5/2011 Jääpallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Edustuskelpoisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS              Nro 5/2011

1.2.2011              Diaarinro 1/2011


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääpalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 7.12.2010, jolla Porin Narukerä ry on määrätty häviämään ottelu Porin Narukerä - Mikkelin Kampparit edustusoikeutta vailla olevan pelaajan peluuttamisen johdosta
 

ASIA

Edustusoikeudettoman pelaajan peluuttaminen


MUUTOKSENHAKIJA

Porin Narukerä ry
 

KUULTAVAT

Suomen Jääpalloliitto ry
Mikkelin Kampparit ry
 

LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Jääpalloliitto ry:n (Jääpalloliitto) liittohallitus on päätöksellään 7.12.2010 Mikkelin Kampparit ry:n tekemän vastalauseen johdosta määrännyt Porin Narukerä ry:n häviämään 20.11.2010 pelatun ottelun Porin Narukerä - Mikkelin Kampparit lukemin 0 - 5, koska Porin Narukerä ry:n yhdestä pelaajasta ei ollut maksettu kasvattajarahamaksua ja näin ollen kyseinen pelaaja oli edustusoikeutta vailla.


Liittohallitus on lausunut päätöksen perusteluina seuraavaa:
· Porin Narukerä ry:n pelaaja Eetu Karhunen oli pelannut ottelussa 20.11.2010, vaikka hänestä ei ollut suoritettu kasvattajarahamaksua.
· Porin Narukerä ry oli myöntänyt virheen tapahtuneen inhimillisestä syystä, mutta tämä ei ollut rangaistuksesta vapauttava tekijä. Seurat olivat velvollisia noudattamaan edustusoikeutta koskevia Jääpalloliiton määräyksiä ilman erillisiä kehotuksia tai muistutuksia.
 

Liittohallitus on ilmoittanut, että päätöksestä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan.


VALITUS PERUSTEINEEN

Porin Narukerä ry on valituksessaan vaatinut, että liittohallituksen päätös kumotaan ja ottelun alkuperäinen lopputulos eli 2 - 1 voitto Porin Narukerä ry:lle palautetaan. Valitusta on perusteltu seuraavasti:
· Tieto kasvattajaraha-asiassa oli toimitettu joukkueenjohtajalle eikä Porin Narukerä ry:n viralliseen osoitteeseen. Joukkueenjohtaja oli ollut siinä uskossa, että kasvattajarahamaksu oli seuran hallituksen hoidossa.
· Muut seurat olivat saaneet tiedon viralliseen osoitteeseen.
· Aikaisemmin oli menetelty siten, että jos kasvattajarahamaksun maksajalla oli ollut vastapuolelta saatavaa, kasvattajarahamaksu oli katsottu suoritetuksi. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa Mikkelin Kampparit ry oli ollut velkaa Porin Narukerä ry:lle suuremman määrän kuin mitä kasvattajarahamaksu oli ollut.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Jääpalloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. Koska kilpailusäännöt olivat monimutkaiset, Jääpalloliitto oli antanut asiassa muutoksenhakuohjauksen oikeusturvalautakuntaan.
Mikkelin Kampparit ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta. Kilpailusääntöjen kohdan 29 mukaan vastalauseista on liiton kilpailussa liittohallituksen ja piirin kilpailussa piirihallituksen antama päätös lopullinen. Asian käsittely on päättynyt liittohallituksen päätökseen eikä siihen ole voinut hakea
muutosta.


Joka tapauksessa asia on ratkaistava siltä pohjalta, että Porin Narukerä ry oli Jääpalloliitolle antamassaan vastineessa myöntänyt virheen ja suorittanut maksun liittoon 25.11.2010.


VASTASELITYS

Porin Narukerä ry on vastaselityksessään todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Jääpalloliiton toimittamaa tietoa kasvattajaraha-asiassa ei ollut toimitettu seuran viralliseen yhteysosoitteeseen. Tähän osoitteeseen Jääpalloliitto oli toimittanut muita asioita koskevat viestit.

Porin Narukerä ry:llä oli myös yli 1 000 euron saatava Mikkelin Kampparit ry:ltä. Aikaisemman  kasvattajarahamaksuissa noudatetun käytännön mukaisesti tämän olisi tullut kuitata maksettava kasvattajaraha.


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.
 

Pääasiaratkaisu

I Kysymyksenasettelu

Mikkelin Kampparit ry:n vastauksessa esittämän väitteen johdosta asiassa on ensin ratkaistava, voidaanko valitusta tutkia vai onko se jätettävä tutkimatta. Jos valitus on tutkittavissa, kysymys on toiseksi siitä, onko Porin Narukerä ry:n ottelussa 20.11.2010 käyttämä pelaaja Eetu Karhunen Jääpalloliiton sääntöjen mukaan ollut edustuskelpoinen edustamaan Porin Narukerä ry:tä ja onko liittohallituksen päätös ottelun lopputuloksen muuttamisesta kilpailusääntöjen määräysten vastainen.


