7/2000 Purjehdus: Arvokisajoukkue - Valinta joukkueeseen

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA       PÄÄTÖS  23.8.2000


Nro 7/2000 Diaarinro 5/2000

 

 

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Suomen Olympiayhdistys r.y:n hallituksen {Suomen Olympiako­ mitean) päätös 15.6.2000, jonka mukaan Olli Postin ja Markus Hongiston venekuntaa ei valittu Suomen edustajiksi Sydneyn olympialaisiin purjehduksen 470-luokassa.

 

ASIA     
Valinta olympiajoukkueeseen 

 

MUUTOKSENHAKIJAT
Olli Posti Markus Hongisto

 

                KUULTAVA

                  Suomen Olympiayhdistys r.y.

                  VÄLIINTULIJAT

                Petri Leskinen ja Kristian Heinilä, jotka Suomen Olympiako­ mitea on nimennyt Suomen                       edustajiksi Sydneyn olympialaisiin purjehduksen 470-luokkaan, ovat ilmoittautuneet asiassa asi­ anosaisiksi ja katsoneet, että heitä on asiassa kuultava, mikäli valitusta ei jätetä tutkimatta tai heti hylätä.

 LAUSUMAT

 

Suomen Purjehtijaliitto r.y:lle on varattu mahdollisuus an­ taa lausumansa asiassa, mutta se ei ole käyttänyt tätä oike­ utta.

 

VALITUS

 

Posti ja Hongisto ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Suomen Olympiakomitea velvoitetaan purkamaan yllä mai­ nittu päätös ja nimeämään Posti ja Hongisto Sydneyn olympia­ laisiin Suomen edustajiksi purjehduksen 470-luokkaan.

 

Lisäksi Posti ja Hongisto ovat vaatineet, että Suomen Olym­ piayhdistys r.y. velvoitetaan korvaamaan heidän oikeuden­ käyntikulunsa asiassa 15 000 markalla.

 

Posti ja Hongisto ovat valituksessaan katsoneet, että Olym­ piakomitea oli "kolmikantasopimuksella" sitoutunut Suomen Purjehtijaliitto r.y:n karsintasääntöihin ja että mainittu­ jen karsintasääntöjen mukaan olympialaisiin olisi tullut va­ lita Posti ja Hongisto. Olympiakomitean ratkaisuun valita olympialaisiin Leskinen ja Heinilä oli vaikuttanut se epä­ asiallinen peruste, että Olympiakomitea oli tukenut mainit­ tua venekuntaa huomattavilla rahasummilla eikä tämän panos­ tuksen haluttu menevän hukkaan.

 

VASTAUS

 

Suomen Olympiayhdistys r.y. on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään urheilun oikeusturvalautakunnan toimival­ taan kuulumattomana tutkimatta tai joka tapauksessa hylätään perusteettomana. Yhdistys on lisäksi vaatinut, että Posti ja Hongisto velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan yhdis­ tyksen oikeudenkäyntikulut asiassa korkoineen.

 

Yhdistys on vastauksessaan katsonut, ettei urheilun oikeus­ turvalautakunnan perustamisasiakirjassa ja säännöissä ollut annettu oikeusturvalautakunnalle toimivaltaa olympiajoukku­ een valintaa koskevissa asioissa. Yhdistys on lisäksi toden­ nut, että Olympiakomitea määrittelee itse olympiajoukkuee­ seen valinnan kriteerit kullekin olympiadille. Edes valinta­ kriteerien täyttäminen ei automaattisesti oikeuta paikkaan olympiajoukkueessa vaan Olympiakomitea voi käyttää sille omien sääntöjensä ja Kansainvälisen Olympiakomitean sääntö­ jen perusteella kuuluvaa harkintavaltaa. Olympiakomitea ei ole hyväksynyt Suomen Purjehtijaliitto r.y:n karsintasääntö­ jä itseään sitoviksi. Kysymyksessä oleva päätös ei ole syn­ tynyt epäasiallisin perustein.

 

 

VASTASELITYS

Posti ja Hongisto ovat antaneet heiltä yhdistyksen vastauk­ sen johdosta pyydetyn vastaselityksen.

 

 

PÄÄTÖS

 

Suomen Olympiayhdistys r.y. on urheilujärjestönä allekir­ joittanut urheilun oikeusturvalautakunnan perustamisesta tehdyn sopimuksen ja hyväksynyt lautakunnan säännöt.

 

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n mukaan toimia järjestöistä riippumattomana valituselimenä. Valituk­ sen kohteena voivat olla muun muassa järjestöjen tai niiden organisaatioon kuuluvien yhteisöjen päätökset, joissa on ky­ symys päätösten sääntöjenvastaisuudesta.

 

Suomen Olympiayhdistys r.y:n hallituksen eli Suomen Olympia­ komitean päätökset ovat oikeusturvalautakunnan sääntöjen 1

§:ssä tarkoitettuja päätöksiä, jotka säännöissä tarkoitetuin edellytyksin voivat olla oikeusturvalautakunnalle tehdyn va­ lituksen kohteina. Tällaista päätöstä koskevan urheilijan valituksen tutkimisessa ei ole kysymys siitä, että Olympia­ komitea olisi luovuttanut sille olympiajoukkueen nimittämi­ sessä kuuluvan toimivallan oikeusturvalautakunnalle.

