5/2008 Esteratsastus: Kurinpito - Varoitus - Kurinpitosakko


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 5/2008

6.3.2008            Diaarinro 11/2006


[EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ RUOTSINKIELISESTÄ PÄÄTÖKSESTÄ]


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ratsastajainliitto r.y.:n hallituksen 26.10.2006 tekemä päätös (liitteenä), jolla Tom Gordinille on määrätty seuraamusmaksu ja varoitus


ASIA

Kurinpitorangaistus


MUUTOKSENHAKIJA

Tom Gordin


KUULTAVA

Suomen Ratsastajainliitto r.y.


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Ratsastajainliitto r.y.:n hallitus (Ratsastajainliitto) on päätöksellään 26.10.2006 antanut Tom Gordinille varoituksen Ratsastajainliiton kilpailusääntöjen I Yleisen osan 57 §:n nojalla tuomariin kohdistetusta sopimattomasta lausumasta (epäurheilijamainen käytös).

Lisäksi Gordinille on määrätty 50 euron sakko esteratsastussääntöjen 338 §:n d 4 –kohdan rikkomisesta, kun Gordinin ohjastama hevonen oli kilpailusuorituksen jälkeen hypännyt esteen yli.


VALITUS PERUSTEINEEN

Gordin on valituksessaan vaatinut, että Ratsastajainliiton määräämä varoitus epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä poistetaan ja että Ratsastajainliitto velvoitetaan korvaamaan hänen asian käsittelemisestä aiheutuneet kulut. 

Gordin oli Oulussa 1.7.2006 käydyssä kilpailussa hypännyt suorituksen jälkeen hevosellaan esteen ylitse. Gordinin poistuttua kilpailuradalta häntä oli kutsuttu tuomaritorniin. Suorituksen jälkeen Gordin oli ensin ratsastanut harjoitusalueelle, jossa hän oli palautellut hevostaan kilpailusuorituksen jälkeen.

Ennen kuin Gordin oli mennyt tuomaritorniin, oli kilpailun tuomari Pekka Siltala tullut harjoituskentälle. Siltala oli harjoituskentälle tulon jälkeen ilmoittanut Gordinille, että tälle tullaan antamaan sakko ja varoitus, koska tämä oli hypännyt ylimääräisen esteen ylitse kilpailusuorituksen päättymisen jälkeen. Tähän Gordin oli todennut, että teet sellaisen päätöksen kuin haluat.

Tuomariston määräämän rangaistuksen jälkeen Gordin oli sanonut Pekka Siltalalle, että tämän ankara tuomarilinja oli syynä siihen, ettei Siltalaa käytetä tuomarina Gordinin järjestämissä kilpailuissa. Gordin oli arvostellut Siltalan ankaraa tuomarilinjaa ja näitä Gordinin lausumia oli pidetty epäasianmukaisina. Muilla tavoin Gordin ei ollut menetellyt epäasianmukaisesti eikä epäurheilijamaisesti.

Tuomarikollegio ei ollut kuullut Gordinia ennen kurinpitoseuraamuksen määräämistä. Varoituksen sisältävää päätöstä ei ollut dokumentoitu asianmukaisesti pöytäkirjaan. Päätöstä ei ollut annettu myöskään tiedoksi Gordinille.

Ratsastajainliitto oli käsitellyt asian ensimmäisen kerran kuulematta valituslautakuntaa. Asia oli jouduttu käsittelemään uudestaan. Ratsastajainliiton hallituksen pöytäkirjan ja Gordinille tiedoksiannetun ilmoituksen välillä oli eroavaisuuksia. Gordinia ei ollut myöskään kuultu ennen asian ratkaisemista Ratsastajainliitossa.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Ratsastajainliitto on vastauksessaan todennut, että valitus tulee hylätä.

Kilpailun tuomaristo oli määrännyt Gordinille 200 euron sakon esteen ylittämisestä kilpailusuorituksen jälkeen ja varoituksen kilpailun toimihenkilöön kohdistuneesta sopimattomasta lausumasta.

