12/ 2015 Voimistelu - Uudelleen käsittely - Valitusmaksu


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                          VÄLIPÄÄTÖS       Nro 12/2015

5.5.2015                   Diaarinro 4/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös 13.1.2015 nro 2/2015


ASIA         

Valitusmaksu


MUUTOKSENHAKIJAT

Suomalainen Voimisteluseura ry

Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry

Suomalainen Voimisteluseura Vantaa ry


HAKEMUS

Suomalainen Voimisteluseura ry, Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry ja Suomalainen Voimisteluseura Vantaa ry ovat yhteisessä hakemuksessaan vaatineet, että Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös 13.1.2015 nro 2/2015 poistetaan lautakunnassa tapahtuneen menettelyvirheen perusteella.


Muutoksenhakijat ovat katsoneet, että heitä ei tule velvoittaa suorittamaan asiassa lautakunnalle valitusmaksua, koska kysymys on uudelleen käsittelyä koskevasta pyynnöstä. Oikeusturvalautakunnan säännöissä asetetaan velvollisuus suorittaa valitusmaksu vain silloin, kun kysymys on valitusasiasta. Säännöissä ei sen sijaan ole mainintaa käsittelymaksusta asian uudelleen käsittelyssä. Maksulle ei siten ole oikeudellista perustetta. Olisi lisäksi kohtuutonta, mikäli lautakunnan omaa virheelliseksi väitettyä menettelyä ei voitaisi tutkia ilman, että lautakunnalle suoritetaan erillinen käsittelymaksu.    


VÄLIPÄÄTÖS

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 1 momentin mukaan valitusasiakirjoja toimitettaessa on osoitettava, että valittaja on suorittanut lautakunnan tilille valitusmaksun. Lautakunta määrää vuosittain maksun suuruuden. Jos maksua ei ole asiakirjoja toimitettaessa suoritettu, valittajalle on annettava mahdollisuus sen suorittamiseen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään siihen mennessä, kun asia tulee ensimmäisen kerran esille lautakunnan kokouksessa. Saman pykälän 2 momentin mukaan, jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa maksu osittain tai kokonaan.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 21 §:n mukaan muiden kuin valitusasioiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin valitusasioiden käsittelyjärjestystä.

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunta on tulkinnut edellä selostettuja sääntöjä vakiintuneesti siten, että sääntöjen 12 §:ssä tarkoitetun valitusmaksun suorittaminen on edellytyksenä valituksen ohella myös asian uudelleen käsittelyä koskevan pyynnön tutkimiselle.


Tässä asiassa muutoksenhakijat ovat katsoneet, että maksun suorittamisvelvollisuutta on pidettävä kohtuuttomana, koska kysymys on lautakunnan oman virheelliseksi väitetyn menettelyn arvioimisesta.   


Oikeusturvalautakunta katsoo, että valitusmaksun perimistä ylimääräiseen muutoksenhakuun rinnastuvassa uudelleen käsittelyä koskevassa asiassa ei ole pidettävä kohtuuttomana sillä perusteella, että muutoksenhaun kohteena on asian käsittelevän lautakunnan ratkaisu ja menettely. Esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa tarkoitetun kantelu- tai purkuhakemuksen käsittely on maksullista myös silloin, kun hakemuksessa vaaditaan korkeimman oikeuden antaman ratkaisun purkamista tai poistamista.


Mikäli muutoksenhaun kohteena oleva päätös asian uudelleen käsittelyä koskevan pyynnön johdosta poistetaan, valitusmaksu palautetaan hakijalle. Maksu jää siten lopulta rasittamaan vain asiansa oikeusturvalautakunnassa hävinnyttä hakijaa. Tähänkään nähden valitusmaksun suorittamisvelvollisuutta asiassa ei voida pitää kohtuuttomana.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta päätyy katsomaan, että muutoksenhakijoiden on suoritettava asiassa oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:ssä tarkoitettu valitusmaksu, jonka suuruus tässä tapauksessa on 600 euroa.  


Päätöslauselma


Urheilun oikeusturvalautakunta vahvistaa, että Suomalainen Voimisteluseura ry:n, Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry:n ja Suomalainen Voimisteluseura Vantaa ry:n 20.1.2015 vireille tulleen uudelleen käsittelyä koskevan pyynnön käsittelyn edellytyksenä on se, että hakijat suorittavat lautakunnan tilille sen sääntöjen 12 §:ssä tarkoitetun 600 euron valitusmaksun.  


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                           Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Elias Kajander, Mika Palmgren, Timo Pennanen ja Hannu Rautiainen.