20/2024 Jalkapallo – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Sarjapaikka – Velkavastuu

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              PÄÄTÖS                                     
Nro 20/2024                                                                                              28.5.2024                                 
Diaarinro 4/2024

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
Suomen Palloliitto ry:n hallituksen päätös 18.12.2023 (kilpailutyöryhmän päätös 30.11.2023)

 

ASIA                 
Jalkapallo – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Sarjapaikka – Velkavastuu

                         

MUUTOKSENHAKIJA
FC Honka ry

 

KUULTAVA
Suomen Palloliitto ry

 

ASIAN TAUSTA JA VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Miesten Kakkosen jalkapallotoiminnasta FC Hongassa

Esport Honka Oy (yhtiö) oli hallinnoinut erillisillä sopimuksilla miesten jalkapallojoukkueita Veikkausliigassa ja Kakkosessa. Yhtiö oli sittemmin 16.11.2023 hakeutunut konkurssiin. Yhtiö oli kuitenkin aikaisemmin tehnyt FC Honka ry:n (seura) kanssa kilpailutoiminnan siirrosta kaksi sopimusta, joista toinen on koskenut Veikkausliigan joukkuetta ja toinen Kakkosen joukkuetta (ns. akatemiajoukkue). Oikeusturvalautakunnassa vireillä oleva asia koskee FC Honka ry:tä ja sen Kakkosen joukkueen sarjapaikkaa.

Kilpailutoiminnan siirtoa koskevan yhtiön ja seuran välisen sopimuksen mukaan sopimuksen päätyttyä irtisanomisen, purkamisen, sopimusajan päättymisen tai muun syyn vuoksi sarjapaikan hallinnointi siirtyy liittohallituksen päätöksellä takaisin yhdistykselle (seuralle), jos se ottaa vastattavaksi yhtiön kilpailu- ja muuhun urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut. Vastaavasti yhtiön kilpailu- ja urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset oikeudet siirtyvät myös yhdistykselle.

 

Kilpailutyöryhmän päätös 30.11.2023 ja liittohallituksen päätös 18.12.2023

Suomen Palloliitto ry:n kilpailutyöryhmä on päätöksellään 30.11.2023 hylännyt FC Honka ry:n vaatimuksen siitä, että seura ottaisi yhtiön konkurssin jälkeen miesten Kakkosen sarjapaikan takaisin haltuunsa ilman, että seura ottaisi vastattavakseen jalkapallotoiminnasta johtuvia velkoja. Päätöksen perustelujen mukaan tilanteissa, joissa sarjapaikka siirtyy, on käytäntönä, että sarjapaikan siirtymisen edellytyksenä on se, että sarjapaikan vastaanottaja ottaa vastattavakseen edellisen sarjapaikan haltijan jalkapallotoiminnasta syntyneet velat. Tämä on todettu yksiselitteisesti Suomen palloliitto ry:n kilpailumääräysten kohdassa 6.6.1. Edellä mainittu sääntökohta tulee osapuolten tahdosta riippumatta sovellettavaksi kaikissa niissä tilanteissa, joissa sarjapaikan hallinnointia koskeva sopimus päättyy. Sama periaate käy myös ilmi muun muassa FIFA:n ”sporting succession” -käytännöstä, jonka urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin on useassa tapauksessa vahvistanut. Kilpailumääräysten kohta 6.11. vuorostaan vain täydentää tätä sääntelykokonaisuutta ja niitä menettelytapoja, jotka on havaittu tarpeelliseksi konkurssitilanteessa erityisesti kauden ollessa käynnissä tai sellaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa yhdistys menisi konkurssiin. Seura on liiton jäsenyhdistyksenä sitoutunut noudattamaan liiton sääntöjä.

Edelleen kilpailutyöryhmän päätöksen 30.11.2023 mukaan sarjapaikan hallinnointi voi siirtyä liittohallituksen päätöksellä takaisin seuralle, jos se ottaa vastattavaksi yhtiön kilpailu- ja muuhun urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut. Tulkinta, jossa velat eivät seuraisi sarjapaikan mukana, avaisi mahdollisuuden taloudellisten vastuiden laiminlyöntiin, kilpailulliseen epätasapainoon sekä vilpilliseen toimintaan jalkapalloyhteisön sisällä. Lisäksi tällainen tulkinta olisi sekä kansallisen liiton että kansainvälisen jalkapalloliiton omaksuman käytännön vastainen ja jopa urheilun reilun pelin periaatteiden vastainen. Niinpä velkavastuusta ei myöskään voi vapautua sopimusosapuolten keskinäisen tahdonilmauksen perusteella. Päätöksessä on katsottu, ettei lopputulos ole seuralle kohtuuton vaikkakin valitettava. Päätöksen mukaan siitä voi valittaa seitsemän vuorokauden kuluessa sen vastaanottamisesta liiton hallitukselle.

Päätöksen jälkeen seura on 6.12.2023 esittänyt uuden vaatimuksen, joka on tulkittu myös kilpailutyöryhmän päätökseen kohdistuvaksi valitukseksi ja jonka liittohallitus on päätöksellään 18.12.2023 lopullisesti hylännyt katsoen, että kilpailutyöryhmän päätös on sääntöjenmukainen, asianmukaisesti perusteltu ja vastaavissa asioissa jo pitkään noudatetun käytännön mukainen. Kilpailutyöryhmän päätös on hallituksen päätöksellä pysytetty voimassa.

