18/2023 Jalkapallo - Yhdistys – Jäsenoikeuksien rajoittaminen - Valinta joukkueeseen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS  Nro 18/2023
30.5.2023 
Diaarinro 41/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Kajaanin Haka ry:n päätös 1.11.2022

 

ASIA                

Jäsenoikeuksien rajoittaminen

 

MUUTOKSENHAKIJA

 A

 

KUULTAVA

Kajaanin Haka ry

 

KAJAANIN HAKA RY:N PÄÄTÖS 1.11.2022

Kajaanin Haka ry (jäljempänä Haka) on 1.11.2022 päättänyt, että A:ta ei valita seuran naisten Suomen Palloliitto ry:n Pohjoisen alueen Kolmosessa pelaavaan joukkueeseen kaudelle 2023. Päätöksestä ovat kertoneet A:lle 1.11.2022 joukkueen valmentaja ja joukkueenjohtaja.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva Hakan päätös kumotaan ja että Haka velvoitetaan korvaamaan A:lle aiheutuneet lautakuntakulut. Lisäksi A on vaatinut, että Haka velvoitetaan palauttamaan A:n maksamat jäsenmaksut sekä myöntämään tekemänsä virheet.

Perusteinaan A on esittänyt, että hän oli pelannut pelikaudella 2022 seuran naisten edustusjoukkueessa, jonka sarjataso oli Pohjoisen alueen Kolmonen (ns. harrastetaso). Hän oli maksanut harrastamisestaan joukkueen kuukausimaksua, joka oli sisältänyt myös seuran jäsenmaksun 7 euroa kuukaudessa. Päätös seurasta erottamisesta 1.11.2022 on seuran sääntöjen ja yhdistyslain vastainen, koska päätös ei ole seuran hallituksen tekemä, A:ta ei ollut kuultu päätöstä tehtäessä eikä hänelle ole pyynnöistä huolimatta toimitettu kirjallista päätöstä asiassa.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Haka on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteinaan Haka on esittänyt, että A:ta ei ole erotettu Hakasta eikä yhdistyksen hallitus ole tällaista asiaa käsitellyt. Päätöksellä 1.11.2022 A on ainoastaan jätetty valitsematta seuran naisten edustusjoukkueeseen. Niin Hakassa kuin muissakin seuroissa joukkueen valitsevat sen valmentajat, joukkueenjohtaja ja seuran valmennuspäällikkö. Joukkueeseen valitsematta jättäminen ei merkitse seuran jäsenyydestä erottamista.

Lisäksi Haka on lausunut, että seura ei ole perinyt kaudella 2022 mies- ja naisjoukkueiltaan kuukausimaksua tai erillisiä jäsenmaksuja. Naisjoukkue on perinyt kuukausimaksua joukkueen toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen.

 

VASTASELITYS

A on Hakan vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt, että Hakan vastauksessaan esittämät seikat ovat valheellisia ja ristiriidassa seuran ja joukkueen toiminnan sekä seuran sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanssa.

Elokuussa 2021 seura oli antanut suostumuksensa naisten joukkueen perustamiselle. Seuran toiminnanjohtajan asettamana ehtona oli kuitenkin ollut, että joukkueen toiminnan tulee olla kaikille avointa eikä ketään saa sulkea toiminnan ulkopuolelle esimerkiksi iän tai harrastustaustan takia. Tämä periaate oli ohjannut joukkueen toimintaa ja A oli toiminut joukkueen pelaaja-joukkueenjohtajana 15.8.2022 saakka.

Tiistaina 11.10.2022 joukkue oli järjestänyt pelaajilleen palaverin, jossa oli käsitelty kauden 2022 asioita sekä tulevan kauden 2023 suunnitelmia. Tilaisuudessa oli muun muassa esitelty uusi päävalmentaja sekä käsitelty varainhankintaan liittyviä asioita. Palaverissa ei ollut keskusteltu siitä, että pelaajien tulisi aikaisemmasta poiketen täyttää tietyt kriteerit päästäkseen pelaamaan kysymyksessä olevassa harrastejoukkueessa. A:n käsityksen mukaan joukkueen toiminta oli siten edelleen kaikille avointa eikä minkäänlaisia valintakriteereitä tosiasiallisesti ollut.

