12/2000 Salibandy: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Edustuskelpoisuus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA     PÄÄTÖS 31.10.2000

Nro 12/2000 Diaarinro 9/2000


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Suomen Salibandyliitto r.y:n hallituksen päätös 22.8.2000 (liitteenä), jonka mukaan "Mikael Järven edustusoikeus on Salibandyseura Viikingit r.y:llä".

 

ASIA      Edustusoikeutta koskeva riita

 MUUTOKSENHAKIJA

                      H.I.F.K. Innebandy r.f.

 KUULTAVAT

  

VALITUS

 

Mikael Järvi

Suomen Salibandyliitto r.y. Salibandyseura Viikingit r.y.


 

H.I.F.K. Innebandy r.f. (jäljempänä HIFK Innebandy) on vaa­ tinut, että yllä mainittu päätös kumotaan ja asia palaute­ taan Suomen Salibandyliitto r.y:n (jäljempänä liitto) käsi­ teltäväksi. HIFK Innebandy on lisäksi vaatinut, että sen ja Järven välisen 2-vuotisen pelaajasopimuksen voimassaolo vah­ vistetaan ja Järvi velvoitetaan korvaamaan HIFK Innebandyn oikeudenkäyntikulut.

 

HIFK Innebandy on valituksensa perusteluissa todennut, että liiton kilpailusääntöjen 46 §:stä ilmeni, että voimassa ole­ va pelaajasopimus jonkin seuran kanssa esti pelaajan edus­ tusoikeuden siirtymisen kilpailevaan seuraan. Koska HIFK In­ nebandyllä ja Järvellä oli voimassa oleva pelaajasopimus, kuului edustusoikeus HIFK Innebandylle. Näin ollen kysymyk­ sessä oleva liiton päätös oli sen kilpailusääntöjen vastai­ nen.

 

VASTAUKSET

  

Järvi on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään ur­ heilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta pelaajasopimuksen voimassaolon vahvistamista kos­ kevan vaatimuksen osalta. Muilta osin valitus oli hylättävä ja HIFK Innebandy oli velvoitettava korvaamaan Järven oikeu­ denkäyntikulut asiassa.

 

Järvi on katsonut, että hänellä oli ollut laillinen oikeus purkaa HIFK Innebandyn kanssa tehty pelaajasopimus, tehdä uusi sopimus haluamansa seuran kanssa ja saada liitolta edustusoikeus uudessa seurassa.

 

Liitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja HIFK Innebandy velvoitetaan korvaamaan liiton oikeudenkäyn­ tikulut asiassa.

 

Salibandyseura Viikingit r.y. (jäljempänä Viikingit} on vas­ tauksessaan ilmoittanut yhtyvänsä kaikkeen Järven vastauk­ sessa vaadittuun ja lausuttuun.

 

VASTASELITYKSET

                               HIFK Innebandy on antanut vastaselityksensä edellä mainittu­ jen vastausten johdosta.

 

LISÄKIRJELMÄ

 

Järvi on 16.10.2000 toimittanut oikeusturvalautakunnalle li­ säkirjelmän, jossa on kerrottu, että Järvi oli pannut Hel­ singin käräjäoikeudessa vireille kanteen, jossa oli vaadittu HIFK Innebandyn velvoittamista suorittamaan Järvelle pelaa­ jasopimukseen perustuvia bonuspalkkioita ja muita etuja.

Kanteessa oli lisäksi vaadittu sen vahvistamista, että Jär­ vellä oli ollut oikeus purkaa HIFK Innebandyn kanssa tehty pelaajasopimus.


 

Järvi on lisäkirjelmässään viitannut oikeusturvalautakunnan sääntöihin ja katsonut, ettei oikeusturvalautakunta voinut tutkia asiaa, joka oli vireillä tuomioistuimessa.

 

 

SUULLINEN KÄSITTELY

 

Asiassa on toimitettu 16.10.2000 suullinen käsittely. Suul­ lisessa käsittelyssä ovat olleet läsnä HIFK Innebandy asian­ ajaja Olli Rausteen ja manageri Tom Sandellin edustamana, Järvi henkilökohtaisesti, avustajanaan asianajaja Jussi sa­ vonen, liitto toiminnanjohtaja Jari Kinnusen ja oikeustie­ teen kandidaatti Tom Hedkrokin edustamana sekä Viikingit asianajaja Jussi Savosen edustamana.

 

Suullisessa käsittelyssä asianosaiset ovat pääasiallisesti uudistaneet aiemmin lausumansa.

 

PÄÄTÖS

 

Käsittelyratkaisu

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 1 §:n mukaan lau­ takunnalle tehtävän valituksen kohteena voivat olla järjes­ töjen tai niiden organisaatioon kuuluvien yhteisöjen valit­ tajaa koskevat päätökset, joissa on kysymys:

1)  erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2)  jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3)  päätöksen sääntöjenvastaisuudesta;

4)  urheilijan valituksesta urheilujärjestöjen päätöksestä, joka perustuu Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhmän päätökseen ja jonka osalta on hankittu Suomen Antidoping­ toimikunnan lausunto.

 

Lautakunta ei voi sääntöjen 1 §:n mukaan ottaa ratkaistavak­ seen asiaa, joka on ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.


