23/2023 Autourheilu – Kurinpito – Huomautus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 23/2023
15.6.2023                                 
Diaarinro 6/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK-Motorsport ry:n kartingin lajiryhmän päätös 20.12.2022

 

ASIA                
Huomautus

MUUTOKSENHAKIJA
A

KUULTAVA

AKK-Motorsport ry


AKK-MOTORSPORT RY:N KARTINGIN LAJIRYHMÄN PÄÄTÖS 20.12.2022

AKK-Motorsport ry:n (jäljempänä AKK) kartingin lajiryhmä on päätöksessään 20.12.2022 määrännyt A:lle kurinpitoseuraamuksena huomautuksen, joka on voimassa 18 kuukautta päätöksen antohetkestä (19.6.2024 asti). Päätös on perustunut siihen, että A:n on katsottu käyttäytyneen epäurheilijamaisesti B:n teltalla kartingin KZ2-luokan SM-kilpailussa 24.9.2022.  

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva päätös kumotaan.

Perusteinaan A on esittänyt, että hän ei ollut osallistunut kysymyksessä olevaan kilpailutapahtumaan kilpailijana eikä toimihenkilönä eikä hänellä ole ollut edes voimassaolevaa kilpailulisenssiä vuonna 2022. A oli osallistunut tapahtumaan ainoastaan kilpailuun osallistuneen tyttärensä taustahenkilönä, tämän kilpakaluston kuljettajana ja katsojana.

Lisäksi A on lausunut, että kurinpitomenettelyn kohteena oleva tilanne ei ollut tapahtunut B:n teltassa, vaan sen ulkopuolella. Tapahtumahetkellä A oli ainoastaan todennut B:lle, että ”B, mikä on, kun taidot eivät riitä”. B puolestaan oli käyttäytynyt tilanteessa uhkaavasti ja aggressiivisesti. Edellä mainitun kommentin perusteella A:lle ei olisi tullut määrätä kurinpitoseuraamusta. Näin ollen valituksen kohteena oleva päätös on kumottava.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

AKK on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteinaan AKK on esittänyt, että Autourheilun kansallisten määräysten mukaan lajiliiton kurinpitomääräysten alaisia ovat mm. jäsenseurojen/yhdistysten jäsenet. A on ollut tapahtuma-aikaan Hyvinkään Urheiluautoilijat ry:n jäsen ja hänen jäsenyytensä seuraan on edelleen voimassa. A on siten ollut liiton kurinpitomääräysten alainen. 

Autourheilun kansallisten määräysten mukaan epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä kilpailutapahtuman yhteydessä voidaan määrätä kurinpitoseuraamus, joista A:lle määrätty huomautus on lievin mahdollinen. Kartingin lajiryhmällä on ollut toimivalta määrätä asiassa kurinpitoseuraamus A:lle.

Asiassa on riidatonta, että A:n ja B:n välillä oli ollut 24.9.2022 kartingin KZ2-luokan SM-kilpailujen yhteydessä sanaharkkaa. Saatujen vastineiden ja lausuntojen perusteella A:n on katsottu syyllistyneen tilanteessa epäasialliseen ja epäurheilijamaiseen käytökseen. Sillä, onko tilanne tapahtunut teltassa vai teltan edustalla, ei ole asiassa merkitystä. A:lle on varattu asiaa selvitettäessä tilaisuus tulla kuulluksi sekä mahdollisuus ilmoittaa ne seikat ja mahdolliset todisteet, joihin hän haluaa asiassa vedota. Kuuleminen on toteutettu kirjallisesti. A on toimittanut AKK:lle vastauksen, mutta ei todistelua. 

Määrätty kurinpitoseuraamus on AKK:n aikaisemman seuraamuskäytännön mukainen. Autourheilun osalta epäurheilijamaisen käyttäytymisen seuraamuskäytäntöä on käsitelty esimerkiksi asiassa UOL 3/2018. Mainitussa asiassa oli määrätty keskisormen näyttämisestä kurinpitoseuraamuksena varoitus, joka on esillä olevassa asiassa määrättyä huomautusta ankarampi seuraamus. Huomautusta ei tästäkään syystä voida pitää kohtuuttomana seuraamuksena A:n menettelystä.  

Lisäksi AKK on lausunut, että kysymyksessä olevassa tapauksessa on määrätty sanaharkan kummallekin osapuolelle kurinpitoseuraamuksena huomautus. A:lle määrätty huomautus on ollut asiakokonaisuus huomioon ottaen asianmukainen ja oikeasuhtainen seuraamus. Valitus tulee siten hylätä perusteettomana.

