7/2012 Jääkiekko: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Kaksoisedustusoikeus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 7/2012

17.2.2012    Diaarinro 6/2012    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n Pohjoisen alueen kilpailuvaliokunnan päätös 18.1.2012 


ASIA                                                       

Pelaajan kaksoisedustusoikeus 


MUUTOKSENHAKIJA 

Raahen Jääkiekkoklubi ry


KUULTAVA 

Suomen Jääkiekkoliitto ry 


POHJOISEN ALUEEN KILPAILUVALIOKUNNAN PÄÄTÖS 

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n Pohjoisen alueen kilpailuvaliokunta on päätöksellään 18.1.2012 kumonnut aluepäällikön suullisesti antaman edustusoikeusluvan, jonka mukaan tyttöpelaajat saisivat pelata Raahen Jääkiekkoklubin C-tyttöjen SM-sarjassa ja samanaikaisesti toisen seuran poikajoukkueessa Pohjoisen alueen aluesarjassa. Päätöksen perusteina on todettu muun muassa seuraavaa. 


Kuhmossa oli 17.12.2011 järjestetty C-tyttöjen SM-karsintaturnaus. Ennen karsintaturnausta Raahen Jääkiekkoklubi ry:n C-tyttöjen joukkueeseen oli tehty useita pelaajasiirtoja Pohjoisen ja Lapin alueen seuroista. Pohjoisen alueen aluepäällikkö oli ilmoittanut Raahen Jääkiekkoklubi ry:n puheenjohtajalle, että tyttöpelaajat voivat jatkaa pelaamista kotipaikkakuntansa poikajoukkueessa. 


Kilpailusääntöjen perusteella pelaajilla ei ole oikeutta pelata Raahen Jääkiekkoklubi ry:n tyttöjoukkueessa ja samanaikaisesti edustaa toisen seuran poikajoukkuetta Pohjoisen aluesarjassa. Raahen Jääkiekkoklubille oli ilmoitettu Jääkiekkoliiton toimesta, että jos pelaajia siirtyy Raahen Jääkiekkoklubiin muista seuroista, nämä pelaajat ovat edustuskelpoisia C-tyttöjen SM-karsintaturnauksessa vain siinä tapauksessa, että siirtyvät pelaajat pelaavat Raahen Jääkiekkoklubin joukkueissa loppukauden. Perusperiaate on, että joukkuetta ei saa muodostaa vain tätä karsintaturnausta varten. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Raahen Jääkiekkoklubi ry on valituksessaan vaatinut, että Pohjoisen alueen kilpailuvaliokunnan päätös kumotaan ja että Raahen Jääkiekkoklubi ry:n C-tyttöjen joukkueella katsotaan olevan oikeus osallistua C-tyttöjen SM-lopputurnaukseen. Tätä vaatimusta se on sittemmin täsmentänyt jäljempänä vastaselityksessä todetuin tavoin. 


Oulussa järjestetyillä tyttökiekkopäivillä Raahen Jääkiekkoklubin edustajat olivat ilmoittaneet, että Raaheen perustetaan tyttöjoukkue, joka tulee valmistautumaan C-tyttöjen SM-turnaukseen kaudelle 2011 - 2012. Suomen Jääkiekkoliiton tyttökiekkokoordinaattorit olivat ohjeistaneet, että Oulun talousalueelta kerätään tyttöjoukkue ja että tytöt jatkavat pelaamista poikien sarjoissa. Tämä oli ilmoitetun mukaan mahdollista käyttämällä hyväksi kaksoisedustusoikeutta. Kaksoisedustusoikeus on toiminut useamman vuoden ajan siten, että mikäli tyttö pelaa sekä tyttö- että poikajoukkueissa, hänen edustusoikeutensa on tyttöjoukkueessa, ja toisen seuran poikajoukkueessa pelaaminen tapahtuu kaksoisedustusoikeutta käyttämällä. Raahen Jääkiekkoklubi ry oli varmistanut Pohjoisen alueen aluepäälliköltä, että kaksoisedustus on voimassa. 


