17/2008 Amerikkalainen jalkapallo: Kurinpito - Kilpailukielto - Pelikielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 17/2008

26.11.2008         Diaarinro 12/2008  


RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA

I  Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n liittohallituksen päätös 8.4.2008 koskien kahden ottelun pelikieltoa

II  Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n liittohallituksen päätös 7.8.2008 pelikiellosta 


ASIAT 

I ja II Pelikielto 


MUUTOKSENHAKIJAT

I

Merita Bruun

Mirva Honkonen

Heidi Pome

ll

Anna Rajavuori

Sanni Virtanen

Liisa-Maija Weckman 

II

Merita Bruun 


KUULTAVA

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 


VALITUKSEN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET

I  Lippupalloturnaukseen osallistuminen

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n (SAJL) liittohallitus on 8.4.2008 päättänyt, että IWFFA:n turnaukseen helmikuussa 2008 osallistuneille Merita Bruunille, Mirva Honkoselle, Heidi Pomellille, Anna Rajavuorelle, Sanni Virtaselle ja Liisa-Maija Weckmanille määrätään kahden ottelun pelikielto.

Pelaajat olivat rikkoneet kilpailusääntöjä osallistumalla ilman lupaa kansainväliseen turnaukseen, jossa ei ollut noudatettu EFAF:n tai IFAF:n sääntöjä. 


II  Sanomalehtihaastattelu

Liittohallitus on 7.8.2008 antamallaan päätöksellä pysyttänyt SAJL:n kurinpitovaliokunnan päätöksen 4.7.2008, jolla Merita Bruun määrättiin kilpailukieltoon ajaksi 20.7. – 31.8.2008.

Merita Bruun oli antanut valtakunnalliselle, laajalevikkiselle sanomalehdelle haastattelun, jonka perusteella laaditussa artikkelissa esitetään SAJL:n toiminnasta epätosia ja harhaanjohtavia, lajille kielteistä julkisuutta aiheuttavia väitteitä. Merita Bruun oli rikkonut kurinpitosääntöjen 4d-kohtaa, jonka mukaan kilpailukielto voitiin määrätä sille, joka oli harjoitus- tai pelikaudella toiminut lajille kielteistä julkisuutta aiheuttavalla tavalla. 


VALITUKSET PERUSTEINEEN

I  Lippupalloturnaukseen osallistuminen

Bruun, Honkonen, Pomell, Rajavuori, Virtanen ja Weckman ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että liittohallituksen päätös määrättyjen pelikieltojen osalta kumotaan.

Valittajat myöntävät osallistuneensa helmikuussa 2008 lippupalloturnaukseen Yhdysvalloissa. Ennen osallistumistaan lippupalloturnaukseen valittajat olivat päättäneet lopettaa uransa ja sen vuoksi he olivat eronneet seuroistaan eikä kenelläkään ollut enää voimassa olevaa lisenssiä helmikuussa 2008.

Kilpailusäännöissä ei ollut sääntömääräystä, joka olisi kieltänyt osallistumasta lippupalloturnaukseen. Aikaisemmin seuraamus oli määrätty seuroille eikä yksittäisille urheilijoille.

Määrätty rangaistus oli liian ankara aikaisempiin vastaaviin tapauksiin verrattuna.

Asiaa käsiteltäessä oli myös rikottu kilpailumääräyksiä. Asia oli käsitelty suoraan liittohallituksessa eikä liittohallitus ollut kuullut sääntö-, kilpailu- tai kurinpitovaliokuntaa.  

II  Sanomalehtihaastattelu

Bruun on vaatinut, että liittohallituksen päätös määrätystä pelikiellosta kumotaan.

Bruun ei ollut haastattelun Huvudstadbladetiin antaessaan aiheuttanut kielteistä julkisuutta SAJL:lle. 


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

I Lippupalloturnaukseen osallistuminen SAJL on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai hylätään perusteettomana.