Liittohallituksen päätökseen 18.12.2023 on valitusosoituksen mukaan saanut hakea muutosta valittamalla urheilun oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Kilpailutyöryhmän päätös 22.12.2023 ja liittohallituksen päätös 29.1.2024

FC Honka ry:n uusi vaatimus 6.12.2023 on sisältynyt myös vaatimuksen sarjapaikan vastaanottamisesta sillä edellytyksellä, että seura ottaisi vastatakseen miesten Kakkosen joukkuetta ja sarjapaikkaa koskevat velat ja näin menetellessään olisi oikeutettu asianomaiseen sarjapaikkaan. Tämä uusi sarjapaikkavaatimus on liitossa otettu erikseen ratkaistavaksi.

Suomen Palloliitto ry:n kilpailutyöryhmä on 22.12.2023 seuran uuden vaatimuksen johdosta tehnyt päätöksen, jolla se on hyväksynyt FC Honka ry:n hakemuksen saada kaudelle 2024 sarjapaikka miesten jalkapallon Kakkoseen. Päätöksen mukaan sarjapaikan hyväksyminen on ehdollinen siten, että vastuu Esport Honka Oy:n eli Kakkosen joukkueen aikaisemman toiminnasta vastanneen yhtiön veloista siirtyy FC Honka ry:lle eli seuralle.

Päätöksen mukaan vastuu siirtyvistä veloista tarkoittaa kilpailumääräysten 6.6. ja 6.10 mukaisesti sarjapaikkakohtaisia velkoja, koska kilpailutoiminnan siirtymissopimukset ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja koska tällainen FC Honka ry:lle edullinen tulkinta on myös urheiluoikeuden periaatteiden mukainen. Sarjapaikan uuden haltijan vastuu edeltäjänsä veloista on kilpailumääräyksistä ilmenevällä tavalla lähtökohtaisesti tarkoitettu turvaamaan kyseisen sarjan toiminta ja muun muassa sarjassa pelanneen joukkueen pelaajien ja valmentajien palkkioiden sekä kyseisen joukkueen harjoittelu sekä pelitoiminnasta aiheutuneiden muiden velvoitteiden maksu. Sarjapaikkakohtainen velkavastuusta ei vaarantanut urheilusarjan toimintaa, kilpaurheilun järjestämistä tai urheilujoukkueiden yhdenvertaisuutta.

Päätöksen mukaan Esport Honka Oy:n konkurssipesän selvitys yhtiön veloista on riittävän luotettava sarjapaikkakohtaisen velkataakan arvioimiseksi. Vastuut ovat tässä vaiheessa noin 50 000 euroa, mikä määrä voi kuitenkin nousta, mikäli seura saa sarjapaikan ja sitoutuu vastaamaan myös niistä miesten Kakkosen joukkueen urheilutoimintaan kohdistuvista veloista, jotka eivät ole vielä tiedossa.

FC Honka ry on ilmoittanut ottavansa miesten Kakkosen joukkueen urheilutoiminnasta johtuvat velat kokonaisuudessaan vastattavakseen. FC Honka ry:llä on arvioitu olevan mahdollisuus huolehtia asianomaisesta velkavastuusta. Muutoksenhakuohjauksen mukaan seuralla on ollut mahdollisuus lausua päätöksestä seitsemän vuorokauden aikana, jonka jälkeen asia siirtyy sääntöjen mukaisesti hallitukselle lopullisesti päätettäväksi.

Suomen Palloliitto ry:n liittohallitus on päätöksellään 29.1.2024 nro 1 (kohta 2) pysyttänyt edellä selostetun kilpailutyöryhmän sarjapaikkapäätöksen 22.12.2023.

 

VALITUS JA SEN TÄYDENNYKSET PERUSTEINEEN

FC Honka ry on vaatinut, että Suomen Palloliitto ry:n kilpailutyöryhmän päätös 22.12.2023 on kumottava siltä osin kuin siinä on velvoitettu seura vastaamaan konkurssiin menneen Esport Honka Oy:n hallinnoiman jalkapallon Kakkosen miesten joukkueen jalkapallotoiminnan 49 141,50 euron veloista edellytyksenä sarjapaikan vastaanottamiselle jalkapallon miesten Kakkosessa. Lisäksi FC Honka ry on vaatinut, että Suomen Palloliitto ry velvoitetaan korvaamaan sille sen lautakuntakulut.

Kysymys on seuran miesten Kakkosen joukkueen jalkapallon kilpailutoimintaan liittyvistä veloista vastaamisesta sarjapaikan siirtoa koskevassa asiassa eikä sarjapaikan vastaanottamisesta. Valituksen kohteena oleva päätös on oikea siltä osin kuin siinä on kilpailumääräysten 6.6. kohdan perusteella katsottu, että sarjapaikan haltijan veloilla tarkoitetaan kyseiseen sarjapaikkaan kohdistuvia, kilpailumääräysten kohdassa 6.6.3. tarkoitettuja velkoja ja että velkavastuuta tulee erillisten sarjapaikkasopimusten vuoksi arvioida joukkue- ja sarjapaikkakohtaisesti.

FC Honka ry (seura) on ollut sarjapaikan alkuperäinen haltija. Seura on tehnyt sopimuksen sarjapaikan siirrosta Esport Honka Oy:lle (yhtiölle) siten, että sopimuksessa on mainittu osapuolten velvollisuudet sopimatta kuitenkaan siitä, että seura olisi vastuussa yhtiön veloista konkurssitapauksessa.