Myöhemmin Jääkiekkoliiton edustaja oli todennut, että kaksoisedustusta ei voinut käyttää. Tätä Jääkiekkoliiton edustaja perusteli sillä, että tytöt eivät olleet pelanneet yhtään Jääkiekkoliiton alaista sarjaottelua puhtaalla tyttöjoukkueella. Jääkiekkoliiton mukaan riittävää ei ollut, että tytöt olivat koko syksyn harjoitelleet ja toimineet yhdessä. 


Lopulta Pohjoisen alueen aluepäällikkö oli ilmoittanut, että tyttöjen edustusoikeus tulee siirtää Raahen Jääkiekkoklubiin, ja luvannut mahdollistaa kaksoisedustuksen poikajoukkueisiin. Pohjoisen alueen aluepäällikkö oli todennut aluehallituksen ja aluepäällikön voivan tehdä poikkeussääntöjä aluesarjoihin sekä pelaajien oikeuksiin pelata eri joukkueissa. Pohjoisella alueella oli useita muitakin tapauksia, joissa pelaajalla oli kaksoisedustus tyttöjoukkueesta poikajoukkueeseen tällä tai aikaisemmilla kausilla. Tämän käytännön oli mahdollistanut Pohjoisen alueen aluehallitus, aluepäällikkö ja kilpailuvaliokunta. 


Raahen Jääkiekkoklubi toimi saatujen ohjeiden mukaisesti ja pääsi osallistumaan Kuhmossa 17.12.2011 pelattuun karsintaturnaukseen. Pelaajaoikeuksien todettiin olleen kunnossa. Raahen Jääkiekkoklubin joukkue voitti karsintaturnauksen ja saavutti paikan SM-lopputurnaukseen. Karsintaturnauksen jälkeen Jääkiekkoliiton edustaja oli ilmoittanut Raahen Jääkiekkoklubin rikkoneen törkeästi kilpailusääntöjä. Raahen Jääkiekkoklubille annettiin kaksi vaihtoehtoa: 

(1) Pelaajat siirtyvät takaisin omiin seuroihin, jolloin tyttöjoukkueen toiminta loppuu ja SM-lopputurnauspaikka menetetään. 

(2) Kaikki tytöt jatkavat Raahen Jääkiekkoklubin joukkueessa eikä kukaan saa pelata kaudella 2011 - 2012 muussa joukkueessa. 


Raahen Jääkiekkoklubi päätti toimia kohdan 2 mukaisesti, mutta Jääkiekkoliiton edustaja oli todennut, ettei Raahen Jääkiekkoklubin tyttöjoukkue voi tästä huolimatta osallistua SM-lopputurnaukseen. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai että se joka tapauksessa hylätään. 


Valituksessa on vaadittu osallistumisoikeutta SM-lopputurnaukseen. Jääkiekkoliitto ei ole tehnyt päätöstä pelaajien edustuskelpoisuudesta karsintaturnauksessa eikä osallistumisoikeutta SM-lopputurnaukseen ole päätetty. Valituksen kohteena olevassa Pohjoisen alueen päätöksessä on otettu kantaa ainoastaan pelaajien mahdollisuuteen edustaa kahta seuraa samanaikaisesti. Valituksen käsittelemiseen ei ole siten edellytyksiä. 


Raahen Jääkiekkoklubi on valituksessaan todennut, että se oli saanut ohjeita kaksoisedustuksen käyttämisestä Jääkiekkoliiton tyttökiekkokoordinaattoreilta. Tällaisten ohjeiden antaminen on voinut tapahtua, mutta ohjeita antaneet tahot eivät ole vastuussa kilpailutoiminnasta eikä Raahen Jääkiekkoklubi ole tiedustellut edustusoikeuksista Jääkiekkoliiton kilpailutoiminnasta vastaavilta tahoilta. 


Toiseksi valituksessa on vedottu siihen, että aikaisempina vuosina kaksoisedustusta oli käytetty. Käytäntö on ollut aikaisemmin valituksessa todetun kaltainen, koska Jääkiekkoliiton kautta 2011 - 2012 edeltäneet kilpailusäännöt mahdollistivat alueiden poikkeussäännöt kaikkien alueen sarjojen osalta. Tämä sääntökohta on muutettu kaudelle 2011 - 2012, ja nyt voimassa olevan sääntökohdan mukaan alueorganisaatio voi antaa poikkeusoikeuksia vain saman seuran eri joukkueiden osalta. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa kysymys on eri seuroissa pelaavista pelaajista, eikä alueella ole tällaisen poikkeuksen antamiseen kilpailusääntöjen perusteella mahdollisuutta. Tällaista poikkeusta ei ole voinut antaa myöskään Pohjoisen alueen aluepäällikkö. Pohjoisen alueen aluepäällikkö on ylittänyt valtuutensa antaessaan luvan kaksoisedustukseen. 