Ensisijassa valitus tulee jättää tutkimatta, koska asiassa ei ollut vielä annettu sellaista lopullista päätöstä, josta voitaisiin valittaa. Kilpailusääntöjen kohdan VII.A.4 mukaan liittohallituksen ensimmäisenä asteena tekemästä päätöksestä valitetaan liittokokoukselle. Tässä tapauksessa valittajat olivat valittaneet oikeusturvalautakunnan lisäksi myös SAJL:n liittokokoukselle.

Siinä tapauksessa, että oikeusturvalautakunta ottaa asian välittömästi ratkaistavakseen, SAJL on vaatinut, että valitus hylätään seuraavilla perusteilla:SAJL:n kilpailusäännöissä ei ollut määritelty sitä, milloin urheilija oli kilpailusääntöjen alainen ja milloin ei. Asiassa ei ollut kuitenkaan perusteltua tulkita, että urheilija olisi ainoastaan vuoden kerrallaan kilpailusääntöjen alainen ja että sääntöjä ei voitaisi soveltaa, jos urheilija ei ole lunastanut seuraavan kauden kilpailulisenssiä.

Kysymyksessä olevassa tapauksessa lippupalloturnaukseen Yhdysvalloissa osallistuneet urheilijat olivat osallistuneet seuransa toimintaan ennen turnausta ja myös sen jälkeen. Näin ollen eroamiselle seurasta ei tullut antaa merkitystä.

Asiassa ei ollut merkitystä myöskään sillä, että turnaukseen osallistuneet urheilijat eivät olleet lunastaneet seuraavan kauden kilpailulisenssiä. SAJL:n kilpailusäännöissä ei ollut edes sellaista määräystä, että vain lisenssin hankkinut urheilija olisi kilpailusääntöjen alainen.

Asian käsittely oli alistettu liittohallituksen käsiteltäväksi ja ennen alistamista asiaa oli käsitelty kurinpitovaliokunnassa. Asian käsittelyssä ei ollut tapahtunut virhettä.

Kilpailusääntöjen mukaan kilpailusääntöjen tulkinnasta aiheutuneet riitaisuudet ratkaisee liittohallitus. Tässä tapauksessa liittohallitus oli katsonut, että sääntökohta, jossa rajoitetaan osallistumisoikeutta, koskee yksittäistä urheilijaa. Valittajat olivat olleet myös tietoisia siitä mahdollisuudesta, että lippupalloturnaukseen osallistumisesta voidaan määrätä kilpailukieltoon.

Aikaisemmin vastaavissa tilanteissa oli annettu varoituksia seuroille eikä yksittäisiä pelaajia ollut rangaistu. Tämä toimintatapa oli johtunut kuitenkin ennemminkin näytöllisistä vaikeuksista kuin muusta tulkinnassa tapahtuneesta muutoksesta. Aikaisemmin ei ollut saatu riittävää näyttöä siitä, ketkä yksittäiset urheilijat olivat osallistuneet lippupalloturnaukseen. Tässä tapauksessa valittajat olivat tienneet etukäteen, että osallistuminen oli kiellettyä. Tästä tietoisena he olivat osallistuneet Yhdysvalloissa järjestettyyn turnaukseen. Lisäksi kysymyksessä olevassa tapauksessa oli saatu näyttöä siitä, keitä yksittäisiä urheilijoita turnaukseen oli osallistunut. Tähän nähden määrätty seuraamus ei ollut kohtuuton.

SAJL:n kilpailusäännöt olivat olleet saatavilla pyydettäessä. Tietämättömyys säännöistä ei ollut peruste päätösten kumoamiseen. Tässä tapauksessa valittajat olivat myös tienneet osallistumisen lippupalloturnaukseen olleen kiellettyä. 

II  Sanomalehtihaastattelu

SAJL on vaatinut, että Bruunin valitus hylätään.

Kurinpitovaliokunta oli ratkaissut asian liiton sääntöjen mukaisesti. Liittohallitus ei ollut muuttanut päätöstä. Bruun ei ollut valituksessaan esittänyt uutta näyttöä, jonka perusteella liittohallituksen päätöksen muuttamiseen olisi aihetta. 


