13/2018 Jalkapallo Yhdistys – Jäsenoikeuksien rajoittaminen – Kaksoisedustus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 13/2018

6.9.2018      Diaarinro 10/2018


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Ylämyllyn Yllätys ry:n johtokunnan päätös 28.5.2018


ASIA           

Jäsenoikeuksien rajoittaminen ja joukkueesta erottaminen


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Ylämyllyn Yllätys ry


ASIAN TAUSTAA

Vuonna 2005 syntynyt A pelasi vuosina 2016 ja 2017 jalkapalloa Ylämyllyn Yllätys ry:n (Yllätys) P05-joukkueessa ja ainakin jossain määrin myös seuran P04-joukkueessa. Tammikuun alussa 2018 A liittyi Jippo-Juniorit ry:n (Jippo) jäseneksi ja vaihtoi edustusoikeutensa Yllätyksestä Jipon P05-joukkueeseen. Hänen toiveenaan oli kuitenkin jatkaa harjoittelua ja mahdollisesti myös pelaamista Yllätyksen joukkueissa ja etenkin Yllätyksen P04-joukkueessa Jipon harjoituksia täydentävänä harjoitteena. Yllätyksen P04-joukkueen valmentaja ei tähän kuitenkaan suostunut. A:n huoltaja piti valmentajan ratkaisua syrjivänä ja vei valmentajan päätöksen Yllätyksen johtokunnan käsiteltäväksi.

 

YLÄMYLLYN YLLÄTYS RY:N JOHTOKUNNAN PÄÄTÖS 28.5.2018

Ylämyllyn Yllätys ry:n johtokunta on päätöksessään 28.5.2018 katsonut, ettei A:ta ollut syrjitty P04-joukkueen kokoonpanoa nimettäessä. Johtokunnan mukaan A:n joukkue olisi Yllätyksessä P05-joukkue. Lisäksi hänellä oli edustusoikeus toisen seuran P04-joukkueessa.


VALITUS PERUSTEINEEN

A:n valituksessa on vaadittu, että Ylämyllyn Yllätys ry:n johtokunnan päätös todetaan mitättömäksi ja hänet otetaan hänen niin halutessaan takaisin Yllätyksen P04-joukkueeseen. Hän on myös vaatinut, että hänen ja hänen vanhempiensa käyttöoikeudet nimenhuutoon palautetaan. Lisäksi A on vaatinut, että Ylämyllyn Yllätys ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 1.000 eurolla korkoineen.


Yllätyksen päätös evätä A:n mahdollisuus pelata sen P04-joukkueessa, eli tosiasiallisesti joukkueesta erottaminen, loukkasi A:n yhdenvertaisuutta seuran jäsenenä ja siten hänen jäsenoikeuksiaan. Häntä oli kohdeltu eri tavalla kuin saman ikäluokan muita poikia, sillä muut olivat saaneet jatkaa pelaamista P04-joukkueessa. Se, että A:lla oli edustusoikeus toisessa joukkueessa, ei ollut pätevä syy estää häntä harjoittelemasta joukkueen kanssa ja pääsemästä joukkueen nimenhuutoon.


A oli pelannut jo useamman vuoden Yllätyksen vuotta vanhempien joukkueessa, kuten monet muutkin pelaajat seurassa ja hänellä oli siten riittävät taidot joukkueessa pelaamiseen.


Palloliiton säännöt mahdollistavat pelaamisen kahdessa eri seurassa kaksoisedustuksen kautta. Tällä mahdollistetaan yksittäisen pelaajan osallistuminen haastavampaan ja kilpailullisempaan joukkuetoimintaan säilyttäen samalla aikaisempi kontaktipinta kaveri- ja harrastejoukkueeseen. A halusi jatkaa pelaamista omassa ikäluokassa Jipossa ja vuotta vanhempien ikäluokassa Yllätyksessä. Tähän oli Yllätyksen puheenjohtajakin suhtautunut aikaisemmin myötämielisesti.


Yllätyksen eri joukkueissa oli pelannut ja harjoitellut useita junioreita muista joukkueista kuten FC Hertoista, Lehmon Pallosta, Outokummun Pallosta sekä Tornion Pallosta. Seuran käytäntönä oli siten mahdollistaa harjoittelu Yllätyksessä, vaikka pelaaja pelaisi myös toisessa seurassa. A:ta oli siten kohdeltu eri tavalla kuin muita pelaajia, jotka pelaavat useammassa joukkueessa.


