22/2010 Koripallo: Lautakuntamenettely- Lautakunnan toimivalta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA       

PÄÄTÖS      Nro 22/2010

1.11.2010    Diaarinro:t I 15/2010 ja II 16/2010


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Koripalloliiton Läntisen alueen sääntö- ja kurinpitoryhmän päätös 22.6.2010 (nro 18/2010), jolla Mesuca Basket ry:n valmentajat Ari Mäenpää ja Afrim Tasholli on määrätty toimintakieltoon 31.10.2010 saakka 


ASIA  

I ja II

Toimintakielto 


MUUTOKSENHAKIJAT 

I 15/2010          

Ari Mäenpää 


II 16/2010        

Ari Mäenpää ja Afrim Tasholli

Mesuca Basket ry 


KUULTAVA 

I ja II

Suomen Koripalloliitto ry 


SÄÄNTÖ- JA KURINPITORYHMÄN PÄÄTÖS 

I ja II 

Suomen Koripalloliiton Läntisen alueen sääntö- ja kurinpitoryhmä on 22.6.2010 antamassaan päätöksessä määrännyt Mesuca Basket ry:n valmentajat Ari Mäenpään ja Afrim Tashollin 25.4.2010 pelatun ottelun johdosta toimintakieltoon, joka päättyy 31.10.2010.

Valitusosoituksen mukaan aluehallituksen tai sen valtuuttaman elimen kurinpitopäätöksestä voidaan valittaa 14 päivän kuluessa sen tiedoksiannosta liiton sääntö- ja kurinpitoyksikölle. 


VALITUKSET PERUSTEINEEN 

I 15/2010 

Mäenpää on valituksessaan vaatinut, että 

1.    Läntisen alueen sääntö- ja kurinpitoryhmän päätös kumotaan ja toimintakielto määrätään päättymään välittömästi; 

2.    Koripalloliitto velvoitetaan suorittamaan hänelle korvausta ansionmenetyksestä 15 420 - 16 710 euroa; 

3.    Läntisen alueen aluepäällikölle sekä sääntö- ja kurinpitoryhmän jäsenille määrätään vakava varoitus aiheutuneesta kärsimyksestä sekä kunnianloukkauksesta ja maineen menetyksestä; ja 

4.    Käsittely oikeusturvalautakunnassa olisi maksuton, koska Mäenpää oli työtön eikä hänellä ollut varaa maksaa asian käsittelystä aiheutuvia kuluja. 

Perusteluinaan Mäenpää on kertonut, että sääntö- ja kurinpitoryhmän päätös oli toimitettu tiedoksi sähköpostilla 23.6.2010. Päätöksen jälkeen Mäenpää oli yrittänyt tavoittaa Koripalloliiton edustajaa Pekka Valpolaa puhelimitse 23.6., 24.6. ja 28.6.2010. Valpola ei ollut vastannut soittopyyntöihin. Ohjeen mukaisesti valitus olisi tullut tehdä 14 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista, mutta päätöksen sisältö oli uskomaton eikä Mäenpää ollut kyennyt toimimaan järkevästi. 


II 16/2010 

Afrim Tasholli on valituksessaan vaatinut, että 

·         Läntisen alueen sääntö- ja kurinpitoryhmän päätös kumotaan ja toimintakielto määrätään päättymään välittömästi. 

Mesuca Basket ry on vaatinut, että 

1.    Koripalloliitto velvoitetaan korvaamaan aiheutuneena vahinkona järjestämättä jääneistä turnauksista 10 900 - 15 200 euroa ja menetettyinä sponsorituloina sekä kioski- ja arpajaistuloina yhteensä 30 000 euroa; 

2.    Läntisen alueen aluepäällikölle sekä sääntö- ja kurinpitoryhmän jäsenille määrätään vakava varoitus aiheutuneesta kärsimyksestä sekä kunnianloukkauksesta ja maineen menetyksestä; ja 

3.    Käsittely oikeusturvalautakunnassa olisi maksuton, koska kysymyksessä ei ollut iso eikä varakas seura.  


VASTAUS PERUSTEINEEN 

I ja II 

Suomen Koripalloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitukset jätetään tutkimatta. 