Kaksoisedustus voidaan kilpailusääntöjen perusteella myöntää tyttöpelaajalle, jolla ei ole omassa seurassaan tyttöjen joukkuetta. Kaksoisedustusta ei voida myöntää yhtä turnausta varten, vaan kaksoisedustuksen myöntäminen edellyttää pelaamista seurassa koko kauden ajan. Raahen Jääkiekkoklubilla ei ole tyttöjoukkuetta, joten kaksoisedustuksia ei ole ollut mahdollista myöntää. 


Kuhmossa pelatun karsintaturnauksen aikana Raahen Jääkiekkoklubin pelaajat ovat olleet edustuskelpoisia. Kaikki karsintaturnauksessa pelanneet pelaajat eivät voi kuitenkaan osallistua SM-lopputurnaukseen, koska nämä ovat siirtyneet takaisin omien paikkakuntiensa seuroihin. Tämän johdosta Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta tulee tekemään ratkaisun siitä, onko Raahen Jääkiekkoklubilla oikeutta osallistua SM-lopputurnaukseen. 


VASTASELITYS 

Raahen Jääkiekkoklubi ry on vastaselityksessään todennut, että se ei valita osallistumisoikeudesta SM-lopputurnaukseen. Valitus koskee sitä, että Raahen Jääkiekkoklubin tulee voida osallistua turnaukseen karsintaturnauksessa käytetyllä joukkueella. Pelaajat olivat Raahen Jääkiekkoklubiin siirtyessään luottaneet Jääkiekkoliiton edustajien ilmoituksiin, että pelaajat voivat jatkaa pelaamista myös toisen seuran poikajoukkueissa. Vastaavalla tavalla oli menetelty useina aikaisempina vuosina. Tätä samaa menettelyä oli jatkettu myös kaudella 2011 - 2012 pohjoisella alueella, vaikka Jääkiekkoliitto on vastauksessaan todennut kilpailusääntöjen muuttuneen siten, etteivät liiton alueet voineet tältä osin antaa enää poikkeusmääräyksiä. 


Raahen Jääkiekkoklubi oli osallistunut Jääkiekkoliiton pohjoisen alueen aluepäällikön ohjeistamana karsintaturnaukseen. Osa pelaajista on karsintaturnauksen jälkeen Jääkiekkoliiton painostamana siirtynyt takaisin lähtöseuroihinsa. Mikäli karsintaan osallistuneita kaikkia tyttöjä ei voida päästää SM-turnaukseen, tulee Jääkiekkoliiton korvata karsinnasta aiheutuneet kulut vanhemmille ja pelaajille.    


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Käsittelyratkaisut 


Miltä osin valitus voidaan tutkia 


Raahen Jääkiekkoklubi ry on valituksessaan vaatinut vahvistettavaksi, että sillä on osallistumisoikeus C-tyttöjen SM-lopputurnaukseen. 


Jääkiekkoliitto on vastauksessaan katsonut, että valitusta ei voida käsitellä, koska sellaista päätöstä ei ole tehty, jossa osallistumisoikeus olisi evätty. 


Raahen Jääkiekkoklubi on vastaselityksessään täsmentänyt vaatimustaan siten, että valitus koskee sitä, että Raahen Jääkiekkoklubin tulee voida osallistua turnaukseen karsintaturnauksessa käytetyllä joukkueella. 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.  


