4/2005 Pesäpallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Edustuskelpoisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                        Nro 4/2005

1.8.2005                        Diaarinro 4/2005  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Superpesis Oy:n kilpailun johtoryhmän 5.6.2005 tekemä päätös Jussi Kivisillan edustuskelpoisuudesta ottelussa 18.5.2005 Puijon Pesis - Hyvinkään Tahko (liitteenä) 


ASIA         

Edustuskelpoisuus 


MUUTOKSENHAKIJA

Hyvinkään Tahko ry 


KUULTAVA

Superpesis Oy 


VAATIMUKSET

Hyvinkään Tahko ry on vaatinut, että urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, ettei Jussi Kivisilta ollut voinut yllä mainitussa ottelussa edustaa Puijon Pesistä, koska viimeksi mainittu seura ei ollut täyttänyt Kivisillan seurasiirtoon liittyvään sopimukseen perustuvaa maksuvelvollisuuttaan Hyvinkään Tahko ry:lle. Tästä johtuen ottelun lopputulokseksi oli kilpailusääntöjen mukaan määrättävä 2-0 Hyvinkään Tahko ry:n joukkueen hyväksi. 


VASTAUS

Superpesis Oy on esitettyään selvityksen siitä, että Suomen Pesäpalloliitto PPL ry on delegoinut sille pesäpallon pääsarjatason (Superpesis) kilpailutoiminnan järjestämisen todennut, että Hyvinkään Tahko ry oli Superpesis Oy:n toimistoon 16.5.2005 toimitetuissa asiakirjoissa hyväksynyt Kivisillan siirron. Näin ollen siirto oli tapahtunut kilpailumääräysten 12 §:n mukaisesti. Mahdollinen seurojen väliseen sopimukseen perustuvan maksuvelvollisuuden laiminlyönti ei voinut kilpailusääntöjen mukaan vaikuttaa pelaajan edustuskelpoisuuteen. 


VASTASELITYS

Hyvinkään Tahko ry on vastaselityksessään toistanut näkemyksensä siitä, ettei Kivisilta ollut voinut edustaa Puijon Pesistä ennen kuin seura oli huolehtinut maksuvelvollisuuksistaan vanhaa seuraa kohtaan. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Koska asia on kiireellinen ja koska asiaan vaikuttavat tosiseikat ovat riidattomat eikä suullisen käsittelyn toimittamista ole pyydetty, oikeusturvalautakunta on ratkaissut asian kirjallisessa menettelyssä.  


Pääasiaratkaisu

Asiassa sovellettavien kilpailumääräysten 12 §:n alku kuuluu seuraavasti:

“Pelaajan vaihtaessa seuraa (myös välivuoden/vuosien jälkeen) on kaikista aikuisten siirroista sekä nuorten siirroista (A-, B- ja C-ikäiset) tehtävä aina siirto seurasiirtolomakkeella.

Seurasiirtolomakkeet (täysseurasiirto- ja määräaikainen seurasiirtolomake) toimitetaan Superpesiksen osalta Superpesikseen, Ykköspesiksen, suomensarjan, nuorten Superpesiksen, B-poikien SM-sarjan ja C-ikäisten leirikarsintojen osalta Pesäpalloliittoon, maakuntasarjojen osalta ko. maakunnan pesistoimistoon sekä D-, E- F- ja G-junioreiden osalta maakunnan pesistoimistoon. D-, E-, F- ja G-junioreissa siirtolomakkeita käytetään ainoastaan pelikauden aikaisissa seurasiirroissa. Kaikki 4-lomakeella tehtävät A-, B- ja C-ikäisten siirrot (nuorten Superpesikseen, B-poikien SM-sarjaan ja C-ikäisten leirisarjaan) toimitetaan myös Pesäpalloliittoon.

Seura saa peluuttaa toisesta seurasta siirtyvää pelaajaa sen jälkeen, kun sarjaa johtava elin on hyväksynyt seurasiirron ko. pelaajan osalta.

Ilmoitus seuraedustuksen muuttamisesta on tehtävä PPL:n täys- tai määräaikaissiirtolomakkeella (tai 4-lomakkeella). Vanhan seuran on annettava seuraedustuksen muutostodistus yhden (1) vuorokauden kuluessa siitä, kun tätä koskeva pyyntö on sille kirjallisesti toimitettu tai muuten todistettavasti pyydetty. Pelaajan on pyydettävä seurasiirtoa vanhalta seuralta kirjallisesti.

Ellei vanha seura katso voivansa myöntää pelaajalle edustusvapautta, siitä on em. ajan kuluessa ilmoitettava kirjallisesti ja samalla mainittava kaikki syyt siihen. Seuraedustuksen muutostodistus on annettava yhden (1) vuorokauden kuluessa siitä, kun pelaaja on täyttänyt puuttuvat jäsenvelvoitteensa uhalla, että seura voi menettää oikeutensa pelaajan edustusvapauden rajoittamiseen.”

Siirtoihin liittyvien seurojen välisten sopimusvelvoitteiden noudattamisen valvonta ei kilpailumääräysten mukaan kuulu Superpesis Oy:lle. Asiassa onkin sinänsä riidatonta, että Kivisillan seurasiirrossa on menetelty kilpailumääräysten 12 §:n mukaisesti.

Urheilijan siirtyminen edustamaan toista seuraa saattaa edellyttää voimassaolevan pelaajasopimuksen purkamista ja siitä seuraavia taloudellisista järjestelyistä ja maksuvelvoitteista sopimista. Seura, josta urheilija on siirtymässä toiseen seuraa, saattaa urheilullisin syin hyväksyä osaltaan siirron, vaikka toinen seura ei olisi velvoitteitaan vielä täyttänytkään. Muodollisesti täysin kilpailumääräysten 12 §:n mukaisesti toteutetun seurasiirron taustalla saattaa siten olla seurojen väliseen luottamukseen perustuvia ja reilun pelin hengessä sovittuja maksuvelvoitteita, joiden noudattamisen toinen seura on ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt.

Siirtojärjestelmässä pitäisi olla mahdollista puuttua jo rekisteröityyn siirtoon jälkeenpäin, jos myöhemmin ilmenee, että vanhan seuran luottamusta on rikottu. Tässä tapauksessa voimassa olevien kilpailumääräysten mukaan tähän ei kuitenkaan ole mahdollisuutta. Näin ollen valitus on hylättävä.  Urheilun oikeusturvalautakunta hyväksyy Superpesis Oy:n kilpailun johtoryhmän päätöksen lopputuloksen.

Koska Hyvinkään Tahko ry:llä on edellä todetut seikat huomioon ottaen ollut valitukseensa perusteltu syy, valitusmaksu palautetaan valituksen hylkäämisestä huolimatta. 


Tuomiolauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksu palautetaan.  


Pertti Välimäki                         Jarmo Hirvonen

Puheenjohtaja                         sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Erkki Aurejärvi ja Risto Riitesuo.