Kilpailumääräysten kohdan 6.6.1. perusteella määräytyy se, millaisiin vastuisiin yhtiö on sitoutunut, kun se on vastaanottanut seuralta sarjapaikan. Kyseisessä kilpailumääräysten kohdassa ei kuitenkaan määritellä sarjapaikan siirtäjän vastuita. Yhtiön ja seuran keskinäisistä vastuista on sen sijaan sovittu niiden välisessä, toistaiseksi voimassa olleessa sarjapaikan siirtosopimuksessa, joka on kuitenkin rauennut yhtiön konkurssin vuoksi, kun konkurssipesäkään ei ole jatkanut jalkapallon kilpailutoimintaa miesten Kakkosessa.

Seuran velkavastuuta olisi tullut tulkinta kilpailumääräysten kohdan 6.6.1. sijasta kohdan 6.11. perusteella. Kysymyksessä ovat liiton yksipuolisesti laatimia kilpailumääräyksiä tulee epäselvässä tilanteessa tulkita laatijan vahingoksi ja seuran hyväksi. Lisäksi tulkintaa seuran hyväksi rajoittaa sopimusoikeudellinen heikomman suojan periaate, koska seura on suhteessa liittoon nähden heikompi osapuoli. Tulkinnassa tulee kilpailumääräysten lisäksi kiinnittää huomiota yhtiön ja seuran väliseen siirtosopimukseen sekä konkurssilainsäädäntöön.

Kilpailumääräysten kohdassa 6.11. ei ole määrätty siitä, että yhtiön konkurssissa kilpailutoiminnan siirronsaaja olisi velvollinen ottamaan jalkapallon kilpailutoimintaan perustuvat velat vastatakseen. Mainittua sanamuodonmukaista tulkintaa puoltaa kilpailumääräysten kohta 6.10.2., jossa luetellaan tilanteet, joissa sarjapaikan siirtämisen edellytyksenä on, että siirronsaaja ottaa vastatakseen kilpailutoimintaan liittyvistä vastuista. Määräyskohdassa on mainittu velkavastuun koskevan vain tilanteita, jotka johtuvat sopimuksesta tai sopimusosapuolen tahdosta eli seikoista, jotka ovat olleet siirronsaajan ja sarjapaikkaan hakevan tiedossa. Sen sijaan kilpailumääräysten kohdassa 6.11. ei ole kysymys sopimuskumppanin tahdosta päättyvästä vaan konkurssin vuoksi päättyvän kilpailutoiminnan siirtymisestä. Kyseisessä määräyskohdassa ei ole määrätty velkavastuusta, joten sellaista ei voida kilpailutoiminnan siirronsaajalta edellyttääkään siten kuin käsillä olevassa asiassa seuralta on tehty. Lisäksi kilpailumääräyksen kohta 6.11. on määräyskohdan 6.6.1. yleisnormin syrjäyttävä erityisnormi. Kilpailumääräysten kohta 6.6.1. voisi ehkä soveltua käsillä olevaan tilanteeseen, jos konkurssipesä jatkaisi kilpailutoimintaa, mistä nyt ei kuitenkaan ole kysymys.

Siinä tapauksessa, että kilpailutoiminnan jatkajan edellytettäisiin kilpailumääräyksillä myös konkurssitapauksissa maksavan entisen toimijan jalkapallotoimintaan liittyvät velat, kysymys olisi konkurssilainsäädännön näkökulmasta tuntemattomasta menettelystä.  Seuran ei tule maksaa yhtiön konkurssipesälle kilpailumääräyksissä tarkoitettuja velkoja. Jos tällainen velvollisuus olisi, yhtiön konkurssipesällä ei olisi velvollisuutta kohdistaa kyseistä suoritusta vain yhtiön jalkapallotoiminnan velkoihinsa. Konkurssilainsäädännössä ei tunneta tilannetta, jossa konkurssipesän jalkapallotoimijoiden velkojien, kuten pelaajien, huoltajien ja muiden työsuhteisten henkilöiden, palkkavelkojen sekä muiden kilpailumääräysten kohdassa 6.6.2. mainittujen velkojen maksaminen ulkopuolisen toimesta suoraan konkurssivelkojille ilman konkurssipesän myötävaikutusta. Suomen Palloliitto ry:n kilpailumääräyksiä ei voidakaan tulkinta vastoin konkurssilainsäädäntöä ja sen tarkoitusta.

Seuralla on ollut perusteltu aihe luottaa siihen, ettei se joudu vastaamaan yhtiön konkurssin seurauksena jalkapallotoiminnan veloista, kun tällaisesta vastuusta ei ole mainittu nimenomaisesti yhtiön konkurssia koskevassa kilpailumääräysten kohdassa 6.11. ja kun seuran ja yhtiön välisessä sopimuksessakaan tällaisesta ei ole sovittu. Seuran selonottovelvollisuus ei ole voinut ulottua kilpailumääräysten kohdan 6.11. sanamuodon ulkopuolelle.

Asiaan tulee siten soveltaa kilpailumääräysten kohtaa 6.11. ja valitus hyväksyä. Seuralla on oikeus miesten Kakkosen sarjapaikkaan ilman konkurssiin asetetun yhtiön (siirronsaajan) jalkapallotoiminnasta johtuvia velkavastuita.

 

VASTAUS JA SEN TÄYDENNYS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on ensisijaisesti vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta, ja toissijaisesti, että valitus hylätään.