Asiassa tuli myös ottaa huomioon harrastuksen sosiaalinen puoli ja se, että A oli pelannut monien poikien kanssa siitä asti, kun he aloittivat jalkapallon pelaamisen vuonna 2012.


Yllätyksen päätös erottaa A seuran P04-joukkueesta oli yhdistyslain 33 §:n nojalla mitätön, koska se loukkasi olennaisella tavalla hänen yhdenvertaisuuttaan yhdistyksen jäsenenä. Seuran yleisenä käytäntönä oli ollut, että nuoremmat pelaajat voivat pelata vanhemman ikäluokan joukkueissa, mikäli he ovat taitavia. Toiseen joukkueeseen (Jippo) liittyminen ja siinä pelaaminen ei ollut laillinen tai lajin sääntöjen mukainen syy erottaa häntä joukkueesta.

 

VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Ylämyllyn Yllätys ry on vaatinut, että valitus hylätään.


A:n yhdenvertaisuutta ei ollut loukattu eikä hänen oikeuksiaan seuran jäsenenä ollut rajoitettu. A oli Yllätyksen jäsen ja Yllätys oli pyrkinyt järjestämään hänelle mahdollisuuden jalkapallon harrastamiseen Yllätyksen P05-joukkueessa, joka oli myös hänen harrastuksensa sosiaalinen viitekehys. Häntä ei ollut poistettu Yllätyksen P05-joukkueen nimenhuudosta ja hänen vanhemmilleen oli kerrottu mahdollisuudesta osallistua tämän joukkueen harjoituksiin.


Palloliiton sääntöjen mukaan A:n pelaaminen Jipon P05-joukkueessa ja Yllätyksen P04-joukkueessa oli sinällään mahdollista. A oli kuitenkin pelannut jalkapalloa myös Jipon P04-joukkueessa samassa sarjassa kuin Yllätyksen P04-joukkue pelaa, mikä käytännössä esti A:n haluaman kaksoisedustuksen, koska pelaajalla ei Palloliiton sääntöjen mukaan voi olla kaksoisedustusoikeutta kahdessa samaa sarjaa pelaavassa joukkueessa. Sääntöjen mukaan kaksoisedustuslupaa ei voinut myöskään saada toisen seuran joukkueeseen sellaisella sarjatasolla, jossa pelaajan omalla seuralla on jo joukkue. Jipolla oli joukkue samassa sarjassa, jossa Yllätyksen P04-joukkue pelaa.


A oli ollut Yllätyksessä P05-joukkueen pelaaja. Hänelle oli kuitenkin tarjoutunut mahdollisuus pelata myös P04-joukkueessa etenkin kilpailukaudella 2017, koska P04-joukkue pelasi tuolloin kahdella kokoonpanolla kilpa- ja haastejoukkueina. A:ta oli pyydetty täydentämään P04-haastejoukkueen kokoonpanoa, koska sanotun joukkueen pelaajamäärä ei ollut riittävä. Kaudella 2018 Yllätyksen P04-joukkue oli pelannut vain yhdellä kokoonpanolla, koska joukkueen pelaajamäärä oli vähentynyt. Samalla tarve nostaa joukkueeseen pelaajia nuoremmasta ikäluokasta oli vähentynyt. P04-joukkueen vastuuvalmentaja oli edellä kerrotun johdosta tehnyt seuran valmennuspäällikön näkemykseen nojautuen päätöksen siitä, kenelle P05-pelaajille oli tarjottu mahdollisuutta harjoitella ja pelata myös P04-joukkueessa.


Koska A:n valitus on koskenut vain hänen kohteluaan, ei asiassa ollut tarvetta lausua A:n väitteistä siltä osin kuin ne koskivat Yllätyksen joukkueissa pelanneita toisten seurojen pelaajia. Nämä tapaukset poikkesivat olemukseltaan A:n tapauksesta.


Asiassa tuli ottaa huomioon myös se, ettei Jippo ollut Yllätyksen tietojen mukaan edes tehnyt aloitetta A:n kaksoisedustuksesta. Päätösvalta kaksoisedustuksen hyväksymisestä oli lisäksi Palloliiton Itä-Suomen piirillä.


