3/2010 Kaukalopallo: Yhdistys- Päätöksen sääntöjen vastaisuus- Edustuskelpoisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 3/2010

1.2.2010            Diaarinro 23/2009   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 7.12.2009, jolla kahden SM-Liigassa pelaavan seuran oli katsottu peluuttaneen pelioikeudettomia pelaajia 


ASIA 

Pelioikeudettoman pelaajan peluuttaminen 


MUUTOKSENHAKIJAT

Uturan Kaukalopalloilijat ry (UKP ry)

Porin Kärpät ry

Raksilan Ballo ry (RB-Oulu)

RB-93 


KUULTAVA

Suomen Kaukalopalloliitto ry 


LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n (Kaukalopalloliitto) liittohallitus on päätöksellään 7.12.2009 hyväksynyt Kaukalopalloliigan kurinpitopäällikön päätöksen 3/2009, jolla kurinpitopäällikkö oli katsonut Bewe Sport ry:n peluuttaneen kaukalopallokauden aikana kaikkiaan 13 pelaajaa ja Devils Kaukalopallo ry:n (Devils Kuopio) neljää pelaajaa, joilla ei ollut ollut asianmukaista pelaajalisenssiä. Näin ollen nämä pelaajat olivat olleet kilpailusääntöjen 25 §:n tarkoittamalla tavalla edustusoikeudettomia. Bewe Sportille määrättiin 1 300 euron suuruinen ja Devilsille 400 euroa suuruinen sakko. Liittohallitus on todennut, että ottelutuloksen muuttaminen edellyttää vastalausemenettelyä, jollaista nyt ei ollut noudatettu. Aihetta kurinpitopäällikön päätöksen muuttamiseen ei ollut.

Uturan Kaukalopalloilijat ry (UKP Rauma), RB-93 Lappeenranta, Duo 96 ja Porin Kärpät ry olivat tehneet Kaukalopalloliitolle tutkintapyynnön koskien pelioikeudettomien pelaajien peluuttamista. Tutkintapyynnön yhteydessä ei ollut suoritettu kilpailusääntöjen 38 §:ssä tarkoitettua vastalausemaksua. Kysymys ei ollut siten kilpailusääntöjen 37 §:ssä tarkoitetusta vastalauseesta. Kilpailusääntöjen 28 §:n mukaan Kaukalopalloliitto valvoo pelaajien pelioikeutta otteluissa. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa valvontaa suoritetaan esitetyn tutkintapyynnön perusteella. Asiassa oli riidatonta, että Bewe Sport ja Devils olivat käyttäneet alkukauden aikana pelaajia, joilla ei ollut voimassa olevaa liigalisenssiä eikä vakuutusturvaa. Kilpailusääntöjen 26 §:n mukaan, jos joukkue on käyttänyt ottelussa edustus- tai pelikelvotonta pelaajaa ja tästä ottelusta tehdään vastalause, joukkue tuomitaan hävinneeksi. Mikäli liitto havaitsee rikkeen, joukkuetta rangaistaan sakolla. Koska ottelutuloksen muuttaminen edellyttää vastalausetta ja koska nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa vastalausetta ei ole tehty, asiassa ei ole mahdollista määrätä ottelutuloksen muutosta ja ainoa seuraamus on sakko. Seuroille määrättävän seuraamuksen tulee olla suhteessa siihen, kuinka monta edustuskelvotonta pelaajaa seurat ovat käyttäneet. Kohtuullisena seuraamuksena on pidettävä 100 euroa yhtä edustuskelvotonta pelaajaa kohtaan. 


VALITUS PERUSTEINEEN

UKP ry, Porin Kärpät ry, RB-Oulu ja RB-93 ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Bewe Sport ja Devils määrätään häviämään ne ottelut, joissa seurat olivat peluuttaneet pelioikeudettomia pelaajia. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Kaukalopalloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Asiassa ei ole edellytyksiä muuttaa otteluiden lopputuloksia, koska otteluista ei ollut tehty vastalausetta Kaukalopalloliiton kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Ottelutuloksen muuttaminen on mahdollista vain vastalausemenettelyn kautta. Otteluista tehtiin tutkintapyyntö ja tällaisessa tilanteessa vain sakkorangaistuksen määrääminen oli mahdollista. Aihetta liittohallituksen päätöksen muuttamiseen ei ollut. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Kysymyksenasettelu

UKP ry, RB-93, Duo-96 ja Porin Kärpät ry ovat 5.11.2009 tehneet tutkintapyynnön Kaukalopalloliitolle ja pyytäneet Kaukalopalloliittoa tutkimaan, ovatko Bewe Sport ja Devils peluuttaneet edustuskelvottomia pelaajia. Kaukalopalloliitto on tämän ilmoituksen perusteella tutkinut asiaa ja päätynyt siihen, että Bewe Sport ja Devils olivat peluuttaneet pelioikeudettomia pelaajia ja määräsi seuroille sakkorangaistuksen.

Kaukalopalloliiton liittohallitus on päätöksessään todennut, että asiassa ei ollut kysymys vastalauseesta, joten ottelun lopputuloksen muuttaminen ei ollut mahdollista. Ainoa mahdollinen seuraamus oli sakkorangaistuksen määrääminen (kilpailusäännöt 26 §).

