21/2012 Darts: Kurinpitoseuraamus, Lautakunnan toimivalta, Tutkimatta jättäminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS           Nro 21/2012

14.09.2012      Diaarinro 19/2012   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Dartsliiton liittohallituksen 27.6.2012 päätös kilpailukiellon langettamisesta S:lle kilpailukaudeksi 2012-2013. 


ASIA  

Kurinpitoseuraamus 


MUUTOKSENHAKIJA 


KUULTAVA 

Suomen Dartsliitto ry 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS 

Suomen Dartsliitto ry on päätöksellään 27.6.2012 langettanut S:lle kilpailukiellon kaudeksi 2012-2013. Kilpailukiellon viimeinen voimassaolopäivä on 30.6.2013. Päätöksen perusteluina on mainittu S toiminta SLU:n Reilun Pelin periaatteiden vastaisesti, joiden noudattamiseen Suomen Dartsliitto ry oli sitoutunut, sekä kanssakilpailijan ruumiillisen koskemattomuuden rikkominen Kööpenhaminassa 2.6.2012 järjestetyssä turnauksessa. Päätös oli tehty tapauksesta saatujen selvitysten mukaisesti. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

S on vaatinut, että Suomen Dartsliitto ry:n hallituksen päätös kumotaan ja poistetaan. Toissijaisesti hän on vaatinut, että hallituksen päätöstä kohtuullistetaan siten, että hänelle määrätyn kilpailukiellon kestoa lyhennetään ja se määrätään päättyväksi 1.10.2012. Lisäksi hän on vaatinut, että oikeusturvalautakunta ottaa kantaa hänen jo ansaitsemansa etuuden, 300 euron stipendin, mahdolliseen epäämiseen häneltä 2.6.2012 Kööpenhaminassa tapahtuneen seurauksena. 


Kilpailukielto estää S osallistumisen dartsin maailmanmestaruuskilpailuihin joulukuussa 2012, johon hän oli Suomen Dartsliiton sääntöjen mukaisissa karsinnoissa saavuttanut osallistumisoikeuden ja Suomen Dartsliiton kustantaman matkan. Lisäksi hänen taloudellista etuaan koski 19.8.2012 tehtävä Suomen Dartsliiton hallituksen päätös, jolla häneltä mahdollisesti evätään vuosittain Suomen ranking-listan voittaneelle pelaajalle myönnettävä 300 euron stipendi kansainvälisiin kisamatkoihin. 


S oli osallistunut 2.6.2012 Kööpenhaminassa järjestettyyn turnaukseen. Turnauksesta karsiutumisensa jälkeen hän oli nauttinut hotellihuoneessaan alkoholia ja joutunut myöhemmin sanaharkkaan kilpailupaikan pihalla muutaman muun suomalaispelaajan kanssa. Hän oli lähtenyt takaisin sisään hotelliin ja suutuspäissään paukuttanut nyrkeillään hotellin lasiovia sekä sisällä hotellissa tönäissyt/huitaissut pois tieltään tanskalaisen kilpakumppaninsa, joka oli tilanteessa hieman loukannut itseään. 


Paikalle oli soitettu poliisit S noutamaan, ja hän oli lähtenyt poliisien mukaan näitä vastustelematta. Myöhemmin häntä toiseen poliisiautoon siirrettäessä hän oli hermostunut ja poliisit olivat joutuneet käyttämään voimakeinoja saadakseen hänet poliisiautoon. S oli joutunut olemaan poliisin suojissa noin neljän tunnin ajan, jonka jälkeen hän oli päässyt takaisin hotelliinsa. Tanskan poliisi oli myöhemmin katsonut tapauksen niin vähäiseksi, ettei S ollut aiheutunut tapauksesta sakkorangaistusta vaan vain varoitus. 


