14/2020 Voimistelu-Valituksen peruuttaminen- Oikeudenkäyntikulut- Valitusmaksu


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 14/2020

30.4.2020    Diaarinro 6/2020


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Voimisteluliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 15.1.2020 nro 1/2020


ASIA            

Kurinpitoseuraamus


MUUTOKSENHAKIJA

A, edustajinaan huoltajansa B ja C


KUULTAVAT

Suomen Voimisteluliitto ry

Voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenet

X


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

A:n ilmoituksen johdosta Suomen Voimisteluliitto ry:n (jäljempänä Voimisteluliitto) kurinpitovaliokunta on päätöksellään 15.1.2020 määrännyt voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenille seuraamukseksi Voimisteluliiton kurinpitosääntöjen Rikkomuksen laatu d-kohdan mukaisesta urheilun yleisten eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta (kuulemisvelvoitteen täyttämättä jättäminen) huomautuksen. Kurinpitovaliokunta on katsonut selvitetyksi, että hallitus oli A:ta tai hänen vanhempiaan kuulematta tehnyt päätöksen, jolla A:n osallistuminen kahdelle joukkueen ulkomaanmatkalle oli estetty.    


Kurinpitovaliokunta ei ole päätöksessään määrännyt seuraamusta X:lle, jonka A oli väittänyt muun ohella näyttäneen hänelle harjoituksissa niin sanottua kurkunleikkausmerkkiä.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenille määrätään kurinpitoseuraamuksena huomautuksen sijasta varoitus ja että X:lle määrätään huomautus. Lisäksi A on vaatinut, että hänen suorittamansa kisamatka- sekä pukukustannukset palautetaan ja että voimisteluseura Y velvoitetaan maksamaan asian lautakuntakäsittelystä mahdollisesti aiheutuvat kulut.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Voimisteluliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta. Kurinpitovaliokunnan päätöstä annettaessa voimassa olleiden Voimisteluliiton kurinpitosääntöjen mukaan valitusoikeus päätöksestä on ollut seuraamuksen kohteella. A:lla ei ollut valituksen kohteena olevalla päätöksellä määrätty seuraamusta eikä hänellä siten ollut asiassa valitusoikeutta. Voimisteluliitto on toissijaisesti katsonut, että mikäli valitus kuitenkin tutkitaan, tulee asia käsitellä vain siltä osin kuin sitä on käsitelty myös kurinpitovaliokunnassa.


Voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenet ja X ovat yhteisessä vastauksessaan vaatineet hallituksen jäsenet ensisijaisesti, että heille määrätty kurinpitoseuraamus poistetaan mitättömänä yhdistyslain 33 §:n 1 momentin nojalla ja hallituksen jäsenet toissijaisesti sekä X, että valitus jätetään tutkimatta tai se hylätään. Hallituksen jäsenet ja X ovat lisäksi vaatineet, että A velvoitetaan korvaamaan heidän yhteiset lautakuntakulunsa 1.500 eurolla.


Perusteenaan voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenet sekä X ovat esittäneet, ettei A:lla ollut päätöstä annettaessa voimassa olleiden Voimisteluliiton kurinpitosääntöjen mukaan asiassa valitusoikeutta. Vaatimus kisamatka- ja pukukustannusten korvaamisesta tuli joka tapauksessa jättää lautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.


Voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenet ovat lausuneet, että heihin kohdistettu kurinpitorangaistus tuli poistaa, koska sitä koskeva päätös oli yhdistysoikeuden perusperiaatteisiin kuuluvan kurinpidon laillisuusperiaatteen vastainen. Kuulemisvelvoitteen laiminlyönti ei voinut johtaa kurinpitoseuraamukseen, koska sitä ei ollut Voimisteluliiton tai minkään muunkaan suomalaisen urheilujärjestön säännöissä määrätty rangaistavaksi teoksi. Päätös huomautuksen antamisesta voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenille on siten yhdistyslain 33 §:n 1 momentin nojalla mitätön ja perustuu lisäksi oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 7 §:n 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, mikä merkitsee perustetta jopa lainvoimaisen tuomion purkamiselle.


Joka tapauksessa kuulemisvelvoitetta ei ollut laiminlyöty. Ennen kuin voimisteluseura Y:n hallitus oli 19.11.2019 päättänyt kieltää A:n osallistumisen ulkomaanmatkalle, oli A:n tilanteesta keskusteltu useita kertoja hänen ja hänen huoltajansa kanssa, missä yhteydessä oli tuotu esiin myös ajatus kisamatkakiellosta.


