24 /2013 : Jalkapallo - pelioikeudettoman pelaajan peluuttaminen - ottelutuloksen muuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 24/2013

20.12.2013 Diaarinro 22/2013


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n vastalauselautakunnan ratkaisu 31.10.2013


ASIA

Pelioikeudettoman pelaajan peluuttaminen / ottelutuloksen muuttaminen vastalauseen johdosta


MUUTOKSENHAKIJA

Oulun Palloseura-jalkapallo ry


KUULTAVAT

Suomen Palloliitto ry

AC Kajaani

JIPPO


SUOMEN PALLOLIITTO RY:N VASTALAUSELAUTAKUNNAN RATKAISU 31.10.2013

Suomen Palloliitto ry:n vastalauselautakunta on ratkaisullaan 31.10.2013 hylännyt Oulun Palloseura-jalkapallo ry:n valituksen Suomen Palloliiton toimiston 4.10.2013 tekemästä päätöksestä, jolla on JIPPO:n tekemän vastalauseen perusteella muutettu 29.9.2013 pelatun Miesten Ykkösen ottelun AC Kajaani-JIPPO lopputulos AC Kajaanin häviöksi 3-0 kilpailumääräysten 24.2 §:n mukaisesti.


VALITUS PERUSTEINEEN

Oulun Palloseura-jalkapallo ry (jäljempänä OPS) on vaatinut, että ensisijaisesti valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja JIPPO:lle protestin seurauksena määrätyt kolme lisäpistettä poistetaan ja ottelun lopputulos 4-0 säilyy ennallaan sekä että seuraamus määrätään sääntörikkomuksen tehneelle AC Kajaanille edellyttäen, että sen katsotaan syyllistyneen sääntörikkomukseen. Toissijaisesti OPS on vaatinut, että valitus palautetaan vastalauselautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi.


Tulkinta pelikiellon pysymisestä voimassa niin kauan kunnes pelikielto oli kärsitty oli virheellinen tässä tapauksessa. Edelleen tulkinta oli virheellinen siitä, että kilpailumääräyksiä sovellettaessa ei päätösharkinnassa voitu ilman nimenomaista säännöstä ottaa huomioon, mitä mahdollisia seurauksia ottelun lopputuloksen muuttaminen vastalauseen johdosta saattoi aiheuttaa samassa sarjassa pelaavien seurojen sijoituksille ja siitä seuroille aiheutuvia seurauksia. Asiasta oli nimenomainen säännös lieventävien asianhaarojen huomioon ottamiseksi. Vaikka mainittua säännöstä ei olisi, mainittujen seurausten huomioon ottamista ei ollut säännöissä kielletty ja kohtuuttomuusharkintaa voitiin suorittaa myös oikeustoimilain 36 §:n perusteella.


Suomen Palloliitolla oli velvollisuus jäsenseuran vaatimuksesta puuttua ilmoitettuun epäkohtaan ja ryhtyä toimenpiteisiin sääntörikkomuksen estämiseksi, jolloin rikkomus olisi estynyt. Suomen Palloliiton vastalauselautakunta oli lisäksi jättänyt käyttämättä harkintavaltaansa ja joka tapauksessa käyttänyt sitä väärin hylätessään OPS:n valituksen. Tämän päätöksen seurauksena jäsenseuroja oli kohdeltu eriarvoisesti. OPS:n valituksessaan esille tuomia lieventäviä asianhaaroja ei oltu lainkaan huomioitu ja näiltä osin päätöksen perustelut olivat puutteelliset.


Kaudella 2013 kilpailumääräysten 24.2 §:n mukaista harkintaoikeutta sekä 24.4. §:ssä tarkoitettua lieventävien asianhaarojen huomioimista oli käytetty miesten Ykkösessä 30.6.2013 pelatun ottelun AC Kajaani-SJK osalta. SJK:n vastalauselautakunnalle tekemän valituksen johdosta vastalauselautakunta oli kumonnut aikaisemman päätöksen ja määrännyt ottelun urheilullisen lopputuloksen jäämään voimaan sääntörikkomuksesta huolimatta. Mikäli nyt valituksen kohteena olevaa päätöstä ei kumottaisi vaatimuksen mukaisesti, kysymyksessä oli Palloliiton merkittävä eriarvoinen kohtelu jäsenseuroja kohtaan.