Yllätyksen johtokunnan hyväksymän valmennuslinjan mukaan ratkaisut nuorempien pelaajien pelaamisesta vanhemmassa ikäluokassa tekee valmennuspäällikkö yhteistoiminnassa valmentajien kanssa, eikä harrastaminen ole aina mahdollista siinä joukkueessa, jossa pelaaja tai hänen vanhempansa toivovat. Joukkueita koottaessa otetaan syntymävuoden lisäksi huomioon ikäluokan kokonaispelaajatilanne, pelaajien harjoitteluaktiivisuus, sarja johon joukkue osallistuu sekä tarjolla olevien pelaajien edustusoikeudet. A:n huoltaja oli ollut linjauksesta tietoinen ja hänelle oli myös kerrottu, miksi A:ta ei ollut nimetty Yllätyksen P04-joukkueeseen kaudelle 2018. Yllätys ei ollut myöskään saanut tilaisuutta kuulla asiassa A:ta itseään, koska hänen huoltajansa ei ollut siihen suostunut.

 

VASTASELITYS

A:n puolesta on annettu Yllätyksen vastineen johdosta vastaselitys. Vastaselityksen mukaan vastine osoitti, että A:n erottamisen syynä oli liittyminen Jippoon tai muu aiheeton syy.


P04-joukkueen valmentaja oli vanhempainillassa ilmoittanut, että Jippoon liittyminen oli ollut syy sille, ettei A:ta oltu P04-joukkueeseen nimetty.


Yllätyksen lausuma siitä, että Yllätyksen P04-joukkue oli siirtynyt pelaamaan kaudella 2018 vain yhdellä joukkueella, oli lisäksi virheellinen. Yhdellä joukkueella pelaaminen oli alkanut jo syksyllä 2017 ja A oli pelannut joukkueessa jo tuolloin. Tarve nuoremman ikäluokan pelaajien käyttämiseen ei ollut myöskään vähentynyt, sillä Yllätyksen P04-joukkueessa oli pelannut useita nuorempia pelaajia myös kaudella 2018. Osa peleistä, joissa nuorempia pelaajia oli käytetty, oli pelattu ennen A:n erottamista 28.5.2018. Seura myös haki edelleen aktiivisesti uusia pelaajia P04-joukkueeseen.


Jipon P04-joukkueessa A oli pelannut vasta erottamisensa jälkeen. Näin ollen tämäkään ei voinut olla syynä A:n erottamiselle. A:n sosiaaliset suhteet liittyivät pääasiassa P04-joukkueeseen, jossa Yllätyksen yhdeksästä vuonna 2005 syntyneestä pojasta kuusi oli harjoitellut ja pelannut.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Ratkaisun perustelut


Kysymyksenasettelu


Vuonna 2005 syntynyt A on pelannut vuosina 2016 ja 2017 jalkapalloa Yllätyksen P05-joukkueessa ja ainakin jossain määrin myös seuran P04-joukkueessa. Tammikuun alussa 2018 A on liittynyt Jipon jäseneksi ja vaihtanut edustusoikeutensa Yllätyksestä Jipon P05-joukkueeseen. A olisi halunnut jatkaa harjoittelua ja mahdollisesti myös pelaamista Yllätyksen P04-joukkueessa, mutta sanotun joukkueen valmentaja ei ole tähän kuitenkaan suostunut.


A on pitänyt edellä kerrottua ratkaisua syrjivänä ja hänen jäsenoikeuksiaan rajoittavana. Toisin kuin A, olivat muut P04-joukkueessa pelanneet 2005 syntyneet pelaajat saaneet jatkaa pelaamista P04-joukkueessa. Palloliiton säännöt myös mahdollistivat kaksoisedustuksen, mihin Yllätys ei ollut hänen kohdallaan suostunut, vaikka Yllätyksen joukkueissa kuten sen P04-joukkueessa oli pelannut muitakin toisten seurojen jäseniä. A:n mukaan syynä Yllätyksen menettelylle oli ollut ainoastaan se, että hän oli vaihtanut edustusoikeutensa Jippoon.


