3/2014 Jääkiekko Kurinpito - Väliaikainen toimintakielto - Kurinpidollinen laillisuusperiaate


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 3/2014

3.3.2014     Diaarinro 3/2014


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

HJT – Helsingin Jääkiekkotuomarit ry:n hallituksen päätös 13.1.2014


ASIA 

Väliaikainen toimintakielto


MUUTOKSENHAKIJA

Pasi Ahlavaara

 

KUULTAVA

HJT – Helsingin Jääkiekkotuomarit ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

HJT – Helsingin Jääkiekkotuomarit ry:n (HJT) hallitus on päätöksellään 13.1.2014 vahvistanut erotuomarikouluttaja Erkko Häggmanin päätöksen ja vapauttanut Pasi Ahlavaaran toistaiseksi jääkiekkoerotuomarin tehtävistä.


Päätöksen perusteluina HJT on lausunut, että hallitukselle oli saatettu tiedoksi kahden ottelun raportit ja Ahlavaaran kanssa näissä kahdessa ottelussa tuomareina toimineiden toisten tuomareiden lausunnot. Hallitus päätti vapauttaa Ahlavaaran asian käsittelyn ajaksi erotuomarin tehtävistä ja päätti pyytää Ahlavaaran lausumat edellä todettujen kahden ottelun osalta saaduista raporteista ja lausunnoista.


VALITUS PERUSTEINEEN

Pasi Ahlavaara on valituksessaan vaatinut, että Ahlavaaran jäsenoikeudet palautetaan.


Kurinpitotoimille ei ollut perusteita.


VASTAUS PERUSTEINEEN

HJT – Helsingin Jääkiekkotuomarit ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai että se joka tapauksessa hylätään.


Asiassa oli annettu väliaikainen päätös ja asian käsittely oli kesken. Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailusääntöjen kohdan 10.2 mukaan erotuomarin kurinpidosta huolehtii erotuomarivaliokunta ja tämä valiokunta käsittelee asian sen jälkeen, kun tarpeelliset vastineet ja muu selvitys asiassa on saatu. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §:n mukaan asia on ensin käsiteltävä lajiliiton asianmukaisissa elimissä.


Ahlavaaran jäsenoikeuksia ei ollut rajoitettu. Erotuomarin tehtävä ei ole jäsenoikeus, vaan erotuomarina voi toimia tähän tehtävään sopiva ja kyvykäs henkilö. Ahlavaara oli toimiessaan erotuomarina miesten III-divisioonan ottelussa 12.12.2013 loukannut toisen erotuomarin koskemattomuutta ja toiminnallaan vaikeuttanut pelin johtamista. Ottelusta 12.10.2013 HJK B2 – Blues White MK 97 oli vierasjoukkue tehnyt raportin koskien Ahlavaaran tulemista ottelun toiseksi erotuomariksi kesken ottelun. Ahlavaara oli käyttänyt epäkunnioittavia ilmaisua HJT:n puheenjohtajasta.


HJT oli ryhtynyt selvittämään Ahlavaaran menettelyä sen jälkeen, kun edellä mainitut tapahtumat oli saatettu HJT:n hallituksen tietoon. HJT:n hallitus päätti asettaa Ahlavaaran selvittelyn ajaksi väliaikaiseen toimintakieltoon.


Erotuomaritoiminta on Suomen Jääkiekkotuomareiden Liiton ja Suomen Jääkiekkoliiton välisellä sopimuksella annettu paikallisten erotuomarikerhojen vastuulle. Paikalliset erotuomarikerhot vastasivat erotuomaritoiminnan sujuvuudesta. HJT:llä oli paikallisena erotuomarikerhona toimivalta antaa väliaikainen toimintakielto ja tarpeellisten selvitysten jälkeen asia saatetaan Suomen Jääkiekkoliiton erotuomarivaliokunnan ratkaistavaksi. HJT ei ollut puuttunut Ahlavaaran jäsenoikeuksiin.


VASTASELITYS

Ahlavaara on vastaselityksessään todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että asian käsittely oli kesken HJT:n hallituksessa eikä HJT:n hallitus voinut soveltaa omaan päätöksentekoonsa Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä. HJT:n hallitus oli tehnyt asiassa päätöksen ja tästä päätöksestä oli mahdollista valittaa oikeusturvalautakuntaan. Asiassa ei ollut sellaista Jääkiekkoliiton tekemää päätöstä, jossa olisi mahdollista liiton sisäinen muutoksenhaku. Kaikkiaan kysymys oli nyt siitä, että HJT:n hallituksella ei ollut sääntöjen mukaan mahdollisuutta asettaa Ahlavaaraa väliaikaiseen toimintakieltoon. HJT ei voinut soveltaa omassa toiminnassaan Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä.


