4/2000 Koripallo: Yhdistys - päätöksen sääntöjen vastaisuus, Sarjapaikka - Sarjapaikan aleneminen

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA      PÄÄTÖS  21.6.2000   Nro 4/2000 Diaarinro 3/2000

 

  RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Koripalloliitto r.y:n hallituksen päätös 18.4.2000 (liitteenä), jonka mukaan Helsingin NMKY r.y:n miesten kori­ pallojoukkueen sarjataso on alennettu II     divisioonaan ja naisten joukkueen sarjataso I divisioonaan.

 

ASIA     Koripallon sarjapaikkojen alentaminen

 

MUUTOKSENHAKIJA

Helsingin NMKY r.y.

 

KUULTAVA

Suomen Koripalloliitto r.y.

 

VALITUS

 

Helsingin NMKY r.y. on vaatinut, että yllä mainittu päätös kumotaan.

 

Valituksen perusteluissa on katsottu, että Suomen Koripallo­ liitto r.y:n kilpailusäännöt mahdollistivat sarjatason alen­ tamisen ainoastaan sellaisessa tapauksessa, jossa seura oli mennyt konkurssiin tai asetettu selvitystilaan. Koska Hel­ singin NMKY r.y. ei ollut mennyt konkurssiin eikä sitä ollut asetettu selvitystilaan, liiton päätös oli kilpailusääntöjen vastainen.

 

 SELITYS

 

Suomen Koripalloliitto r.y. (liitto) on selityksessään kat­ sonut, että Helsingin NMKY r.y. oli menetellyt kilpailusään­ töjen V luvun 7 §:n 1 momentin vastaisesti siirtäessään sar­ japaikkansa Pro Y Basket r.y:lle. Kilpailusääntöjen kysei­ sessä momentissa sarjapaikan luovuttaminen yksiselitteisesti kiellettiin. Kilpailusääntöjen V luvun 7 §:n 2 momentin

 

mukaan seuran edustusjoukkueiden sarjatasoa oli alennettava, jos seura menee konkurssiin tai asetetaan selvitystilaan.

Liitolle oli ennen päätöksen tekemistä ilmoitettu, että Pro Y Basket r.y. oli ajautumassa selvitystilaan. Liitto on kat­ sonut toimineensa sääntöjensä mukaisesti alentaessaan Hel­ singin NMKY r.y:n edustusjoukkueiden sarjatasoa Pro Y Basket r.y:n selvitystilan johdosta.

 

VASTASELITYS

Helsingin NMKY r.y. on vastaselityksessään kiistänyt luovut­ taneensa joukkueiden sarjapaikkoja liiton sääntöjen vastai­ sesti. Naisten edustusjoukkueella ei ollut ollut mitään te­ kemistä Pro Y Basket r.y:n kanssa ja joka tapauksessa liitto oli miestenkin osalta hyväksynyt yhteistyömenettelyn. Liit­ tohallituksen päätöstä tehtäessä voimassa olleet kilpailu­ säännöt eivät mahdollistaneet Helsingin NMKY r.y:n sarjata­ son alentamista sen yhteistyökumppanin Pro Y Basket r.y:n taloudellisten vaikeuksien vuoksi.

 

SUULLINEN KÄSITTELY

 

Asiassa on toimitettu 21.6.2000 suullinen käsittely. Saapu­ villa ovat olleet Helsingin NMKY r.y. Esko Pennasen ja Kimmo Järvikankaan edustamina sekä liitto Mikko Koirasen edustamana.

 

Suullisessa käsittelyssä Helsingin NMKY r.y. ja liitto ovat pääasiallisesti toistaneet aikaisemmin kirjallisesti lausu­ mansa. Helsingin NMKY r.y. on lisäksi kertonut, että Pro Y Basket r.y. oli Helsingin kåräjäoikeudelle osoitetulla 11.6.2000 päivätyllä hakemuksella pyytänyt asettamistaan selvitystilaa.n

 

PÄÄTÖS

Tosiasiat

 

Asiassa on selvitetty, että Helsingin NMKY r.y. on viimeisen neljän koripallokauden aikana uskonut miesten edustusjoukku­ een toimintaan liittyvät taloudelliset toiminnot ja järjes­ telyt toiselle yhdistykselle. Vuosina 1995-97

 

yhteistyökumppanina on ollut City Basket r.y. ja vuonna 1998-99 Pro Y Basket r.y. Pelaajasopimukset ja muut kilpai­ lutoimintaan liittyvät taloudelliset sitoumukset on tehty mainittujen yhdistysten nimissä. Pelaajien kilpailulisenssit on kuitenkin maksettu Helsingin NMKY r.y:n nimissä ja pelaa­ jien edustusoikeudet ovat olleet Helsingin NMKY r.y:llä.