Suomen Dartsliitto oli ylittänyt valtuutensa määrätessään S kilpailukieltoa, sillä liitto oli World Darts Federationin (WDF) jäsen ja tämän kautta sitoutunut kansainvälisesti WDF:n sääntöihin. 2.6.2012 tapahtumat olivat sattuneet Professional Darts Councilin (PDC) järjestämissä kilpailuissa, joissa sääntöjä valvoi ammattilaisten sääntöorganisaatio Darts Regulation Authority (DRA). Kyseinen organisaatio oli tuominnut S tapauksesta kilpailukieltoa 1.10.2012 saakka. Voidakseen kilpailla PDC:n kilpailuissa S ei tarvinnut olla SDL:n jäsen eikä SDL:llä ollut mitään virallisia suhteita PDC:hen. Kaikki SDL:n kansainvälinen toiminta tapahtui WDF:n alaisuudessa ja sen säännöillä. 2.6.2012 tapahtumat olivat myös sattuneet kilpailualueen ulkopuolella ja sen jälkeen, kun S oli jo pudonnut kilpailusta. 


Joka tapauksessa SDL:n langettama kilpailukielto oli liian ankara. Kilpailukielto saattoi pituudeltaan vastata korkeintaan DRA:n S 1.10.2012 saakka langettamaa kilpailukieltoa. Kilpailukiellon pituus oli kolminkertaistunut sellaisessa instanssissa, jolle asia ei mitenkään kuulunut. S oli kilpaillut 2.6.2012 Kööpenhaminassa yksityishenkilönä ja omalla kustannuksellaan eikä SDL:n lisenssillä ja sen edustajana.   


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Dartsliitto ry (jäljempänä SDL) on vaatinut, että valitus hylätään. 


SDL:n liittohallitus oli vastaanottanut 30.7.2012 S SDL:n vuosikokoukselle osoittaman valituksen. Liittohallituksen kokouksessa 19.8.2012 S valitus oli päätetty asettaa 23.9.2012 pidettävän yleiskokouksen esityslistalle. SDL:n liittohallituksen näkemyksen mukaan Urheilun oikeusturvalautakunnalla ei ollut toimivaltaa tehdä päätöstä asiassa ennen 23.9.2012 pidettävää yleiskokousta. 


SDL:n liittohallitus oli noudattanut S kilpailukieltoa määrätessään SDL:n sääntöjen pykälää 3 sekä SDL:n yleisten kilpailusääntöjen sääntökohtia 16.4. sekä 17.5. Mainittujen sääntöjen kohdan 3 mukaan SDL on katsonut toimivansa ylimpänä elimenä ja valvovansa Suomen dartsharrastusta koti- ja ulkomailla. Kilpailusääntöjen kohdissa 16.4. ja 17.5. mainittua käyttäytymistä tai rikettä ei oltu rajoitettu koskemaan tapahtumia vain SDL:n järjestämissä tapahtumissa tai tilanteissa, jotka voitiin suoraan liittää SDL:n toimintaan. Mainituissa sääntökohdissa tarkoitettiin toisen lisenssipelaajan, jäsenyhdistyksen, liiton tai koko lajin maineen pilaamista yleisellä tasolla. S menettelyllä oli ollut vaikutusta SDL:n sekä Dansk Darts Unionin välisiin suhteisiin ja ilmapiiriin. 


2.6.2012 pidetyn turnauksen oli järjestänyt Scandinavian Darts Corporation (SDC), jonka yhtenä äänivaltaisena osakkaana oli suomalainen Pro Darts Finland ry, joka oli myös SDL:n äänivaltainen jäsenyhdistys. SDL:n tuli sääntöjensä mukaan valvoa lisenssipelaajiensa käyttäytymistä kaikkien jäsenyhdistystensä järjestämissä kilpailuissa. Pro Darts Finland ry:n antamassa lausunnossa oli kerrottu S käytöksen aiheuttaneen vahinkoa kyseiselle yhdistykselle sekä lajille yleensä. Samassa lausunnossa oli kerrottu, että kaikki Pro Darts Finland ry:n jäsenet saivat 2.6.2012 järjestetyn kisan osallistumismaksua vastaavan avustuksen, joka oli nimenomaisesti tarkoitettu kyseisen kisan kulujen peittämiseen. Lisäksi S oli saanut matka-avustusta Suomen Dartsliitto ry:ltä. 


