21/2018 Voimanosto Kurinpito – Varoitus – Sääntöjen vastainen viestintä – Sosiaalinen media


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 21/2018

28.12.2018 Diaarinro 18/2018


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen kurinpitopäätökset 23.9.2018 ja 5.10.2018


ASIA           

Varoitus ym.


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Voimanostoliitto ry


SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Suomen Voimanostoliitto ry:n (jäljempänä SVNL) hallitus on päätöksellään 23.9.2018 antanut A:lle huomautuksen asiattomasta kirjoittelusta SVNL:n Facebook-ryhmissä ja poistanut kolme A:n Facebook-kirjoitusta. A:n asiattomaksi katsotun kirjoittelun jatkuttua tämän jälkeenkin SVNL:n hallitus on 5.10.2018 antanut A:lle asiasta varoituksen ja poistanut hänet liiton Facebook-ryhmistä kolmen kuukauden ajaksi (6.10.2018 - 6.1.2019).


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että SVNL:n hallituksen 23.9.2018 ja 5.10.2018 antamat kurinpitoseuraamukset poistetaan ja hänen oikeutensa osallistua keskusteluun liiton Facebook-ryhmissä palautetaan.  


Perusteinaan A on lausunut, että hänen toimittuaan avustavana tuomarina klassisen voimanoston SM-kilpailuissa 16.3.2018 erään kilpailijan huoltaja oli punnituksen yhteydessä perusteetta ja kärkevästi arvostellut hänen toimintaansa tuomarina ja uhkaillut häntä. Kysymyksessä oleva huoltaja oli jatkanut epäasiallista käyttäytymistään vielä punnituksen jälkeenkin ja levittänyt kilpailun tuomariston toiminnasta totuudenvastaista tietoa. SVNL:n toimesta huoltajan, joka oli myös liiton toimihenkilö, asiattomaan käyttäytymiseen ei kuitenkaan ollut puututtu millään tavalla.


Kilpailujen jälkeen A oli kirjoittanut tapahtumista useamman viestin SVNL:n tuomareille tarkoitetussa Tuomaritoiminta Facebook-ryhmässä. Hänen viestejään oli ensin poistettu ja lopulta hänet oli erotettu liiton yleisestä Facebook-ryhmästä. A:n jäsenyyden ryhmässä oli poistanut sama SVNL:n toimihenkilö, joka oli käyttäytynyt häntä kohtaan asiattomasti kilpailuissa 16.3.2018. A:n valitettua asiasta liiton hallitus oli pahoitellen palauttanut A:n jäsenyyden Facebook-ryhmässä. Tämän jälkeen A oli jatkanut asiallista kirjoittamista tapahtuneesta liiton Facebook-ryhmissä, kunnes hänelle oli perusteetta määrätty valituksen kohteena olevat kurinpitoseuraamukset ja hänen jäsenyytensä Facebook-ryhmissä oli jälleen poistettu.      

           

VASTAUS PERUSTEINEEN

SVNL on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.


Perusteinaan SVNL on lausunut, että A oli kirjoituksissaan palannut kerta toisensa jälkeen kilpailun 16.3.2018 tapahtumiin, vaikka liiton hallitus ja puheenjohtaja olivat useaan otteeseen ilmoittaneet A:lle, että kurinpitomenettelyä ei ollut ilmennyt aihetta käynnistää huoltajana toimineen liiton toimihenkilön eikä A:n omankaan menettelyn osalta. Lähtökohtana Facebook-kirjoittelua liiton ryhmissä arvioitaessa on, että voimakastakin kritiikkiä voidaan esittää, kunhan kritiikki on asiallista eikä se ole henkilöön menevää. A oli kuitenkin kirjoituksissaan hyökännyt henkilökohtaisesti kysymyksessä ollutta liiton toimihenkilöä vastaan ja käyttänyt tästä loukkaavia ilmauksia, mikä oli liiton Facebook-ryhmissä kiellettyä. Liiton kanta kirjotuksiin ja niiden tyyliin oli ilmaistu selkeästi A:lle huomautuksessa 23.9.2018. Tästä huolimatta loukkaava kirjoittelu oli jatkunut.