 

Tutkimatta jättäminen

Seura on saanut ensin kielteisen päätöksen, jolla sen hakemus on hylätty, koska asiassa on edellytetty uuden sarjapaikan haltijan ottavan vastatakseen sarjapaikkaan kohdistuvista veloista. Seura ei ole kuitenkaan valittanut tästä päätöksestä vaan hakenut sarjapaikkaa uudella hakemuksella, jossa seura on ottanut vastatakseen sarjapaikkaan kohdistuvista urheilullisista veloista ja antanut selvityksen velkojen määrästä. Viimeksi mainittu toinen hakemus on tullut hyväksytyksi. Kun kohdepäätös on ollut seuralle myönteinen, sillä ei ole ollut tarvetta valittaa päätöksestä. Valitus on siten jätettävä tutkimatta.

 

Valituksen perusteettomuus muutoin

Siinä tapauksessa, että seuran valitus tutkittaisiin, se on hylättävä. Sarjapaikkapäätös on liiton kilpailumääräysten mukainen ja oikea.

Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu yhdistysten päätösten tarkoituksenmukaisuuden eikä lähtökohtaisesti niiden lainmukaisuudenkaan tutkiminen. Vaikka oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään ottanut kantaa sääntömääräysten perustuslainvastaisuuteen ja arvioinut niiden kohtuullisuutta oikeustoimilain 36 §:n nojalla, yhdistyksen päätöksenteon tulisi olla selvästi lainvastaista, jotta sitä voitaisiin pitää sen perusteella yhdistyksen sääntöjen vastaisena. Käsillä olevassa tapauksessa valittajana oleva seura ei ole yksilöinyt sitä konkurssilain säännöstä, jonka vastainen liiton päätös olisi. Valituksen mukaisessa konkurssilain tarkoituksen vastaisuudessa ei siten voi olla kysymys sellaisesta sääntömääräyksen tai sen soveltamisen ilmeisestä lainvastaisuudesta, josta oikeusturvalautakunta olisi toimivaltainen lausumaan. Tämä kuuluisi yleisen tuomioistuimen toimivaltaan. Arvioinnin kohteena ei ole konkurssioikeudellinen kysymys, vaan sen tarkasteleminen, onko kilpaurheilussa yhdistyksen sääntöjen puitteissa ollut edellytykset myöntää sarjapaikka seuralle. Tähän asiaan ei liity sen erillisen kysymyksen arviointi, syntyykö valittajana olevalle seuralle jokin saatava yhtiön konkurssipesää kohtaan.

Valituksen kohteena on jalkapallon kilpailumääräysten kohdan 6.6. tulkintaan liittyvä kysymys siitä, siirtyykö sarjapaikan mukana vastuu sarjapaikan edellisen haltijan urheilutoimintaan liittyvistä veloista. Kyseistä sääntömääräyksen kohdan tarkoituksen ja myös selvän sanamuodon vastaista olisi tulkinta niin, että sarjapaikan uusi haltija voisi vapautua edeltäjänsä urheilullisista veloista. Jalkapallon kansainvälisen liiton ja siten myös Suomen kansallisen liiton noudattaman sporting succession -periaatteen mukaan niin sanottu urheilullinen jatkaja voi tietyissä tilanteissa joutua vastaamaan edeltäjänsä velvoitteista. Kansainvälisen urheilun välitysoikeuden (CAS) ratkaisukäytännössä on niinikään tunnustettu mainittu periaate. Tilanteissa, joissa seura tai joukkue kaatuu jostakin syystä (kuten konkurssista) johtuen, ei ole hyväksyttävää tai urheilullisesti kestävää, että sijaan tuleva uusi joukkue voisi jatkaa edellisen toimijan paikalla ilman velvoitteita. Urheilulliselle jatkajalle siirtyy edeltäjän urheilutoimintaan liittyvät velat. Siitä, milloin kysymys on urheilullisesta jatkajasta, määrätään kansainvälisen jalkapalloliiton kurinpitosääntöjen (FIFA Disciplinary Code) kohdassa 3.21.4. FC Honka ry on Esport Honka Oy:n urheilullinen jatkaja.

Vastoin valituksessa esitettyä kilpailumääräyksillä ei ole keskinäistä etusijajärjestystä eikä valituksessa ole esitetty, mistä tällainen ilmenisi tai olisi pääteltävissä. Kilpailumääräykset on tarkoitettu tulkittavaksi yhtenäisenä kokonaisuutena ja jalkapallon kilpailutoiminnan tarkoitusta vastaavalla tavalla. Yksittäisten kilpailumääräysten välillä ole normihierarkioita. Kilpailumääräyksiä ei ole tarkoitettu tulkittavan niin, että olisi mahdollista valita itselleen edullinen kilpailumääräysten kohta ja väittää sen syrjäyttävän muut. Näin ollen kilpailumääräysten kohta 6.11. ei syrjäytä kilpailumääräysten kohtaa 6.6.

Seuran velkavastuu liittyy yksinomaan tahdonilmaisuun miesten Kakkonen -sarjassa jatkamisesta ja nimenomaan tähän sarjapaikkaan liittyvistä velvoitteista, mikä puolestaan ilmenee yksiselitteisesti kilpailumääräysten kohdasta 6.6. Siten sillä, ettei kilpailumääräysten kohdassa 6.11. ole määritelty konkurssiin liittyvää velkavastuuta, ei ole tässä asiassa merkitystä.

