33/2023 Amerikkalainen jalkapallo – Pelaajan edustusoikeus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 33/2023
10.8.2023                                 
Diaarinro 27/2023

                                                                                                                                 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 18.6.2023 nro 04/2023

 

ASIA                 
Pelaajan edustusoikeus

 

MUUTOKSENHAKIJA
Crocodiles ry

 

KUULTAVA
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA RATKAISU

West Coast Vikings ry (Royals) oli 13.5.2023 tehnyt Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:lle (SAJL) vastalauseen, jonka mukaan Crocodiles ry (Crocodiles) -joukkueen kokoonpanoon Vaahteraliigan ottelussa Crocodiles-Royals 11.5.2023 oli merkitty edustuskelvoton pelaaja A, joka myös pelasi ottelussa. Royalsin mukaan edustuskelvottomuus oli johtunut siitä, ettei A:ta ollut siirretty hänen vuoden 2022 joukkueestaan.

Crocodiles vastusti vastalausetta vedoten siihen, että virhe oli johtunut SAJL:n käyttöönottamasta sarjahallintajärjestelmästä ja useista muista vastineessa mainitusta syystä.

Miesten Vaahteraliigan sarjapäällikkö on Vaahteraliigan kilpailusääntöjen 2023 kohdan IV.A.9. nojalla määrännyt Crocodilesin hävinneeksi 11.5.2023 pelatun Vaahteraliigan ottelun Crocodiles-Royals 0-30 sekä määrännyt Crocodilesille SAJL sarjamääräysten 2023 kohdan 15. mukaisesti 1 000 euron sakon.

Sarjapäällikkö on perusteluissaan todennut asiassa olleen riidatonta, että A:ta ei ollut siirretty ennen 11.5.2023 pelattua ottelua vuoden 2022 seurasta Crocodilesiin ja että hän oli ollut ottelussa edustuskelvoton. Sääntökohdat olivat ehdottomia, eivätkä ne antaneet sarjapäällikölle toimivaltaa rangaistuksen mittaamiseksi. Mahdolliset tapahtumaan johtaneet syyt eivät myöskään tulleet päätöksessä erikseen arvioitaviksi. Ottaen huomioon, että kysymys oli pääsarjatason kilpaurheilusta, Crocodilesin oli täytynyt olla tai sen olisi ainakin pitänyt olla tietoinen, että toisessa seurassa pelannut pelaaja tuli siirtää omaan seuraan ennen hänen peluuttamistaan.

Crocodiles on SAJL:n kurinpitolautakunnalle tekemässään valituksessa vaatinut, että sarjapäällikön vastalauseratkaisu kumotaan. Crocodiles oli valituksen mukaan vastalausemenettelyssä kiistänyt A:n siirtämättömyyden ja edustuskelvottomuuden implisiittisesti, kun se oli ilmoittanut asian näyttäneen olleen kunnossa. Crocodilesilla oli ollut perusteltu oikeus luottaa siihen, että SAJL:n järjestelmän osoittama kirjaus oli oikein, eikä järjestelmän virhettä voitu lukea Crocodilesin vahingoksi. Crocodiles on vedonnut lisäksi siihen, että se oli hankkinut A:lle lisenssin ja nimennyt hänet suojalistalle. Suojaus oli myönnetty SAJL:n sarjapäällikön toimesta, joka oli katsonut siirron tapahtuneen asianmukaisesti. Crocodilesin valitettava tilanne oli johtunut SAJL:n järjestelmän virheellisestä kirjauksesta sekä sarjapäällikön huolimattomuudesta suojauksen myöntämiseen liittyvässä harkinnassa. Sakkoa koskeva sääntökohta oli lisäksi harkinnanvarainen. 

SAJL:n kurinpitovaliokunta on päätöksessään 18.6.2023 nro 04/2023 katsonut kurinpitovaliokunnan päätöksen olevan Miesten Vaahteraliigan kilpailusääntöjen ja SAJL:n sarjamääräysten mukainen sekä hylännyt Crocodilesin valituksen. 

 

VALITUS PERUSTEINEEN

Crocodiles ry on vaatinut ensisijaisesti, että kurinpitovaliokunnan päätös kumotaan kokonaisuudessaan ja toissijaisesti, että päätös todetaan kohtuuttomaksi ja siinä määrätyt seuraamukset jätetään langettamatta.

Crocodiles on lisäksi vaatinut, että SAJL velvoitetaan editiomääräyksellä toimittamaan viipymättä selvityksen SAJL:n järjestelmän kirjausvirheestä sekä lokitiedot järjestelmästä sen osalta, milloin ja kuka A:ta koskevan kysymyksessä olevan kirjauksen on suorittanut.

Crocodiles on vielä vaatinut, että SAJL velvoitetaan korvaamaan sille lautakuntakuluina valitusmaksun määrä, eli 800 euroa.

Crocodiles on kiistänyt pelaajan siirtämättömyyden ja edustusoikeuden puuttumisen implisiittisesti ilmoittaessaan asian näyttäneen olleen kunnossa. Crocodiles on täyttänyt asiassa huolellisuusvelvoitteensa ja sen tulee saada asiassa vilpittömän mielen suojaa, koska sillä on ollut oikeus luottaa SAJL:n osoittaman järjestelmän virheettömyyteen ja oikeellisuuteen. SAJL:n edustaja on järjestelmää koskevassa koulutuksessa ilmoittanut järjestelmän olevan kunnossa Vaahteraliigan alkaessa eikä Crocodilesilla ole ollut mitään muutakaan syytä epäillä merkinnän oikeellisuutta.