SVNL:n Facebook-ryhmien ylläpitäjille oli tullut A:n kirjoittelusta useita ilmoituksia. Lisäksi A:n kirjoituksia oli kommentoitu muun muassa todeten, että tiedonvälitykseen tarkoitetussa Facebook-ryhmässä ei enää A:n kirjoittelun vuoksi haluttu olla jäsenenä. A:n menettely oli siten saattanut lajin ja liiton huonoon valoon.


VASTASELITYS

A on SVNL:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut, että epäurheilijamaisesti ja asiattomasti oli käyttäytynyt huoltajana kilpailuissa 16.3.2018 toiminut liiton toimihenkilö, ei A. A oli toki jankannut Facebook-ryhmissä samasta asiasta, mutta tämä oli johtunut siitä, että häntä oli kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Kaikki hänen kirjoituksensa olivat olleet totuudenmukaisia eikä niissä ollut pyritty loukkaamaan ketään. A oli myös toistuvasti tarjoutunut sopimaan asian kysymyksessä olevan SVNL:n toimihenkilön kanssa.   


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Avustavana tuomarina punnituksessa voimanoston SM-kilpailuissa 16.3.2018 toimineen A:n ja erään kilpailijan huoltajan välillä oli ollut punnitustilanteessa erimielisyyttä siitä, oliko kysymyksessä ollut kilpailija saapunut punnitukseen ajoissa. A on katsonut, että huoltaja oli käyttäytynyt tilanteessa sillä tavoin epäurheilijamaisesti ja sopimattomasti, että SVNL:n olisi tullut käynnistää huoltajaa kohtaan kurinpitomenettely, jossa huoltajalle olisi tullut määrätä kurinpitoseuraamus. Myöhemmin vuoden 2018 aikana A on riidattomasti palannut liiton Facebook-ryhmissä tapahtumiin punnituksessa 16.3.2018 toistuvasti, arvostellen kirjoituksissaan kysymyksessä olleen huoltajan menettelyä ja osin myös huoltajaa ihmisenä. Tästä menettelystä A:lle on määrätty huomautus ja myöhemmin varoitus, minkä lisäksi hänen jäsenyytensä liiton Facebook-ryhmissä on poistettu kolmen kuukauden määräajaksi.     


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valituksen kohteena ovat nyt SVNL:n hallituksen päätökset 23.9.2018 ja 5.10.2018, joissa A:lle on määrätty kurinpitoseuraamuksina huomautus ja varoitus. Sen sijaan SVNL:n hallituksen päätös 11.9.2018, jossa hallitus on muun ohella katsonut, että tapahtumat punnituksessa 16.3.2018 eivät antaneet aihetta kurinpitomenettelyn käynnistämiseen, ei ole muutoksenhaun kohteena. Asiassa on siten kysymys siitä, onko A:n katsottava rikkoneen Facebook-kirjoittelullaan SVNL:n sovellettavaksi tulevia sääntöjä ja määräyksiä. Mikäli näin katsotaan olevan, asiassa on vielä kysymys siitä, onko A:lle voitu määrätä tästä menettelystä kurinpitoseuraamuksia.


Sovellettavat sääntömääräykset

 

SVNL:n kurinpitosääntöjen kohdan 2.13 b) mukaan hallitus voi, rikkomuksen laatu huomioon ottaen, antaa kyseiselle nostajalle tai virkailijalle kirjallisen varoituksen, tai määrätä kyseisen nostajan tai virkailijan määräaikaiseen tai elinikäiseen urheilun toimintakieltoon, jos hänen todetaan syyllistyneen sääntöjen tahalliseen rikkomiseen tai tottelemattomuuteen liittoa tai voimanostokilpailussa   tehtäväänsä suorittavaa toimitsijaa tai tuomaria vastaan.