Oikeusturvalautakunta voi siten ottaa kantaa yhdistyksen tekemän päätöksen sääntöjen mukaisuuteen. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa Jääkiekkoliiton Pohjoisen alueen kilpailuvaliokunnan päätöksessä on otettu kanta Raahen Jääkiekkoklubin pelaajien edustuskelpoisuuteen ja kaksoisedustusoikeuteen.  Pohjoisen alueen kilpailuvaliokunnan päätöksessä ei sitä vastoin ole otettu kantaa siihen, onko Raahen Jääkiekkoklubin C-tyttöjen joukkueella oikeutta osallistua SM-lopputurnaukseen tai minkälaisella joukkueen kokoonpanolla osallistumisoikeus voisi olla olemassa. 


Oikeusturvalautakunta tutkii siten valituksen johdosta vain sen, onko Jääkiekkoliiton Pohjoisen alueen kilpailuvaliokunnan päätös 18.1.2012 kaksoisedustusoikeuden epäämisestä Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastainen. 


Karsinnasta aiheutuneiden kulujen korvaaminen 


Raahen Jääkiekkoklubi on vastaselityksessään vaatinut, että mikäli karsintaan osallistuneita kaikkia tyttöjä ei voida päästää SM-turnaukseen, tulee Jääkiekkoliiton korvata karsinnasta aiheutuneet kulut vanhemmille ja pelaajille.   


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voi olla muun muassa yhdistyksen päätös, jonka väitetään olevan sääntöjen vastainen. Lautakunnan toimivallan yleisestä järjestämisestä johtuu, että sen toimivaltaan eivät kuulu yhdistyksen päätökseen liittyvien korvausvaatimusten tutkiminen. 


Raahen Jääkiekkoklubin vaatimus karsintaan osallistumisesta aiheutuneiden kulujen korvaamisesta on sellainen yhdistyksen päätökseen liittyvä siviilioikeudellinen vaatimus, jonka tutkiminen ei kuulu lautakunnan toimivaltaan. 


Oikeusturvalautakunta jättää tämän vaatimuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta. 


Suullinen käsittely 


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisun perustelut 


Tosiasiat ja kysymyksenasettelu 


Raahen Jääkiekkoklubi ry:n C-tyttöjen joukkueeseen on siirretty kaikkiaan 13 pelaajan eri joukkueissa olleet edustusoikeudet. Raahen Jääkiekkoklubi ry on ilmoittanut Jääkiekkoliiton Pohjoiselle alueelle, että siirtyneet tyttöpelaajat jatkavat pelaamista myös seurojensa poikajoukkueissa. Pohjoisen alueen aluepäällikkö on 16.11.2011 sähköpostiviestillä ilmoittanut, että tämä ilmoitus riittää kaksoisedustuksen tekemiseen. 


Raahen Jääkiekkoklubi ry:n C-tyttöjen joukkue on pelannut SM-karsintasarjan turnauksen Kuhmossa 17.12.2011 ja voittanut sen. Tällä perusteella joukkue saavutti paikan SM-lopputurnaukseen. 


Jääkiekkoliiton edustaja on 4.1.2012 lähettämässään sähköpostiviestissä todennut, että Raahen Jääkiekkoklubin joukkue oli kerätty Pohjoisen alueelta vastoin ohjeita. Raahen Jääkiekkoklubi on tämän jälkeen ilmoittanut luopuvansa SM-lopputurnauksen paikasta. 


Jääkiekkoliiton Pohjoisen alueen kilpailuvaliokunta on päätöksessään 18.1.2012 todennut, että Raahen Jääkiekkoklubin tyttöjoukkueen pelaajilla ei ole oikeutta pelata Raahen Jääkiekkoklubin C-tyttöjen SM-sarjajoukkueessa ja samanaikaisesti oikeutta edustaa toisen seuran poikajoukkuetta aluesarjassa. 


Raahen Jääkiekkoklubi on valituksessaan katsonut, että Raahen C-tyttöjen joukkue oli muodostettu kilpailusääntöjen mukaisesti ja sillä oli oikeus osallistua SM-lopputurnaukseen sillä joukkueella, joka oli osallistunut SM-karsintaan. 


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko Jääkiekkoliiton Pohjoisen alueen kilpailuvaliokunnan päätös 18.1.2012 kaksoisedustusoikeuden epäämisestä ollut Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastainen. Jos tämän päätöksen katsotaan olevan kilpailusääntöjen mukainen, kysymys on siitä, mikä merkitys asiassa on Raahen Jääkiekkoklubin Jääkiekkoliiton toimihenkilöiltä saamilla ohjeilla kilpailusääntöjen tulkinnasta. 