Lisäksi Crocodiles on hankkinut A:lle lisenssin ja nimennyt hänet suojalistalle. SAJL:n sarjapäällikkö, joka myöhemmin langetti Crocodilesille rangaistuksen, oli myöntänyt suojauksen. Sarjapäällikkö on sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti ennen suojauksen myöntämistä tarkistanut lisenssin ja siirron oikeellisuuden. Hän on siten katsonut siirron tapahtuneen asianmukaisesti ja A on merkitty Crocodilesin pelaajaksi. Crocodilesin valitettava tilanne on johtunut SAJL:n järjestelmän virheestä sekä sarjapäällikön huolimattomasta harkinnasta suojaukseen liittyen. Crocodiles ei olisi voinut siirtää pelaajaa itselleen, koska hänet oli jo merkitty Crocodilesin pelaajaksi SAJL:n ratkaisulla.

Sarjapäällikön vastalauseratkaisuun sisältyvä toteamus siitä, etteivät tapahtuneeseen mahdollisesti johtaneet syyt tule ratkaisussa erikseen arvioitaviksi oli erikoinen, kun otetaan huomioon, että asian objektiivisessa ja asianmukaisessa ratkaisussa sarjapäällikön olisi tullut ottaa kantaa omaan menettelyynsä suojausasiassa. Crocodiles on viitannut järjestelmäasiantuntijan lausuntoon Aline-järjestelmään siirtymisestä.

Sääntökohdat eivät olleet sakon osalta ehdottomat, vaan kysymys oli harkinnanvaraisesta seuraamuksesta. Sakon määrääminen oli tässä suhteellisuusperiaatteen vastaista, koska sakolla pyritään sanktioimaan tarkoituksellinen tai tuottamuksellinen menettely, mistä ei nyt ollut kysymys.

Editiovaatimuksensa perusteena Crocodiles on vedonnut siihen, että vaatimuksella on olennainen merkitys Crocodilesin oikeusturvan ja asian oikeudenmukaisen ratkaisemisen kannalta sekä viitannut toimittamaansa asiantuntijalausuntoon Aline-järjestelmään siirtymistä koskien. Vaadittujen tietojen toimittamisesta ei Crocodilesin mukaan aiheudu SAJL:lle olennaista haittaa tai vaikeutta järjestelmän haltijana.

Crocodiles on lisäksi katsonut, että oikeusturvalautakunnan tulee vaatia SAJL:n kurinpitovaliokunnan jäseniltä totuudenmukaista lausuntoa siitä, miten valituksen kohteena oleva päätös on syntynyt ja ketkä ovat osallistuneet kurinpitovaliokunnassa asiassa keskusteluun ennen päätöksentekoa. Crocodilesin saaman tiedon mukaan asian käsittelyyn kurinpitovaliokunnassa on tosiasiassa osallistunut myös asiassa esteellinen valiokunnan jäsen, joka oli päätökseen kirjatun mukaan jäävännyt itsensä käsittelystä.  

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja Crocodiles velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 2 399,40 eurolla korkoineen.

Asiassa on kysymys siitä, onko kysymyksessä oleva seurasiirto tehty SAJL:n sääntöjen mukaisesti. Crocodiles on lajin johtavia seuroja Suomessa ja sen on täytynyt olla tietoinen siitä, mihin sääntöihin se on sitoutunut. Säännöissä ei ole mainintaa digitaalisesta järjestelmästä.

Crocodilesin kurinpitovaliokunnalle antaman lausuman 15.5.2023 järjestelmää koskevasta kuvakaappauksesta ilmenee selvästi, ettei pelaajan siirtoa ollut maksettu. Crocodilesin on korkeimman sarjatason joukkueena tullut tietää, kuinka pelaajasiirto suoritetaan ja olla tietoinen siitä onko siirtomaksu suoritettu vai ei. Kun siirto/kirjausmaksua ei ollut suoritettu, ei A:lla ollut ollut edustusoikeutta uudessa seurassa. Kun seurasiirtoa ei ollut ennen 11.5.2023 pelattua ottelua tehty sääntöjen vaatimalla tavalla loppuun, oli A ollut ottelussa edustuskelvoton.

Crocodilesin viittaama lisenssi (kilpailusäännöt 2023, kohta IV.A.1) tai suojalistalle asettaminen (sarjamääräykset 2023, kohta 3) eivät vaadi aktiivisia toimia SAJL:n puolesta. Lisenssin voi kuka tahansa pelaaja tai seura ostaa ja suojalista on sarjamääräysten mukaan nimenomaisesti seuran asia. SAJL ei suorita tässä yhteydessä minkäänlaista tarkastusta seurasiirtojen tai lisenssien osalta. Suojalistalle merkitsemistä ei voida pitää indikaationa edes suojauksen hyväksymisestä, koska suojaus tulee voimaan vasta kun pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa. Vielä vähemmän se voisi indikoida seurasiirron hyväksymistä.

SAJL:n digitaalisen järjestelmän toiminta ei ole ollut Crocodilesin toiveiden mukaista, mutta tämä ei ole oikeuttanut Crocodilesia laiminlyömään omaa velvollisuuttaan tarkistaa seurasiirron loppuun suorittaminen sääntöjen mukaisesti. Lajin piirissä on ollut tiedossa, ettei järjestelmä tällä kaudella tule toimimaan lopullisessa muodossaan, mikä on myös seuroille kommunikoitu. Tämän vuoksi järjestelmää ei ole myöskään vielä mainittu seuroja sitovissa säännöissä.