Valittajan esittämä tulkinta velkavastuusta olisi myös yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Valittajana olevaa seuraa on kohdeltava liiton jäsenseurana liiton toimesta yhdenvertaisesti, mistä syystä seuran on muiden tapaan suoritettava maksuvelvollisuutensa. Valituksessa tarkoitettu kilpailumääräysten kiertämisen salliminen heikentäisi merkittävästi myös pelaajien, valmentajien ja muiden urheilun toimijoiden oikeusturvaa asettaen heitä epätasavertaiseen asemaan.

Liitolla on yhdistysautonomiansa perusteella mahdollisuus päättää omista säännöistään ja käyttää myös tarkoituksenmukaisuusharkintaa niiden tulkinnassa. Seura on sitoutunut näiden sääntöjen ja niiden tulkinnan noudattamiseen. Kilpailumääräyksiä ei siten voida tulkita yksinomaan sopimusoikeudellisin periaattein. Liitto on päätöksessään tulkinnut kilpailumääräyksin niiden sanamuodon mukaisesti. Valittajan esittämä tulkinta kilpailumääräyksistä sen sijaan poikkeaa kilpailumääräysten sanamuodosta ja niiden vakiintuneesta tulkinnasta, minkä lisäksi valituksessa esitetty tulkinta on ennustettavuuden, oikeusvarmuuden ja kilpailumääräysten kokonaisuuden tarkoituksen, yhdenvertaisuusperiaatteen ja reilun pelin periaatteen vastainen.

 

VASTASELITYS

FC Honka ry on antanut vastaselityksensä ja lausunut siinä seuraavaa.

Tutkittavaksi ottaminen

Oikeusturvalautakunnalla on edellytykset tutkia seuran valitus. Seura ei ole tehnyt liitolle kahta eri sarjapaikkahakemusta. Jos liiton väittämin tavoin näin olisi, seuran olisi tullut hakea muutosta kilpailutyöryhmän päätökseen liiton hallitukselta. Sen sijaan liiton hallitus on ratkaissut asian 22.12.2023 antamallaan päätöksellä ja antanut muutoksenhakuohjauksen urheilun oikeusturvalautakuntaan. Seura on alusta lukien tulkinnut kilpailumääräyksiä valituksessaan kuvaamalla tavalla ja esittänyt, ettei seuralle voida kilpailumääräysten perusteella asettaa velkojen vastaanottovelvoitetta yhtiön konkurssin vuoksi. Se seikka, että seura lopulta ottaisi sarjapaikan siirron vastaan velkavastuun mukaisesti, ei poista oikeusturvalautakunnan ratkaistavaksi saatettu kysymystä siitä, onko seura velvollinen kilpailumääräysten mukaan sarjapaikan vastaanottamiseksi näin menettelemään. Asiassa on annettu vain yksi päätös muutoksenhakuohjauksineen. Se on ollut 22.12.2023 tehty päätös, jossa siinäkin on todettu asian ratkaistun kokouksessa 18.12.2023 ja päätöksen annetun sen johdosta 22.12.2023.

 

Päätöksen sääntöjenvastaisuus

Kilpailumääräysten kohdat 6.6. ja 6.10. eivät tule sovellettavaksi. Ensin mainitussa on kyse sarjapaikan uudelle haltijalle asettavasta sitoumuksesta, kun taas tässä asiassa seura ei ole ollut sarjapaikan uusi haltija vaan sarjapaikan kilpailutoiminnan hallinnoinnin yhtiölle siirtänyt taho. Jälkimmäinen määräyskohta ei tule kyseeseen, koska sarjapaikan siirtoa koskeva sopimus ei ole tässä asiassa päättynyt sopimusosapuolen toimenpiteen tai osapuolten sopimalla tavalla. Kilpailumääräysten kohdassa 6.11. on määrätty nyt käsillä olevasta tilanteesta, jossa seura on siirtänyt sopimuksen yhtiölle, joka on sittemmin mennyt konkurssiin. Tästä kilpailumääräyksestä puuttuu maininta, että velat konkurssitilanteessa siirtyisivät seuralle, mihin on olemassa lain mukaiseen konkurssimenettelyyn ja saatavasuoritusten kohdistamiseen liittyvät syynsä. Velkavastuuta koskeva maininta olisi konkurssilainsäädännön vastainen, mistä syystä kilpailumääräystä on tulkittava sanamuotonsa mukaisesti niin, ettei seuralla ole kohdepäätöksessä mainittua velkavastuuta.

Oikeusturvalautakunnan toimivaltaa koskevat säännöt eivät estä pakottavan konkurssilainsäädännön huomioon ottamista sopimusoikeudellisena tulkintavälineenä siinä, miten liiton kilpailumääräyksiä olisi tulkittava. Kysymys ei myöskään ole yhdistysautonomiasta vaan ainoastaan kilpailumääräysten mukaisuuden arvioinnista. Tässä arvioinnissa ei ole huomioon otettavaa vakiintunutta sporting succession -periaatetta tai kansainvälisen urheilun vetoomustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. Asia tulee ratkaista kilpailumääräysten perusteella. Kilpailumääräysten kohdan 6.11. sanamuodon mukainen tulkinta ei voi loukata yhdenvertaisuusperiaatetta tai reilun pelin periaatetta.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu

Kysymys on ensinnäkin valituksen tutkimisen edellytyksistä eli siitä, onko liitto tehnyt seuralle kielteisen päätöksen ja onko seuralla siten ollut intressiä hakea päätökseen muutosta. Siinä tapauksessa, että valitus voidaan tutkia, kysymys on siitä, onko liiton päätös ollut kilpailumääräysten vastainen.