Kurinpitosääntöjen kohdan 2.14 mukaan, jos jäsenseuran jäsenenä olevan, näihin kurinpitosääntöihin sitoutuneen henkilön todetaan syyllistyneen voimanostajaa tai virkailijaa vastaan esitettyyn vakavaan loukkaukseen, kuten väärä syytös tai häväistys tai epärehellisyys, hallitus voi enemmistöäänellä määrätä loukkauksen tehneen henkilön, rikkomuksen vakavuus huomioon ottaen, joko määräaikaiseen tai elinikäiseen urheilun toimintakieltoon.


Kurinpitosääntöjen kohdan 2.15 mukaan, jos jäsenseuran jäsenenä olevan, näihin kurinpitosääntöihin sitoutuneen henkilön todetaan kommenttiensa, julkaistujen artikkeleiden, TV- tai radio-ohjelmien tai internetin kautta tahallisesti ja epäurheilijamaisesti syyllistyneen urheilulajin tai liiton saattamiseen huonoon maineeseen, niin hallitus voi määrätä kyseisen henkilön määräaikaiseen urheilun toimintakieltoon. Jos hallitus kuitenkin katsoo kyseessä olevan menettelyn olleen liittoa tai urheilulajia huomattavasti vahingoittavaa, silloin hallitus voi määrätä kyseisen henkilön elinikäiseen urheilun toimintakieltoon.


Kurinpitosääntöjen muita sääntöjä ja määräyksiä koskevan kohdan 1.10 mukaan sen lisäksi mitä näissä säännöissä on erikseen määrätty, liiton toimivallan alaisessa toiminnassa noudatetaan mitä tahansa voimassaolevaa joko aikaisemmin annettua tai myöhemmin annettavaa sääntöä tai määräystä.


SVNL:n Facebook-ryhmän sääntöjen kohdan 2 mukaan viestittäessä muiden kanssa tulee olla kohtelias ja noudattaa netikettiä. Ryhmässä ei saa jankata, trollata eikä väitellä poliittisista aihepiireistä. Sääntöjen kohdan 6 nojalla ylläpito voi harkintansa mukaan poistaa sopimatonta tai sääntöjen vastaista sisältöä ja erottaa ryhmästä käyttäjän, jos se katsotaan ryhmän toiminnan kannalta perustelluksi. 


Menettelyn sääntöjenvastaisuutta koskeva arviointi


Esitetyn selvityksen perusteella A on arvostellut liiton Facebook-ryhmissä vuoden 2018 aikana toistuvasti liiton toimihenkilöä, joka oli toiminut huoltajana kilpailuissa 16.3.2018. Lisäksi A on arvostellut liittoa siitä, että mainittua toimihenkilöä kohtaan ei ole käynnistetty tapahtumien 16.3.2018 perusteella kurinpitomenettelyä.


SVNL on 12.9.2018 A:lle lähettämässään sähköpostiviestissä muun ohella todennut, että liiton tehtävissä toimivan luottamushenkilön tulee sietää toimintaansa koskevaa kritiikkiä, mutta keskustelun liiton Facebook-ryhmässä tulee olla asiallista ja toisia kunnioittavaa eikä ryhmässä ole sallittua käsitellä henkilökohtaisia erimielisyyksiä.


A:n jatkettua samansisältöistä viestintää SVNL:n Facebook-ryhmissä SVNL on 23.9.2018 ilmoittanut A:lle, että se on poistanut A:n liiton Facebook-ryhmissä 22.9.2018 julkaisemia kommentteja, koska niiden on tulkittu olleen loukkaavia. Samalla A:ta on huomautettu siitä, että liitto ei salli tällaista viestintää sähköposteissa, tekstiviesteissä, verkkosivuillaan, lehdessään, keskustelupalstoillaan eikä blogissaan. Lisäksi liitto on todennut, että mikäli samankaltainen viestintä jatkuu, liiton hallitus joutuu harkitsemaan kurinpitosääntöjen mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä.