Ratsastajainliiton hallitus oli valitusvaliokunnan lausuman perusteella alentanut sakon 50 euroksi, mutta muutoin pysyttänyt kilpailun tuomariston päätöksen. Gordin oli todennut kilpailun tuomarina toimineelle, että tämä piti liian ankaraa tuomarilinjaa eikä siksi kelvannut Gordinin järjestämien kilpailujen tuomariksi. Tätä oli pidettävä sopimattomana lausumana.

Kilpailun tuomariston päätös oli laitettu hevosen asiakirjojen mukaan, joten Gordin oli saanut päätöksestä tiedon. Gordinin kuuleminen Ratsastajainliiton hallituksessa ei ollut tarpeen eikä hänelle tullut varata tilaisuutta lausua valituslautakunnan lausumasta. Asiassa oli voitu määrätä sekä sakko että varoitus.


VASTASELITYS

Gordin on Ratsastajainliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä toistanut aikaisemmin esittämänsä ja todennut, että hänen valituksen koski nimenomaan varoituksen määräämistä eikä sakkoa. Gordin oli valittanut nimenomaan epäasianmukaisen lausuman perusteella määrätystä varoituksesta. Ratsastajainliitto oli vastauksessaan tarpeettomasti käsitellyt ylimääräistä esteen ylittämistä.

Gordinin valituksen johdosta kysymys oli siitä, mitä Gordin oli lausunut sen jälkeen, kun kilpailun tuomari Siltala oli ilmoittanut määräävänsä esteen ylittämisestä ankarimman mahdollisen seuraamuksen. Gordin oli tämän jälkeen todennut Siltalalle, että tämän ankaran tuomarilinjan vuoksi Siltala ei ollut tuomarina Gordinin järjestämissä kansainvälisissä kilpailuissa. Kysymys ei ollut epäasianmukaisesta tai epäurheilijamaisesta lausumasta. Lausuman epäasianmukaisuutta ei voida arvioida sen perusteella, oliko tuomari itse pitänyt lausumaa epäasianmukaisena. Arvion tuli olla objektiivinen. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Suullinen käsittely

Gordin on valituksessaan ensin pyytänyt lautakuntaa toimittamaan asiassa suullisen käsittelyn. Sittemmin Gordin on ilmoittanut, että asia voidaan ratkaista suullista käsittelyä toimittamatta.

Lautakunta toteaa, että asianosaisten käsitykset siitä, mitä Gordin on kilpailun tuomarille sanonut ja mistä menettelystä varoitus on määrätty eli siltä osin kuin asia on lautakunnan tutkittavana, ovat pääosin yhteneväiset. Näin ollen asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Gordin oli Oulussa järjestetyssä esteratsastuskilpailussa hypännyt hevosellaan kilpailusuorituksen jälkeen esteen ylitse. Kilpailun tuomarina toimineen Siltalan tullessa ilmoittamaan Gordinille, että tätä tullaan rankaisemaan sääntörikkomuksesta, Gordin oli todennut Siltalan ankaran tuomarilinjan olevan syy siihen, miksi häntä ei pyydetä tuomariksi Gordinin järjestämiin kilpailuihin.

Lautakunnassa on kysymys ensisijaisesti siitä, onko kurinpitoseuraamusta määrättäessä menetelty oikein. Kysymys on myös siitä, perustuuko Gordinille määrätty varoitus kilpailusääntöihin.


Menettely varoitusta määrättäessä

Gordin on todennut, ettei häntä ollut kuultu ennen varoituksen antamista eikä tuomariston päätöstä ollut annettu hänelle tiedoksi.

Ratsastajainliitto on todennut, että tuomariston päätös oli laitettu Gordinin hevosen asiakirjojen yhteyteen. Gordin oli valittanut tuomariston päätöksestä Ratsastajainliiton hallitukseen, joten Gordin oli tosiasiassa saanut päätöksen tiedoksi. Gordin oli valittanut tuomariston päätöksestä eikä enempi kuuleminen ollut ollut tarpeen.