 

2. Valituksen tutkimisen edellytykset

Seura ja liitto ovat erimielisiä siitä, mikä on valituksen kohteena oleva päätös ja onko seuralla ollut intressiä hakea kyseiseen päätökseen muutosta. Jotta oikeusturvalautakunta olisi toimivaltainen tutkimaan valituksen, on edellytettävä, että valittajana olevalla seuralla on ollut oikeusturvan tarve eli intressi hakea muutosta. Tämä tarkoittaa sitä, että liiton antaman päätöksen tulisi koskea seuran oikeuksia ja velvollisuuksia ja vaikuttaa sen oikeusasemaan jollakin tavalla näitä oikeuksia heikentävästi tai velvollisuuksia lisäävästi.

Oikeuskäytännössä (esim. KKO 2023:34) ja myös oikeuskirjallisuudessa on vakiintuneesti tulkittu, ettei asianosaisella pääsääntöisesti ole oikeutta hakea muutosta pelkästään ratkaisun perusteluihin eikä oikeutta muutoksenhakuun muissakaan tilanteissa, joissa ratkaisun lopputulos ei voisi muutoksenhakemuksen johdosta muuttua. Vastaavasti muutoksenhakuintressi voi muutoksenhakemuksen tekemisen jälkeen, mutta ennen sen johdosta annettavaa ratkaisua, lakata sen vuoksi, ettei muutoksenhaun kohteena oleva ratkaisu enää ole voimassa. Kuten oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä (esim. UOL 31/2022) on lausuttu, muutoksenhaku ei olisi prosessitaloudellisesti tarkoituksenmukaista, koska ratkaisun lopputulos ei voisi kuitenkaan muuttua, ja kun ratkaisun perustelut eivät saa niin sanottua oikeusvoimaa. Kysymys on siitä, että muutoksenhakijalla tulee olla muutoksenhakuintressi, joka kohdistuu ratkaisun lopputulokseen, jotta muutoksenhakemus voidaan ylipäätään tutkia.

Käsillä olevassa asiassa liitossa on tehty kaksi erillistä päätöstä seuran sarjapaikkahakemuksen johdosta. Kysymys on siitä, onko seura valittanut liittohallituksen päätöksestä 18.12.2023 vaiko myöhemmistä kilpailutyöryhmän päätöksestä 22.12.2023 tai sen vahvistaneesta liittohallituksen päätöksestä 29.1.2024. Oikeusturvalautakunta toteaa, että seuran valitus on tullut oikeusturvalautakunnassa vireille 19.1.2024 eli ennen liittohallituksen päätöstä 29.1.2024, mikä puhuu sen puolesta, ettei valitusta ole tarkoitettu kohdistaa ainakaan viimeksi mainittuun päätökseen.

Oikeudellisen asian muutoksenhaussa käsiteltävän asian määrittelee se, mitä valituksessa on vaadittu, mihin päätökseen vaatimuksiin on valituksessa kohdistettu ja miten muutoin valituksessa on ymmärretty muutoksenhaun kohde. Käsillä olevassa asiassa seuran valituksessa on määritelty valituksen kohteena olevan liiton ”hallituksen ja kilpailutyöryhmän päätös 22.12.2023”. Valituksessa on arvioitu ja kritisoitu kilpailutyöryhmän päätöstä 22.12.2023, mutta toisaalta viitattu myös kilpailutyöryhmän päätökseen 30.11.2023 ja sitä koskevaan liittohallituksen päätökseen 18.12.2023.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Suomen Palloliitto ry:n seuran hakemuksia ja vaatimuksia koskevat päätösten kokonaisuus ei ole selkeä sikäli, että aikaisempia päätöksiä koskevia perusteluja ja myös päätöstä koskeva valitusosoitus on sisältynyt myöhempään päätökseen. Seuran kannalta tilanteen on tehnyt vielä vaikeaselkoisemmaksi se, että sen vaatimus 6.12.2023 on ymmärretty sekä aikaisemman päätöksen valitukseksi että uudeksi sarjapaikkahakemukseksi, minkä seikan kommunikoinnista seuralle ei ole erityistä selvitystä. Ymmärrettävänä seurauksena kaikesta edellä selostetusta on se, ettei seuralle ole valittajana muodostunut selväpiirteistä kuvaa liiton käsittelystä ja muutoksenhakumahdollisuudestaan.

Joka tapauksessa oikeusturvalautakunta katsoo, että seura on valituksellaan tavoitellut kilpailutyöryhmän päätöksen 30.11.2023 vahvistaneen liittohallituksen päätöksen 18.12.2023 muuttamista. Valitus kohdistuu siten kyseiseen päätökseen. Koska kyseinen päätös on seuralle kielteinen, sillä on päätöksen osalta muutoksenhakuintressi. Liiton kilpailutyöryhmän päätöksellä 22.12.2023 ja liittohallituksen päätöksellä 29.1.2024 on siten asiassa merkitystä vain selvityksenä myöhemmistä tapahtumista. Se, että näillä myöhemmillä päätöksillä on sittemmin hyväksytty seuran kannalta se lopputulos, johon seura nyttemmin valituksellaan oikeusturvalautakunnassa pyrkii, ei tee valitusta tyhjäksi eikä poista seuran muutoksenhakuintressiä aikaisempiin päätöksiin. Mikäli seuran valitus oikeusturvalautakunnassa menestyisi, liiton tehtäväksi jäisi arvioida liittohallituksensa päätöksen 29.1.2024 merkitys.