SVNL:n päätöksessä 5.10.2018 on todettu, että huomautuksen 23.9.2018 jälkeen A on edelleen jatkanut liiton hallituksen päätöksen, jossa tapahtumista 16.3.2018 ei ollut katsottu aiheelliseksi käynnistää kurinpitomenettelyä, sekä huoltajana kilpailuissa 16.3.2018 toimineen liiton toimihenkilön arvostelemista. Lisäksi A:n katsottiin käyttämällä liiton jäsenseurasta nimitystä ”virtuaaliseura” mahdollisesti halventaneen kysymyksessä ollutta seuraa. Raskauttavana päätöksessä on pidetty sitä, että A oli jatkanut toistuvaa kirjoitteluaan siitä huolimatta, että liiton hallitus oli jo aikaisemmin käsitellyt A:n tekemät valitukset tapahtumiin punnituksen 16.3.2018 yhteydessä liittyen.             


Kuten SVNL on vastauksessaan todennut, asiallisen kritiikin esittäminen on yhdistystoiminnassa ja urheilussa lähtökohtaisesti sallittua yksilön sananvapauden käyttämistä. Tällaista viestintää ei ole kielletty liiton sovellettavaksi tulevissa säännöissä. Asiallisesta kritiikistä on kuitenkin erotettava henkilöön menevä ja loukkaava viestintä, joka ei kuulu sananvapauden piiriin.


Facebook-viesteissään A on muun muassa todennut, että kysymyksessä olevalla liiton toimihenkilöllä on ”henkisellä puolella puutteita” sekä ”narsistimaisia piirteitä”. Oikeusturvalautakunta toteaa, että näiltä osin kysymys ei ole ollut asiallisesta kritiikistä, vaan henkilöön menevästä ja selvästi sopimattomasta viestinnästä, johon liitolla on ollut perusteltu syy puuttua.


A on vastaselityksessään myöntänyt menetelleensä SVNL:n Facebook-ryhmän säännöissä kielletyllä tavalla kritisoidessaan toistuvasti liittoa siitä, että liiton toimihenkilön käyttäytyminen punnituksessa 16.3.2018 ei ollut johtanut kurinpitotoimiin. Jatkamalla sääntöjen vastaista ”jankkaavaa” kirjoittelua siitä huolimatta, että liitto oli huomauttanut A:ta asiasta, A:n on katsottava käyttäytyneen kurinpitosääntöjen kohdassa 2.13 b) tarkoitetulla tavalla liittoa kohtaan tottelemattomasti. Seurauksena tästä A:lle on sanotun sääntökohdan nojalla voitu määrätä kurinpitoseuraamuksena varoitus. SVNL:n Facebook-sääntöjen nojalla A on myös voitu erottaa tällä perusteella liiton Facebook-ryhmistä määräajaksi.     


Toisaalta oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että A olisi edellä kuvatuissa kirjoituksissaan esittänyt voimanostajaa tai virkailijaa vastaan kurinpitosääntöjen kohdassa 2.14 tarkoitetun vakavan loukkauksen. Pikemminkin kysymys vaikuttaa esitetyn selvityksen perusteella olleen asiaan osallisten henkilöiden välillä selvittämättä jääneestä erimielisyydestä, jota A on pyrkinyt selvittämään SVNL:n Facebook-ryhmän säännöissä kielletyllä tavalla toistuvasti vielä senkin jälkeen, kun liitto oli häntä asiasta huomauttanut. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että A:n kirjoittelu liiton Facebook-ryhmissä olisi kurinpitosääntöjen kohdassa 2.15 tarkoitetulla tavalla saattanut lajin tai liiton huonoon maineeseen.   


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt syytä poistaa A:lle sääntöjen vastaisesta Facebook-kirjoittelusta määrättyjä kurinpitoseuraamuksia. A:n valitus on siten hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Pia Ek                                         Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pia Ek, Tapio Rantala ja Kristiina Rintala.