AC Kajaanin pelaaja Ozeias Graciano ei ollut ollut pelioikeudeton AC Kajaani-JIPPO-ottelussa ja joka tapauksessa asia oli ollut epäselvä. Kyseisen pelaajan pelioikeuden oli katsottava palautuneen voimaan eikä hän enää 15.9.2013 pelatun ottelun jälkeen ole pelannut vailla pelioikeutta eikä myöskään 29.9.2013 pelatussa ottelussa AC Kajaani-JIPPO. Mikäli pelikiellon katsottaisiin olleen voimassa, asiassa oli joka tapauksessa kysymys kilpailumääräysten 24.4 §:ssä tarkoitetusta lieventävästä asianhaarasta, joka tuli huomioida päätöstä harkittaessa valittajan eduksi. Myös se seikka tuli huomioida lieventävänä asianhaarana valittajan eduksi päätösharkinnassa, että valittaja oli ollut yhteydessä Palloliittoon ennen AC Kajaani-JIPPO-ottelua ja ilmoittanut JIPPO:n protestin mahdollisuudesta. Tämä asia tuli joka tapauksessa huomioida kilpailusääntöjen 24.2 §:n mahdollistamana harkintana valittajan eduksi.


Vastalauselautakunnan päätös tuli kumota senkin vuoksi, että muussa tapauksessa aiheutuva seuraamus oli tilanteeseen syyttömälle ja ulkopuoliselle OPS:lle kohtuuton, sillä vastalauselautakunnan päätös oli ratkaissut sarjassa säilymisen/putoamisen urheilullisen saavutuksen asemesta. Kilpailumääräysten 24.4 §:n lieventävän asianhaaran voitiin katsoa täyttyvän tältäkin osin ja joka tapauksessa tämä tuli huomioida 24.2 §:n mahdollistamana harkintana valittajan hyväksi. 

 

VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry (jäljempänä SPL) on vaatinut, että valitus hylätään.


SPL:n vastalauselautakunta oli tehnyt päätöksensä itsenäisenä ja riippumattomana elimenä. Lautakunnan päätös oli täysin SPL:n kilpailumääräysten ja varoitukset ja kentältäpoistot-säännöstön mukainen ja se oli myös linjassa aikaisempien päätösten kanssa.


Tapauksessa oli selvää, että AC Kajaanin pelaaja oli saanut 1+1 = 2 ottelun pelikiellon, josta hän oli kärsinyt vain yhden ottelun. Näin ollen hänellä oli kärsimättä vielä yksi ottelu. Varoitukset ja kentältäpoistot-säännöstön E.2-kohdan mukaan pelaaja ei saa pelata virallisia otteluita ennen pelikiellon kärsimistä. Nyt ratkaistavana olevassa asiassa pelaajalla oli ollut vielä yhden ottelun pelikielto kärsimättä, kun hän oli pelannut kyseessä olevassa ottelussa, josta oli tehty vastalause SPL:n kilpailumääräysten mukaisesti. Pelikielto ei poistunut sillä, että pelikiellossa ollessaan pelaaja on pelannut otteluita ilman, että oli jäänyt siitä kiinni. Mikäli joukkue oli käyttänyt pelioikeudetonta pelaajaa, se tuomittiin pääsääntöisesti 3-0 hävinneeksi. Otteluiden tulokset vaikuttivat luonnollisesti aina kaikkiin saman sarjan/lohkon joukkueisiin, riippumatta siitä, olivatko ne syntyneet pelikentällä tai muissa sääntöjen mukaisissa päätöksissä.


Tänä vuonna vastalauselautakunnan ratkaistavana oli ollut yksi pelikiellossa olleen pelaajan peluuttamisesta johtunut asia. Siinäkin rikkonut joukkue oli tuomittu hävinneeksi sääntöjen mukaisesti. Samoin oli menetelty kaikissa ainakin tämän vuosituhannen päätöksissä, jotka olivat koskeneet pelikiellossa olleen pelaajan pelaamista.


AC Kajaani (jäljempänä ACK) on vaatinut, että valitus hylätään.