Näillä perusteilla seuran valituksen tutkimisen edellytykset täyttyvät, kun muitakaan esteitä tutkimiselle ei ole tullut esille.

 

3. Oikeusturvalautakunnan arviointi päätöksen sääntöjenvastaisuudesta

Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko liittohallituksen päätös 18.12.2023 ja siten myös sitä edeltänyt kilpailutyöryhmän päätös 30.11.2023 ollut Suomen Palloliitto ry:n kilpailumääräysten vastainen.

Kuten edellä selostetusta valituksesta, vastauksesta ja vastaselityksestä ilmenee, seuralla ja liitolla on erimielisyyttä erityisesti kilpailumääräysten kohtien 6.6.1. ja 6.11. tulkinnoista koskien sitä, soveltuvatko ne asiaan ja, jos niin, mitä niissä määrätään sarjapaikan vastaanottamisesta ja velkavastuusta kilpailutoiminnan siirtyessä konkurssin jälkeen.

 

Kilpailumääräysten kohta 6.6. (sarjapaikan siirto)

Sarjapaikan uuden haltijan tulee antaa kirjallinen sitoumus siitä, että se vastaa ja tulee vastaamaan sarjapaikan edellisen haltijan jalkapallotoiminnasta aiheutuneista riidattomista veloista ja sellaisista veloista, jotka ovat riidanalaisia ja joita koskien velan vahvistava lainvoimainen päätös saadaan vasta sarjapaikan siirron jälkeen.

Sarjapaikkaa haettaessa tulee antaa joko HT-, KHT- tai JHT- tilintarkastajan laatima ja hakijan allekirjoittama selvitys velkojen ja sitoumusten sekä muiden tiedossa olevien mahdollisten vastuiden määrästä ja laadusta erittelyineen ja hakijan laatima maksusuunnitelma velkojen hoitamiseksi.

Tällaisiksi veloiksi katsotaan mm. sarjapaikan edellisen haltijan pelaajien, valmentajien, huoltohenkilöstön ja toimihenkilöiden palkat ja palkkiot sekä kulukorvaukset, palkkoihin ja palkkioihin liittyvät lakisääteiset maksut kuten verot, eläkemaksut, sosiaaliturvamaksut, ja vakuutusmaksut ja palkkaturvavelat sekä erotuomarikustannukset, varuste-, lääkintä-, harjoitus-, kenttävuokra- ja matkakulut, pelaajahankintoihin liittyvät maksut sekä mikä tahansa velka Palloliitolle ja/tai toiminnasta aikaisemmin vastanneelle piirille riippumatta siitä, minkä yhdistyksen (esim. tukiyhdistys) vastuulla menot ovat ensisijaisesti olleet.

 

Sarjapaikan uuden haltijan ei tarvitse vastata sarjapaikan edellisen haltijan sellaisista veloista,

a) jotka ovat oman pääoman ehtoisia tai niihin verrattavia eriä;

b) jotka eivät olleet tehtäessä päätöstä sarjapaikan siirrosta hakijan tiedossa ja joista velkoja ei ole ilmoittanut Palloliittoon kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun päätös sarjapaikan siirrosta tehtiin.


Kilpailumääräysten kohta 6.10. (kilpailutoiminnan siirto osakeyhtiölle valtakunnallisissa sarjoissa)

Valtakunnallisiin sarjoihin osallistuva seura voi Palloliiton hallituksen [luvalla] siirtää kilpailutoimintansa hallinnoinnin Suomessa rekisteröidylle osakeyhtiölle. Siirto tulee tehdä Palloliiton hallituksen hyväksymällä sopimuksella ja siirron hyväksymisen edellytyksenä on, että osakeyhtiö esittää Palloliitolle riittävän selvityksen taloudellisesta kantokyvystään. Hakemus hallinnoinnin siirrosta tulee tehdä lisenssimääräysten alaisissa sarjoissa Palloliiton hallitukselle viimeistään 15.11. edellisenä vuonna, jolloin osakeyhtiö tulee olla merkitty kaupparekisteriin. Muissa sarjoissa, joissa hallinnoinnin siirto on mahdollista, aikaraja on 15.1. Hallinnoinnin siirrosta huolimatta sarjapaikka ja pelaajien edustusoikeudet pysyvät siirtosopimuksessa mainituin ehdoin edelleen yhdistyksellä.

Sopimuksen päätyttyä irtisanomisen, purkamisen, sopimusajan päättymisen tai muun syyn vuoksi sarjapaikan hallinnointi voi siirtyä Palloliiton hallituksen päätöksellä takaisin yhdistykselle, jos se ottaa vastattavaksi yhtiön kilpailu- ja muuhun urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut.

Kilpailutoiminnan hallinnoinnin siirtoa osakeyhtiölle ei voi tehdä muissa kuin valtakunnallisissa aikuisten sarjoissa.


Kilpailumääräysten kohta 6.11. (seuran konkurssi ja yrityssaneeraus) 

Jos seura tai yhtiö, jolle seura on siirtänyt kilpailutoiminnan hallinnoinnin, on asetettu konkurssiin, konkurssipesä voi päättää kilpailutoiminnan jatkamisesta pelikauden loppuun. Kilpailutoiminnan jatkaminen edellyttää kuitenkin lisenssihallinnon toimivaltansa puitteissa antamaa hyväksyntää tai kilpailunjärjestäjän hyväksyntää niissä sarjoissa, joissa ei ole seuralisenssijärjestelmää.