Kilpailusääntöjen mukaan edustuskelvottomasta pelaajasta voidaan valituksessa todetun mukaisesti määrätä sakko. Ottelu on oikein tuomittu Crocodilesin häviöksi ja myös sakko on ollut perusteltu seuraamus, joka ei ole kohtuuton. Virhe, eli seurasiirron loppuun saattamisen laiminlyönti jättämällä kirjausmaksu maksamatta, on tapahtunut Crocodilesin omassa toiminnassa. Seura pelaa ylimmällä sarjatasolla ja siltä voidaan edellyttää huolellista asioiden hoitamista ja asioiden hoitamisen valvontaa. Seurasiirtoa koskevat säännöt ovat selkeitä ja myös niiden yhdenmukainen soveltaminen puoltaa sitä, ettei määrätty seuraamus ole kohtuuton.   

Oikeusturvalautakunnalla ei ole toimivaltaa käsitellä editiovaatimusta, joka on siten jätettävä tutkimatta. Oikeusturvalautakunta ei voi vaatia myöskään valituksessa viitattuja lausuntoja kurinpitovaliokunnan jäseniltä, vaan osapuolet esittävät tarpeellisena pitämänsä näytön. Pyynnön motiivi jää epäselväksi, kun mitään vaatimusta käsittelyvirheen perusteella ei ole esitetty.

 

VASTASELITYS

Crocodiles on vastaselityksessään todennut muun ohella, että järjestelmä ei ollut toiminut SAJL:n ilmoittamalla tavalla. Järjestelmä oli otettu käyttöön nimenomaan toiminnan helpottamiseksi, mutta myös tietojen kontrolloimiseksi ja niiden oikeellisuuden varmistamiseksi. SAJL ei ole kommunikoinut Crocodilesille, ettei sen järjestelmä aiemmasta ilmoituksesta huolimatta olisikaan toimintakuntoinen. Järjestelmän käyttö ei edellytä sääntöjen muuttamista.

Oikeusturvalautakunnalla on sen sääntöjen 21 §:n mukaisesti oikeus hankkia muuta kirjallista aineistoa ja siten pyytää SAJL:lta selvitystä asiassa. Halutessaan lajiliittona selvittää asiat avoimesti, läpinäkyvästi ja oikeudenmukaisesti SAJL olisi toimittanut Crocodilesin edellyttämät asiat oma-aloitteisesti. SAJL on hyväksynyt Olympiakomitean vastuullisuusohjelman mallin, jonka mukaisesti se ei kuitenkaan tässä asiassa toimi. Itse se ilmaisee viestinnässään toimintansa olevan muun ohella läpinäkyvää ja avointa. Kun SAJL kieltäytyy toimittamasta pyydettyjä tietoja, tulee tämä ratkaisuharkinnassa lukea sen vahingoksi.

SAJL:n viittaama kuvakaappaus osoittaa, että SAJL on käynyt jälkikäteen korjaamassa järjestelmävirheen A:n osalta, kun asia oli tullut julki. Muissa kuvakappauksissa kaikki näkyy olevan kunnossa pelaajan pelioikeuksien suhteen.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

Crocodiles on vaatinut, että oikeusturvalautakunta editiomääräyksellä edellyttää SAJL:n toimittamaan yhtäältä selvityksen ottelujärjestelmänsä kirjausvirheestä sekä sen tehneestä henkilöstä ja toisaalta SAJL:n kurinpitovaliokunnan jäsenten lausunnot valituksen kohteena olevan päätöksen syntytavasta sekä siihen liittyvään keskusteluun osallistuneista tahoista.

Oikeusturvalautakunnan toimivaltaa ja lautakuntamenettelyä säännellään oikeusturvalautakunnan säännöissä. Siltä osin kuin menettelyä lautakunnassa ei ole erikseen säännelty, lautakunta on vakiintuneesti soveltanut soveltuvin osin niitä oikeudenkäyntimenettelyä koskevia periaatteita, joita oikeudenkäyntimenettelyssä yleisesti sovelletaan.

Toimivallan asianosaista tai muuta tahoa sitovan editiomääräyksen antamiseen on kuitenkin perustuttava lakiin tai muuhun nimenomaiseen sääntömääräykseen, jonka noudattamiseen asianomainen taho on sitoutunut. Oikeusturvalautakunnan säännöissä ei ole annettu lautakunnalle toimivaltaa antaa editiomääräystä eikä tällaista toimivaltaa voida johtaa myöskään laista. Valitus on siten jätettävä esitetyn editiovaatimuksen osalta oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että se voi kuitenkin harkintansa mukaan pyytää asianosaisia toimittamaan asiassa valituksen käsittelyssä tarpeellisena pitämäänsä lisäselvitystä.      


Pääasiaratkaisun perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

SAJL:n sarjapäällikkö on päätöksessään 16.5.2023 todennut, että Crocodilesin joukkueen kokoonpanoon Vaahteraliigan ottelussa Crocodiles-Royals 11.5.2023 on merkitty ja siinä on pelannut edustuskelvoton pelaaja. Sarjapäällikkö on siten hyväksynyt Royalsin tekemän vastalauseen ja määrännyt Crocodilesin hävinneeksi ottelun lukemin 0-30 sekä määrännyt sille 1 000 euron sakon. Crocodilesin valitettua päätöksestä SAJL:n kurinpitovaliokunta on päätöksessään 18.6.2023 pysyttänyt sarjapäällikön päätöksen.