VASTASELITYS

I  Lippupalloturnaukseen osallistuminen

Valittajat ovat vastaselityksessään todenneet aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että sääntöjen mukaan liittohallituksen ensimmäisenä asteena tekemästä päätöksestä valitetaan järjestötoimintaa koskevassa asiassa SLU:n liittohallitukselle ja kilpailutoiminnan osalta liittokokoukselle. Mikäli henkilö on tyytymätön toisen asteen ratkaisuun, on hänellä mahdollisuus viedä asia Suomen laissa mainittuihin oikeusasteisiin. Kilpailusääntöjen puutteellisuuden ja virheellisyyden sekä tiedottamisen osalta valittaminen koski järjestötoimintaa. Myös päätöksentekomenettelyä koskevilta osin valitus koski järjestötoimintaa eikä kilpailutoimintaa. Kansainväliseen lippupalloturnaukseen osallistuminen ei ollut myöskään SAJL:n alaista kilpailutoimintaa. Valittavat olivat valitusajan puitteissa valittaneet sekä liittokokoukselle että oikeusturvalautakunnalle. Valittajien mukaan asia tulisi ensisijaisesti ratkaista oikeusturvalautakunnassa.

Kauden 2006-2007 jälkeen kaikkiaan 18 pelaajaa oli päättänyt lopettaa uransa. Pelaajat olivat eronneet seuroistaan eivätkä aikoneet pelata enää kaudella 2008. Näistä 18 pelaajasta vain viisi oli päättänyt kuitenkin huhtikuussa 2008 jatkaa uraansa. Pelaajat eivät osallistuneet seuransa toimintaan ennen heinäkuuta 2008. SAJL:n väite simuloidusta seurasta eroamisesta oli perätön.

Kurinpitovaliokunnalla olisi ollut toimivalta käsitellä asia. Asiaa ei ollut käsitelty ennen alistamista kurinpitovaliokunnassa.

Aikaisemmin lippupalloturnaukseen osallistumisesta oli rangaistu seuraa eikä sääntökohdan tulkinnassa tapahtuneesta muutoksesta ollut tiedotettu ennakolta. Sääntömuutos sitoi urheilijaa yleensä vasta sen jälkeen, kun siitä oli tiedotettu. Tätä samaa periaatetta oli sovellettava myös sääntökohdan tulkinnassa tapahtuviin muutokseen. Seuroista tapahtunut eroaminenkin oli tehty juuri sen vuoksi, ettei seuroille aiheutuisi seuraamuksia siitä, että urheilijat osallistuisivat lippupalloturnaukseen. SAJL:n puheenjohtaja oli myös syksyllä 2007 todennut, että yksittäisenä urheilijana osallistuminen lippupalloturnaukseen oli yhdentekevää, kunhan turnaukseen ei osallistuttu seurana.

Asian käsitteleminen SAJL:ssa oli kestänyt myös kohtuuttoman kauan. 

II  Sanomalehtihaastattelu

Bruun on todennut, että valitus tuli käsitellä, vaikka SAJL ei ollut antanut vastinettaan Bruunin valituksen osalta. 


PÄÄTÖS

I  Lippupalloturnaukseen osallistuminen

Käsittelyratkaisut

Valituksen tutkimisen edellytykset 

Sovellettavat sääntömääräykset

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §:n mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty.SAJL:n pelikautta 2008 koskevien kilpailusääntöjen VII. A.3 kohdan mukaan rangaistusasiat käsitellään sääntö-, kilpailu- ja kurinpitovaliokunnassa. Kohdan VII.A.5. mukaan, jos asiaa käsittelevä elin katsoo, että rikkomuksesta olisi määrättävä ankarampi rangaistus kuin sillä on oikeus määrätä, se voi asian muuten täysin käsiteltyään alistaa sen valitusajan puitteissa valitusinstanssin käsiteltäväksi siltä osin kuin se koskee rangaistuksen määrää.