Tämän jälkeen 25.10.2022 joukkueen Instagram-tilillä oli julkaistu ilmoitus, jolla oli pyritty rekrytoimaan uusia pelaajia toivottaen heidät tervetulleeksi joukkueeseen aikaisemmasta jalkapallotaustasta riippumatta. Lisäksi 1.11.2022 paikallisessa sanomalehdessä oli julkaistu joukkueen toimintaa koskeva artikkeli, josta oli ilmennyt, että seuran naisten edustusjoukkueeseen mahtuisi enemmänkin pelaajia. Artikkelissa oli nimenomaisesti mainittu, että uusia pelaajia ja lajista kiinnostuneita kannustetaan lähtemään mukaan joukkueeseen ja että kaikki ovat tervetulleita mukaan pelaamaan. Samana päivänä A oli erotettu joukkueesta.

A on pelannut jalkapalloa aikaisemmin usean vuoden ajan kilpatasolla sekä toiminut myös yli 5 vuotta jalkapallovalmentajana. Kaudella 2022 hän oli ollut yksi Hakan naisten edustusjoukkueen avainpelaajista, pelannut 12/16 ottelussa ja ollut kaikissa pelaamissaan otteluissa avauskokoonpanossa. Peliaika ja vastuu eivät olleet vähentyneet 15.8.2022 jälkeen, kun A:n sanottuun päivään asti joukkueen päävalmentajana toiminut puoliso oli siirretty rikosepäilyn vuoksi pois joukkueen toiminnasta. A oli myös sijoittunut joukkueen sisäisessä maalipörssissä neljällä tehdyllä maalilla jaetulle toiselle sijalle.

Kun A:lle oli ilmoitettu joukkueeseen valitsematta jättämisestä, mitään pelaamiseen liittyvää syytä ei ollut mainittu. A on pyrkinyt selvittämään syytä joukkueen ulkopuolelle jäämiseen seuran vastuuhenkilöiltä, vastausta kuitenkaan saamatta.  A:n käsityksen mukaan päätöksen perusteet ovat olleet epäasiallisia ja syrjiviä eikä häntä ole kohdeltu asiassa yhdenvertaisesti muiden pelaajien kanssa.

Edelleen A on lausunut, että hän on tulkinnut seuran sääntöjä siten, että seuran jäsenmaksun maksuvelvollisuus koskee myös sen edustusjoukkueen pelaajia ja ollut siinä käsityksessä, että osana maksamaansa joukkueen toimintamaksua hän on maksanut myös seuran jäsenmaksun.    

 

LAUSUMA

A:n antaman vastaselityksen tiedoksi saatuaan Haka on vielä lausunut, että se uudistaa vastauksessa esittämänsä ja vastustaa kaikkia A:n vaatimuksia perusteettomina. Vireillä olevien viranomaistoimenpiteiden vuoksi A ei voi osallistua ainakaan toistaiseksi joukkueen toimintaan. Viranomaistoimenpiteisiin johtaneiden tapahtumien seurauksena joukkueen ilmapiiri ja toimintaedellytykset ovat vakavasti kärsineet. Joukkueen pelaajistossa sekä seuran johdossa tehdyn arvion mukaan tilanne voi pahimmillaan johtaa koko joukkueen toiminnan päättymiseen, mikäli A osallistuisi joukkueen toimintaan viranomaiskäsittelyn ollessa kesken.   

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

Haka on päätöksellään 1.11.2022 jättänyt A:n valitsematta seuran naisten edustusjoukkueeseen kaudelle 2023. Päätöksestä ovat A:lle ilmoittaneet joukkueen valmentaja ja joukkueenjohtaja.  

A:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko tehdyllä päätöksellä rajoitettu A:n jäsenoikeuksia seurassa epäasiallisella tai yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen vastaisella tavalla.  

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 c ja d kohtien mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen.