Crocodilesin valituksen johdosta asiassa on ensiksi kysymys siitä, onko asian käsittelyssä kurinpitovaliokunnassa tapahtunut menettelyvirhe yhtäältä sillä perusteella, että valituksen kohteena olevassa päätöksessä ei ole otettu kantaa sarjapäällikön mahdolliseen esteellisyyteen vastalauseasian käsittelyssä ja toisaalta sillä perusteella, että asian käsittelyyn kurinpitovaliokunnassa olisi osallistunut esteellinen henkilö.

Asiassa on tämän jälkeen mahdollisesti kysymys vielä edustuskelvottoman pelaajan peluuttamisen johdosta määrätyn kurinpitorangaistuksen perusteista ja rangaistuksen kohtuullisuudesta. Tältä osin kysymys on ensinnäkin siitä, onko A:n peluuttamisen edustuskelvottomana näytetty johtuneen muusta kuin seuran syyksi luettavasta seikasta sen vuoksi, että Crocodilesilla oli ollut SAJL:n sarjahallinnan ja ottelutulosten taustajärjestelmän perusteella perusteltu syy luottaa siihen, että pelaajasiirto olisi tehty loppuun saakka asianmukaisesti ja että A:n edustusoikeus oli siten ollut ennen ottelua 11.5.2023 kunnossa. Siinä tapauksessa, että A:n edustuskelpoisuuden puuttuminen on luettava seuran syyksi, kysymys on vielä siitä, onko määrättyä kurinpitorangaistusta pidettävä kohtuuttoman ankarana.

 

Sovellettavat säännöt

Miesten Vaahteraliigan kilpailusääntöjen 2023 (Vaahteraliigan kilpailusäännöt) kohdan V.A.1. mukaan pelaajasiirroissa noudatetaan liiton yleisiä kilpailusääntöjä, ellei näissä kilpailusäännöissä toisin todeta.

SAJL:n kilpailusääntöjen 2023 (yleiset kilpailusäännöt) kohdan V.A.1. mukaan pelaajasiirrolla tarkoitetaan pelaajan edustusoikeuden siirtämistä toisen seuran joukkueeseen.

Yleisten kilpailusääntöjen pelaajasiirron määräaikoja ja vahvistamista koskevan kohdan V.A.2. mukaan uuden seuran on pyydettävä pelaajasiirron vahvistamista kirjallisesti kokonaisuudessaan täytetyllä pelaajasiirtolomakkeella liitolta sarjamääräyksissä määrättyyn päivään mennessä. Pyyntöön tulee liittää todistus sarjamääräyksissä vahvistetun kirjaamismaksun suorittamisesta. Liittohallituksen valtuuttama taho vahvistaa pelaajasiirrot ja myöntää ko. pelaajalle edustusoikeuden uudessa seurassa, jos näiden kilpailusääntöjen ja vahvistettujen sarjamääräysten säädöksiä on noudatettu.

Pelaajan edustusoikeus uudessa seurassa on mahdollinen viidentenä päivänä siitä, kun seura on toimittanut tarvittavat asiakirjat liiton toimistoon ja suorittanut siirtomaksun.

Vaahteraliigan kilpailusääntöjen pelaajalisenssiä koskevan kohdan IV.A.1. mukaan ennen kuin pelaaja saa osallistua Vaahteraliigaan, on hänen lunastettava liiton pelaajalisenssi kyseiselle kilpailukaudelle. Lisenssissä tulee näkyä mihin joukkueeseen pelaaja rekisteröityy.

Pelaajan lisenssi tulee olla maksettu ennen pelaajan ensimmäistä ottelua. Pelaajan siirtyessä toiseen seuraan ei pelaajalisenssiä voi lunastaa ennen kuin siirto on virallisesti hyväksytty.

Vaahteraliigan kilpailusääntöjen kohdan IV.A.9. mukaan jos käy ilmi, että joukkue tai sen pelaaja ei täytä pelaajan edustusoikeudesta annettuja määräyksiä, joukkue saa seuraavat rangaistukset:

1)      Joukkue tuomitaan hävinneeksi viimeisin ottelu, jossa edustusoikeudesta annetut määräykset eivät toteudu, mikäli seitsemän (7) vuorokauden huomautusaika ei ole kulunut umpeen (huom – vastustajan joukkueen tulokseksi jää alkuperäinen ottelutulos)

2)      Joukkueelle voidaan langettaa takautuvasti 2 000 euron sakko jokaisesta kaudella pelatusta ottelusta, jossa edustusoikeudesta annetut määräykset eivät ole toteutuneet.

 

SAJL:n kauden 2023 sarjamääräysten kohdan 15 mukaan sakko edustuskelvottomasta pelaajasta on Vaahteraliigan osalta 1 000 euroa.

Vaahteraliigan kilpailusääntöjen kohdan VI.A.1. mukaan vastalause voidaan tehdä muun ohella kilpailusääntöjä tai sarjamääräyksiä rikkonutta joukkuetta vastaan.