HIFK Innebandy on valituksessaan vaatinut, että Järven edus- tusoikeutta koskeva liiton hallituksen päätös kumotaan lii­ ton kilpailusääntöjen vastaisena ja asia palautetaan liit­ toon uudelleen käsiteltäväksi. Tältä osin kysymys on edellä mainitussa oikeusturvalautakunnan sääntöjen 1 §:n 3-kohdassa tarkoitetusta valituksesta, jonka tutkiminen kuuluu oikeus­ turvalautakunnan toimivaltaan. Edustusoikeutta koskevan rii­ dan osalta asia ei myöskään ole vireillä käräjäoikeudessa.

Sen vuoksi oikeusturvalautakunta tutkii valituksen tältä osin.

 

Pelaajasopimuksen voimassaolon vahvistamista koskevan vaati­ muksen osalta asian tutkiminen ei kuulu oikeusturvalautakun­ nan toimivaltaan. Tältä osin valitusta ei tutkita.

 

Pääasiaratkaisu

 

Oikeusturvalautakunta toteaa ensinnäkin sen, että liiton kilpailusääntöjen 46 §:ssä on todettu, että epäselvissä ta­ pauksissa liitto voi osapuolia sitovalla tavalla määritellä ja ratkaista, missä seurassa taikka joukkueessa pelaajan kilpailusääntöjen mukainen edustusoikeus on.

 

Mainitussa liiton kilpailusääntöjen pykälässä on lisäksi to­ dettu, että sen joka väittää tietyn oikeussuhteen kuten so­ pimuksen, velan tai muun sellaisen olemassaolon olevan edus­ tusoikeuden tai sen epäämisen perusteena, on näytettävä väitteensä toteen. Liitto tekee ratkaisunsa sille annettujen selvitysten perusteella.

 

Valituksen kohteena oleva liiton hallituksen pöytäkirjaan kirjattu päätös on perusteluiltaan suppea ja vaikeasel­ koinen. Perusteet, joilla ratkaisuun on päädytty, on ilmais­ tu puutteellisesti ja osin virheellisestikin.

 

Liiton hallitus on kuitenkin ennen asian ratkaisemista kuul­ lut Järveä kirjallisesti ja on saanut osapuolilta runsaasti kirjallista materiaalia. Hallituksella on ollut käytössään riittävä asiakirja-aineisto asian ratkaisemiseksi. Saamansa


selvityksen perusteella liiton hallitus on voinut oikeute­ tusti katsoa, että kysymyksessä on liiton kilpailusääntöjen

46 §:ssä tarkoitettu epäselvä tapaus, jossa liitto voi osa­ puolia sitovalla tavalla määritellä ja ratkaista, missä seu­ rassa pelaajan kilpailusääntöjen mukainen edustusoikeus on. Vaikka Järvi on saanut HIFK Innebandyltä kulukorvaukset, on kokonaisuuteen nähden huomattava osa pelaajasopimuksen mu­ kaisista eduista ollut suorittamatta. Järvi on toiminut kil­ pailusääntöjen seuran vaihtoa koskevan 48 §:n määräaikojen puitteissa. Liiton hallituksen ei voida katsoa menetelleen kilpailusääntöjen vastaisesti ratkaistessaan Järven edustus­ oikeuden 22.8.2000 niin, että edustusoikeus on Salibandy seu ra Viikingit r.y:llä.

 

Päätöslauselma Valitus hylätään.

Asian näin päättyessä valitusmaksua ei palauteta.

 

Asia on ollut niin epäselvä, että asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

r  .

Lauri Tarasti

f0

puheenjohtaja

 

 

 

Jarmo Hirvonen sihteeri

 

 

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Lauri Tarasti, Erkki Aure­ järvi, Helena Jaatinen, Mika Palmgren ja Risto Jalanko.


-'6 · J. o·i )V k- ,

l:.t,.-


lt\\ l

 

        Suomen Salibandyliitto ry

\.

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJAOTE 9/2000

 


Aika Palkka Läsnä


Tiistaina 22.8.2000, klo 16.00 Olympiastadion, Helsinki Risto Kauppinen,       RK

Minna Hakala,                 MH

Tom Hedkrok,                TH

Peter Hoffström,             PH

Kimmo Saarinen,             KS

Miikka Seppälä,                MS

Janne Toivonen,             JT

Timo Tuominen,              TT


 

 

puheenjohtaja


 

Jari Kinnunen,                 JK              kokouksen sihteeri

 

1.             KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10.

 

2.             KOKOUKSEN LAILUSUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3.             KOKOUKSEN  TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Esityslista  hyväksyttiin  kokouksen työjärjestykseksi.

 

**************************************************************************************

6.      TOIMIALAT  "'

**************************************************************************************

•                                                  6.3. Huippu-urheilu

Pääsarjat

Hallituksen jäsen Kimmo Saarinen jääväsi itsensä tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

 

Käsitellään H.I.F.K. Innebandy r.f.:n pyyntö (8.8.2000) Mikael Järven edustusoikeudesta.

 

Päätös: Hallitus toteaa, että Mikael Järven edustusoikeus on Sallbandyseura Viikingit ry:llä. On epäselvää onko H.I.F.K. Innebandy r.f.:lla ja Mikael Järvellä voimassa olevaa sopimusta ja Mikael Järven pelaajasiirto on tapahtunut liiton sääntöjen mukaisesti.

 

**************************************************************************************

9.     KOKOUKSEN  PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.36

 


:_nä

Pöytäkirjan  vakuudeksi:

g9:r·     ekuum

J · innunen kokouksen  sihteeri


 

 

2000