S oli myönnetty 300 euron matkastipendi ulkomaan dartsmatkoja varten Suomen dartsmaajoukkueen vuonna 2011 saavuttaman hopeamitalin johdosta ja S oli käyttänyt tätä stipendiä hyväkseen Tanskassa 2.6.2012 pidettyä kisaa varten. SDL oli maksanut S sovittua matkastipendiä vastaavan summan S esittämiä lentolippuja ja kilpailumaksua koskevia kuitteja vastaan. Koska SDL oli osallistunut mainitun kilpailumatkan kustannuksiin, S oli katsottava edustaneen myös Suomea ja SDL:a ja näin ollen rangaistustoimenpiteet häntä kohtaan olivat sääntöjen mukainen liiton velvollisuus. 


SDL:n liittohallituksella oli sekä toimivalta että toimivelvollisuus langettaa S kilpailukielto. Liittohallitus oli kilpailukieltoa määrätessään toiminut täysin itsenäisesti ja ulkopuolisista tahoista riippumatta. Päätös kilpailukiellosta oli tehty ennen kuin liittohallituksen tietoon oli saatettu DRA:n S langettama kilpailukielto. Liittohallituksen rangaistuskriteerit eivät vastanneet DRA:n kriteereitä. 


SDL:n liittohallitus oli määrännyt oman rangaistuksensa niistä lähtökohdista, mitkä liiton rangaistusmenettelyt olivat liiton omia jäseniä ja lisenssipelaajia kohtaan. S ei ollut langetettu kaksinkertaista rangaistusta, sillä DRA:n langettama kilpailukielto koski vain rajattuja kilpailuja ja SDL:n määräämä kilpailukielto koski liiton omia kilpailuja. S kilpailukiellon pituus perustui vuosien varrella vakiintuneeseen rangaistuskäytäntöön ja SDL:n liittohallitus oli käyttänyt aikaisempaa ennakkotapausta ja siitä muodostettua rangaistuskäytäntöä hyödykseen S kilpailukiellon pituudesta päättäessään. 


2.6.2012 sattuneessa tapauksessa raskauttavaksi asianhaaraksi S kannalta oli katsottu virkamiehen väkivaltainen vastustaminen. Lieventäväksi asianhaaraksi taas oli katsottu se, että rankingykkösenä S joutuisi kilpailuissa erityisen huomion ja tarkkailun kohteeksi vastustajien ja toimitsijoiden toimesta. 


Matkastipendien osalta SDL:n liittohallitus tai maajoukkueen johto erikseen eivät ole tehneet päätöstä kauden 2011-2012 rankingykkösten mahdollisesta palkitsemisesta. Liittohallitus ei ole voinut evätä stipendejä, koska niistä ei ole päätetty. S oli erheellisesti olettanut kyseisen rahan olevan pysyvä käytäntö. Liittohallitus tulee tekemään päätöksen mahdollisista matkastipendeistä perustuen liiton taloudelliseen tilaan eikä mahdollisiin kilpailukieltoihin. SDL:n matkastipendit maksettiin vain matkakuitteja vastaan ja ne olivat ylimääräisiä tulevia kilpailumatkoja. Tällä kohdin ei ollut kysymys ammatinharjoittamisesta eikä stipendejä voinut käyttää muihin elinkustannuksiin. 


S oli saavuttanut kisapaikan lokakuussa 2012 järjestettäviin World Masters-kisaan läpäisemällä SDL:n järjestämät karsinnat toukokuussa 2012 ja liitto kustansi karsintojen kautta läpipäässeet pelaajat kisapaikalle. Koska karsinnat läpäissyt pelaaja tulee lähtemään kisoihin liiton kustannuksella, katsoo SDL pelaajan edustavan Suomea ja SDL:a. Kilpailukiellossa olevaa pelaajaa liitto ei kuitenkaan lähetä kilpailuihin. SDL tulee ilmoittamaan S kyseiseen kisaan ja hän on kilpailuun vapaa osallistumaan, mikäli hänen kilpailukieltonsa kumoutuu liiton syysliittokokouksessa 23.9.2012. Muussa tapauksessa kyseessä oleva kisapaikka jätetään käyttämättä.    