Sääntökohdan VI.A.3. mukaan vastalauseasian käsittelee sarjapäällikkö. Kohdan VI.A.4. mukaan vastalauseasiaa ratkaisemassa ei saa olla henkilö, jonka puolueettomuuden voidaan epäillä vaarantuvan esimerkiksi seuran jäsenyyden tai intressiristiriidan vuoksi. Sarjapäällikön esteellisyyden ratkaisee vaadittaessa kurinpitovaliokunta. Kohdan VI.A.6. mukaan sarjapäällikön ratkaisusta voidaan valittaa SAJL:n kurinpitovaliokunnalle. Kohdan VII.A.1. mukaan Vaahteraliigan kurinpidossa noudatetaan SAJL:n yleisten kilpailusääntöjen ja SAJL:n kurinpitomääräysten sääntöjä, ellei näissä kilpailusäännöissä toisin todeta.

Yleisten kilpailusääntöjen kurinpitovaliokuntaa koskevan kohdan VII.A.2. ja siinä viitatun kohdan VI.A.4 perusteella kurinpitoasiaa ratkaisemassa ei saa olla henkilö, jonka puolueettomuuden voidaan epäillä vaarantuvan esimerkiksi seuran jäsenyyden tai intressiristiriidan vuoksi.

Sarjamääräysten kohdassa 3 on määrätty muun ohella, että seura voi Vaahteraliigassa nimetä kuusi pelaajaa suojalistalle viimeistään runkosarjan alkua edeltävän sunnuntain aikana. Nimettyjen pelaajien tulee olla joukkueeseen siirrettyjä ja heidän lisenssinsä tulee olla maksettu. Suojaus astuu voimaan pelaajan ensimmäisen ottelun jälkeen.

  

Väitetyt menettelyvirheet kurinpitovaliokunnan käsittelyssä

Crocodiles on esittänyt, että se on sarjapäällikön tekemää vastalauseratkaisua koskevassa valituksessaan kurinpitovaliokunnalle viitannut siihen, että vastalauseratkaisun perustelut ovat erikoiset siltä osin kuin niissä on todettu, etteivät mahdolliset tapahtuneeseen johtaneet syyt tule vastalauseasiassa erikseen arvioitavaksi. Crocodilesin mukaan vastalauseasian objektiivinen ja asianmukainen käsittely olisi edellyttänyt sarjapäällikön kannanottoa omaan menettelyynsä suojausasiassa.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä todettu voidaan tulkita sarjapäällikön esteellisyyttä koskevaksi väitteeksi, jonka ratkaiseminen kuuluu Vaahteraliigan kilpailusääntöjen kohdan VI.A.4. mukaan kurinpitovaliokunnalle. Lautakunta toteaa, että kurinpitovaliokunta ei ole kuitenkaan ottanut päätöksessään sarjapäällikön esteellisyyteen kantaa ja asian käsittelyssä kurinpitovaliokunnassa on siten tapahtunut tältä osin menettelyvirhe.

Crocodiles on lisäksi esittänyt, että sen saaman tiedon mukaan valituksen käsittelyyn myös SAJL:n kurinpitovaliokunnassa olisi ennen varsinaista päätöksentekoa mahdollisesti osallistunut esteellinen henkilö.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valituksessa viitattu henkilö on kurinpitovaliokunnan päätökseen tehdyn kirjauksen mukaan jäävännyt itsensä asian käsittelystä. Crocodiles on valituksessaan kyseenalaistanut kirjauksen paikkansapitävyyden viittaamalla saamaansa selvitykseen, jota se ei kuitenkaan ole esittänyt tai edes millään tavalla yksilöinyt lautakunnalle.  Oikeusturvalautakunta toteaa, että Crocodiles ei ole siten esittänyt esteellisyysväitteensä tueksi sellaisia seikkoja, joiden perusteella päätöksen kirjausta, jonka mukaan kysymyksessä oleva esteellinen henkilö ei ollut osallistunut asian käsittelyyn, olisi aihetta epäillä. Asian käsittelyssä ei siten ole tältä osin näytetty tapahtuneen Crocodilesin väittämää menettelyvirhettä.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että edellä todettu kurinpitovaliokunnan menettelyvirhe sarjapäällikön esteellisyyden arviointiin liittyen on asian laatu ja luonne huomioon ottaen sellainen, joka voidaan korjata suorittamalla sarjapäällikön esteellisyyttä koskeva arviointi oikeusturvalautakunnassa.

 

Sarjapäällikön esteellisyyttä koskeva arviointi

Crocodiles on vedonnut sarjapäällikön esteellisyyttä koskevan väitteensä tueksi sekä kurinpitovaliokunnassa että lautakunnassa olennaisesti siihen, että sarjapäällikkö on laiminlyönyt velvollisuutensa tarkistaa A:n suojalistalle nimeämisen yhteydessä, että hänen siirtonsa ja edustusoikeus Crocodilesissa on kunnossa. Tämä oli Crocodilesin mukaan johtanut sen virheelliseen käsitykseen A:n siirron ja edustusoikeuden osalta.