X on lausunut, ettei hän ollut näyttänyt harjoituksissa A:lle ”kurkunleikkausmerkkiä”, vaan oli näyttänyt pysäytysmerkkiä keskeyttääkseen A:n takin pukemisen ja poistumisen kesken harjoituksen.


VALITUKSEN PERUUTTAMINEN JA LAUSUMAT

A on antanut oikeusturvalautakunnalle asiassa annettujen vastausten johdosta lausuman, jossa hän on peruuttanut valituksensa ja vaatinut valitusmaksun palauttamista. A on todennut saaneensa kurinpitovaliokunnasta ohjeistuksen, että hänellä olisi oikeus tehdä asiassa valitus.


Voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenet ja X ovat valituksen peruutuksen johdosta antamassaan lausumassa ilmoittaneet vaativansa edelleen, että voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenille annettu huomautus todetaan yhdistyslain vastaisena mitättömäksi ja että A velvoitetaan korvaamaan yhteiset lautakuntakulut.


A on voimisteluseura Y:n ja X:n lausuman johdosta antamassaan lausumassa todennut muun ohella, ettei hän vastaa voimisteluseura Y:n varojen käytöstä ja etteivät seuran hallitus tai X voineet kohdistaa vaatimuksiaan häneen.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Valituksen peruuttaminen

 

A on peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen valituksesta raukeaa.


Vastauksessa esitetyn vaatimuksen tutkiminen


Voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenet ovat vastauksessaan vaatineet heille määrätyn kurinpitoseuraamuksen poistamista mitättömänä ja valituksen peruuttamisen jälkeen antamassaan lausumassa vaatineet tämän vaatimuksen tutkimista valituksen peruuttamisesta huolimatta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että muutosta asiassa on hakenut yksin A. Hallituksen jäsenten muutosvaatimus on esitetty A:n valitukseen annetussa vastauksessa. Tällaista itsenäistä muutosvaatimusta ei ole mahdollista esittää vastauksessa eikä vastauksessa esitettyä vaatimusta heille määrätyn kurinpitoseuraamuksen poistamisesta ole siten pantu vireille oikeusturvalautakunnan sääntöjen 10-12 §:n mukaisesti. Hallituksen jäsenten vaatimusta ei oikeusturvalautakunnan sääntöjen perusteella ole mahdollista tutkia myöskään kurinpitovaliokunnan päätökseen kohdistuvana ylimääräisenä muutoksenhakuna.


Hallituksen jäsenten vastauksessa esittämä vaatimus jätetään siten tutkimatta.


Lautakuntakulujen korvaaminen

 

Voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenet ja X ovat vaatineet, että A velvoitetaan korvaamaan heille asian lautakuntakäsittelystä aiheutuneet yhteiset kulut 1.500 eurolla.

 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 momentin mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. Pykälän 2 momentin mukaan jos korvausvaatimuksen tehnyt asianosainen on vain osittain voittanut lautakunnassa, lautakunnan on harkittava, missä suhteessa korvaus on tälle suoritettava, tai määrättävä, että kumpikin asianosainen on velvollinen kärsimään kulunsa.


A:n peruutettua valituksensa hän on lautakuntakuluja koskevien säännösten tarkoittamalla tavalla hävinnyt asiansa. A on siten lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenille ja X:lle valitukseen vastaamisesta aiheutuneet kulut. Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, onko valituksen tekemiseen ja sen peruuttamiseen vaikuttanut sellaisen syyt, jonka vuoksi kulujen korvausvelvollisuutta tulisi arvioida tässä tapauksessa toisin.


A on valituksen peruuttaessaan ilmoittanut saaneensa kurinpitovaliokunnalta ohjeistuksen, jonka mukaan hänellä olisi ollut asiassa valitusoikeus.