Kurinpitomenettelyä koskevat sääntömääräykset ja yleiset periaatteet

Lautakunta toteaa, että kurinpitoseuraamuksen määrääminen edellyttää myös siltä menettelyltä, jossa seuraamus määrätään, oikeussuojaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista. Keskeisenä oikeudellisena periaatteena on asianosaisen kuuleminen erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia. Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin periaatteisiin, ja sitä on vakiintuneesti noudatettu urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä.

Ratsastajainliiton kilpailusääntöjen yleisen osan liitteessä 2 on määräykset rangaistusmenettelyssä noudatettavista periaatteista. Näiden periaatteiden mukaan rangaistusta ei saa määrätä ilman, että kaikkia asianosaisia ja mahdollisia todistajia on kuultu. Ratsastaja kutsutaan kuulutuksella tuomariston puhutteluun.

Rangaistuksen dokumentoinnin osalta kilpailusäännöissä todetaan, että muun muassa varoitus kirjataan lomakkeelle, jonka kyseessä oleva ratsastaja ja tuomari allekirjoittavat.

Kilpailusäännöissä ei ole erikseen määräyksiä valituksen käsittelyn osalta Ratsastajainliitossa noudatettavasta menettelystä.


Lautakunnan arvio tuomariston menettelystä kuulemisen osalta

Asiassa on riidatonta, että Gordinia oli kutsuttu kilpailusuorituksen jälkeen tuomariston puhutteluun, koska tämä oli hypännyt hevosellaan kilpailusuorituksen jälkeen ylimääräisen esteen yli. Kun Gordin ei ollut välittömästi mennyt puhutteluun, kilpailun tuomariston puheenjohtaja Siltala oli mennyt harjoitusalueelle ja ilmoittanut Gordinille ylimääräisen esteen ylittämisestä ja tästä seuraavasta kurinpitorangaistuksesta. Gordin oli tässä yhteydessä esittänyt käsityksensä tuomariston puheenjohtajana toimineen Siltalan ankarasta tuomarilinjasta ja todennut tämän olleen syynä sille, ettei Siltalaa ollut pyydetty tuomariksi Gordinin järjestämiin kilpailuihin.

Tuomaristo oli määrännyt seuraamusmaksun ylimääräisen esteen ylittämisestä ja lisäksi varoituksen tuomariin kohdistuneesta epäasianmukaisesta lausumasta.

Lautakunta toteaa, että Gordinia on tuomariston toimesta kuultu siltä osin kuin kysymys oli ylimääräisen esteen ylittämisestä. Sen sijaan asiassa esitetyn selvityksen mukaan Gordinia ei ollut kutsuttu kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla tuomariston puhutteluun siltä osin kuin Gordinille on määrätty varoitus tuomariin kohdistuneesta epäasianmukaisesta lausumasta eikä tältä osin Gordinia ollut muutenkaan kuultu.

Lautakunta toteaa, että Gordin olisi tullut erikseen kutsua myös tämän lausuman johdosta tuomariston puhutteluun tai Gordinille olisi tullut varata tilaisuus muuten tältä osin tulla kuulluksi ennen seuraamuksen määräämistä. Tässä kuulemisessa Gordin olisi saanut esittää käsityksensä Siltalalle esittämästään lausumasta ja sen sisällöstä ja tuomaristo olisi voinut harkita, onko asiassa tarpeen kuulla todistajia. Kilpailun tuomaristo on menetellyt tältä osin virheellisesti.  

Lautakunta toteaa, että varoitusta määrätessään tuomaristo on menetellyt sekä yleisen kuulemisperiaatteen että kilpailusääntöjen nimenomaisen määräyksen vastaisesti.


