettelystä voi seurata. Mikäli nämä edellytykset eivät täyty, kurinpitoseuraamuksen määräämiselle ei ole edellytyksiä.  Viimeksi mainitussa ratkaisussa kurinpitoseuraamuksen määräämiselle ei katsottu olevan edellytyksiä tilanteessa, jossa säännöissä ei ollut määritelty kurinpitoseuraamuksena minkäänlaista harjoittelu- ja kilpailukieltoa, eikä sellaista katsottu olevan mahdollista määrätä myöskään säännöissä määriteltyä seurasta erottamista lievempänä seuraamuksena.

Erilaisissa lakiin perustuvissa kurinpitomenettelyissä, kuten esimerkiksi asianajajien tai luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvontaan perustuvissa kurinpitomenettelyissä taikka koulutuksen järjestämiseen perustuvissa kurinpitomenettelyissä, pidetään selvänä, että sanktiot voivat olla vain niitä kurinpitorangaistuksia, jotka mainitaan laissa (ks. esimerkiksi perusopetuslain mukaisen kurinpidon osalta Kuusikko, Kirsi: Koulujen järjestyssäännöt ja oppilaiden perusoikeudet 2006, s. 25 – 26).

Valituksen kohteena olevalla päätöksellä erotuomarivaliokunta on antanut A:lle huomautuksen, joka on koskenut A:n julkista esiintymistä kommentaattorina. Päätös on lähetetty A:lle tämän sähköpostiosoitteeseen. Tällaisesta huomautuksesta ei ole määräyksiä Palloliiton rangaistusmääräyksissä, eikä sääntömääräysten mukaan erotuomarivaliokunta lukeudu kurinpitovaltaa käyttäviin elimiin. Oikeusturvalautakunta toteaa, etteivät mainitut seikat kuitenkaan merkitse sitä, ettei huomautusta voitaisi pitää luonteeltaan sellaisena kurinpitoseuraamuksena, jonka asianmukaisuuden huomautuksen saanut henkilö voi saattaa lautakunnan tutkittavaksi. Arvioitaessa sitä, onko huomautusta pidettävä kurinpitoseuraamuksena, olennaista on, missä järjestyksessä huomautuksesta on päätetty, miten se on muotoiltu ja millaisia vaikutuksia huomautukseen liittyy.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että päätös on tehty erotuomarivaliokunnassa, joka on Palloliiton hallituksen asettama toimielin. Päätöksessä viitataan Palloliiton erotuomareiden ryhmäsääntöihin ja UEFA:n yleisiin ehtoihin ja ilmoitetaan, että erotuomarivaliokunta katsoo A:n toimineen mainittujen sääntöjen vastaisesti. Huomautus on annettu sääntöjenvastaiseksi katsotun menettelyn johdosta. Lisäksi päätöksessä ilmoitetaan erotuomarivaliokunnan edellyttävän erotuomareilta sitoutumista mainittuihin sääntöihin ja ohjeisiin, jotta heitä voidaan asetella otteluihin. Tämä viittaa siihen, että A:lle saattaa aiheutua kielteisiä seuraamuksia, mikäli hän ei huomautuksen saatuaan korjaa menettelyään. Oikeusturvalautakunta katsoo, että tässä tapauksessa huomautusta on pidettävä A:han kohdistettuna kurinpitoseuraamuksena.

 

Onko erotuomarivaliokunnalla ollut toimivalta huomautuksen antamiseen?

Kuten edellä on todettu, erotuomarivaliokuntaa ei ole mainittu Palloliiton sääntömääräyksissä kurinpitovaltaa käyttävänä toimielimenä, eikä huomautus ole Palloliiton sääntöjen mukainen kurinpitoseuraamus. Asiassa esitetystä ei myöskään käy ilmi, että erotuomarivaliokunnalle olisi delegoitu kurinpitovaltaa. Oikeusturvalautakunta katsoo, että erotuomarivaliokunta on tästä huolimatta käyttänyt huomautusta tavalla, joka tekee siitä tosiasiallisesti kurinpitoseuraamuksen. Kun erotuomarivaliokunnalla näin ollen ei ole ollut toimivaltaa kurinpitoseuraamuksen määräämiseen, annettu huomautus on jo tällä perusteella poistettava. Sen vuoksi asiassa ei ole tarvetta lausua muista menettelyllisistä taikka kurinpitoseuraamuksen määräämisen asiallisiin edellytyksiin liittyvistä perusteista, joilla A on vaatinut kurinpitoseuraamuksen poistamista. Kun Palloliitto on vedonnut siihen, ettei kysymys ole ollut kurinpitoseuraamuksesta, asiaa ei myöskään ole syytä palauttaa Palloliiton uudelleen käsiteltäväksi, vaan kurinpitoseuraamus poistetaan kokonaan.