Edelleen kilpailumääräysten kohdan VII.A.4. mukaan sääntö-, kilpailu- ja kurinpitovaliokunnan päätöksestä valitetaan liittohallitukselle. Liittohallituksen ensimmäisenä asteena tekemästä päätöksestä valitetaan järjestötoimintaa koskevassa asiassa SLU:n liittohallitukselle ja kilpailutoiminnan osalta liittokokoukselle.

Vielä viimeksi mainitun kohdan mukaan mikäli henkilö on tyytymätön toisen asteen ratkaisuun, on hänellä mahdollisuus viedä asia eteenpäin Suomen laissa mainittuihin oikeusasteisiin. Suomen Liikunta ja urheilu ry:n (SLU) sääntöjen kohdan 10 mukaan SLU:n jäsen sitoutuu noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä, ellei jäsen ole muun vastaavan oikeusturvaelimen piirissä.  


Oikeusturvalautakunnan kannanotto

Oikeusturvalautakunta toteaa, että asia on ollut ensin kurinpitovaliokunnan ratkaistavana. Kurinpitovaliokunta on tämän jälkeen alistanut asian rangaistuksen määrän osalta liittohallituksen ratkaistavaksi, joka on sittemmin antanut asiassa nyt valituksen kohteena olevan ratkaisun.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että vaikka liittohallitus on tässä tapauksessa tutkinut varsinaisesti vain seuraamuksen määrää ja lajia koskevan kysymyksen, se on joutunut tosiasiassa niin sanottuna esikysymyksenä tutkimaan myös kysymykset siitä, ovatko valittajat syyllistyneet kilpailusääntöjen vastaiseen menettelyyn ja olivatko muut seuraamuksen määräämistä koskevat edellytykset käsillä.

Tällä perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että asiaa on käsitelty SAJL:ssa kahdessa eri toimielimessä eikä asiassa tule sovellettavaksi sääntökohdan VII.A.4. kohdan toinen kappale, jossa määrätään liittohallituksen ensimmäisenä asteena ratkaisemasta asiasta.

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla muun muassa yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys kurinpitotoimista. Valituksen kohteena on SAJL:n liittohallituksen määräämä kahden ottelun pelikielto eli kurinpitotointa koskeva päätös.

Näin ollen lautakunta ottaa valituksen käsiteltäväkseen.


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Kysymyksenasettelu

Lautakunnassa on kysymys ensisijaisesti siitä, ovatko kilpailusäännöt sitoneet valittajia lippupalloturnauksen aikaan ja onko SAJL voinut määrätä valittajille kurinpitoseuraamuksen.  


Kurinpidon määräämisen edellytykset

Urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin kuuluu se, että urheilijalle voidaan määrätä vain sellaisissa kurinpitomääräyksissä mainittuja seuraamuksia, joihin hänet on sitoutettu. Perusedellytyksenä sille, että urheilijalle voidaan urheilun kurinpidossa tai muussa yhteydessä määrätä kilpailu- tai toimintakielto on siten se, että tällaisen kiellon antaminen perustuu joko urheilijaa velvoittaviin sääntöihin tai sopimuksiin. Vain kurinpitosääntöihin sitoutetulle urheilijalle voidaan määrätä kurinpitoseuraamus ja vain sellainen seuraamus, joka ilmenee kurinpitosäännöistä.

SAJL:n kurinpitosääntöjen kohdassa 1 määrätään, että seurat, niiden hallituksen jäsenet, seurojen toimihenkilöt ja yksityiset jäsenet sekä toimitsijat, tuomarit ja pelaajat ovat velvollisia noudattamaan liiton kilpailusääntöjä ja niitä määräyksiä, joita kilpailusääntöjen nojalla on annettu.

Valittajat ovat eronneet seuroistaan ennen osallistumista lippupalloturnaukseen eikä heillä ollut turnauksen aikana myöskään voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Näin ollen kilpailusäännöt eivät ole sitoneet valittajia seuran jäsenyyden eikä lisenssiehtojenkaan perusteella. 