Lautakunnan arvio päätöksen tiedoksiannon osalta

Kilpailun tuomariston päätöstä varoituksen antamisesta ei annettu tiedoksi suoraan Gordinille, vaan päätös oli laitettu hevosen asiakirjojen yhteyteen. Edellä todettujen kilpailusääntöjen mukaan varoitus tulee kirjata lomakkeelle, jonka ratsastaja ja tuomari allekirjoittavat. Kopio lomakkeesta jää ratsastajalle.

Lautakunta toteaa, että päätöksen tiedoksiantamista on pidettävä välttämättömänä toimenpiteenä asianosaisen oikeusturvan takaamiseksi. Kilpailun tuomariston päätös oli laitettu hevosen asiakirjojen yhteyteen, vaikka varoituksen sisältävä kurinpitopäätös tulee antaa tiedoksi sille, jota päätös koskee.

Lautakunta toteaa, että kurinpitomenettelyssä on myös tältä osin menetelty virheellisesti.


Menettely Ratsastajainliitossa valitusta käsiteltäessä

Liiton hallitus on pyytänyt ennen Gordinin tekemän valituksen ratkaisua lausunnon asettamaltaan valitusvaliokunnalta. Asia on ratkaistu antamatta Gordinille tilaisuutta lausua valitusvaliokunnan lausunnon johdosta.

Lautakunta toteaa, että yleisen kuulemisperiaatteen mukaan asianosaiselle on varattava tilaisuus lausuman antamiseen myös sellaisesta materiaalista, joka hankitaan päätöksentekijän omasta aloitteesta. Kuulemistilaisuuden varaamisen kannalta merkitystä ei ole myöskään sillä, onko materiaalissa jotain uutta tietoa tai onko hankitulla materiaalilla ylipäätään merkitystä asian ratkaisemisen kannalta.  Valittajalla tulee olla tilaisuus lausua kaikesta siitä aineistosta, joka on ratkaisun pohjana riippumatta aineiston lopullisesta merkityksestä. Tässä tapauksessa Gordinille olisi tullut varata tilaisuus lausua valitusvaliokunnan kannanotosta ennen asian lopullista ratkaisemista.

Lautakunta toteaa, että tältä osin menettely Ratsastajainliitossa on ollut virheellistä.


Tuomariin kohdistuva arvostelu

Kilpailusääntöjen yleisen osan 57 §:n 1 momentin mukaan näiden sääntöjen rikkomisen, sopimattoman käyttäytymisen tai toimitsijoihin tai kilpailun järjestäjiin kohdistuvien sopimattomien lausumien tai ratsastusurheilun arvostusta yleensä vahingoittavan toimenpiteen vuoksi voidaan rangaista muun muassa kilpailijaa. Edelleen kilpailusääntöjen yleisen osan 59 §:n mukaan kilpailujen tuomaristo voi määrätä kilpailijalle huomautuksen, keltaisen kortin, varoituksen, sakon 40-200 euroa tai sulkea pois kilpailusta.

Gordin on edellä selostetulla tavalla todennut, että Siltalan ankaran tuomarilinjan vuoksi tätä ei ole pyydetty Gordinin järjestämiin kilpailuihin tuomariksi. Kyse on ollut siitä, voidaanko tätä lausumaa pitää kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla sopimattomana.

Lautakunta toteaa, että urheilukilpailun tuomariin kohdistuvia lausumia voidaan pitää helpommin sopimattomina kuin muihin kilpailun toimihenkilöihin kohdistuvia lausumia. Toisaalta kilpailutilanteen yhteydessä esitettyä tuomariin kohdistuvan arvostelun sopimattomuutta täytyy arvioida ensinnäkin ottamalla huomioon eri urheilulajien luonne, tavat ja perinteet sekä toisaalta ottaen huomioon lausuman sisältö.

Tuomarin toimintaan kohdistuvia lausumia voidaan pitää sopimattomina erityisesti silloin, kun lausumat ovat tuomarin henkilöön liittyviä tai lausumissa arvostellaan kohtuuttomasti tuomarin yksittäistä ratkaisua. Erityisesti lausumia, joilla pyritään vaikuttamaan tuomarin päätöksiin, voidaan pitää sopimattomina.