 

VASTASELITYS

A on AKK:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessa esittämänsä. Lisäksi A on todennut, että hän on Hyvinkään Urheiluautoilijat ry:n jäsen, mutta hänellä ei ole ollut kilpailutoimintaan oikeuttavaa lisenssiä eikä hän ollut toiminut tapahtumahetkellä missään virallisessa kilpailuun liittyvässä tehtävässä. 

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

AKK:n kartingin lajiryhmä on päätöksessään 20.12.2022 määrännyt A:lle kurinpitoseuraamuksena huomautuksen, joka on voimassa 18 kuukautta päätöksen antohetkestä (19.6.2024 asti). Päätös on perustunut siihen, että A:n on katsottu käyttäytyneen epäurheilijamaisesti B:n teltalla kartingin KZ2-luokan SM-kilpailussa 24.9.2022. A:n ja B:n välillä on katsottu olleen tilanteessa sanaharkkaa, jonka yhteydessä kummankin mainituista henkilöistä on katsottu käyttäytyneen epäasiallisesti. B:lle on määrätty tapahtuneen johdosta A:n tavoin kurinpitoseuraamuksena huomautus.

A:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko A rikkonut tapahtumahetkellä AKK:n sovellettavaksi tulevia sääntöjä ja määräyksiä. Mikäli näin katsotaan tapahtuneen, asiassa on vielä arvioitava, onko A:lle sovellettavien sääntöjen mukaan voitu määrätä kysymyksessä olevan sääntörikkomuksen perusteella kurinpitoseuraamuksena huomautus.  

 

Sovellettavat sääntömääräykset

Autourheilun kansallisten määräysten 81 kohdan mukaan lajiliiton kurinpitomääräysten alaisia ovat muiden muassa liiton jäsenseurat ja jäsenseurojen jäsenet.

Autourheilun kansallisten määräysten 82 c) kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti.

Autourheilun kansallisten määräysten 83 kohdan mukaan rangaistuslajeja ovat lievimmästä lukien huomautus, varoitus, sakko, määräaikainen kilpailu- ja toimitsijakielto sekä kilpailukelvottomaksi julistaminen.

Autourheilun kansallisten määräysten 85 kohdan mukaan varoitus ja huomautus ovat voimassa 18 kk niiden antamisesta.

 

Oikeusturvalautakunnan arviointi

Esitetyn selvityksen perusteella A on ollut tapahtumahetkellä 24.9.2022 AKK:n jäsenyhdistyksen jäsen ja siten AKK:n kurinpitomääräysten alainen. Kurinpitomääräysten sitovuus perustuu AKK:n jäsenyhdistyksen jäsenyyteen eikä kilpailulisenssin voimassaololla ja A:n asemalla kilpailutapahtumassa siten ole asiaa arvioitaessa merkitystä. 

AKK:n kartingin lajiryhmä on käsitellyt kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtaneita tapahtumia saamiensa vastineiden, lausuntojen sekä tuomariston pöytäkirjan perusteella. Mainitun aineiston perusteella lajiryhmä on päätynyt arvioimaan tilannetta siten, että kilpailun 24.9.2022 jälkeen A:n ja kilpailuun osallistuneen B:n välillä on ollut B:n teltalla epäasiallista käyttäytymistä, keskinäistä suullista kinaa, äänten korottamista sekä mahdollisesti uhkailua puolin ja toisin. Lajiryhmä on päätöksessään todennut, että kaikenlainen epäasiallinen käyttäytyminen pääasiassa nuorten harrastuksen yhteydessä on kiellettyä. Lisäksi päätöksessä on todettu, että saadun selvityksen perusteella A:n ja B:n välillä on ollut aikaisemminkin erimielisyyksiä. Sekä A:n että B:n on katsottu käyttäytyneen tilanteessa epäurheilijamaisesti ja kummallekin on määrätty tästä menettelystä kurinpitoseuraamuksena huomautus. 

Kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtanutta tilannetta on edeltänyt se, että B on törmännyt kartingin KZ2-luokan SM-finaalilähdössä A:n tyttären kuljettamaan autoon sillä seurauksin, että kumpikin kilpailija on joutunut keskeyttämään kilpailun. B:n on katsottu syyllistyneen tilanteessa ajovirheeseen, minkä seurauksena hänen kilpailusuorituksensa on hylätty.