Kurinpitovaliokunnan päätöksen valitusosoituksessa on todettu, että päätöksestä voi valittaa Voimisteluliiton kurinpitosäännösten mukaisesti Urheilun oikeusturvalautakuntaan ja että valitusaika on 30 päivää kurinpitovaliokunnan päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä annettaessa ja valitusta tehtäessä voimassa olleiden Voimisteluliiton kurinpitosääntöjen mukaan seuraamuksen kohteena olevalla on ollut oikeus valittaa kurinpitolautakunnan tekemästä päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Valitukseen liitetystä A:n huoltajan ja kurinpitovaliokunnan edustajan välisestä sähköpostikirjeenvaihdosta ilmenee, että A on ilmoittanut aikovansa valittaa päätöksestä ja pyytänyt tarkemmat yhteystiedot taholle, jolle valituksen voi tehdä. Kurinpitovaliokunnan edustajan vastauksessa A:lle on ilmoitettu Urheilun oikeusturvalautakunnan yhteystiedot sekä todettu, että Voimisteluliiton osalta valitustiedot löytyvät sen kurinpitosäännöistä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että sekä valituksen kohteena olevassa päätöksessä että sähköpostitse kurinpitovaliokunnasta annetussa ohjauksessa on sinänsä oikein viitattu Voimisteluliiton kurinpitosääntöihin eikä A:lle annettu muutoksenhakuohjaus ole siten ollut virheellinen. Valitusoikeuden rajoittuminen seuraamuksen kohteena oleviin ei kuitenkaan ole käynyt ilmi suoraan kurinpitovaliokunnan päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. A:n valitusosoituksesta saamaa käsitystä ei ole myöskään oikaistu hänen ja kurinpitovaliokunnan välillä käydyssä sähköpostikirjeenvaihdossa, jossa A on pyytänyt ohjausta valituksen tekemiseen.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että A:n valitukseen oikeusturvalautakuntaan on vaikuttanut hänen virheellinen käsityksensä muutoksenhakuoikeudesta ja tähän käsitykseen on ollut omiaan vaikuttamaan Voimisteluliiton kurinpitoratkaisussa ollut valitusosoitus ja sen jälkeinen sähköpostiviestittely. Arvioitavana oikeusturvalautakunnassa on kuitenkin ainoastaan A:n sekä voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenten ja X:n välinen lautakuntakulujen korvausvelvollisuus. Muutoksenhakuoikeuteen liittyvät epäselvyydet eivät ole riittävä peruste poiketa A:n sekä voimisteluseura Y:n ja X:n keskinäisessä suhteessa pääsäännöstä, jonka mukaan valituksen peruuttaneen asianosaisen katsotaan olevan velvollinen korvaamaan vastapuolen kohtuulliset lautakuntakulut.


Edellä todetuin tavoin A on velvollinen korvaamaan voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenten ja X:n valitukseen vastaamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. Vaadittujen kulujen osalta on otettava huomioon, että merkittävä osa vastauksesta on koskenut vaatimusta voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenille määrätyn kurinpitoseuraamuksen poistamisesta, joka on jätetty tutkimatta. Tästä aiheutuneita kuluja A ei ole velvollinen korvaamaan. Oikeusturvalautakunta arvioi, että vaadituista kuluista noin kaksi kolmasosaa on katsottava aiheutuneen tästä tutkimatta jätetystä vaatimuksesta ja noin yksi kolmasosa valitukseen vastaamisesta.


Hallituksen jäsenten ja X:n asiamiehen laskuerittelyn mukaan vaatimus perustuu 10 tunnin työmäärään laskutusperusteen ollessa 150 euroa tunnilta. Kohtuullisina kuluina valitukseen vastaamisesta on pidettävä noin 3,5 tunnin työmäärää. Laskutusperusteena käytetty 150 euroa tunnilta on määrältään kohtuullinen. Näin ollen A on velvoitettava korvaamaan voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenten ja X:n yhteisinä lautakuntakuluina 525 euroa.   


Valitusmaksu

 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 3 momentin mukaan jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa maksu osittain tai kokonaan. Valitusmaksu voidaan palauttaa myös, jos siihen muutoin on erityisen painavia syitä.

 

Oikeusturvalautakunnan käytännössä valitusmaksua ei yleensä ole palautettu tilanteessa, jossa valitus on peruutettu. Tästä on kuitenkin poikettu muun ohella tilanteessa, jossa sovellettavien kurinpitosäännösten muuttumisen valitusaikana on katsottu ainakin osaltaan vaikuttaneen siihen, että valittajat olivat virheellisesti hakeneet muutosta suoraan oikeusturvalautakunnalta (ks. UOL 13/2016).


Ottaen huomioon edellä selostettu A:n saama muutoksenhakuohjaus sekä lisäksi se, ettei hänellä ole ollut asiassa lainoppinutta avustajaa, oikeusturvalautakunta katsoo oikeaksi palauttaa valitusmaksun valittajalle.

 

Päätöslauselma


A:n peruutettua valituksensa lausunnon antaminen valituksesta raukeaa ja asian käsittely tältä osin jää sillensä.


Voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenten vaatimus heille määrätyn kurinpitoseuraamuksen poistamisesta jätetään tutkimatta.


A, edustajinaan huoltajansa B ja C velvoitetaan korvaamaan voimisteluseura Y:n hallituksen jäsenten sekä valmentaja X:n yhteiset lautakuntakulut 525 eurolla.


Valitusmaksu palautetaan.


Timo Ojala                                     Sanna Holkeri

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pekka Timonen ja Tapio Rantala