6/2019 Salibandy Pelaajan siirto-oikeus – Säännöt – Tarkoituksenmukaisuusharkinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 6/2019

28.2.2019    Diaarinro 22/2018


ASIA           

Pelaajan siirto-oikeus


MUUTOKSENHAKIJA

A huoltajiensa B:n ja C:n edustamana


KUULTAVA

HIFK Innebandy & Friidrott rf.


ASIAN TAUSTAA

A siirtyi SB Vantaan (Salibandyseura Vantaa ry) B-junioreiden haastajajoukkueesta HIFK Salibandyn (HIFK Innebandy & Friidrott rf.) B-junioreiden kilpajoukkueeseen kaudelle 2018-19. Hän allekirjoitti pelaajasopimuksen HIFK Salibandyn kanssa 1.5.2018 – 30.4.2019 väliselle ajalle.


Marraskuussa 2018 A pyysi HIFK Salibandyltä suostumusta siirtyä takaisin vanhaan seuraansa SB Vantaaseen.


HIFK Salibandy ei suostunut siirtoon.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että pelaajasopimus puretaan ja pelaajasiirto hyväksytään.


A:n peliaika HIFK Salibandyssä oli jäänyt vähäiseksi. Hänen tavoitteensa ja kykynsä pelaajana eivät vastanneet sitä, mitä HIFK Salibandyssä odotettiin. Tämän vuoksi A piti joukkueen valmentajan kanssa 16.11.2018 palaverin, jossa joukkueessa harjoitteleminen ja pelaaminen päätettiin. A suoritti loppukauden maksut HIFK Salibandylle.


HIFK Salibandyn B-juniorit pelaavat eri tasolla ja eri sarjassa kuin SB Vantaan haastajajoukkue. Joukkueet eivät siten pelaa kaudella toisiaan vastaan. HIFK Salibandyllä ei ollut myöskään pulaa pelaajista.


A:n ja HIFK Salibandyn tekemä pelaajasopimus ei sisältänyt mahdollisuutta toiseen seuraan siirtymiseen. Näin ollen sopimus esti A:n harjoittelemisen ja pelaamisen tällä kaudella. Sopimus ja HIFK Salibandyn toiminta johtivat A:n kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.


VALITUKSEEN VASTAAMINEN

HIFK Salibandy on vaatinut, että valitus hylätään.


A oli joukkueen ja seuran linjausten mukaisesti saanut HIFK Salibandyn aluesarjan peleissä yhtä paljon peliaikaa kuin muutkin pelaajat, eikä A ollut missään vaiheessa tuonut esille erilaista käsitystä tavoitteistaan tai kyvyistään. Palaverissa 16.11.2018 A ilmoitti joukkueen valmentajalle halustaan lopettaa pelaaminen kokonaan, eikä tässä yhteydessä ollut puhuttu siirtohalusta tai tyytymättömyydestä valmennukseen tai peliaikaan.


Pelaajasopimuksen tekeminen vuoden mittaiseksi oli salibandyseuroissa noudatetun käytännön mukainen.


Pelaajamaksujen suorittaminen koko kaudelta oli A:n tai hänen vanhempiensa päätös. HIFK Salibandy ei ollut sitä edellyttänyt eikä HIFK Salibandyllä ollut velvollisuutta pelaajasiirtoa hyväksyä. Salibandyn sarjajärjestelmä mahdollisti myös sen, että HIFK Salibandyn B-juniorit ja SB Vantaan haastajajoukkue kohtaisivat myöhemmin kaudella.


HIFK Salibandyn ja A:n tekemä pelaajasopimus ei estänyt A:ta harjoittelemasta tai pelaamasta lajia tällä kaudella. A:lla oli mahdollisuus pelata HIFK Salibandyssä eikä seura estä hänen harjoitteluaan esimerkiksi SB Vantaan joukkueessa. Koska HIFK Salibandyn B-juniorijoukkueen pelaajia pelaa myös A-junioreissa ja miesten joukkueessa, oli kilpailukykyisen ja kooltaan riittävän joukkueen saaminen otteluihin ajoittain vaikeaa.