Kilpailun tuomariston puheenjohtaja on omassa selvityksessään todennut, että A on myöntänyt käyneensä finaalin jälkeen B:n varikkoteltalla puhuttelemassa B:tä, mutta kieltänyt uhkailleensa B:tä, joka A:n mukaan oli käyttäytynyt tilanteessa uhkaavasti ja aggressiivisesti.

Myös asiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä A on kiistänyt uhkailleensa tapahtumahetkellä B:tä, mutta myöntänyt todenneensa tilanteessa B:lle, että ”B, mikä on, kun taidot eivät riitä”.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että tapahtumista B:n teltan edustalla kilpailun 24.9.2022 jälkeen esitetty kirjallinen selvitys on vahvasti ristiriitaista. Sen perusteella jää epäselväksi, mitä asianomaiset henkilöt ovat tapahtumahetkellä toisilleen sanoneet. Esitetyn selvityksen perusteella A on kuitenkin mennyt kilpailun jälkeen B:n teltalle ja puhutellut tätä ilmeisen provosoivasti. Tästä on seurannut A:n ja B:n välille sanaharkka, jonka yhteydessä kumpikin osapuoli on korottanut ääntään ja käyttäytynyt epäasiallisesti. Tapahtumapaikan välittömässä läheisyydessä on tapahtumahetkellä ollut myös nuoria henkilöitä.

Urheilun kurinpidossa on vakiintuneesti edellytetty, että se menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, tulee kuvata riittävän täsmällisesti säännöissä tai muissa määräyksissä (ks. esimerkiksi UOL 13/2008, UOL 23/2011, UOL 8/2014, UOL 10/2016 ja UOL 3/2018). Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 23/2011 katsonut, että kurinpitoseuraamukseen johtanutta käyttäytymistä ei ollut määritetty riittävän täsmällisesti tilanteessa, jossa lajiliiton toimintasäännöissä oli määritetty hallituksen voivan päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että sovellettavaksi tulevissa AKK:n säännöissä ei ole yksilöity täsmällisesti niitä tekoja, joiden voidaan katsoa olevan epäurheilijamaisia ja joiden perusteella voidaan siten sääntöjen perusteella määrätä kurinpitoseuraamus. Toisaalta selvää on, että sitä, mikä kysymyksessä olevan lajin erityispiirteet huomioon ottaen kulloinkin on epäurheilijamaista, ei ole mahdollista määritellä säännöissä tyhjentävästi.

Urheiluoikeudessa on vakiintuneesti katsottu, että epäurheilijamaisuudella ja sopimattomalla käyttäytymisellä on tietty ydinalueensa, johon kuuluvan käyttäytymissäännön rikkominen mahdollistaa kurinpitoseuraamuksen määräämisen (ks. esim. Heikki Halila – Olli Norros, Urheiluoikeus 2017 s. 305). Oikeusturvalautakunta katsoo, että epäasiallinen käyttäytyminen ja kielenkäyttö kilpailutapahtuman yhteydessä sekä kilpailuun osallistuneen kilpailijan tahallinen provosointi ovat tyypillisesti epäurheilijamaista käyttäytymistä. Kysymyksessä olevan menettelyn moitittavuutta korostaa tässä tapauksessa se, että kysymys on ollut urheilusta, johon on osallistunut myös nuoria urheilijoita. Sillä sinänsä, että A:n epäurheilijamaisen käyttäytymisen kohteena ollut B on A:n tavoin käyttäytynyt tilanteessa epäurheilijamaisesti, ei ole A:n menettelyä arvioitaessa ratkaisevaa merkitystä.

 

Johtopäätös

Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että A on käyttäytynyt kilpailun 24.9.2022 jälkeen häntä sitovissa säännöissä kielletyllä tavalla epäurheilijamaisesti ja että hänelle on voitu määrätä tästä menettelystä kurinpitoseuraamus. A:lle määrätty kurinpitoseuraamus on lievin sovellettavien sääntöjen mukainen kurinpitoseuraamus. Valitus on siten hylättävä.      

 

   

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

Päätös oli yksimielinen.

 

Ilkka Lahtinen
Puheenjohtaja                            

Samuli Sillanpää
Sihteeri

                     

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Ilkka Lahtinen, Elias Kajander, Tapio Rantala, Hilkka Salmenkylä ja Kimmo Suominen