SAJL on lautakunnalle antamassaan vastauksessa vedonnut muun ohella siihen, että suojalistalle asettaminen ei vaadi aktiivisia toimia SAJL:n puolesta ja että suojalista on sarjamääräysten mukaan nimenomaisesti seuran asia. SAJL ei tässä yhteydessä suorita minkäänlaista tarkistusta seurasiirtojen tai lisenssin osalta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että yhdistyksen hallinnossa tapahtuvaan päätöksentekoon osallistuneiden henkilöiden esteellisyyttä arvioidaan yhdistyslain 37 §:n nojalla, jollei yhdistyksen säännöissä ole määräyksiä tätä tiukemmista esteellisyysperusteista. Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

SAJL:n kilpailusääntöjen mukaan vastalauseasiaa ratkaisemassa ei saa olla henkilö, jonka puolueettomuuden voidaan epäillä vaarantuvan esimerkiksi seuran jäsenyyden tai intressiristiriidan vuoksi. Oikeusturvalautakunta toteaa, että säännöissä on siten määrätty yhdistyslain 37 §:ää tiukemmista esteellisyysperusteista.

Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä on todettu, että kurinpitoasiaa käsittelevän toimielimen kokoonpanolta on vaadittava puolueettomuutta, johon kuuluu kokoonpanon jäsenten esteettömyys. Lautakunta on todennut, että yhdistyksen toimintaa koskevien esteellisyyssäännösten mukaan esteellisyys on kyseessä muun ohella silloin, kun asia koskee sellaista yhdistyksen hallintoon kuuluvaa asiaa, josta kyseinen yhdistyksen jäsen on vastuussa (UOL 19/2012). Ratkaisussa UOL 18/2018 lautakunta on katsonut, ettei kurinpitolautakunta ollut yhdistyslain 37 §:n nojalla esteellinen käsittelemään kurinpitoasiaa, joka perustui ottelutapahtumiin liittyvään sekä toisaalta erotuomaritoimintaa ja lajin tilaa yleisesti koskevaan arvosteluun, jota ei ollut kohdistettu suoraan kurinpitolautakunnan puheenjohtajaan eikä lautakunnan muihinkaan jäseniin.   

Crocodilesin mukaan vastalauseasian asianmukainen ratkaiseminen olisi edellyttänyt sarjapäällikön kannanottoa siihen, oliko hän itse menetellyt asianmukaisesti A:n suojalistalle nimeämiseen liittyen. Valituksessa on siten pidetty epäasianmukaisena menettelyä, jossa sarjapäällikön arvioitavana on vastalauseasiassa ollut hänen oma menettelynsä.   

Lautakunta toteaa, että asiassa esitetyn perusteella sarjapäällikkö ei ole osallistunut A:n pelaajasiirtoa koskevaan menettelyyn, jota vastalauseasia on varsinaisesti koskenut. Sarjapäällikön mahdollisesta osallistumisesta pelaajien suojalistalle nimeämistä koskevaan menettelyyn ei myöskään lähtökohtaisesti johdu esteellisyyttä ratkaista siitä erillistä, siirtomaksun laiminlyöntiin perustuvaa edustuskelvottomuutta koskevaa vastalauseasiaa.

Crocodiles on kuitenkin vastalauseasiassa vedonnut siihen, että sarjapäällikkö oli laiminlyönyt velvollisuutensa tarkistaa A:n pelaajasiirron edellytysten täyttymisen suojausasian yhteydessä. Tämä oli Crocodilesin mukaan johtanut virheellisiin merkintöihin SAJL:n järjestelmässä sekä siihen, että Crocodiles oli ymmärtänyt A:n pelaajasiirron tulleen vahvistetuksi ja edustusoikeuden myönnetyksi. Näitä väitteitä koskeva arviointi kohdistuu siten osaltaan sarjapäällikön omaan menettelyyn, mistä johtuen lautakunta katsoo, että hänen puolueettomuutensa vastalauseasiaa ratkaistaessa voidaan epäillä vaarantuneen kilpailusäännöissä tarkoitetulla tavalla. Oikeusturvalautakunta katsoo siten, että sarjapäällikkö on ollut esteellinen vastalauseasiaa ratkaistessaan.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että vastalauseasian yksin ratkaisseen sarjapäällikön esteellisyys on ollut vakava menettelyvirhe, johon myöskään SAJL:n kurinpitovaliokunta ei ole ottanut Crocodilesin valitusta käsitellessään kantaa. Valitus on kuitenkin muilta osin käsitelty SAJL:n sisäisessä muutoksenhaussa kurinpitovaliokunnassa esteettömässä kokoonpanossa ja oikeusturvalautakunta katsoo, että asia voidaan vastalauseasian käsittelyssä tapahtuneesta menettelyvirheestä huolimatta käsitellä oikeusturvalautakunnassa palauttamatta sitä SAJL:n käsiteltäväksi.  

 

Onko Crocodiles rikkonut pelaajan edustuskelpoisuutta koskevia kilpailusääntöjä?

SAJL:n mukaan A:n seurasiirtoa ei ole ennen 11.5.2023 pelattua ottelua tehty, koska siirtomaksua ei ollut maksettu. Crocodiles ei ole väittänyt maksaneensa siirtomaksua ennen ottelua ja sen oikeusturvalautakunnalle SAJL:n järjestelmästä toimittaman kuvakaappauksen 12.5.2023 perusteella siirtomaksu on ollut edelleen maksamatta ottelun jälkeen.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Crocodiles ei siten asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole maksanut siirtomaksua eikä näin ollen suorittanut kilpailusääntöjen mukaisia pelaajan edustusoikeuden siirtämisen edellyttämiä toimia ennen 11.5.2023 pelattua ottelua. A:ta ei siten ole siirretty Crocodilesiin ennen ottelua ja Crocodiles on säännöissä tarkoitetulla tavalla peluuttanut siinä edustuskelvotonta pelaajaa.