VASTASELITYS 

S on vastaselityksessään uudistanut valituksessaan esittämänsä ja lisäksi todennut, ettei hänen toimintansa ollut vakavasti vahingoittanut dartsia lajina. Kyseisessä lajissa sattui vastaavanlaisia tapauksia silloin tällöin ja S on ilmoittanut pahoittelevansa käytöstään. S on lisäksi viitannut muutamaan aikaisempaan tapaukseen ja niistä langetettujen kilpailukieltojen pituuteen ja samalla ilmoittanut hakevansa valituksellaan oikeudenmukaista kohtelua näihin mainitsemiinsa tapauksiin verrattuna. Mahdollisten kilpailukieltojen tuli perustua tapahtuneen tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen käsittelyyn. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 


Suullinen käsittely  

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §:n mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty. 


SDL:n yleisten kilpailusääntöjen 17.1. kohdan mukaan kaikessa rangaistustoiminnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää SDL:n vuosikokous. Yleisessä toiminnassa ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokouksen valitsema liittohallitus. Mainittujen sääntöjen 17.10. kohdan mukaan liittohallituksen päätöksestä voi aina valittaa vuosikokoukselle. Vuosikokouksen päätöksestä rangaistu pelaaja tai jäsenyhdistys voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle, mikäli kyseessä olevan elimen asettamat valituskriteerit täyttyvät. 


Oikeusturvalautakunta katsoo, että SDL:n säännöissä on selkeästi mainittu mikä taho asianomaisessa liitossa käyttää rangaistusvaltaa ja miten muutoksenhaku liiton sisäisessä rangaistustoiminnassa on järjestetty. Edelleen oikeusturvalautakunta toteaa, että SDL:n liittohallituksen ilmoituksessa 13.7.2012 on selkeästi kerrottu, minne ja missä määräajassa päätöksestä voi valittaa. 


Valittaja S on toimittanut valituksensa SDL:n liittohallituksen päätöksestä määräajassa ja oikealle taholle. SDL on omassa vastineessaan tehnyt selon siitä, koska ja minkä tahon toimesta S valitusta on tarkoitus käsitellä liiton omassa muutoksenhakujärjestelmässä. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että SDL on ilmoittanut, että S valitus tullaan käsittelemään liiton yleiskokouksessa, jonka oikeusturvalautakunta tulkitsee SDL:n sääntöjen 17.10. kohdassa tarkoitetuksi vuosikokoukseksi. Oikeusturvalautakunnan näkemyksen mukaan asiassa on noudatettu liiton omia sääntöjä ja sääntöjen määräyksiä muutoksenhausta. 


Valittaja S ei ole esittänyt perustetta sille, miksi hän on valittanut sekä SDL:n omaan muutoksenhakuelimeen ja siis toiminut saamansa muutoksenhakuohjauksen mukaisesti että tehnyt valituksen myös Urheilun oikeusturvalautakunnalle. Jo yleisten prosessioikeudellisten periaatteiden mukaisesti sama asia ei voi olla käsiteltävänä ja ratkaistavana kahdessa erillisessä instanssissa. 


S on hakenut liittohallituksen päätökseen muutosta SDL:n vuosikokoukselta. SDL:n kilpailusääntöjen mukaan vasta vuosikokouksen päätöksen jälkeen voi päätöksestä hakea muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta. S on siten käyttänyt SDL:n sisäisiä muutoksenhakumahdollisuuksia, mutta hänen valitustaan ei ole vielä ehditty käsitellä. 


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §:ssä mainitaan, että valituksen ottaminen tutkittavaksi edellyttää muun muassa sitä, että kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty. Näin ei ole tässä asiassa tapahtunut, joten Urheilun oikeusturvalautakunnalla ei ole toimivaltaa tässä vaiheessa tutkia S valitusta. Koska valitusasian käsittely asianomaisessa liitossa on vielä kesken, Urheilun oikeusturvalautakunta ei voi ottaa valitusta tutkittavakseen. 


Päätöslauselma 

Valitus jätetään tutkimatta. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Risto Jalanko                              Sami Korhonen 

puheenjohtaja                            sihteeri   


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Heikki Halila, Hilkka Salmenkylä, Tuomas Ojanen ja Jukka Virtanen