Sääntömääräykset 


Raahen Jääkiekkoklubi ry:n C-tyttöjen joukkueeseen on ollut tarkoitus kerätä pohjoisen alueelta pelaajia. Tarkoitus on ollut, että pelaajien edustusoikeus siirretään Raahen Jääkiekkoklubiin ja että eri paikkakunnilta olevat pelaajat saavat kaksoisedustusoikeuden, jonka nojalla he voivat jatkaa pelaamista myös omien paikkakuntiensa seurojen poikajoukkueissa. Näin ollen asiassa on tarkasteltava erityisesti niitä Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen sääntömääräyksiä, joissa käsitellään pelaajien siirtymistä toiseen seuraan ja kaksoisedustusta.                                                    


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohta 5.8. koskee kaksoisedustusta. Sääntömääräyksen mukaan A-nuorten III-divisioonassa, B-nuorten II-divisioonassa, B2-nuorten I divisioonassa sekä C-nuorten II-divisioonassa ja näitä alemmissa sarjoissa pelaajalle voidaan myöntää kaksoisedustus sillä edellytyksellä, että pelaajan omassa seurassa ei ole juniorijoukkuetta, jota voi ikänsä puolesta edustaa (myös vanhemmat ikäluokat). 


Kilpailusääntöjen kohdan 5.8. (kohta 1) mukaan, jos naispuolisen pelaajan edustusoikeus on seurassa, jossa ei ole naisten tai tyttöjen joukkuetta, voi pelaaja edustaa yhtä muuta liiton jäsenseuraa naisten tai tyttöjen joukkueessa. Seuran, johon pelaajalle halutaan kaksoisedustus, tulee tehdä ilmoitus kyseisen sarjan järjestäjälle kausittain. Pelaaja voi edustaa vain yhtä seuraa naisten tai tyttöjen sarjoissa. 


Kilpailusäännöistä poikkeamisen osalta sääntömääräyksen kohdassa 1.3. on todettu, että erittäin painavista syistä liittohallitus tai sen valtuuttama elin voi poiketa kilpailusäännöistä. Kilpailusääntöjen kohdassa 5.4., joka koskee pelaamista eri joukkueissa samassa seurassa, on määräys siitä, että aluehallitukset voivat antaa kilpailusäännöistä poikkeavia tai niitä täydentäviä ohjeita tai määräyksiä alueellisten C2 ja nuorempien sarjojen osalta maantieteellisistä, urheilullisista tai muista syistä johtuen. 


Kysymyksessä olevien pelaajien edustusoikeutta koskeva arviointi 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että useiden eri seurojen tyttöpelaajien edustusoikeus oli siirretty Raahen Jääkiekkoklubi ry:hyn. Joukkueeseen oli siirtynyt 13 pelaajaa eli joukkueen muodostamisen kannalta olennainen osa joukkueesta. Kysymys ei siten ole ollut siitä, että tyttöpelaaja on tullut edustamaan liiton toisen jäsenseuran tyttöjoukkuetta seurasta, jossa ei ole ollut tyttöjoukkuetta, vaan kysymys on ollut uuden joukkueen kokoamisesta. Oikeusturvalautakunnan käsityksen mukaan kysymys ei ole ollut sellaisesta kaksoisedustusoikeuden mahdollistavasta tilanteesta, jota Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdassa 5.8. tarkoitetaan. Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä ei ole tältä osin annettu myöskään aluetasolle erivapautta antaa poikkeusmääräyksiä. Näin ollen Jääkiekkoliiton Pohjoisen alueen kilpailuvaliokunnan päätös 18.1.2012 ei ole Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastainen. 


Saatujen ohjeiden merkitys 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lajiliiton toimihenkilö voi antaa liittoa sitovia tulkintoja liiton säännöistä vain, jos hänelle on liiton säännöissä annettu tällainen toimivalta. Lähtökohtana on, että seura vastaa lajiliiton sääntöjen noudattamisesta ja että seura ei voi nojautua liiton toimihenkilön ilman asianmukaista toimivaltaa antamaan ohjeeseen tai kannanottoon, joka ei ole sääntöjen mukainen. Joissakin tilanteissa mahdollista kuitenkin on, että liiton toimihenkilön taholta saatu virheellinen tai harhaanjohtava ohjeistus voidaan ottaa huomioon seuraamusharkinnassa. 