II Valituksen tutkimisen edellytykset

Mikkelin Kampparit ry on vastauksessaan väittänyt, ettei liittohallituksen päätöksestä tässä asiassa tehtyä valitusta voida tutkia, koska Jääpalloliiton kilpailusääntöjen kohdan 29 mukaan vastalauseista on liiton kilpailuissa liittohallituksen päätös lopullinen.


(1) Päätöksen tutkimisen edellytykset oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla päätökset, joissa on kysymys
1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;
2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;
3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjen vastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Asiassa on kysymys siitä, onko liittohallituksen päätös Jääpalloliiton kilpailusääntöjen vastainen. Näin ollen kyse on lautakunnan sääntöjen 3 §:n 3- kohdassa mainitusta sääntöjen vastaisuutta koskevasta asiasta.
Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §n mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty.


Liittohallituksen päätös tässä asiassa on kilpailusääntöjen kohdan 29 kappaleen 7 mukaan liiton sisällä ylimmän toimielimen ratkaisu. Siten lautakunnan 14 §:ssä mainittua estettä asian tutkimiselle ei ole.
Näin ollen lautakunnan omien sääntöjen mukaan estettä asian tutkimiselle ei ole.


(2) Asian tutkimisen edellytykset Jääpalloliiton kilpailusääntöjen mukaan Liiton virallisissa otteluissa tapahtuneet pelaajan edustuskelpoisuutta koskevat kilpailusääntöjen rikkomukset käsitellään kilpailusääntöjen kohdan 29 mukaisessa vastalausemenettelyssä.
Kilpailusääntöjen kohdan 29 kappaleen 2 mukaan vastalause on tehtävä viiden vuorokauden kuluessa ottelusta ja kappaleen 7 mukaan vastalause on käsiteltävä kahden viikon kuluessa sen saapumisesta liiton kilpailujen osalta liittohallituksessa tai sen asettamassa elimessä. Liittohallituksen asettaman elimen päätökseen tyytymätön voi saattaa asian liittohallituksen käsiteltäväksi. Saman kohdan kappaleen 4 mukaan vastalauseen voi tehdä ainoastaan samassa sarjassa pelaava seura.
Kohdan 29 kappaleen 8 mukaan liiton kilpailuista tehtyä vastalausetta koskeva liittohallituksen päätös on lopullinen.


Lautakunta toteaa, että vastalausemenettelyä koskevan sääntelyn tarkoituksenaon asian nopea käsittely, koska ratkaisu vaikuttaa heti kilpailutoimintaan. Tämän vuoksi on sinänsä ymmärrettävää, että liittohallituksen päätös on säädetty lopulliseksi niin, ettei siihen saisi hakea muutosta edes Urheilun oikeusturvalautakunnassa. Kuitenkin samojen kilpailusääntöjen kohdan 26 mukaan riitautetut pelaajasiirrot
käsittelee Urheilun oikeusturvalautakunta. Lautakunta toteaa, että pelaajasiirron riitauttaminen perustuu tavallisesti edustuskelpoisuuden puuttumiseen. Säännöistä ei käy tarkemmin ilmi, koskeeko lautakunnan kohdassa 26 toimivalta ainoastaan muussa yhteydessä kuin vastalausemenettelyssä riitautettua pelaajasiirtoa. Näin ollen Jääpalloliiton kilpailusäännöt voidaan ymmärtää ristiriitaisiksi: yhtäältä kohta 26 sallisi lautakunnan tutkia pelaajasiirrossa riitautetun edustuskelpoisuuden, mutta toisaalta kohdan 29 kappale 8 näyttäisi estävän juuri nyt kysymyksessä olevan vastalausemenettelyssä riitautetun
edustuskelpoisuuden tutkimisen. Joka tapauksessa Jääpalloliiton kohdan 29 kappale 8 näyttää olevan ristiriidassa oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3-kohdan kanssa.


(3) Oikeusturvalautakunnan sääntöjen ja liiton kilpailusääntöjen välisen ristiriidan ratkaiseminen
Urheilun oikeusturvalautakunta on urheilun kurinpitoa koskevassa ratkaisussaan UOL 12/2007 noudattanut periaatetta, jonka mukaan lautakunnan toimintaan ja sääntöihin sitoutunut urheilun lajiliitto ei voi omilla säännöillään rajoittaa urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaa tutkia lajiliiton kurinpitoa koskevia ratkaisuja. Jos siis kurinpitoa koskeva lautakunnan sääntöjen mukainen toimivalta ja liiton sääntöjen mukainen toimivalta ovat ristiriidassa, asia ratkaistaan lautakunnan sääntöjen mukaisen toimivallan mukaan.