Oikeusturvalautakunnalla ei sen sijaan ole toimivaltaa käsitellä pelaajan ja seuran välistä riitaa siitä, onko pelaaja maksanut liikaa tai liian vähän yhdistyksen jäsenmaksuja. Vastaavasti oikeusturvalautakunta ei voi toimivaltansa puitteissa määrätä urheiluseuraa myöntämään valituksessa vaaditulla tavalla, että seura on toiminut tietyssä asiassa virheellisesti. Sen sijaan oikeusturvalautakunta voi kumota valituksen kohteena olevan päätöksen, jos päätös on yhdistyksen sääntöjen vastainen tai loukkaa muutoin yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta.

Näillä perusteilla A:n vaatimukset jätetään tutkimatta siltä osin kuin A on vaatinut, että Haka velvoitetaan palauttamaan A:n maksamat jäsenmaksut sekä myöntämään tekemänsä virheet.

 

Jäsenoikeuksien rajoittaminen

Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa ei ole kysymys yhdistyksestä erottamisesta, vaan siitä, että A:ta ei ole valittu yhdistyksen alaisuudessa toimivaan joukkueeseen.

Asiassa ei ole ilmennyt, että yhdistyksen säännöissä olisi määrätty siitä, millä perusteilla pelaajat joukkueisiin valitaan. Tilannetta on siten tarkasteltava yhdistyslain säännösten ja yhdistyksen sääntöjä alemmanasteisten joukkueen sisäisten sääntöjen, viestinnän ja tehtyjen päätösten perusteella.

Yhdistyslain 33 §:n 2 momentista ilmenee, että yhdistyksen päätös on mitätön, jos se vähentää yhdistyksen jäsenellä sääntöjen mukaan olevaa erityistä etua yhdistyksessä taikka jos se sisällöltään tai päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta.

Yhdistyksen jäsenen oikeuksia voidaan rajoittaa yhdistyslain vastaisesti yhdistyksen toimielimen nimenomaisella päätöksellä. Kielletty jäsenoikeuksien rajoittaminen voi kuitenkin perustua myös muunlaiseen yhdistyksen jäseneen kohdistuvaan menettelyyn tai päätöksentekoon, kuten joukkuevalintoihin.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpaurheilua harjoittavissa seuroissa jäsenten yhdenvertaisuus yleensä toteutuu, jos samantasoisten ja samanikäisten jäsenten seuralta saamat edut eivät ilman urheilullisia perusteita olennaisesti poikkea toisistaan. Yhdistysautonomian piiriin ja seuran harkintavaltaan kuuluu siitä päättäminen, ketkä pelaajat tiettyyn seuran joukkueeseen valitaan, kunhan jäsenten yhdenvertaisuutta ei loukata (ks. UOL 1/2004, UOL 21/2015 ja UOL 27/2016). Seuran jäsen voidaan siten jättää valitsematta tiettyyn joukkueeseen ilman, että valintapäätös olisi lähtökohtaisesti mitätön. Tilannetta on arvioitava kokonaisuutena, ottaen huomioon olemassa olevat säännöt, tehdyt päätökset sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimus. 

Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu yksittäisen pelaajan urheilullisten taitojen arviointi. Joukkueurheilussa pelaajien arviointi ja joukkueen valintaa koskeva päätöksenteko kuuluvat tavallisesti joukkueen valmentajan toimivaltaan. Lisäksi joukkueen kokoonpanoa koskeviin valintoihin vaikuttavat yksittäisen pelaajan taitojen lisäksi myös muut pelaajat ja joukkue kokonaisuutena. Joukkueen valinnan tulee kuitenkin tapahtua hyväksyttävien kriteerien perusteella ja valinnan tulee olla myös ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta hyväksyttävä. Oikeusturvalautakunta tarkastelee valituksen kohteena olevaa päätöstä siitä näkökulmasta, onko päätös tehty urheilullisin tai muutoin hyväksyttävin vai epäasiallisin ja kielletyin perustein.