Crocodilesin mukaan se oli kuitenkin ollut siinä käsityksessä, että pelaajasiirto oli hyväksytty, koska SAJL:n järjestelmä oli näyttänyt A:n jo olevan Crocodilesin pelaaja, mistä syystä Crocodiles ei olisi edes voinut siirtää häntä itselleen. Crocodiles on vedonnut lisäksi siihen, että se oli ostanut A:lle lisenssin ja saanut suojata hänet sekä nimetä hänet ottelukokoonpanoon ilman minkäänlaista sarjapäällikön tai muuta, esimerkiksi järjestelmän antamaa huomautusta edustuskelvottomuudesta.

Lautakunta toteaa, että asiassa on kysymys amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliigassa eli korkeimmalla kansallisella sarjatasolla pelaavan joukkueen pelaajien edustusoikeuden järjestämiseen liittyvien asioiden hoitamisesta. Tällä tasolla seuroilta voidaan edellyttää etenkin keskeisten asioiden, kuten peli- ja edustusoikeuden osalta ammattimaista toimintaa ja asioiden hoitamisen valvontaa (ks. esimerkiksi UOL 22/2016 ja UOL 9/2019). Edellä todettuun viitaten Crocodilesin voidaan edellyttää olleen tietoinen pelaajasiirtoa koskevista sääntömääräyksistä sekä siitä, mitkä niissä tarkoitetut toimet se on itse suorittanut tai jättänyt suorittamatta.

Kilpailusäännöissä ei ole mainittu, millä tavalla pelaajasiirron vahvistamisesta ja edustusoikeuden myöntämisestä ilmoitetaan uudelle seuralle. Asiassa esitetyn perusteella SAJL ei ole nimenomaisesti ilmoittanut Crocodilesille A:n seurasiirron tai edustusoikeuden olevan kunnossa. Crocodilesin esittämän kuvakaappauksen perusteella SAJL:n järjestelmän seurasiirtoa koskevassa näkymässä Crocodiles on kuitenkin mainittu A:n lähtöseurana, mikä on ollut omiaan viittaamaan siihen, että hänen siirtonsa Crocodilesiin olisi jo toteutettu.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että tästä huolimatta A:n edustusoikeuden puuttuminen on johtunut siitä, ettei Crocodiles ole suorittanut yleisten kilpailusääntöjen ja sarjamääräysten mukaista siirto-/kirjaamismaksua, eikä siten myöskään tehnyt SAJL:lle pelaajasiirron vahvistamista koskevaa pyyntöä kilpailusääntöjen mukaisesti, eli liittäen siihen todistuksen maksun suorittamisesta. Vastuu näistä toimista on edellä todetun perusteella ollut Crocodilesilla, joka ei ole asiassa esitetyn perusteella esimerkiksi pyrkinyt selvittämään SAJL:stä sen järjestelmästä näkyvien tietojen merkitystä tai seurasiirron tilaa.

Crocodiles on osaltaan vedonnut siihen, että se oli voinut luottaa A:n edustusoikeuden olevan kunnossa, koska se oli ennen ottelua 11.5.2023 onnistunut lunastamaan hänelle lisenssin sekä nimeämään hänet suojalistalle ja ottelun kokoonpanoon. Lautakunnan käytännössä esimerkiksi sen, että liiton käytössä oleva järjestelmä on sallinut seuran lisätä edustuskelvottoman pelaajan ottelukokoonpanoon, ei kuitenkaan ole sellaisenaan katsottu antaneen seuralle perusteltua syytä tulkita pelaajan pelaajasiirron olevan kunnossa (ks. esimerkiksi UOL 12/2020). Oikeusturvalautakunta toteaa, että myös suojalistalle nimeämisen sekä lisenssin lunastamisen merkitystä voidaan tässä lähtökohtaisesti arvioida vastaavalla tavalla.

Crocodilesin mukaan sarjapäälliköllä oli kuitenkin suojalistalle nimeämiseen liittyen ollut velvollisuus varmistaa, että A oli sarjamääräysten edellyttämällä tavalla siirretty joukkueeseen, minkä velvollisuuden hän oli laiminlyönyt. Tältä osin oikeusturvalautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että sarjapäälliköllä tai jollakin muulla SAJL:n toimihenkilöllä olisi vastoin SAJL:n esittämää ollut tällainen velvollisuus tai että näin olisi liiton käytännössä toimittu.  

Asian arvioinnissa on edellä todetun lisäksi otettava huomioon myös vastustajajoukkueen perusteltu oikeus luottaa siihen, että sarjassa pelaavat seurat noudattavat pelaajien edustusoikeutta koskevia sääntömääräyksiä.

Edellä todettuun viitaten oikeusturvalautakunta katsoo, että edustuskelvottoman pelaajan peluuttaminen on Crocodilesin oma menettely huomioon ottaen luettava SAJL:n järjestelmän merkinnöistä sekä muista Crocodilesin vetoamista olosuhteista riippumatta sen syyksi.

 

Seuraamuksen kohtuullisuus

Vaahteraliigan kilpailusääntöjen kohdan IV.A.9. alakohdan 1 perusteella ottelussa edustusoikeudetonta pelaajaa peluuttanut Crocodiles on edellä todetun perusteella tullut määrätä hävinneeksi kysymyksessä oleva ottelu, minkä lisäksi sille on voitu mainitun sääntökohdan alakohdan 2 ja sarjamääräysten kohdan 15 perusteella määrätä 1 000 euron sakko. Crocodilesille määrätty seuraamus on siten ollut sääntöjen mukainen.