Yllätys on kiistänyt, että A:n jäsenoikeuksia olisi rajoitettu. Seuran mukaan tarve nuorempien pelaajien käyttämiselle oli vähentynyt. Kaksoisedustusluvan saaminen oli Yllätyksen mukaan myös käytännössä estynyt, koska A oli pelannut myös Jipon P04-joukkueessa, joka lisäksi pelasi samassa sarjassa kuin Yllätyksen P04-joukkue.


Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei asiassa esitetty selvitys osoita, että Yllätyksen P05-joukkueessa edustusoikeuden omannut mutta P04-joukkueessa myös pelannut A olisi erotettu Yllätyksen jäsenyydestä tai että kysymys olisi tässä tapauksessa myöskään P04-joukkueesta erottamisesta. Sen sijaan asiassa on kysymys siitä, onko A:n yhdenvertaisuutta Yllätyksen jäsenenä loukattu ja hänen jäsenyyteen perustuvia oikeuksiaan perusteetta rajoitettu, kun seura ei ole suostunut A:n toiveeseen jatkaa pelaamista kaksoisedustuksen turvin seuran P04-joukkueessa.


Jäsenoikeuksien rajoittaminen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimus

 

Oikeusturvalautakunnalle tehtävän valituksen kohteena voivat lautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 c kohdan mukaan olla yhdistysten päätökset, joissa on kysymys seuran jäsenen jäsenoikeuksien rajoittamisesta. Jäsenoikeuksien rajoittamisessa voi olla kysymys esimerkiksi yhdistyksen toimielimen päätöksestä tai muusta toiminnasta, joka vähentää yhdistyksen jäsenelle sääntöjen mukaan kuuluvaa erityistä etua yhdistyksessä. Jäsenoikeuksien perusteettomasta rajoittamisesta voi olla kysymys silloin, jos yhdistyksen päätös loukkaa olennaisesti jäsenten yhdenvertaisuutta (ks. UOL 27/2016 ja siinä kerrotut ratkaisut).


Niin sanotun kaksoisedustusoikeuden hakemisesta tai sen hakemiseen myötävaikuttamisesta ei Yllätyksen säännöissä lausuta mitään. Näin ollen valituksen kohteena olevaa tilannetta on tarkasteltava yhdistyslain säännösten ja yhdistyksen sääntöjä alemmanasteisten joukkueen sisäisten sääntöjen ja tehtyjen päätösten perusteella.


Yhdistyslain 33 §:n 2 momentin mukaan yhdistyksen päätös on mitätön, jos se olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuutta loukkaava päätös voi olla myös yhdistyslain 32 §:ssä tarkoitetulla tavalla moitteenvaraisesti pätemätön.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpaurheilua harjoittavissa seuroissa jäsenten yhdenvertaisuus yleensä toteutuu, jos samantasoisten ja samanikäisten jäsenten seuralta saamat edut eivät ilman urheilullisia perusteita olennaisesti poikkea toisistaan. Yhdistysautonomian piiriin ja seuran harkintavaltaan kuuluu siitä päättäminen, missä seuran joukkueista tietty pelaaja pelaa, kunhan jäsenten yhdenvertaisuutta ei loukata (ks. UOL 1/2004 ja 21/2015). Seuran jäsen voidaan siten jättää valitsematta tiettyyn joukkueeseen ilman, että valintapäätös olisi lähtökohtaisesti mitätön. Tilannetta on arvioitava kokonaisuutena, ottaen huomioon olemassa olevat säännöt, tehdyt päätökset sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimus.


Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu yksittäisen pelaajan urheilullisten taitojen arviointi. Lasten ja nuorten joukkueurheilussa pelaajien arviointi ja joukkueen valintaa koskeva päätöksenteko kuuluu tavallisesti joukkueen valmentajan toimivaltaan. Joukkueen valinnan tulee kuitenkin tapahtua hyväksyttävien kriteerien perusteella ja valinnan tulee olla myös ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta hyväksyttävä. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että joukkueen kokoonpanoa koskeviin valintoihin vaikuttavat yksittäisen pelaajan taitojen lisäksi myös muut pelaajat ja joukkue kokonaisuutena. Oikeusturvalautakunta tarkastelee valituksen kohteena olevaa päätöstä siitä näkökulmasta, onko päätös tehty urheilullisin tai muutoin hyväksyttävin vai epäasiallisin ja kielletyin perustein.