Lautakunta toteaa, että mitään asiallisia tai muitakaan syitä tästä ratkaisuperiaatteesta poikkeamiselle ei ole silloinkaan, kun kysymys koskee sitä, onko valituksen kohteena oleva liiton ratkaisu sääntöjen vastainen siten kuin lautakunnan sääntöjen 3 §:n 3-kohdassa tarkoitetaan. Asia tutkittavaksi ottaminen ratkaistaan siten lautakunnan sääntöjen mukaan eivätkä liiton säännöt rajoita lautakunnan toimivaltaa.


Suomen Jääpalloliitto on sitoutunut Urheilun oikeusturvalautakunnan toimintaan ja sen sääntöihin. Tämän vuoksi ja koska valituksen kohteena olevassa Jääpalloliiton päätöksessä on kysymys päätöksen sääntöjen vastaisuudesta siten kuin lautakunnan sääntöjen 3 §:n 3-kohdassa tarkoitetaan, oikeusturvalautakunta
ottaa Porin Narukerä ry:n valituksen tutkittavakseen. III Edustusoikeutta koskevat sääntömääräykset
Jääpalloliiton kilpailusääntöjen kohdan 25 mukaan pelaaja voi samanaikaisesti olla useamman kuin yhden liittoon kuuluvan seuran jäsen, mutta saa edustaa vain sitä seuraa, jossa hänellä on edustusoikeus. Pelaajan edustusoikeus siirtyy toiseen seuraan, kun liitolle maksettava kirjaamismaksu sekä kasvattajamaksu on suoritettu ja edustustodistus on toimitettu liittoon.


Kohdan 25.2 mukaan pelaajan, joka haluaa muuttaa edustusoikeutensa toiseen seuraan, on pyydettävä edustustodistusta siitä seurasta, missä hänellä on edustusoikeus, kirjallisesti tai muutoin todistettavasti.
Uusi seura toimittaa pelaajan nimikirjoituksellaan vahvistaman edustustodistuksen liittoon ja maksaa samalla liittokokouksen määräämän kirjaamismaksun.

Pelaajasiirto katsotaan viralliseksi vasta sen jälkeen, kun asianmukaisesti täytetty edustustodistus on saapunut liittoon sekä kirjaamismaksu on maksettu liitolle. Bandyliigan joukkueet ilmoittavat luettelon rekisteröidyistä pelaajista kirjallisesti syyskuun 30. päivään mennessä. Pelaajasiirrot ovat mahdollisia vielä edellä määritellyn ajankohdan jälkeen. Vapaa siirtoaika on 16.4. - 15.1.

Edustustodistuksen kirjaamismaksua ei voi maksaa 15.1. jälkeen. Kilpailusääntöjen kohdan 25.2 kappaleen 8 mukaan kirjaamismaksu on ehdottomasti oltava maksettuna ennen kauden ensimmäistä ottelua. Kilpailusääntöjen kohdan 25.6 mukaan liiton perustamasta kasvattajarahastosta
maksetaan kasvattajaseuroille korvausta nuoren pelaajan harjoittelusta ja kehittymisestä (kasvattajaraha). Kohdan mukaan, kun seura rekisteröi toisen seuran / seurojen kasvattaman pelaajan, seura maksaa rahastolle liittokokouksen vahvistaman vuotuisen kasvattajamaksun.
Kilpailusääntöjen kohdan 27 mukaan, jos seura on käyttänyt edustusoikeutta vailla olevaa pelaajaa, ja siitä tehdään vastalause, seura tuomitaan hävinneeksi. Jos rikkomukseen syytön joukkue on voittanut vähintään viidellä maalilla ottelun, jää saavutettu tulos voimaan. Muussa tapauksessa määrätään tulokseksi 5-0.
 

Oikeusturvalautakunnan kannanotto

(1) Lähtökohdat

Asiassa on selvää, että Porin Narukerä ry:n pelaaja Eetu Karhunen ei ole ollut edustuskelpoinen ottelussa 20.11.2010, koska kasvattajaraha oli maksamatta. Pelaajan edustusoikeus ei kilpailusääntöjen kohdan 25 mukaan ole tuolloin ollut siirtynyt Porin Narukerä ry:een. Oikeusturvalautakunta toteaa, että joukkuelajien pelaajien edustuskelpoisuuden osalta seuroilla on lähtökohtainen vastuu siitä, että seuran ottelussa käyttämät pelaajat ovat edustuskelpoisia. Tämä periaate ilmenee myös Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisusta UOL 4/2010.