 

VASTASELITYS

A:lle on varattu tilaisuus antaa HIFK Salibandyn vastineen johdosta vastaselityksensä. Vastaselitystä ei ole annettu.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Ratkaisun perustelut


Asian tausta ja kysymyksenasettelu


A on HIFK Salibandylle 19.11.2018 lähettämällään sähköpostiviestillä ilmoittanut maksaneensa loppukauden pelaajamaksut ja tiedustellut mahdollisuutta pelata jossain muussa seurassa. HIFK Salibandy on ilmoittanut, ettei seurasiirtoa kesken sopimuskauden myönnetä. Tämän jälkeen A on vielä 22.11.2018 pyytänyt suostumusta siirtoon SB Vantaan white 02-joukkueeseen. HIFK Salibandy ei ole vastannut pyyntöön.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko HIFK Salibandyn tekemä seuran ja A:n pelaajasopimukseen perustunut päätös kieltäytyä A:n siirtymisestä toiseen joukkueeseen ollut A:n kannalta kohtuuton. Kysymys on tältä osin myös Salibandyliiton pelaajasiirtoja koskevien sääntömääräysten tulkinnasta.

 

Pelaajasopimus ja sääntömääräykset


HIFK Salibandyn ja A:n 10.5.2018 tekemän ja 1.5.2018 – 30.4.2019 välisen ajan voimassa olevan pelaajasopimuksen mukaan pelaaja ei saa vaihtaa eikä siirtyä toiseen seuraan sopimuksen ollessa voimassa. Pelaajan velvoitteita koskevan kohdan 3 mukaan pelaaja ei saa käydä muiden joukkueiden harjoituksissa, peleissä tai muissa näihin verrattavissa tilaisuuksissa, ellei hänellä ole siihen lupaa. Pelaajan etuja koskevan kohdan 4 mukaan sopimus on voimassa, mikäli pelaaja on terve ja pelikykyinen.


Salibandyliiton kilpailumääräysten 51 §:n 3 momentin mukaan pelaajalla on oikeus vaihtaa seuraa ja siirtyä edustamaan uutta seuraa ja joukkuetta, mikäli kysymyksessä on vapaa siirto tai se seura, jossa pelaajan edustusoikeus on, antaa siihen kirjallisen suostumuksen. Pykälän 4 momentin mukaan erityisen painavasta syystä liitto voi hyväksyä juniori-ikäisen pelaajan siirron myös ilman vanhan seuran suostumusta, mikäli pelaaja ja uusi seura tekevät asiasta kirjallisen perustellun hakemuksen liittoon.


Kilpailusääntöjen 52 §:n mukaan pelikautta koskeva siirtoaika alkaa 1.6. ja päättyy 15.1. Vapaa siirto (Ilman vanhan seuran suostumusta tehtävä pelaajasiirtohakemus) tulee tehdä 30.6. mennessä. F-junioripelaajien osalta siirtoajoissa ei ole pelikaudella takarajaa. D-E juniori-ikäisen pelaajan siirto voidaan hyväksyä kyseisiin sarjoihin/ikäluokkiin siirtoajan päättymisen jälkeen, mikäli siirto johtuu paikkakunnalta toiselle muuttamisesta. Vanhemmissa ikäluokissa/sarjoissa siirtoajan päättymisen jälkeen mitään samaa kautta koskevia pelaajasiirtoja ei voida enää tehdä.


Pelaajan siirto-oikeuden arviointi


Suostumuksen antaminen seurasiirtoon on Salibandyliiton kilpailusäännöissä jätetty pääosin vanhan seuran tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan eikä HIFK Salibandyllä ole asianosaisten tekemän pelaajasopimuksen mukaan ollut siihen myöskään velvollisuutta. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, ettei oikeusturvalautakunnan toimivaltaan tällaisessa tapauksessa lähtökohtaisesti kuulu sen tutkiminen, onko seuran päätös tarkoituksenmukainen. Kun kysymys on yksittäistä urheilijaa koskevasta ratkaisusta, tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävää päätöstä voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta (ks. esim. UOL 13/2009 ja UOL 4/2012).