Valittajien olisi tullut hakea muutosta Läntisen alueen sääntö- ja kurinpitoryhmän ratkaisusta valittamalla 14 päivän kuluessa päätösten tiedoksiannosta liiton sääntö- ja kurinpitoyksikölle. Tästä liiton sääntö- ja kurinpitoyksikön ratkaisusta olisi saanut Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 5 §:n 4 momentin mukaan hakea muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta. Asiassa oli annettu valittajille myös tämän sisältöinen muutoksenhakuohjaus. Valittajat eivät olleet käyttäneet hyväkseen Koripalloliiton kurinpitosääntöjen edellyttämää muutoksenhakumenettelyä. Tämän johdosta valittajat eivät voi hakea muutosta myöskään oikeusturvalautakunnalta.   

Läntisen alueen sääntö- ja kurinpitoryhmä ei ollut tehnyt Mesuca Basket ry:tä koskevaa kurinpitopäätöstä eikä seuralle ole siten määrätty kurinpitosääntöjen mukaista rangaistusta. 


VASTASELITYS 

I ja II 

Mäenpää, Tasholli ja Mesuca Basket ry ovat yhteisessä vastaselityksessään todenneet aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että valittajat olivat tietoisia siitä, että valitus olisi tullut tehdä liittoon 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Mäenpää oli päätöksen saatuaan yrittänyt ottaa yhteyttä Koripalloliiton edustajaan Pekka Valpolaan. Mäenpää puheluihin ei ollut vastattu eikä Mäenpäälle ollut soitettu takaisin. 

Päätös neljän kuukauden toimintakiellosta oli seuraamuksena niin ankara, että Mäenpää ja Tasholli eivät olleet osanneet toimia asianmukaisesti. Toimintakielto estää toimimisen erotuomarina, valmentajana sekä seuran asioiden hoitamisen päivittäisissä toimistoasioissa. Tällaista seuraamusta ei ollut aikaisemmin määrätty. 

Mäenpää katsoo lisäksi, että Koripalloliitto tulee velvoittaa suorittamaan korvausta maineen menetyksestä aiheutuneesta kärsimyksestä sekä tulojen menetyksestä valmentajasopimuksen mukainen määrä. 

Mesuca Basket ry:lle ei ollut määrätty nimenomaista seuraamusta, mutta valmentajille määrättyjen seuraamusten johdosta seura oli joutunut seuraaviin vaikeuksiin: 

·         Seuran päivittäisistä asioista ei ollut voitu huolehtia, koska niistä huolehtinut Mäenpää oli toimintakiellossa;

·         Seuran A-pojat eivät olleet voineet osallistua SM-karsintoihin, koska valmentaja Mäenpää oli toimintakiellossa ja joukkue oli siirtynyt pelaamaan Salon Vilppaan joukkueeseen;

·         Seuran B-tyttöjen joukkuetta ei ollut voitu ilmoittaa SM-karsintoihin, koska ei ollut valmentajaa;

·         Seura on menettänyt vuoden tärkeimmät tulonsa, koska seura ei ollut saanut asu-, mainos- eikä sponsorituloja. Näistä asioista huolehtinut Mäenpää oli toimintakiellossa eikä ollut voinut hoitaa asioita;

·         Koripalloliitto tulee velvoittaa korvaamaan seuralle sille aiheutuneet menetykset. 


PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisut 

(1) Valituksien käsitteleminen yhdessä 

Koripalloliiton Läntisen alueen sääntö- ja kurinpitoryhmän päätös 22.6.2010 perustuu samaan 25.4.2010 pelattuun otteluun, jonka tapahtumien seurauksena Mesuca Basket ry:n valmentajat Mäenpää ja Tasholli on määrätty toimintakieltoon 31.10.2010 saakka. Mäenpää ja Tasholli ovat valtuuttaneet Mesuca Basket ry:n hakemaan muutosta ratkaisuun. Lisäksi Mesuca Basket ry on vaatinut määrättyjen toimintakieltojen seuraamuksena erinäisiä korvauksia. 

Kun kaikissa valitusvaatimuksissa on kysymys samaan otteluun perustuvasta kurinpidosta ja kurinpidon muista seurauksista, oikeusturvalautakunta on käsitellyt valitukset yhdessä ja näin ollen asioissa dnro:t 15/2010 ja 16/2010 annetaan yhteinen ratkaisu. 


(2) Mitkä vaatimukset kuuluvat lautakunnan toimivaltaan Suomen Koripalloliiton 

Läntisen alueen sääntö- ja kurinpitoryhmässä on ollut tutkittavana vain otteluun 25.4.2010 (RaPy - Mesuca) liittyneet tapahtumat, joiden johdosta Mäenpää ja Tasholli on määrätty toimintakieltoon. 