Seuran tultua asetetuksi konkurssiin, työsuhteessa olevat pelaajat voivat irtisanoa pelaajasopimuksensa noudattaen työsopimuslain säännöksiä.

Mikäli konkurssihallinto päättää luopua kilpailutoiminnasta tai mikäli konkurssi raukeaa varojen puutteeseen, pelaajien sopimukset katsotaan päättyneiksi ja pelaajat voivat muuttaa edustusoikeutensa uuteen seuraan. Edustusoikeus uuteen seuraan on rekisteröitävä näiden määräysten kohdan 12 mukaisesti.

Yrityssaneeraus ei muodosta estettä osallistua kilpailutoimintaan, ellei sarjatasolle asetetuista seuralisenssi- tai muista määräyksistä muuta johdu.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että edellä mainituista kilpailumääräyksistä kohta 6.6. koskee nimenomaisesti sarjapaikan siirtoa ja siihen liittyvää sitoutumista aikaisemman toimijan velkavastuuseen. Kilpailumääräysten kohdat 6.10. ja 6.11. koskevat sen sijaan seuran ja yhtiön välistä kilpailutoiminnan hallinnointia ja siirtymistä eri tilanteissa, kuten yhtiön konkurssissa. Seuraa koskeva valituksenalainen päätös koskee nimenomaan sarjapaikan siirtoa ja velkavastuuta, joten kilpailumääräysten kohta 6.6. on asiassa sovellettavaksi tuleva normi. Asiassa on siten seuraavaksi arvioitava sitä, miten kyseistä kilpailumääräysten kohtaa on arvioitava.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että kilpailumääräysten kohdassa 6.6.1. on nimenomaisesti ja selväsanaisesti edellytetty sarjapaikan siirtymiselle sitoutumista aikaisemman toimijan tarkemmin kilpailumääräyksessä lueteltuihin velkoihin. Kilpailumääräys on sanamuodoltaan yleinen eikä siinä ole rajattu edellytysten koskevan vain tiettyjä tilanteita, kuten vapaaehtoisia siirtotilanteita eikä esimerkiksi tilannetta, jossa sarjapaikan siirtymisen taustalla on sarjapaikan haltijan konkurssi.

Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei asiassa ole epäselvyyttä siitä, etteikö seura olisi yhtiön urheilullisen toiminnan jatkaja. Kilpailumääräysten kohdan 6.1.1. maininnan ”sarjapaikan uudesta haltijasta” ei voida katsoa rajautuvan vain ensimmäiseen siirronsaajaan eli tässä tapauksessa yhtiöön, kun se on ottanut hoitaakseen miesten Kakkosen joukkueen toiminnan. Tällainen tulkinta olisi epäjohdonmukainen ottaen huomioon kilpailumääräysten kokonaisuuden taustalla oleva selvä pyrkimys siihen, ettei yhteisö- ja siirtojärjestelyin voida välttyä merkittäviksi katsottujen velvoitteiden hoitamiselta. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että seuraa on pidettävä kilpailumääräyksessä mainittuna sarjapaikan uutena haltijana ja että tältäkin osin kilpailumääräyskohta 6.6.1. soveltuu asiaan.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailumääräysten kohdat 6.6., 6.10. ja 6.11. eivät vaikuta olevan ristiriidassa keskenään niiden erilaisen edelläkin jo lausutun sääntelytarkoituksen vuoksi. Jos kilpailumääräysten kohdissa 6.10. ja 6.11. taikka muissa kilpailumääräyskohdissa olisi tarkoitettu säännellä sarjapaikkasiirrosta ja sen edellytyksenä olevasta sitoutumisesta aikaisempien velkojen hoitamiseen kilpailutoiminnan haltijan ja sarjapaikan luovuttavan tahon konkurssitilanteessa eri tavalla kuin tätä koskevassa nimenomaisessa kilpailumääräyskohdassa 6.6., tällainen tulisi ilmetä ensin mainittujen kilpailumääräysten sanamuodoista. Kilpailumääräysten kohdista 6.10. tai 6.11., liiton kilpailumääräysten kokonaisuudesta, yhdistys- tai urheiluoikeudellisista periaatteista tai konkurssilainsäädännöstä ei kuitenkaan yksin tai yhdessä tulkittuna ilmene, että sarjapaikkasiirron velkavastuuedellytyksiä tulisi tulkita kilpailumääräyksen 6.6. sanamuodosta poiketen.

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, ettei liittohallitus ja tätä ennen liiton kilpailutyöryhmä ole tulkinnut kilpailumääräyksiä virheellisesti.

 

4. Asian lopputulos

Asiassa ei ole ilmennyt, että muutoksenhaun kohteena oleva liittohallituksen päätös 18.12.2023 (kilpailutyöryhmän päätös 30.11.2023) olisi liiton sääntöjen vastainen. Näin ollen valitus seuran lautakuntakuluvaatimuksineen on hylättävä.

Asian näin päättyessä valitusmaksua ei ole palautettava valittajalle.

 

Päätöslauselma

Valitus ja lautakuntakuluvaatimus hylätään. Suomen Palloliitto ry:n hallituksen päätös 18.12.2023 jää voimaan.

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.

 

Timo Ojala 
Puheenjohtaja                                                          

Teemu Vanhanen
Sihteeri

                                                                                                               

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Mikko Kohtala, Terhi Kytö, Sami Sarvilinna ja Pekka Timonen.