Oikeusturvalautakunnan kannanotto

Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, ettei SAJL:n kilpailusääntöjen ole näytetty sitoneen valittajia lippupalloturnauksen aikaan. Näin ollen SAJL:lla ei ole ollut toimivaltaa kurinpitoseuraamuksen määräämiseen. Koska SAJL:lla ei ole ollut edellytyksiä kurinpitoseuraamuksen määräämiselle, asiassa ei ole tarpeen ottaa kantaa siihen, ovatko kurinpitoseuraamuksen muut edellytykset täyttyneet. 


II Sanomalehtihaastattelu

Käsittelyratkaisu

Asia on myös tältä osin ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Kysymyksenasettelu

Bruun oli 8.4.2008 määrätyn pelikiellon jälkeen antanut Huvudstadbladetiin haastattelun, jossa hän oli arvostellut SAJL:n toimintaa lippupalloturnaukseen osallistumisesta määrättyjen pelikieltojen osalta. Lehtiartikkelin mukaan Bruun on lausunut:

”SAJL skickade iväg en spion som fotograferade damerna på plats och ställe…Kanske de pengarna kunde ha använts till bättre ändamål… Och tidigare har man knappast skickat en spion över Atlanten”

“Sedan var vi också närvarande vid själva mötet då styrelsen skulle avgöra vårt öde. Och det var nog säkert bra att vi var där eftersom några i styrelsen inte läst igenom vår redogörelse”

Lautakunnassa on kysymys siitä, onko Bruun haastattelullaan aiheuttanut lajille kielteistä julkisuutta ja ovatko kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytykset siten olleet olemassa. 


Lajille kielteisen julkisuuden aiheuttaminen kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytyksenä

SAJL:n kurinpitosääntöjen 4d-kohdan mukaan kilpailusäännöissä määrätty rangaistus voidaan määrätä sille, joka harjoitus- tai pelikaudella on toiminut tavalla, joka on aiheuttanut lajille kielteistä julkisuutta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että demokraattisessa yhteiskunnassa jokaisella on sananvapaus, jonka käyttämiseen kuuluu oikeus arvostella esimerkiksi julkista valtaa. Samaa koskee myös yhdistystoimintaa. Yhdistystoiminnassa yhdistyksen ja sen johtohenkilöiden tulee sietää voimakastakin kritiikkiä. Tämän takia kovaa ja kärjekästä arvostelua sisältävän lausuman ei voida helposti katsoa aiheuttavan lajille sellaista kielteistä julkisuutta, joka oikeuttaisi yhdistyksen kohdistamaan jäseneensä kurinpitotoimia. 


Oikeusturvalautakunnan kannanotto

Bruun on haastattelussaan arvostellut SAJL:n toimintaa lippupalloturnaukseen osallistumisesta aiheutuneen kurinpitomenettelyn yhteydessä. Bruunin väitteet ovat voineet olla osittain harhaanjohtavia tai virheellisiäkin, mutta tällä ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko haastattelu aiheuttanut lajille kielteistä julkisuutta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Bruunin haastattelussaan antamat kommentit eivät ole olleet asiattomia eivätkä kommentit sisällä asiatonta arvostelua yksittäistä SAJL:n päätöksentekijää kohtaan. Bruun ei ole haastattelullaan aiheuttanut lajille kielteistä julkisuutta. Asiassa ei näin ollen ole ollut perustetta pelikiellon määräämiseen. 


Päätöslauselmat

I Lippupalloturnaukseen osallistuminen

Valitus hyväksytään. Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n liittohallituksen päätös 8.4.2008 kumotaan siltä osin kuin liittohallitus on määrännyt Merita Bruunille, Mirva Honkoselle, Heidi Pomellille, Anna Rajavuorelle, Sanni Virtaselle ja Liisa-Maija Weckmanille kahden ottelun pelikiellon. 

II Sanomalehtihaastattelu

Valitus hyväksytään. Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n liittohallituksen päätös 7.8.2008 kumotaan siltä osin kuin Merita Bruunille on määrätty pelikielto ajalle 20.7. – 31.8.2008.

 I ja II

Valitusmaksut palautetaan. 

Lautakunta oli yksimielinen. 


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Mika Palmgren, Juha Rantasila ja Hannu Rautiainen