Oikeusturvalautakunnassa on ensiksi kysymys siitä, onko UKP ry:tä, RB-93:a, RB-Oulua ja RB-93:a pidettävä asiassa asianosaisina ja onko niiden valitus tutkittavissa. Jos näitä seuroja on pidettävä asianosaisina, kysymys on toiseksi siitä, onko asiassa edellytykset määrätä Bewe Sport ja Devils häviämään ne ottelut, joissa seurat olivat käyttäneet pelioikeudettomia pelaajia. 


Asianosaisasema ja valituksen tutkiminen

Kaukalopalloliiton kilpailusääntöjen 37 §:n mukaan kilpailu- ja pelisääntöjen soveltamisesta, rikkomuksista tai muista otteluun liittyvistä erimielisyyksistä voidaan tehdä vastalause. Oikeus tehdä vastalause on vain ottelun osapuolilla. Vastalauseen käsittelyn edellytyksenä on 100 euron suuruisen vastalausemaksun suorittaminen. Edustusoikeutta koskevaa vastalausetta ei tarvitse merkitä pöytäkirjaan, mutta se on toimitettava ottelun järjestäjälle viimeistään viidentenä ottelun jälkeisenä arkipäivänä ja siihen on liitettävä tosite suoritetusta vastalausemaksusta. Myöhässä tai puutteellisena saapunutta vastalausetta ei käsitellä.Kilpailusääntöjen 26 §:n mukaan jos joukkue on käyttänyt ottelussa edustus- tai pelioikeutta vailla olevaa pelaajaa ja tästä ottelusta tehdään vastalause, joukkue tuomitaan hävinneeksi 10-0. Mikäli liitto havaitsee rikkeen, joukkuetta rangaistaan sakolla.

Kaukalopalloliiton rangaistussääntöjen 2 §:n mukaan rangaistukseen voidaan tuomita se, joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjen, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan. Rangaistussääntöjen 3 §:n mukaan rangaistuslajeja ovat muun muassa joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelussa. Edelleen Kaukalopalloliiton rangaistussääntöjen 5 §:n mukaan ilmoitus rikkomuksesta on toimitettava viikon kuluessa rikkomuksesta asianomaiselle rankaisuelimelle.Sellaisessa tilanteessa, jossa ottelun lopputulokseen puututaan vastalauseen perusteella, asianosaisina on pidettävä ottelun molempia osapuolia. Tätä koskien oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan 1/2003 todennut, että päätettäessä ottelun lopputulokseen vaikuttavista pelaajien edustuskelpoisuutta koskevista kysymyksistä on kummallekin joukkueelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Tällaisessa tilanteessa myös molemmilla joukkueilla on valitusoikeus asiaa koskevasta ratkaisusta.Valitus ei ole puolestaan tutkittavissa tilanteessa, jossa vastalausetta ei ole hyväksytty. Tämän mukaisesti oikeusturvalautakunta on katsonut ratkaisussaan 1/2002 olevan perusteet jättää seuran valitus tutkimatta, kun seura ei ollut tehnyt vastalausetta asianmukaisesti.

Edelleen tilanteessa, jossa liitto jonkun seuran tutkintapyynnön perusteella oma-aloitteisesti määrää seuraamuksen, asianosaisena on pidettävä vain sitä seuraa, johon toimenpide kohdistuu. Sen sijaan tutkintapyynnön tehnyttä seuraa tai seuroja ei ole pidettävä asianosaisina. 


Johtopäätökset

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa valittajina olevat seurat olivat tehneet 5.11.2009 tutkintapyynnön Kaukalopalloliitolle. Kaukalopalloliiton kilpailusääntöjen 37 §:n mukaan vastalauseen tutkiminen edellyttää muun ohella vastalausemaksun maksamista. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa tutkintapyyntö ei ole ollut käsiteltävissä vastalauseena, koska vastalausemaksua ei ollut maksettu.

Sen sijaan tutkintapyynnön perusteella Kaukalopalloliitto oli tutkinut asiaa ja määrännyt Bewe Sportia ja Devilsiä kuultuaan oma-aloitteisesti rangaistuksen. Tällaisessa tilanteessa kilpailusääntöjen mukainen seuraamus on ollut sakkorangaistuksen määrääminen eikä asiassa ole ollut mahdollisuuksia määrätä Bewe Sportia ja Devilsiä häviämään niitä otteluita, joissa oli käytetty pelioikeudettomia pelaajia. Kun asiaa ei ollut mahdollista käsitellä vastalauseasiana, ja seuraamus on määrätty kilpailusääntöjen mukaisesti, asianosaisena on pidettävä yksin omaan niitä seuroja, joihin rangaistusseuraamus on kohdistunut. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa valituksen ovat kuitenkin tehneet tutkintapyynnön tehneet seurat.

Kaukalopalloliiton liittohallituksen ei olisi tullut ottaa tutkintapyynnön tehneiden seurojen valitusta tutkittavakseen asianosaisaseman puuttuessa. Tästä syystä asiassa ei ole edellytyksiä valituksen tutkimiseen oikeusturvalautakunnassakaan, joten valitus tulee jättää tutkimatta.

Asian näin päättyessä vastausten pyytäminen Bewe Sportilta ja Devilsiltä on tarpeetonta.  


Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta.

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Risto Jalanko                                      Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Pia Ek ja Kristiina Rintala.