 

Postin ja Hongiston valituksessa on vaadittu Olympiakomitean päätöksen kumoamista, koska päätöstä on pidetty Suomen Olym­ piayhdistys r.y:n sääntöjen vastaisena.

 

Posti ja Hongisto ovat vedonneet Suomen Olympiayhdistys r.y:n sääntöjen 3 kohtaan, jossa todetaan yhdistyksen tar­ koituksena olevan muun muassa olympia-aatteen ja olympismin perusperiaatteiden edistämisen, olympialaisen peruskirjan noudattamisen varmistamisen sekä kaikenlaisen urheilussa esiintyvän syrjinnän ja väkivallan vastustamisen. Posti ja Hongisto ovat katsoneet, että tästä sääntökohdasta oli joh­ dettavissa se, että olympiakomitean oli edistettävä omissa päätöksissään reilun pelin ja urheiluhengen sekä sitovien sopimusten kunnioittamista. Näin ei valittajien mielestä ol­ lut tässä tapauksessa tapahtunut.

 

Koska valituksessa on väitetty, että Olympiakomitean päätös oli Suomen Olympiayhdistys r.y:n sääntöjen vastainen,

 

lautakunta tutkii valituksen tämän väitteen osalta. Lauta- kunta voi kuitenkin tutkia ainoastaan sen, onko Olympiakomi­ tea noudattanut sitä sitovia sääntöjä ja toiminut yhdistyk­ sen hallitukselle yhdistysoikeuden mukaan kuuluvan harkinta­ vallan puitteissa.

 

Olympiakomitean päätöksen väitetyn sääntöjenvastaisuuden osalta lautakunta toteaa, että Suomen Olympiayhdistys r.y:n sääntöjen edellä selostettu 3 kohta sisältää ainoastaan yh­ distyksen toiminnan tarkoituksen yleisluonteisen ja ohjel­ mallisen määritelmän. Kyseisessä sääntöjen kohdassa ei ole konkreettisen olympiavalinnan tekemiseen liittyvää sisältöä. Näin ollen olympiakomitean ei voida kysymyksessä olevaa va­ lintapäätöstä tehdessään katsoa menetelleen sanotun sääntö­ jen kohdan tai muutoinkaan yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.

 

Lautakunta ei voi arvioida Olympiakomitean suorittaman pur­ jehtijavalinnan tarkoituksenmukaisuutta. Urheilullisten kri­

.              teerien arvioiminen ja olympiapaikasta kilpailevien purjeh­

'

tijoiden saavuttamien tulosten punnitseminen ei kuulu lauta­

4•                                                                                                                                       kunnan toimivaltaan.

 

Kansainvälinen Olympiakomitea on luovuttanut Suomen Olympia­ yhdistys r.y:lle oikeuden valita jäsenliittojen esityksestä Suomen edustajat olympiakisoihin. Suomen Olympiayhdistys r.y:n sääntöjen mukaan olympiajoukkueen valinta kuuluu sen hallituksen eli Olympiakomitean toimivaltaan. Säännöissä ei aseteta kriteereitä sille, miten valinta on kussakin yksit­ täistapauksessa suoritettava. Olympiakomitealle kuuluu olym­ piajoukkueen valinnassa harkintavalta. Olympiakomitea mää­ rittelee itse olympiajoukkueeseen valinnan kriteerit kulle­ kin olympiadille. Edes valintakriteerien täyttäminen ei kui­ tenkaan luo urheilijalle subjektiivista oikeutta paikkaan olympiajoukkueessa. Olympiakomitea ei voi käyttää olympia­ joukkueen valinnassa syrjiviä perusteita tai muutoin käyttää harkintavaltaansa väärin.

 

 

Tässä tapauksessa mikään ei viittaa siihen, että Posti ja Hongisto olisi syrjäytetty olympiajoukkueesta asiattomin pe­ rustein tai että heitä muutoin olisi olympiajoukkueen valin­ nassa epäasiallisesti syrjitty.

 

Olympiapaikasta kilpailleiden purjehtijoiden kilpailumenes­ tyksestä esitetyn selvityksen perusteella kysymys on ollut kahden keskenään kilpailleen venekunnan menestymisen mahdol­ lisuuksien arvioinnista eikä siitä, että selvästi parempi venekunta olisi Suomen Olympiayhdistys r.y:n sääntöjen vas­ taisesti tai muutoin oikeudettomasti syrjäytetty olympia­ joukkueesta. Olympiakomitea on purjehtijoiden valintaa suo­ rittaessaan käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa.

 

Näin ollen valitus ei anna aihetta toimenpiteisiin.

 

Asian näin päättyessä suoritettua valitusmaksua ei palauteta.

 

..                 Oikeusturvalautakunta katsoo, että Postilla ja Hongistolla on ollut perusteltu aihe valituksen tekemiseen asian epäsel­ vyyden johdosta ja siihen nähden, että Suomen Olympiakomitea on suorittanut kysymyksessä olevan olympiavalinnan vastoin lajiliiton esitystä. Sen vuoksi Postia ja Hongistoa ei vel­

voiteta korvaamaan Suomen Olympiayhdistys r.y:n oikeuden­ käyntikuluja.

Erkck_i_-J1h:a:ni -Tai-pale

puheenjo taja

 

 

Jarmo Hirvonen sihteeri

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Erkki-Juhani Taipale, Lau­ ri Tarasti, Erkki Aurejärvi, Juhani Salmenkylä ja Susanna Rahkonen.