Kohtuuttomuutta koskevilta osin oikeusturvalautakunta toteaa, että SAJL:n pelaajasiirtoja sekä edustusoikeutta koskevat sääntömääräykset ovat joukkuelajien kilpailumääräyksissä tavanomaisia, eikä niitä sellaisenaan voida pitää kohtuuttomina. Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, johtaako sovellettavien sääntöjen mukainen ratkaisu tässä yksittäistapauksessa Crocodilesin kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Crocodiles on vedonnut myös tältä osin olennaisesti siihen, että se on muun ohella SAJL:n käyttöön ottamasta järjestelmästä ennen ottelua saamiensa tietojen perusteella voinut luottaa siihen, että pelaajasiirto on tehty loppuun saakka asianmukaisesti ja että kysymyksessä olevan pelaajan edustusoikeus on siten ollut kunnossa.

Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä kohtuuttomuuden arvioinnissa on annettu merkitystä ennen muuta niille syille, jotka ovat johtaneet pelioikeuden puuttumiseen, edustusoikeuden puuttumisen havaitsemisen ajankohtaan, edustuskelpoisuutta vailla olevan pelaajan peluuttamisen tahallisuuteen tai tahattomuuteen sekä siihen, onko toiminnalla tavoiteltu kilpailullista etua muihin verrattuna. Myös sille on annettu merkitystä, miten suurta osaa sarjakauden otteluista erehdyksestä aiheutunut sääntöjen vastainen tila on koskenut. Sen sijaan sellaiselle satunnaisella ja arvionvaraisella seikalla, kuten pelioikeudettoman pelaajan pelisuorituksen merkitykselle ottelun lopputuloksen kannalta, ei yleensä ole annettu kohtuuttomuusarvioinnissa merkitystä (ks. UOL 4/2010, 2/2012, 3/2013, 19/2014, 22/2016, 16/2018 ja 9/2019).

Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa sovellettavat kilpailusäännöt ovat olleet seuralta siirron osalta edellytettyjen toimien osalta yksiselitteiset ja edustusoikeuden puuttuminen on edellä todetun mukaisesti johtunut seuran vastuulla olleesta syystä. Asiassa ei ole toisaalta syytä epäillä sitä, etteikö siirtomaksun laiminlyönnissä ja tapahtumainkulussa, joka oli johtanut pelaajasiirtoasian jäämiseen keskeneräiseksi, olisi todennäköisesti ollut kysymys tahattomasta inhimillisestä virheestä, jonka aiheutumiseen SAJL:n järjestelmän edellä todetut harhaanjohtavinakin pidettävät merkinnät ovat olleet omiaan vaikuttamaan.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että ottaen erityisesti huomioon nämä edustusoikeuden puuttumiseen johtaneet olosuhteet, on määrätty seuraamus Crocodilesin menettelyyn nähden liian ankara siltä osin kuin sille on ottelun hävinneeksi määräämisen lisäksi määrätty kilpailusääntöjen perusteella harkinnanvaraisena seuraamuksena sakko. Sen sijaan siltä osin kuin Crocodiles on määrätty häviämään ottelu aihetta SAJL:n päätöksen muuttamiseen ei ole.

 

Johtopäätökset

Oikeusturvalautakunta on edellä katsonut, että Crocodilesille määrätty seuraamus on esillä olleessa yksittäistapauksessa johtanut Crocodilesin kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen siltä osin kuin sille on määrätty 1 000 euron sakko. Valitus on siten tältä osin hyväksyttävä ja kurinpitovaliokunnan päätöstä muutettava poistamalla siinä määrätty sakko.

 

Valitusmaksu ja lautakuntakulut

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 3 momentin mukaan jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa maksu osittain tai kokonaan. Valitusmaksu voidaan palauttaa myös, jos siihen muutoin on erityisen painavia syitä.

Sääntöjen 27 §:n 1 momentin mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. Pykälän 2 momentin mukaan jos korvausvaatimuksen tehnyt asianosainen on vain osittain voittanut lautakunnassa, lautakunnan on harkittava, missä suhteessa korvaus on tälle suoritettava, tai määrättävä, että kumpikin asianosainen on velvollinen kärsimään kulunsa.

Crocodiles on voittanut asian osittain ja lautakunta harkitsee asian lopputulos sekä asian käsittelyssä vastalausemenettelyssä todettu menettelyvirhe huomioon ottaen oikeaksi palauttaa sille valitusmaksu.

Molemmat asianosaiset ovat esittäneet niille asiassa aiheutuneita lautakuntakuluja koskevan korvausvaatimuksen. Asian lopputulos huomioon ottaen oikeusturvalautakunta harkitsee oikeaksi määrätä, että kumpikin asianosainen kärsii omat kulunsa. Lautakuntakuluja koskevat korvausvaatimukset on siten hylättävä.  

 

Päätöslauselma

Valitus hyväksytään osittain siten, että Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätöstä 18.6.2023 nro 04/2023 muutetaan siten, että siinä Crocodiles ry:lle määrätty 1 000 euron sakko poistetaan. Muilta osin kurinpitovaliokunnan päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Asianosaisten lautakuntakulujensa korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.

Valitusmaksu palautetaan.

Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                                                     

Sanna Holkeri
Sihteeri

                                                                        

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pekka Lindroos, Mika Palmgren, Hilkka Salmenkylä ja Pekka Timonen.