A on asiassa esittänyt, että valituksen kohteena oleva päätös on tehty epäasiallisin perustein ja että se rikkoo yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta. Haka puolestaan on lausunut, että kysymys on ollut joukkuelajeissa tavanomaisesta valintapäätöksestä, johon ei ole liittynyt mitään epäasiallista. Lisäksi Haka on todennut, että vireillä olevan viranomaismenettelyn vuoksi A ei voi toistaiseksi osallistua joukkueen toimintaan, yksilöimättä kuitenkaan sitä, mistä asiassa on kysymys.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valmentajalla on joukkueen pelaajistoa valitessaan laaja harkintavalta. Urheilullisesti hyväksyttävänä syynä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että joukkueeseen tarvitaan valmentajan suosiman pelitavan vuoksi juuri tietyn tyyppisiä pelaajia. Objektiivisesti arvioiden hyväkin pelaaja voi siten jäädä valitsematta joukkueeseen ilman, että kysymys olisi kielletystä harkintavallan väärinkäytöstä ja yhdenvertaisuuden loukkaamisesta.

Kysymyksessä oleva Hakan naisten edustusjoukkue pelaa kaudella 2023 naisten Pohjoisen alueen Kolmosessa, joka on naisten neljänneksi korkein sarjataso. Esitetyn selvityksen perusteella joukkueeseen on syksyllä 2022 pyritty rekrytoimaan uusia pelaajia aikaisemmasta lajitaustasta riippumatta ja kaikkien halukkaiden on ilmoitettu olevan tervetulleita mukaan toimintaan. A:lla on useiden vuosien lajitausta ja hän on ollut mukana joukkueessa sen perustamisesta lähtien. Esitetty tukee vahvasti sitä, että toisin kuin Haka on vastauksessaan antanut ymmärtää, syyt A:n joukkueeseen valitsematta jättämiselle eivät ole olleet urheilullisia, vaan päätös on tosiasiassa perustunut A:n puolisoa koskevaan rikosepäilyyn. A ei ole vastuussa puolisonsa menettelystä eikä tätä koskeva rikosepäily ole hyväksyttävä peruste A:n jäsenoikeuksien rajoittamiselle. Ottaen huomioon sen, että valituksen kohteena olevalle päätökselle ei ole esitetty olleen muutakaan hyväksyttävää syytä, oikeusturvalautakunta katsoo, että päätös loukkaa olennaisesti yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta. A:n jäsenoikeuksia on siten rajoitettu yhdistyslain vastaisesti.


Johtopäätös

Hakan naisten edustusjoukkueen valintaa pelikaudelle 2023 koskevan päätöksen ei ole näytetty perustuneen A:n osalta urheilullisiin tai muutoin hyväksyttäviin syihin. Päätös loukkaa A:n osalta olennaisesti yhdistyksen jäsenen yhdenvertaisuutta. Päätös on siten tältä osin yhdistyslain nojalla mitätön. Näin ollen päätös on valituksen kohteena olevalta osin kumottava.        

 

Lautakuntakulut

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 momentin mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.

A:n valitus hyväksytään siltä osin kuin A on vaatinut, että valituksen kohteena oleva päätös hänen osaltaan kumotaan. A:n on siten katsottava pääosin voittavan asian oikeusturvalautakunnassa. Asiassa ei ole ilmennyt, että A:lle olisi aiheutunut asiaa lautakunnassa käsiteltäessä muita lautakuntakuluina huomioon otettavia kustannuksia kuin valitusmaksu 300 euroa, joka asian näin päättyessä palautetaan. Näin ollen A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Päätöslauselma

Kajaanin Haka ry:n naisten edustusjoukkueen valintaa koskeva päätös 1.11.2022 kumotaan siltä osin kuin A on jätetty valitsematta joukkueeseen.

A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Muilta osin valitus jätetään tutkimatta.

Valitusmaksu palautetaan.

Päätös oli yksimielinen.

 

Timo Ojala
Puheenjohtaja                               

Samuli Sillanpää
Sihteeri

                                                                                                                                                                                                                    

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Ilkka Lahtinen, Kristiina Rintala, Pekka Lindroos ja Hilkka Salmenkylä