Yllätyksen menettelyn ja sen johtokunnan päätöksen arviointi

 

Asiassa on edellä jo kerrotulla tavalla selvitetty, että A:n niin sanottu edustusoikeus on aikaisemmin ollut Yllätyksen P05-joukkueessa ja että A:lle on tällöin annettu seuran pelisääntöjen 19. kohdan mukaisesti mahdollisuus harjoitella ja pelata myös Yllätyksen P04-joukkueessa. Kysymys on ollut Yllätyksessä vakiintuneesta käytännöstä, sillä vastaava mahdollisuus on tarjottu myös muille seuran pelaajille. Vakiintunut käytäntö Yllätyksessä on lisäksi ollut, että seuran joukkueissa on pelannut toisten joukkueiden pelaajia niin sanotun kaksoisedustuksen perusteella. Näin on Yllätyksen P04-joukkuessa kauden 2018 aikana myös tapahtunut. Oikeusturvalautakunta toteaa, että nämä seikat samoin kuin se, että Jippoon siirtyminen vaikuttaa P04-joukkueen valmentajan A:n huoltajalle 23.1.2018 lähettämän sähköpostiviestin mukaan olleen ratkaiseva tekijä sille, ettei A:ta ole enää P04-joukkueeseen nimetty, tukevat A:n väitettä siitä, ettei häntä ole kohdeltu seuran muihin jäseniin nähden yhdenvertaisesti. Sillä, että A on pelannut myös Jipon P04-joukkueessa, ei ole asian arvioinnissa tältä osin merkitystä, koska pelaaminen on tapahtunut vasta Yllätyksen johtokunnan 28.5.2018 tekemän päätöksen jälkeen.


Yllätys on vastineessaan kuitenkin vedonnut myös Palloliiton kaksoisedustussääntöihin, jotka sen käsityksen mukaan estävät kaksoisedustusluvan saamisen toisen seuran joukkueeseen sellaisella sarjatasolla, jossa pelaajan omalla seuralla on jo joukkue. Yllätys on tältä osin tuonut esille sen, että Jipolla, jossa A:lla on ollut kaudella 2018 edustusoikeus, on ollut joukkue samassa sarjassa, jossa Yllätyksen P04-joukkue on pelannut.


Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei sillä ole ollut asiaa ratkaistessaan käytössään Palloliiton tai liiton Itä-Suomen piirin kaksoisedustussääntöjä. A:n valitukseenkin on liitetty tuloste Palloliiton Uudenmaan piirin kaksoisedustussäännöistä. Palloliiton eri piirien kotisivuilla on sinällään tuotu esille mahdollisuus kaksoisedusluvan saamiseen, mutta sääntöjen tarkkaa sisältöä ei ole niissäkään kerrottu.


Kaksoisedustusluvan ehdot on selkeimmin tuotu esille Palloliiton Länsi-Suomen piirin kotisivuilla, joissa on selvästi todettu, että kaksoisedustuslupaa ei voi saada toisen seuran joukkueeseen sellaisella sarjatasolla, jossa pelaajan omalla joukkueella on jo joukkue. Tämä tukee Yllätyksen sääntöjen sisällöstä vastineessaan lausumaa. Näin ollen ja kun asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella olisi aihetta epäillä, etteivät Palloliiton eri piirien säännöt kaksoisedustuksesta vastaisi sisällöltään toisiaan tai erityisesti, etteikö Yllätyksen käsitys siitä, että säännöt estävät A:n kaksoisedustuksen tilanteessa, jossa Jipolla on ollut P04-joukkue samassa sarjassa Yllätyksen P04-joukkueen kanssa, olisi ollut perusteltu, ei Yllätyksen P04-joukkueen nimeämisessä ole näytetty loukatun A:n yhdenvertaisuutta Yllätyksen jäsenenä.


Edellä kerrotun vuoksi ja kun asiassa ei ole myöskään näytetty, että Yllätyksessä olisi pelannut kaksoisedustussääntöjen perusteella muitakaan Yllätyksestä toiseen seuraan edustusoikeutensa siirtäneistä pelaajia, on A:n valitus ja hänen valituksessaan esittämänsä vaatimukset hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Jarmo Hirvonen, Heikki Halila, Elias Kajander ja Hilkka Salmenkylä