Joukkue on myös esiintynyt sarjassa Helsingin NMKY r.y:n ni­ mellä. City Basket r.y. ja Pro Y Basket r.y. eivät ole ol­ leet liiton jäseniä.

 

Edellä selostettu järjestely on koskenut ainoastaan miesten edustusjoukkuetta. Naisilla vastaavaa järjestelyä ei ole ollut.

 

Pro Y Basket r.y. on sittemmin joutunut taloudellisiin vai­ keuksiin. Se on Helsingin NMKY r.y:n ilmoituksen mukaan Hel­ singin käräjäoikeudelle osoitetulla 11.6.2000 päivätyllä hakemuksella pyytänyt asettamistaan selvitystilaan.

 

Pro Y Basket r.y. ei ole kyennyt kaikilta osin täyttämään miesten edustusjoukkueen toimintaan liittyviä maksuvelvoit­ teitaan muun muassa joukkueen pelaajia kohtaan. Myöskään Helsingin NMKY r.y. ei ole katsonut voivansa ottaa vastatak­ seen näistä velvoitteista.

 

Liittohallitus on 18.4.2000 tehnyt päätöksen Helsingin NMKY r.y:n miesten edustusjoukkueen sarjapaikan alentamisesta II divisioonaan ja naisten edustusjoukkueen sarjapaikan laske­ misesta I divisioonaan, koska Helsingin NMKY r.y. ei ilmoi­ tuksensa mukaisesti ottanut taloudellista vastuuta sarjaa hoitaneen yhdistyksen taloudellisista velvoitteista.

 

Liitolla ei ole saatavia Pro Y Basket r.y:ltä tai Helsingin NMKY r.y:ltä.

 

Oikeudellinen arviointi

 

Liiton kilpailusääntöjen V luvun 7 §:n 1 momentin mukaan seura ei voi siirtää eikä luovuttaa sarjapaikkaansa toiselle.

 

 

Kilpailusääntöjen V luvun 7 §:n 2 momentin mukaan seuran joutuessa konkurssiin tai selvitystilaan liittohallitus rat­ kaisee seuran tai sen toimintaa jatkavan seuran joukkueiden sarjatasot. Miesten ja naisten edustusjoukkueiden sarjatasoa alennetaa.n

 

Liiton kurinpitosääntöjen 3 §:n mukaan seuraa voidaan ran­ gaista varoituksella, sakolla tai erottamisella liitosta. Seuraa tai sen joukkuetta voidaan myös rangaista sulkemisel­ la liiton kilpailutoiminnasta määräajaksi tai toistaiseksi.

 

Kurinpitosääntöjen 4 §:n mukaan seuran erottamisesta liitos­ ta sekä seuran tai sen joukkueen sulkemisesta kilpailutoi­ minnasta päättää liittohallitus.

 

Asianosaiset eivät ole kiistäneet yllä mainittujen, muutok­ senhaun kohteena olevaa päätöstä tehtäessä voimassa olleiden sääntöjen sitovuutta tai pätevyyttä.

 

Kilpailusääntöjen vastainen sarjapaikan luovuttaminen ei liiton kurinpitosääntöjen tai kilpailusääntöjen mukaan sel­ laisenaan anna liittohallitukselle toimivaltaa alentaa luo­ vuttajan tai luovutuksensaajan edustusjoukkueiden sarjatasoa. Liittohallitus voi päättää sarjatason alentami­ sesta ainoastaan kilpailusääntöjen V luvun 7 §:n 2 momentis­ sa tarkoitetussa tilanteessa, kun seura menee konkurssiin tai asetetaan selvitystilaan.

 

Liitolla on oikeutettu intressi valvoa sitä, että kaikki sarjassa pelaavat joukkueet ovat sekä urheilullisesti että taloudellisesti riittävän toimintakykyisiä kyseiselle sarjatasolle.

 

Joukkueen sarjapaikkaa pidetään myös taloudellisena omai­ suuseränä. Sarjapaikka nähdään eräänlaisena lupana, joka oi­ keuttaa sarjapaikan haltijan pääsemään osalliseksi esimer­ kiksi kyseisen sarjan pääsylippu- ja mainostuloihin.

 

Sarjapaikan haltijan jättäessä hoitamatta taloudelliset vel- voitteensa se vaikuttaa myös liiton ja sarjan muiden joukku­ eiden etuihin.

 

Mikäli kielletyllä sarjapaikan luovuttamiselle pyritään välttämään seuran konkurssista tai selvitystilasta muutoin seuraava sarjatason alentaminen, on liittohallituksella so­ vellettavien säännösten tarkoitus huomioon ottaen tällaises­ sa tapauksessa oltava oikeus alentaa luovuttajan tai luovu­ tuksensaajan edustusjoukkueiden sarjatasoa.