 

Lautakuntakulut

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 momentin mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.

Valituksen kohteena oleva päätös kumotaan. Näin ollen A on voittanut asian oikeusturvalautakunnassa. Palloliitto on siten lähtökohtaisesti velvoitettava korvaamaan A:n kohtuulliset lautakuntakulut.

Palloliitto on antamassaan lausumassa pitänyt kuluvaatimusta oikeusturvalautakunnan kulukorvauskäytäntöön ja asian laatuun nähden kohtuuttomana ja katsonut, että kuluvaatimusta tulee kohtuullistaa merkittävästi.

A:n kuluvaatimus on arvonlisäveroineen 4 650,00 euroa. Kuluvaatimus perustuu A:n asiamiehen 375 euron tuntiveloitukseen ja yhteensä 10 tunnin ajankäyttöön.

Tuntipalkkion kohtuullisuuden osalta lautakunta toteaa, että päätöksessä UOL 17/2011 kohtuullisena tuntiveloitusperusteena on pidetty vaadittua 200 euroa tunnilta. Nyt kysymyksessä ollut asia on ollut varsin tavanomainen urheilun seuratoimintaan liittynyt asia, joka ei ole edellyttänyt tavanomaista yhdistysoikeudellista asiantuntemusta suurempaa asiantuntemusta. Asiaan ei ole liittynyt vaativia oikeudellisia tai näytöllisiä kysymyksiä. Asian laatuun ja vaativuuteen nähden käytettyä 375 euron tuntiveloitusperustetta on pidettävä liian suurena. Kohtuulliseksi veloitusperusteeksi lautakunta harkitsee 220 euroa tunnilta.

Asian hoitamiseen on käytetty 10 tuntia. Kuluvaatimuksesta ilmenevät toimenpiteet ovat olleet asian hoitamiseksi tarpeellisia ja työmäärä on ollut asian laatuun nähden kohtuullinen.  Näin ollen A:n kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jotka seura on velvollinen hänelle korvaamaan, ovat 2 200 euroa lisättynä arvonlisäveron määrällä eli yhteensä 2 728 euroa.

 

Päätöslauselma

Suomen Palloliiton erotuomarivaliokunnan päätös 14.2.2023 kumotaan ja A:lle annettu huomautus poistetaan.

Suomen Palloliitto ry velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut arvonlisäveroineen 2 728 eurolla.


Valitusmaksu palautetaan.

 

Äänestys.

 

Kristiina Rintala                                                
puheenjohtaja 

Paula Klami-Wetterstein
sihteeri                                                


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä, Pekka Timonen ja Juha Viertola (eri mieltä).


Eri mieltä olevan jäsenen lausunto:

Jäsen Juha Viertola:

Katson, että A:n valitus olisi tullut hylätä.

Olen enemmistön kanssa samaa mieltä siitä, että Suomen Palloliiton erotuomarivaliokunta ei ole kurinpitovaltaa käyttävä toimielin eikä se siten voi määrätä kurinpitoseuraamuksia.

Katson kuitenkin, että huomautus ei ole Suomen Palloliiton kurinpitoa koskevien säännöstön mukaisen kurinpitoseuraamus. Silloin, kun huomatusta ei ole kurinpitoa koskevissa säännöstöissä määritelty kurinpitoseuraamukseksi, huomatusta on käytetty ja voidaan käyttää huomion kiinnittämiseksi johonkin menettelyyn tai tekoon, jota ei pidetä täysin oikeana, mutta johon ei ole tarvetta kohdistaa varsinaista kurinpitomenettelyä tai määrätä kurinpitoa koskevien säännöstöjen mukaista kurinpitoseuraamusta.

Tässä tapauksessa Suomen Palloliiton erotuomarivaliokunta on mielestäni antanut toimivaltansa puitteissa huomautuksen ohjatakseen A:n toimintaa vastaisen varalta.