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kategorinen sääntöihin tai sopimusehtoihin perustuva siirrosta kieltäytyminen voi olla yksittäistapauksessa etenkin juonioripelaajan kannalta kohtuutonta. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun kysymys on nuoresta urheilijasta, jonka perhe on muuttanut etäällä sijaitsevalle toiselle paikkakunnalle. Tällaisessa tilanteessa sovellettavaksi tulevia siirto-oikeutta koskevia sääntöjä ja määräyksiä on tulkittava urheilijamyönteisesti ja siten, että kohtuuttomalta tilanteelta voidaan välttyä. Mikäli tätä tavoitetta ei voida saavuttaa sääntöjä tulkitsemalla, kohtuuttomaan tilanteeseen johtava sääntömääräys on jätettävä yksittäistapauksessa soveltamatta.


Kuten edellä on todettu, Salibandyliitto voi erityisen painavasta syystä hyväksyä juniori-ikäisen pelaajan siirron myös ilman vanhan seuran suostumusta, mikäli pelaaja ja uusi seura tekevät asiasta kirjallisen perustellun hakemuksen liittoon. Oikeusturvalautakunnan tiedossa ei ole, että tällaista hakemusta olisi tehty. Näin ollen ja koska A ei ole edes väittänyt, että siirron hyväksymiseen olisi ollut kilpailumääräyksissä tarkoitettu erityisen painava syy, ei lautakunta voi antaa lausuntoa tältä osin.


Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään kuitenkin vakiintuneesti katsonut, että vapaata siirto-oikeutta voidaan joukkueurheilussa hyväksyttävistä toiminnan järjestämiseen liittyvistä syistä pelikauden aikana rajoittaa (ks. esim. UOL 7/2017). Tämän vuoksi HIFK Salibandyn päätöstä ei yksistään sillä perusteella, ettei se ole siirtoon suostunut, voi pitää A:n kannalta kohtuuttomana.


A on perustellut vaatimustaan siirtoon suostumisesta vähäisellä peliajalla ja sillä, etteivät hänen tavoitteensa ja kykynsä pelaajana vastanneet sitä, mitä HIFK Salibandyn B-junioreissa oli edellytetty. A:n mukaan siirrosta kieltäytyminen myös esti hänen pelaamisensa ja harjoittelemisensa kuluvalla kaudella. HIFK Salibandy on kiistänyt vähäisemmän peliajan ja kertonut, ettei A ollut missään vaiheessa tuonut esille erilaista näkemystään kyvyistään ja tavoitteistaan. HIFK Salibandyn mukaan A:lla myös oli mahdollisuus jatkaa pelaamista seuran joukkueessa, eikä seura kertomansa mukaan estä A:n harjoittelua toisen seuran joukkueessa. Näin ollen ja ottaen lisäksi huomioon, ettei A ole antanut HIFK Salibandyn vastineen johdosta enää vastaselitystä, ja erityisesti, ettei A ole edes väittänyt, että häntä olisi kohdeltu päätöstä tehtäessä toisella tavalla kuin vastaavassa tilanteessa olleita seuran muita pelaajia, lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että HIFK Salibandyn päätös olla suostumatta siirtoon olisi ollut tälläkään perusteella A:n kannalta kohtuuton.


Johtopäätökset


HIFK Salibandyn päätös olla suostumatta siirtoon on perustunut sen ja A:n tekemään pelaajasopimukseen, eikä päätös ole ollut Salibandyliiton kilpailumääräysten vastainen. Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään vakiintuneesti katsonut, että vapaata siirto-oikeutta voidaan joukkueurheilussa hyväksyttävistä toiminnan järjestämiseen liittyvistä syistä pelikauden aikana rajoittaa. Näin ollen ja koska asiassa ei ole myöskään näytetty, että HIFK Salibandy olisi tarkoituksenmukaisuusharkintaa koskevassa päätöksenteossaan poikennut siitä, mitä vastaavissa tilanteissa on päätetty, tai että se olisi päätöstä tehdessään syrjinyt tai loukannut A:n perusoikeuksia, ei päätöstä voi myöskään pitää A:n kannalta kohtuuttomana. Tämän vuoksi A:n valitus on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hilkka Salmenkylä ja Pekka Lindroos