ACK:n pelaaja Ozeias Graciano oli pelannut JIPPO-pelissä, koska ACK:n sisäiseen valvontakirjanpitoon ei ollut merkitty kolmen kentältäpoiston johdosta määrättävää yhtä ylimääräistä pelikieltoa. Mikäli asia ja tapahtunut virheellisyys olisi huomattu ennen ACK-JIPPO ottelua, Graciano olisi poistettu ACK:n kokoonpanosta.


JIPPO on vaatinut, että valitus hylätään.


Gracianon pelioikeudettomuus oli ollut kiistaton ja ottelutuloksen muuttaminen oli perustunut yksiselitteisiin sääntöihin. Kilpailusääntöjä tuli tulkita kaikissa sarjan otteluissa samalla tavalla eikä päätökseen voinut vaikuttaa se, oliko rike tapahtunut kauden alussa tai lopussa. Myös joukkueiden tasapuolinen kohtelu edellytti tätä ja siksi sitä tuli myös noudattaa siten, että itse kilpailusäännön rikkomiseen kuulumattomat seikat, kuten esimerkiksi taloudelliset panostukset jätettiin ottamatta huomioon päätöksissä.


Valituksen kohteena olevassa päätöksessä oli toimittu nimenomaisesti sääntöjen mukaisesti. Valittajan näkökannan hyväksyminen merkitsisi selkeiden sääntöjen rikkomista. Mahdollisten lieventävien asianhaarojen tulisi liittyä nimenomaan sen joukkueen toimintaan, joka oli peluuttanut pelikiellossa olevaa pelaajaa. Nyt ratkaistavana olevassa tapauksessa sääntöjä rikkoneen joukkueen menettelyä voitiin pitää jopa raskauttavana, koska pelikiellossa olevaa pelaajaa oli peluutettu useassa ottelussa ja rikkomuksen tehnyt joukkue oli tämän myös myöntänyt.


Tuloksen vaikutusta valittajan tai jonkun muun sarjassa pelaavan joukkueen asemaan ei voitu ottaa huomioon, sillä ACK ei ollut vedonnut missään vaiheessa kohtuusperusteeseen eikä valittajan tilannetta tämän vuoksi voitu ottaa kohtuustarkastelussa edes huomioon. Valituksessa viitattu SJK-tapaus ei ollut verrannollinen nyt ratkaistavana olevan tapauksen kanssa, koska siinä oli kysymys pelaajasta, jolla ei ollut oikeutta pelata. Nyt ratkaistavana olevassa tapauksessa oli kyse pelikiellossa olleen pelaajan peluuttamisesta. Koska pelikiellossa ollut pelaaja oli myös pelannut ja sillä tavoin osaltaan vaikuttanut pelin lopputulokseen, ei tämänkään takia tapaukseen liittynyt lieventäviä seikkoja.

 

VASTASELITYS

OPS ei ole toimittanut vastaselitystä oikeusturvalautakunnalle määräajassa.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


SPL:n kilpailumääräysten 24.1 §:n mukaan pelaaja on pelioikeudeton, mikäli hän on pelikiellossa tai kilpailun järjestäjä on todennut hänet pelioikeudettomaksi.


Kilpailumääräysten 24.2 §:n mukaan, jos joukkue on peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa, voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä joukkue tuomita hävinneeksi. Jos rikkomukseen syyllistynyt joukkue on hävinnyt ottelun vähintään kolmella maalilla, jää saavutettu tulos voimaan. Muussa tapauksessa määrätään tulokseksi häviö 3-0.


Samojen määräysten 24.4 §:n mukaan, mikäli rikkomus on tapahtunut lieventävien asianhaarojen vallitessa, voidaan ottelutuloksen muuttamisen sijaan rikkonutta joukkuetta rangaista liiton rangaistusmääräysten mukaisesti tai määrätä kilpailun järjestäjän toimesta maksu kilpailumääräysten rikkomisesta.