 

Kun Helsingin NMKY r.y. on nimenomaan miesten edustusjoukku­ een sarjapaikkaan liittyvissä taloudellisissa suhteissaan tosiasiallisesti luovuttanut sarjapaikkansa Pro Y Basket r.y:n hoidettavaksi, on liittohallituksella ollut Pro Y Bas­ ket r.y:n selvitystilan johdosta kilpailusääntöjen V luvun 7

§:n 2 momentin nojalla oikeus alentaa miesten joukkueen sar­ jatasoa. Sillä, että Pro Y Basket r.y. ei ole ollut vielä liittohallituksen päätöstä tehtäessä selvitystilassa, ei ole asiassa merkitystä, koska Helsingin NMKY r.y. on kirjeessään 17.4.2000 liittohallitukselle ilmoittanut, että Pro Y Basket r.y:llä oli maksamattomia velvoitteita noin 350.000 markkaa ja että se oli ajautumassa niiden vuoksi selvitystilaan eikä Helsingin NMKY r.y:llä ollut mahdollisuutta ottaa kantaak­ seen näitä vastuita. Mainitun ilmoituksen perusteella liit­ tohallituksella on ollut riittävä tieto siitä, että yhdistys tullaan asettamaan selvitystilaan kuten sittemmin on tapah­ tunut.

 

Helsingin NMKY r.y. ei ole miltään osin luovuttanut naisten edustusjoukkueen sarjapaikkaa Pro Y Basket r.y:n hoidetta­ vaksi. Koska Pro Y Basket r.y:llå ei ole ollut mitään teke­ mistä Helsingin NMKY r.y:n naisten edustusjoukkueen toimin­ nan kanssa, ei ole ollut kohtuullista, että liittohallitus on yksinomaan mainittuun yhdistykseen liittyvillä perusteil­ la kilpailusääntöjen nojalla alentanut Helsingin NMKY r.y:n naisten edustusjoukkueen sarjatasoa.

 

Päätöslauselma

 

Urheilun oikeusturvalautakunta pitää Suomen Koripalloliitto r.y:n liittohallituksen 18.4.2000 tekemää tämän päätöksen liitteenä oleva päätöstä miesten edustusjoukkueen sarjapai­ kan alentamista koskevilta osin oikeana. Sen sijaan naisten sarjapaikan alentamista koskevilta osin päätös katsotaan vääräksi.

 

 


J ax        r

Asian näin päättyessä Helsingin NMKY r.y:n maksamasta vali­ tusmaksusta palautetaan puolet eli 1 500 markkaa.

Lauri Tarasti puheenjohtaja

 

 

 

sihteeri

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Lauri Tarasti, Kari T. Ahonen, Risto Jalanko, Risto Riitesuo ja Veikko Ripatti.

 

!1 r•         .  ...  ,.'"'

 

#                        •   SUOMEN KORIPALLOLIITTO RY

Liittohallitus ·

 

P. Litmanen/kg


PÖYTÅKIRJA 2/00

 

27.04.2000

 

 

 

LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 2/00

 

 

Aika                                     18.04.2000 klo 17.00

Paikka                                  SLU - toimitalo, Kisa-kabinetti, Helsinki

 


49

Helsingin NMKY:n kirje

 

Helsingin NMKY ry lähestyi Suomen korip.rlloliittoa'kirjeellä, missä se antoi selvityksen miesten SM-sarjatoiminnastaan. Selvityksessään Helsingin NMKY ry kertoo luovuttaneensa sarjapaikan Pro Y -  basket ry nimiselle yhdistykselle, joka ei ole Suomen koripalloliiton jäsen. Ko. yhdistys on joutwiut Hh'MKY:n ilmoituksen mukaan taloudellisiin vaikeuksiin, ja Helsingin NMKY ry ei ilmoituksensa mukaisesti aio ottaa vastuuta sarjaa hoitaneen yhdistyksen taloudellisista velvoitteista.

 

Saadun selvityksen perusteella liittohallitus päätti, että koska Helsingin NMKY ry ei ilmoituksensa mukaan ota taloudellista vastuuta edellä mainitusta toiminnasta, lasketaan Helsingin NMKY:n miesten sarjapaikka II-divisioonaan ja naisten sarjapaikka I..<fivisioonaan.

Päätös perustuu kilpailusääntöjen viidenteen pykälään ja sen seitsemänteen momenttiin ja kuuluu: "Jos seura menee konkurssiin tai asetetaan selvitystilaan. liittohallitus ratkaisee seuran tai sen toimintaa jatkavan seuran joukkueiden sarjatasol. Miesten ja naisten edustusjoukkueiden sarjataso alennetaan."

 

50

Kokouksen päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.l0

 

 

 

 

Vakuudeksi

 

 

 

Antero Kekkonen puheenjohtaja

 

l /3P_ekka:itmanen l--

 

v

/   .,              s1hteen