Esillä olevassa tapauksessa Jääkiekkoliitto on sinänsä myöntänyt, että Raahen Jääkiekkoklubi ry oli voinut saada harhaanjohtavia ohjeita ja tulkintoja Pohjoisen alueen aluepäälliköltä. Aluepäällikön sähköpostiviesti 16.11.2011, jonka mukaan kaksoisedustusoikeus olisi ollut tässä tapauksessa mahdollinen, on ollut edellä todetulla tavalla voimassa olleiden kilpailusääntöjen vastainen. Aluepäälliköllä ei myöskään ole ollut toimivaltaa myöntää niistä poikkeuksia muutoin kuin saman seuran eri joukkueiden osalta. Mahdollisesti myös tyttökiekkokoordinaattorien antamat ohjeet ja neuvot, joiden tarkempi sisältö on kuitenkin jäänyt epäselväksi, ovat olleet samassa suhteessa harhanjohtavia. Selvää kuitenkin on, ettei heilläkään ole ollut toimivaltaa myöntää poikkeuksia edustusoikeutta koskevista sääntömääräyksistä. 


Näin ollen aluepäällikön ja tyttökiekkokoordinaattorien ilman asianmukaista toimivaltaa esittämille kannanotoille ei voida antaa oikeudellista merkitystä arvioitaessa sitä, onko Jääkiekkoliiton päätös kaksoisedustusoikeuden epäämisestä sääntöjen vastainen. 


Kaksoisedustusta koskevan käytännön vakiintuneisuus 


Raahen Jääkiekkoklubi ry on todennut valituksessaan, että kaksoisedustus on useamman vuoden ajan toiminut siten, että tytön pelatessa sekä tyttö- että poikajoukkueessa hänen edustusoikeutensa on ollut tyttöjoukkueessa ja toisen seuran poikajoukkueessa pelaaminen on ollut mahdollista kaksoisedustuksella. 


Jääkiekkoliitto on vastauksessaan todennut, että kilpailusääntöjä oli muutettu kaudelle 2011 - 2012 siten, että enää alueet eivät ole saaneet tehdä poikkeuksia tältä osin. Aikaisempien kilpailusääntöjen perusteella Jääkiekkoliiton alueorganisaatiolla oli ollut tällainen poikkeuspäätöksen tekemiseen oikeuttava toimivalta. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että aikaisempina kausina Pohjoisella alueella on ollut Jääkiekkoliiton kilpailusääntöihin perustunut toimivalta antaa poikkeusmääräyksiä kaksoisedustuksesta. Aikaisempien vuosien käytännöllä ei ole käsillä olevassa tapauksessa merkitystä, koska sääntöjä on tältä osin nimenomaisesti muutettu kaudelle 2011 - 2012. 


Mikäli pohjoisella alueella on ollut edelleen kaudella 2011 - 2012 käytössä tällainen järjestely, se on edellä selostetulla tavalla ollut Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastainen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella tätä käytäntöä ja sen sääntöjen mukaisuutta ei ole arvioitu Jääkiekkoliiton toimielimissä. Käytäntö ei ole ollut sääntömuutoksen jälkeen myöskään siinä määrin pitkäaikaista, että käytännön voitaisiin katsoa tulleen tosiasiallisesti hyväksytyksi. 


Tälläkään perusteella Jääkiekkoliiton Pohjoisen alueen kilpailuvaliokunnan päätöstä ei ole aihetta muuttaa.  


Lopputulos 


Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei asiassa ole näytetty valituksen kohteena olevan päätöksen olevan Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastainen. 


Päätöslauselma 


Valitus hylätään. 

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n Pohjoisen alueen kilpailuvaliokunnan päätöstä 18.1.2012 ei muuteta. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Jukka Sippo                                         Timo Ojala puheenjohtaja                                      sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Jarmo Hirvonen, Mika Palmgren, Marja Ramm-Schmidt ja Jukka Virtanen.