Ahlavaaran jäsenoikeuksia oli rajoitettu, kun hän ei ollut voinut toimia tuomarina oman tasonsa mukaisissa otteluissa. Ahlavaaran tiedot oli poistettu aktiivisten tuomareiden listasta. HJT oli estänyt päätöksellään Ahlavaaran toiminnan erotuomarina.


Väitteet toisen erotuomarin ruumiillisen koskemattomuuden loukkaamisesta olivat vakavia. Oikeampi muoto olisi ollut, että ”käynyt toiseen tuomariin käsiksi”. Erotuomariraportti tuli tehdä seuraavana päivänä ottelusta ja nyt raportti olisi tullut tehdä 12.12.2013 pelatusta ottelusta 13.12.2013. HJT:llä ei ollut toimivaltaa asian käsittelyyn.


Ahlavaara oli tullut 12.10.2013 pelattuun otteluun tuomariksi kesken ottelun ottelussa toimineen erotuomarin pyynnöstä.


Ahlavaara ei ollut maininnut HJT:n puheenjohtajaa nimellä sähköpostiviestissä ja viesti oli kirjoitettu puhekielellä pikaistuksissa sen jälkeen, kun Ahlavaaraa vastaan oli ryhdytty kurinpitotoimiin.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU


Käsittelyratkaisu

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu


I Tapahtumat ja kysymyksenasettelu


HJT:n kerhokouluttaja Erkko Häggman on vapauttanut Ahlavaaran väliaikaisesti erotuomarin tehtävistä ja HJT:n hallitus on päätöksellään 13.1.2014 vahvistanut kerhokouluttajan väliaikaista toimintakieltoa koskevan päätöksen. HJT on todennut, että se oli saanut raportit otteluista 12.10.2013 ja 12.12.2013 ja että Ahlavaara vapautetaan asian käsittelyn ajaksi erotuomarin tehtävistä.


Asiassa on ensin kysymys siitä, onko HJT:n väliaikaista toimintakieltoa koskeva päätös sellainen, josta on mahdollista valittaa oikeusturvalautakunnalle. Toiseksi kysymys on siitä, onko HJT:n päätöksessä kyse kurinpitotoimista vai Ahlavaaran valituksessaan katsomasta jäsenoikeuksien rajoittamisesta.


II Päätöksen valituskelpoisuus


Lautakunnan sääntöjen 3 §:n 2 kohdan mukaan valituksen kohteena voi olla yhdistyksen päätös, jossa on kysymys jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista. Lisäksi lautakunnan sääntöjen 14 §:n mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty.


Valituskelpoisuuden osalta kyse on siitä, voidaanko HJT:n tässä tapauksessa määräämästä väliaikaisesta toimintakiellosta valittaa. Lautakunta toteaa, että erotuomaritoiminnassa voi olla kysymys harrastustoiminnan lisäksi myös ansiotyöhön rinnastettavasta toiminnasta erityisesti niiden erotuomareiden kohdalla, jotka toimivat erotuomareina korkeimmalla sarjatasolla tai otteluita on lukumääräisesti huomattavan suuri määrä. Kysymyksessä olevassa tapauksessa väliaikainen toimintakielto on määrätty olemaan voimassa asian käsittelyn ajan. Väliaikainen kielto on tässä tapauksessa vaikutuksiltaan rinnastettavissa määräaikaiseen toimintakieltoon.


Kuten lautakunnan ratkaisussa UOL 1/2008 on todettu, oikeusvaltiossa oikeussuojan antamisen pääperiaatteisiin kuuluu oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tutkituksi. Tätä oikeutta voidaan säännellä ja erityisin määräyksin vain hyvin poikkeuksellisesti rajoittaa. Tätä periaatetta on myös urheilun oikeusturvalautakunnassa vakiintuneesti noudatettu.


Ahlavaara on oman ilmoituksensa mukaan toiminut 47 aktiivikuukautensa aikana tuomarina 825 ottelussa eli kysymys on huomattavan suuresta ottelumäärästä. Lautakunta toteaa, että HJT:n väliaikaista toimintakieltoa koskeva päätös rajoittaa merkittävästi Ahlavaaran mahdollisuuksia harjoittaa erotuomaritoimintaa. Erotuomareihin kohdistuvasta kurinpidosta huolehtiminen kuuluu Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 10.3 mukaan erotuomarivaliokunnalle. Tähän nähden HJT:n hallituksen päätöksessä on kysymys tosiasiallisilta vaikutuksiltaan lopulliseen kurinpitopäätökseen rinnastuvasta ratkaisusta. Näillä perusteilla lautakunta ottaa Ahlavaaran valituksen tutkittavakseen.  