(2) Tiedonkulkua koskeva väite

Porin Narukerä ry on valituksessaan vedonnut tältä osin siihen, että Jääpalloliiton toimittamia tietoja kasvattajarahan maksumenettelystä ei ollut toimitettu Porin Narukerä ry:n viralliseen yhteysosoitteeseen ja että tämän vuoksi tiedonkulussa oli tapahtunut sekaannusta. Jääpalloliitto on toimittamassaan selvityksessä todennut, että Porin Narukerä ry oli toimittanut viisi nimeä sähköpostin jakelulistalle ja tieto oli toimitettu tämän jakelulistan mukaisesti. Jääpalloliitto on edelleen todennut, että puutteellisten
tietojen vuoksi Jääpalloliitto oli joutunut tekemään selvitystä Bandyliigan ensimmäisen kierroksen jälkeen. Jääpalloliitto oli tarkastanut kaikkien pelaajien lisenssi-, kirjaamis- ja kasvattajarahamaksujen suoritukset ja tarvittaessa huomauttanut puutteista.


Tässä tapauksessa Jääpalloliitto on toimittanut Bandyliigaa koskevat tiedotteet niille henkilöille, jotka oli ilmoitettu sähköpostin jakelulistalle. Näin ollen tiedon olivat saaneet useat Porin Narukerä ry:n edustajat. Asiassa ei ole edes väitetty, että Jääpalloliiton toimittama ohjeistus olisi ollut väärää tai harhaanjohtavaa.
Näin ollen maksun suorittamatta jättäminen jää yksinomaan Porin Narukerä ry:n vastuulle.


(3) Kysymys saatavien kuittauksesta

Porin Narukerä ry on lisäksi väittänyt, että sillä oli yli 1 000 euron saatava Mikkelin Kampparit ry:ltä ja että aikaisemmin seurat olivat kuitanneet kasvattajarahamaksut tällaisissa tilanteissa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääpalloliiton kilpailusääntöjen kohdan 26 mukaan kasvattajaraha maksetaan liiton  perustamaan kasvattajarahastoon, josta maksetaan kasvattajaseuroille korvausta nuoren pelaajan harjoittelusta ja kehittymisestä (kasvattajaraha). Lautakunta toteaa, että kasvattajarahan suorittaminen Porin Narukerä ry:n väittämällä tavalla toiselta seuralta olevalla saatavalla ei ole kilpailusääntöjen sallima kasvattajarahan suorittaminen. Lisäksi lautakunta toteaa, että väitetty kuittausoikeus ei ole myöskään yleisten kuittausoikeudellisten sääntöjen mukainen. Tässä tapauksessa kasvattajarahan osalta on velkojana Jääpalloliitto ja velallisena Porin Narukerä ry. Porin Narukerä ry:n väittämä kuittaus voisi tulla kysymykseen periaatteessa vain siinä tapauksessa, että Porin Narukerä ry:llä olisi saatava Jääpalloliitolta tai kasvattajarahastolta. Tässä tapauksessa Porin Narukerä ry on väittänyt, että sillä on kuittauskelpoinen saatava Mikkelin Kampparit ry:ltä. Sen sijaan Porin Narukerä ry ei ole edes väittänyt, että saatavassa olisi velallisena Jääpalloliitto tai sen kasvattajarahasto. Näin ollen esitetyn selvityksen perusteella Porin Narukerä ry:llä ei ole ollut sellaista saatavaa, joka olisi asiassa merkityksellisellä tavalla kuittauskelpoinen.
Porin Narukerä ry:n vetoaman vakiintuneen tavan tueksi ei ole esitetty tarkempaa selvitystä. Joka tapauksessa oikeusturvalautakunta toteaa, että tällaisen käytännön sääntöjenmukaisuus ei ole ollut oikeusturvalautakunnan arvioitavana eikä sellaista voida siten tälläkään perusteella pitää kilpailusääntöjen mukaisena.


(4) Johtopäätös

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Eetu Karhunen ei ole ollut kilpailusääntöjen tarkoittamassa mielessä edustuskelpoinen 20.11.2010 pelaamassaan ottelussa. Kun otetaan huomioon seuran lähtökohtainen vastuu pelaajan edustuskelpoisuudesta ja liiton antamat ohjeet, jotka oli toimitettu myös Porin Narukerä ry:lle, oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa on ollut kilpailusääntöjen mukaiset edellytykset määrätä Porin Narukerä ry häviämään ottelu lukemin 0-5.
 

Näillä perusteilla valituksen kohteena oleva Jääpalloliiton liittohallituksen 7.12.2010 antama päätös ei ollut Jääpalloliiton kilpailusääntöjen vastainen eikä aihetta valituksen kohteena olevan päätöksen muuttamiseen ole.


Päätöslauselma

Valitus hylätään. Suomen Jääpalloliitto ry:n liittohallituksen päätöstä 7.12.2010 ei muuteta.
 

Valitusmaksua ei palauteta.
Ratkaisu oli yksimielinen.
 

Pertti Välimäki                                    Timo Ojala
puheenjohtaja                                    sihteeri
 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä ja Jukka Sippo.