Gordin on todennut tuomarina toimineen Siltalan ankaran tuomarilinjan olevan syy siihen, miksi häntä ei ole pyydetty tuomariksi Gordinin järjestämiin kilpailuihin. Lautakunta toteaa, että Gordin on lausunut arvionsa kilpailussa ja kilpailijana. Tällaisella lausumalla voidaan katsoa pyrityn siihen, että tuomari muuttaa tulkintakäytäntöään tai että tulkintakäytäntöä voidaan pitää muutoin virheellisenä.

Lautakunta katsoo, että lausumaa on pidettävä sopimattomana, joten määrätty kurinpitoseuraamus perustuu sinänsä kilpailusääntöihin. 

 

Lopputulos

Lautakunta toteaa johtopäätöksenään, että asiassa on menetelty virheellisesti ensinnäkin, kun kilpailun tuomaristo ei ollut varannut Gordinille tilaisuutta tulla kuulluksi ennen epäasianmukaisesta lausumasta määrättyä varoitusta. Toiseksi asiassa oli menetelty virheellisesti, kun kilpailun tuomariston varoituksen sisältänyttä päätöstä ei ollut annettu suoraan tiedoksi Gordinille. Kolmanneksi Ratsastajainliiton hallitus on menetellyt virheellisesti, kun se ei ollut varannut Gordinille tilaisuutta lausua valitusvaliokunnan lausunnosta.

Menettelyvirheet koskevat kurinpitomenettelyn keskeisiä oikeusturvan takeita ja kilpailun tuomariston menettely on ollut kilpailusääntöjen määräysten vastainen. Näin ollen, vaikka Gordin on valituksessaan voinut tuoda esille asian käsittelyyn liittyvät näkökohdat, kurinpitomenettelyssä tapahtuneita virheitä on pidettävä niin vakavina, että Gordinille epäasianmukaisesta lausumasta määrätty varoitus on poistettava.

Tavallinen menettely kurinpidollisten menettelyvirheiden johdosta on se, että seuraamuksen poistamisen jälkeen asia palautetaan järjestössä uudelleen käsiteltäväksi. Kun otetaan huomioon, että nyt menettelyvirheitä on tehty sekä tuomariston että liiton käsittelyssä ja että tapahtumista on kulunut runsaasti aikaa tässä tapauksessa asiaa ei ole kuitenkaan syytä, huolimatta siitä, mitä lautakunta on todennut Gordinin menettelystä, palauttaa Ratsastajainliiton hallitukseen uudestaan käsiteltäväksi, vaan varoitus poistetaan lopullisesti.


Lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut

Gordin on vaatinut, että Ratsastajainliitto velvoitetaan korvaamaan hänen kulunsa asiassa.

Lautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.

Lautakunta toteaa, että pääsäännön mukaan asia olisi tullut palauttaa uudestaan käsiteltäväksi. Tällöin kulujen korvaaminen olisi tullut harkittavaksi sen mukaisesti, miten asia olisi uudestaan käsiteltäessä ratkaistu. Tässä tapauksessa lautakunta ei edellä mainituista erityisistä ole pitänyt asian palauttamista asianmukaisena. Nämä syyt huomioon ottaen on kohtuullista, että asianosaiset saavat itse kärsiä kulunsa. 


Päätöslauselma

Suomen Ratsastajainliitto r.y.:n hallituksen päätös 26.10.2006 poistetaan siltä osin kuin Tom Gordinille on määrätty kirjallinen varoitus epäurheilijamaisesta käytöksestä.   

Asianosaiset vastaavat omista kuluistaan lautakunnassa.

Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Pertti Välimäki                                   Timo Ojala puheenjohtaja                                    sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Antti Aine, Erkki Aurejärvi, Pia Ek ja Marja Ramm-Schmidt.