Oikeusturvalautakunnan toimivalta koskee vain niitä asioita, jotka lautakunnan sääntöjen mukaan on annettu lautakunnan tehtäväksi. Lautakunnan toimivalta ei siis ole yleinen samalla tavalla kuin esimerkiksi yleisten tuomioistuimien. 


Siviilioikeudelliset vaatimukset 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voi olla muun muassa yhdistyksen kurinpitopäätös. Lautakunnan toimivallan yleisestä järjestämisestä johtuu, että sen toimivaltaan eivät kuulu kurinpitoratkaisuihin liittyvien siviilioikeudellisten korvausvaatimusten tutkiminen. 

Mäenpään vaatimukset ansionmenetyksen ja aiheutuneen kärsimyksen korvaamisesta sekä Mesuca Basket ry:n vaatimus aiheutuneen vahingon korvaamisesta ovat sellaisia kurinpitoratkaisuihin liittyviä siviilioikeudellisia vaatimuksia, jotka eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan. 

Oikeusturvalautakunta jättää nämä vaatimukset toimivaltaansa kuulumattomina tutkimatta. 


Kurinpitoseuraamuksen määrääminen ensimmäisenä asteena 

Urheilussa kurinpitovalta kuuluu yhdistyksille, tavallisesti lajiliitoille. Kurinpitoasioissa lautakunnan toimivaltaan kuuluu ainoastaan yhdistyksien tekemien kurinpitopäätöksiä koskevien valituksien tutkiminen. Sen sijaan lautakunnalla itsellään ei ole sellaista kurinpitovaltaa, että se voisi ensimmäisenä asteena määrätä kurinpitoseuraamuksia. 

Mäenpään ja Mesuca Basket ry:n valituksissa esitetty vaatimus vakavan varoituksen määräämisestä Läntisen alueen aluepäällikölle sekä sääntö- ja kurinpitoryhmän jäsenille jätetään lautakunnan toimivaltaan kuulumattomina tutkimatta. 


Johtopäätös 

Näin ollen lautakunnan toimivaltaan kuuluu tässä tapauksessa vain Mäenpäälle ja Tashollille määrättyjen kurinpitoseuraamuksien käsittely. 


(3) Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 

Kysymyksenasettelu 

Tampereella on 25.4.2010 pelattu B-tyttöjen 1-divisioonan aluefinaali joukkueiden RaPy - Mesuca välillä. Ottelun erotuomari on tehnyt erotuomariraportin ottelun tapahtumista. Ottelun erotuomari oli antanut Mesucan valmentajalle Mäenpäälle ja apuvalmentajalle Tashollille kaksi teknillistä virhettä ja molemmat valmentajat oli poistettu ottelusta. 

Koripalloliiton Läntisen alueen sääntö- ja kurinpitoryhmä on antanut ratkaisun toimintakiellosta 22.6.2010 ja päätös on annettu tiedoksi sähköpostilla 23.6.2010 Mäenpäälle ja Tashollille. Sääntö- ja kurinpitoryhmän päätöksessä todetaan muutoksenhaun osalta seuraavaa: 

”Aluehallituksen tai sen valtuuttaman elimen kurinpitopäätöksestä voidaan valittaa 14 päivän kuluessa sen tiedoksiannosta liiton sääntö- ja kurinpitoyksikölle.” 

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Mäenpää on 9.8.2010 toimittanut Koripalloliitolle sähköpostiviestin, jossa Mäenpää ilmoittaa näkemyksiään hänelle määrätystä toimintakiellosta. Mäenpää toteaa myös, ettei hän ole tehnyt asiassa valitusta. 

Mäenpää ja Tasholli ovat hakeneet muutosta Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksiköltä 30.8.2010 päivätyllä anomukseksi otsikoidulla kirjelmällä. Valitusta ei ollut sähköpostiviestistä 4.9.2010 ilmenevällä tavalla otettu käsittelyyn sääntö- ja kurinpitoyksikössä. Mäenpään ja Tashollin valitusten johdosta oikeusturvalautakunnassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko valitus tutkittavissa. Jos valitus on tutkittavissa, kysymys on siitä, onko toimintakiellon määräämiseen ollut asianmukaiset perusteet. 


Valituksen tutkimisen edellytykset 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys muun muassa kurinpitotoimista. 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §:n 1 momentin mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty ja valitus on muun ohella pantu vireille lautakunnassa 30 päivän määräajassa. 

Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 5 §:n mukaan aluehallituksen tai sen valtuuttaman elimen sekä alueen kurinpitopäällikön kurinpitopäätöksestä voi rangaistuksen kohteeksi joutunut hakea muutosta valittamalla 14 päivän kuluessa sen tiedoksiannosta liiton sääntö- ja kurinpitoyksikölle. Edelleen liiton sääntö- ja kurinpitoyksikön valitusmenettelyn kautta toisena asteena antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sitä koskevien säännösten mukaisesti. 


Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset 

Koripalloliiton kurinpitosääntöjen ja Koripalloliiton Läntisen alueen sääntö- ja kurinpitoryhmän päätöksiin liitetyn muutoksenhakuohjauksen mukaan päätökseen on tullut hakea muutosta Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksiköltä. Muutoksenhakuaika on ollut 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Mäenpää ja Tasholli ovat saaneet Läntisen alueen sääntö- ja kurinpitoryhmän päätöksen tiedoksi 23.6.2010. Valitus liiton sääntö- ja kurinpitoyksikölle olisi tullut päätökseen liitetyn muutoksenhakuohjauksen mukaan tehdä viimeistään 7.7.2010. Mäenpää ja Tasholli ovat tehneet valitukseksi katsottavan anomuksen Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikölle vasta 30.8.2010 ja siis myöhässä. 

Muutoksenhakua koskevien määräaikojen eräänä tarkoituksena on mahdollistaa määräajan päättymisen jälkeen sen toteaminen, onko annettu päätös lopullinen vai jatketaanko asian käsittelyä muutoksenhaun johdosta. Tämän mukaisesti valitusmääräaikojen noudattamista on pidetty tärkeänä ja ehdottomana edellytyksenä valituksen tutkimiselle. 

Joissakin poikkeuksellisissa tapauksissa valitus voidaan ottaa käsiteltäväksi määräajan laiminlyömisestä huolimatta, jos käsillä on erityinen syy. Tällaisena erityisenä syynä voi olla esimerkiksi se, että valituksen kohteena olevaan ratkaisuun ei ole liitetty asianmukaista muutoksenhakuohjausta tai päätöstä ei ole annettu asianmukaisesti tiedoksi tai valituksen tekeminen estyy laillisen esteen johdosta. 

Mäenpää ja Tasholli eivät ole hakeneet muutosta liiton sääntö- ja kurinpitoyksiköltä Koripalloliiton kurinpitosääntöjen edellyttämässä 14 päivän määräajassa. Tämän määräajan päättymisen jälkeen Koripalloliitto on voinut pitää määrättyjä toimintakieltoja lopullisina. Asiassa ei ole tullut esille myöskään, että Mäenpää tai Tasholli olisivat olleet laillisen esteen tai siihen rinnastuvan erityisen syyn johdosta estyneitä hakemaan muutosta määräajassa. 

Valituksen tutkimisen edellytyksenä oikeusturvalautakunnassa on lisäksi se, että asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa Mäenpää ja Tasholli eivät ole käyttäneet Koripalloliiton sisäisiä muutoksenhakumahdollisuuksia, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus. Näin ollen valitusta ei ole mahdollista tutkia myöskään oikeusturvalautakunnassa. 


Valitusmaksun palauttaminen 

Valituksissa on vaadittu, että käsittely oikeusturvalautakunnassa olisi maksuton. Perusteena on vedottu valittajien heikkoon taloudelliseen tilanteeseen. 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:ssä on määräys valitusmaksusta ja sen palauttamisesta. Valitusmaksu palautetaan, jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa. Edelleen, jos valittaja voittaa asian vain osittain, valitusmaksu voidaan harkinnan mukaan palauttaa osittain tai kokonaan. 

Valittajien valitus jätetään tutkimatta. Valittajat eivät ole siten osittainkaan voittaneet valitustaan. Valittajien taloudelliseen asemaan liittyvien syiden johdosta valitusmaksua ei voida määrätä palautettavaksi. Näin ollen vaatimus asian maksuttomasta käsittelystä hylätään.


Päätöslauselma 

I ja II 

Valitukset jätetään tutkimatta.      

Vaatimus asian maksuttomasta käsittelystä oikeusturvalautakunnassa hylätään eikä valitusmaksuja palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.   


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Matti Hiltunen, Hannu Rautiainen, Kristiina Rintala ja Jukka Virtanen.