14/2008 Bridge: Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta - Urheilulajin säännöt


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 14/2008

5.9.2008            Diaarinro 8/2008  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Bridgeliitto ry:n hallituksen päätös 24.4.2008, jolla on hyväksytty lakitoimikunnan päätös koskien Helsinki – Uudenmaan piirin SM-joukkuekilpailun piirikarsinnan tuomiotilannetta ja ottelun lopputulosta


ASIA 

SM-piirikarsinnan ottelun lopputulos 


MUUTOKSENHAKIJA

Joukkue Cassini / Erkki Juuri-Oja 


KUULTAVA

Suomen Bridgeliitto ry 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Bridgeliitto ry:n (Bridgeliitto) hallitus on todennut päätöksessään 24.4.2008, että hallitus ei puutu lakitoimikunnan päätöksen sisältöön, jossa Joukkue Cassinin pelaajan oli katsottu syyllistyneen piirikarsinnan ottelussa bridgelain 16 §:n rikkomiseen. Lakitoimikunta määräsi korjatun pistetuloksen rikkomuksen johdosta. Hallitus totesi myös, että muutoksenhakumenettelyssä olisi pitänyt kuulla asianosaisia, mutta tätä virhettä ei ollut pidettävä sellaisena, että asian käsittelyä uudelleen lakitoimikunnassa olisi pidettävä tarpeellisena. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Joukkue Cassini on valituksessaan katsonut asian käsittelyssä tapahtuneen virheen, kun joukkuetta ei ollut koko prosessin aikana kuultu ja asian käsittelyyn Bridgeliiton hallituksessa oli osallistunut esteellisiä henkilöitä.

Kilpailutilanteessa oli kysymys siitä, oliko Joukkue Cassinin lähtijänä toiminut pelaaja saanut luvatonta tietoa. Vastapuolen joukkue teki asiassa protestin. Kilpailunjohtaja piti ottelun lopputuloksen voimassa ja jury (muutoksenhakukomitea) puolestaan piti kilpailunjohtajan päätöksen voimassa. Lakitoimikunta muutti kuitenkin ratkaisun, muutti kilpailun lopputuloksen ja poisti Joukkue Cassinin mestaripisteet.

Joukkue Cassini pyysi Bridgeliiton hallitukselta asian uudelleen käsittelemistä, koska joukkuetta ei ollut missään vaiheessa kuultu eikä asiaan liittyviä dokumentteja ollut annettu sille tiedoksi. Uudelleen käsittelyyn ei suostuttu.  


VASTAUS PERUSTEINEEN

Bridgeliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai hylätään perusteettomana. Perusteluinaan liitto on lausunut seuraavaa:

Toisin kuin muissa urheilulajeissa bridgessä pelituomarin peliä koskeviin ratkaisuihin kuten pelin lopputulosta koskevaan ratkaisuun voidaan hakea muutosta. Muutoksenhaku oli kaksiasteinen: ensin muutosta haetaan muutoksenhakukomitealta ja sen päätöksestä voidaan valittaa lakitoimikuntaan, jonka ratkaisu on lopullinen. Lakitoimikunnankin osalta kyseessä oli normaali pelituomaritoiminta.

Tässä tapauksessa lakitoimikunta teki päätöksensä kilpailunjohtajan lausunnon perusteella eikä sillä ollut velvollisuutta hankkia lausuntoja tai vastineita, koska kyseessä oli kilpailutoimintaan kuuluva tuomaritoiminta.

Bridgeliiton hallitus valvoi kilpailutoimintaa, mutta bridgelain tulkinta kuului lakitoimikunnalle, jonka päätöksistä ei saanut valittaa. Bridgeliiton hallitus käsitteli asian lähinnä päätöksenteossa noudatetun menettelytavan osalta. Tässä tapauksessa virheenä oli se, että muutoksenhakukomitea ei ollut kuullut asianosaisia. Tästä puutteesta huolimatta asiaa ei palautettu uudelleen käsiteltäväksi. 


VASTASELITYS

Joukkue Cassini on vastaselityksessään todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että kysymys oli menettelyllisen virheen oikaisemisesta eikä pelkästään tuomaritoimintaan kuuluvasta asiasta. Lakitoimikunta ei ollut kaikkivoipainen, vaan myös sen tuli kuulla asianosaisia ennen päätöksentekoa. Hallituksen vastuuseen kuului käynnistää uusi prosessi, jos virheitä oli tapahtunut. Hallituksessa asian käsittelyyn ei olisi saanut osallistua henkilöitä, joita asia koski tai joihin ratkaisu kohdistui. 


PÄÄTÖS

Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Päätöksen valituskelpoisuus

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai 3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen eli lajisääntöjen vastaisuutta. Kyse on lautakunnassa ensinnäkin siitä, voidaanko piirikarsinnan ottelun lopputulosta koskevasta lakitoimikunnan päätöksestä valittaa lautakuntaan ja onko lautakunnalla toimivalta käsitellä valitus.

Valitus koskee bridgen pelituomaritoiminnassa noudatettua menettelyä. Bridgen tuomaritoiminta on bridgeliiton vastauksen mukaan järjestetty siten, että kilpailutuomarina olevan kilpailunjohtajan päätöksestä oli mahdollista valittaa ensin muutoksenhakukomitealle ja sen päätöksestä lakikomitealle.

Lautakunta toteaa, että normaaliin muutoksenhakumenettelyyn kuuluu olennaisena osana vastapuolen kuuleminen. Tämä on tärkeää jo yksin tapaukseen liittyvien tosiseikkojen selvittämiseksi. Bridgeliiton hallitus onkin todennut asian käsittelyssä tapahtuneen tältä osin virheen.

Vaikka bridgen tuomaritoimintaan liittyy muutoksenhakumahdollisuus, kysymys on kuitenkin sovellettavien lajisääntöjen eli tässä tapauksessa bridgelain soveltamisesta. Näiden sääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan ei ole mahdollista, että lautakunnan käsiteltäväksi saatettaisiin myöskään tässä tuomaritoiminnassa noudatetun menettelyn oikeellisuuden arviointi, koska menettely liittyy olennaisesti lajisääntöjen soveltamiseen ja siten menettelyn arvioinnilla voitaisiin puuttua myös pelin lopputulokseen.

Tässä tapauksessa lakitoimikunta on todennut päätöksessään, että Joukkue Cassinin pelaaja oli syyllistynyt selvästi bridgelain rikkomiseen. Tällöin kilpailunjohtajan on tuomittava korjattu pistetulos. Lakitoimikunta määräsi korjatun pistetuloksen. Kyse on näin ollen sellaisesta urheilulajin sääntöjen vastaisuudesta, jota lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetaan eikä päätös voi olla valituksen kohteena. Tätä arviointia ei muuta se, että virheen väitetään tapahtuneen päätöksentekomenettelyssä ja että valituksen kohteena ei ole välittömästi päätöksen urheilulajin sääntöjen vastaisuus. 


Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta.

Valitusmaksua ei palauteta. 

Lautakunta oli yksimielinen.  


Pertti Välimäki                                   Timo Ojala puheenjohtaja                                    sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Antti Aine, Helena Jaatinen ja Pekka Timonen.