Kilpailumääräysten 24.2 § sisältää jo kirjoitusasunsakin puolesta harkinnan mahdollisuuden. Sääntöjen tarkoitus huomioon ottaen pääsääntönä on kuitenkin pidettävä sitä, että pelioikeudetonta pelaajaa peluuttanut joukkue tuomitaan hävinneeksi. Kilpailumääräysten 24.4 §:n mukaisia lieventäviä asianhaaroja ja niiden soveltamista on pidettävä poikkeuksena mainitusta pääsäännöstä. Nyt ratkaistavana olevassa tapauksessa ei ole oikeusturvalautakunnan näkemyksen mukaan aihetta katsoa, että SPL:n vastalauselautakunta olisi käyttänyt harkintavaltaansa seuraamusta määrätessään jollakin tavoin virheellisesti. Oikeusturvalautakunta katsoo myös, etteivät mahdolliset lieventävät asianhaarat vaikuta tässä tapauksessa sellaisella tavalla, että vastalauselautakunnan päätöstä voitaisiin muuttaa.


Lähtökohtaisesti on myös selvää, että otteluiden lopputuloksista poikkeavat ja  pelikentän ulkopuolella tehtävät päätökset ulottavat vaikutuksensa myös samassa sarjassa tai lohkossa pelaaviin muihin joukkueisiin. Kilpailumääräyksiä on noudatettava siitä huolimatta, että mahdollinen ulkopuolinen taho joutuu tehdyn päätöksen ja ottelun lopputuloksen muuttamisen perusteella aikaisempaa epäedullisempaan asemaan.


Nyt ratkaistavana olevassa asiassa ACK:n pelaaja on saanut 1+1 ottelun eli yhteensä 2 ottelun pelikiellon. Valituksessa todetuin tavoin kyseinen pelaaja ei ole pelannut seuraavassa ACK:n ottelussa 31.8.2013, mutta tämän jälkeen pelannut tätä seuraavissa otteluissa 15.9.2013, 22.9.2013 sekä ACK-JIPPO-ottelussa 29.9.2013. Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei kyseinen pelaaja ole kärsinyt kahden pelin pelikiellostaan kuin yhden ottelun ja näin ollen hän on ollut pelioikeudeton 29.9.2013 pelatussa ottelussa, jonka tulos on myöhemmin muutettu ACK:n häviöksi. Pelaajan on katsottava olevan pelioikeudeton otteluiden lopputuloksista huolimatta niin pitkään kuin hänellä on kärsittävään pelikieltoa.


Oikeusturvalautakunta toteaa edelleen, ettei tässä tapauksessa ole löydettävissä sellaisia kohtuuttomia seikkoja, joiden johdosta oikeustoimilain 36 §:n säännös voisi tulla asiassa sovellettavaksi. Kyseisen säännöksen soveltaminen on kokonaisharkintaa ja säännöksen soveltaminen tässä tapauksessa voisi johtaa jonkun toisen seuran osalta kohtuuttomaan lopputulokseen.


Oikeusturvalautakunta katsoo lisäksi, ettei vastalauselautakunnan mahdollisesti aikaisemmin tekemällä ratkaisulla ottelun ACK-SJK osalta ole sellaista merkitystä, ettei nyt ratkaistavana olevassa asiassa voitaisi päätyä seuraamukseltaan toisenlaiseen ratkaisuun. Joka tapauksessa SPL:n vastalauselautakunta on 3.6.2013 tehnyt päätöksen pelioikeudettoman pelaajan peluuttamista ja FC Lahtea koskien. Ottelun lopputulos on muutettu FC Lahden häviöksi 3-0. Mainitussa SPL:n vastineen liitteenä olevassa päätöksessä on todettu, että 24.2 §:n määräystä on pidettävä pääsääntönä. Kyseisessä ratkaisussa on myös ollut kysymys samantyyppisestä asiasta ja pelikiellossa olleen pelaajan peluuttamisesta kuin myös nyt oikeusturvalautakunnan ratkaistavana olevassa asiassa. Näin ollen SPL:n ratkaisukäytäntöä ja vastalauselautakunnan ratkaisua nyt ratkaistavana olevassa asiassa ei voida pitää yhtä seuraa syrjivänä tai jäsenseurojen yhdenvertaisen kohtelun vastaisena.


Edellä kerrotuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että OPS:n valitus SPL:n vastalauselautakunnan ratkaisusta 31.10.2013 on hylättävä.


Päätöslauselma


Oulun Palloseura-jalkapallo ry:n valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                              Sami Korhonen

puheenjohtaja                            sihteeri