III Kurinpito vai jäsenoikeuksien rajoittaminen

 

Erotuomarilla ei ole subjektiivista oikeutta päästä tuomariksi tiettyyn otteluun. Erotuomareiden määräämisestä otteluihin päättää se taho, jolle erotuomareiden määrääminen otteluihin on säännöissä annettu. Tästä erotuomaritoiminnan yleisestä järjestelystä on erotettava erotuomariin kohdistettavat kurinpitotoimet.


HJT:n päätöksen mukaan Ahlavaara on asetettu väliaikaiseen toimintakieltoon. HJT:n hallituksen päätöksen perusteena ovat kahden ottelun tapahtumat, joissa Ahlavaara oli toiminut erotuomarina. Lisäksi HJT on valitukseen antamassaan vastineessa viitannut siihen, että erotuomaritoiminta on annettu paikallisten erotuomarikerhojen hoidettavaksi ja tämän vuoksi paikallisen erotuomarikerhon toimivaltaan kuuluu myös Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaisen väliaikaisen toimintakiellon määrääminen. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymys on Ahlavaaraan kohdistuvista kurinpitotoimista.


IV Väliaikaisen toimintakiellon määräämisen edellytykset

 

Urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin on kuulunut, että urheilijalle voidaan määrätä vain sellaisissa kurinpitomääräyksissä mainittuja seuraamuksia, joihin hänet on sitoutettu.


Perusedellytyksenä sille, että urheilijalle voidaan urheilun kurinpidossa tai muussa yhteydessä määrätä kilpailu- tai toimintakielto on siten se, että tällaisen kiellon antaminen perustuu joko urheilijaa velvoittaviin sääntöihin tai sopimuksiin. Tässä tapauksessa on kyse siitä, perustuuko Ahlavaaralle määrätty väliaikainen toimintakielto Ahlavaaraa velvoittaviin sääntömääräyksiin ja onko seuraamuksen määrännyt toimivaltainen taho.


HJT on perustanut väliaikaisen toimintakiellon Suomen Jääkiekkoliiton Kilpailusääntöihin. Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 2013 - 2014 (kilpailusäännöt) kohdan 1.1 mukaan pelaajat, toimihenkilöt ja erotuomarit sitoutuvat pelipassinsa lunastamalla ja liiton alaiseen toimintaan osallistumalla noudattamaan liiton kilpailu-, peli- ja kurinpitosääntöjä sekä eettistä ohjeistusta. Kilpailusääntöjen kohdan 10.3 mukaan kurinpidosta erotuomareille vastaa erotuomarivaliokunta. Kohdan 10.5 mukaan sen lisäksi, mitä jääkiekon pelisäännöissä on määrätty, voi kurinpitorangaistuksesta päättävä taho asettaa pelaajan, toimihenkilön, erotuomarin tai toimitsijan väliaikaiseen peli- ja toimintakieltoon siksi ajaksi, kun kurinpitoasian käsittely on kesken.


Ahlavaara on erotuomarina sitoutunut Jääkiekkoliiton kilpailusääntöihin. Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaan erotuomareihin kohdistuvasta kurinpidosta vastaa erotuomarivaliokunta. Jääkiekkoliiton kilpailusäännöt mahdollistavat väliaikaisen toimintakiellon määräämisen, mutta tällaisen väliaikaisen toimintakiellon voi määrätä erotuomarin osalta ainoastaan erotuomarivaliokunta. HJT:llä ei ole näytetty olevan toimivaltaa määrätä kurinpitoseuraamuksia Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen nojalla. HJT:n määräämä väliaikainen toimintakielto ei siten voi perustua Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohtaan 10.5. Asiassa ei ole näytetty, että HJT:llä olisi seuran omienkaan sääntöjen tai muiden määräysten nojalla mahdollisuutta määrätä Ahlavaaralle väliaikaista toimintakieltoa.


Näin ollen asiassa ei ole esitetty sellaisia sääntöjä, joiden nojalla HJT olisi voinut määrätä väliaikaisen toimintakiellon. HJT:n päätös on kumottava.


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. HJT – Helsingin Jääkiekkotuomarit ry:n hallituksen päätös 13.1.2014 Pasi Ahlavaaralle määrätyn väliaikaisen toimintakiellon osalta kumotaan.  


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                                      Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Johanna Lahti, Mika Palmgren ja Jukka Virtanen.