43/2023 Jääkiekko - Joukkuevalinta

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 43/2023
7.11.2023                                 
Diaarinro 25/2023


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Kuusamon Pallo-Karhut ry:n päätös 27.4.2022

 

ASIA
Jääkiekko
Joukkuevalinta

 

MUUTOKSENHAKIJA
A edustajanaan huoltaja B


KUULTAVA
Kuusamon Pallo-Karhut ry

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A (s. 1/2013) on valituksessaan vaatinut, että Kuusamon Pallo-Karhut ry:n 27.4.2022 tekemä päätös kumotaan ja että hän pääsee kaudella 2023 – 2024 sisarensa C:n (s. 3/2011) kanssa samaan joukkueeseen eli U13-ikäryhmän joukkueeseen. Perusteinaan hän on esittänyt, että molemmat sisarukset olivat aloittaneet jääkiekon viisi vuotta sitten ja olivat pelanneet samassa joukkueessa U8-ikäisissä sekä yhteisharjoituksissa C:n ollessa U9-joukkueessa. Tämän jälkeen harjoitukset olivat eri päivinä, minkä vuoksi molempien lasten koulunkäynti kärsi. Keväällä 2021 A:n äiti oli tiedustellut, voisiko A siirtyä vuotta vanhempien joukkueeseen. Seura oli vastannut kieltävästi perustelematta kantaansa. Elokuussa 2021 A aloitti oman ikäluokkansa joukkueessa. Syyskuussa 2021 äiti pyysi uudelleen siirtoa. Seuran taitovalmentaja ehdotti kompromissina, että A harjoittelee viikolla vuonna 2012 syntyneiden ikäryhmässä ja lauantaisin omassa ikäryhmässään sekä pelaa turnaukset oman ikäluokkansa joukkueessa. Maaliskuussa 2022 vuonna 2013 syntyneiden valmentaja ilmoitti, ettei A saa enää harjoitella vanhempien ikäryhmän joukkueessa. Kevään aikana joukkueasiasta keskusteltiin, ja 21.4.2022 A ja hänen äitinsä tapasivat palaverissa valmennusvastaavan ja seuran puheenjohtajan. Tuolloin esitettiin pyyntö siitä, että lapset pääsisivät samaan joukkueeseen, ja käytiin läpi kauden aikana tapahtunutta A:han kohdistunutta kiusaamista vuonna 2012 syntyneiden joukkueessa. Seura antoi 27.4.2022 päätöksen, jonka mukaan A:n tulee pelata oman ikäryhmänsä joukkueessa.

Päätöksen saatuaan äiti oli ollut yhteydessä muun muassa Jääkiekkoliittoon, Olympiakomiteaan ja SUEK:iin. Elokuussa 2022 hän oli uudestaan yhteydessä seuran puheenjohtajaan ja pyysi, että sisarukset pääsevät samaan U12-joukkueeseen (nyk. U13). Marraskuussa 2022 B:n ja seuran välillä järjestettiin seuran aloitteesta palaveri. Tammikuussa 2023 B pyysi apua sovittelijan toimistosta.

Perusteina samassa joukkueessa (kaudella 2022 – 2023 U12, kaudella 2023 – 2024 U13) pelaamiseen on esitetty muun muassa 25 kilometrin välimatka, yksinhuoltajuus, yhteiskuljetusmahdollisuuden puuttuminen, pitkä hallillaoloaika, varhainen koulukyyti aamuisin sekä äidin terveydentilan haasteet talkootyön kannalta.

Valittaja on vedonnut myös siihen, että seurassa on muitakin perheitä, joiden eri-ikäisten lasten on sallittu pelata samassa joukkueessa.

 

TÄYDENNYSPYYNTÖ

Oikeusturvalautakunta on kiinnittänyt valittajan huomion lautakunnan sääntöjen 10 §:n 1 momentin mukaiseen määräaikaan sekä pyytänyt valittajaa täydentämään valitusta ja ilmoittamaan, millä perusteella valitus on tehty määräajassa.

 

TÄYDENNYS  

Valittaja on antanut pyydetyn täydennyksen ja todennut muun ohella, että asiaa oli käsitelty seuran kanssa syksyn 2022 aikana useaan otteeseen, mutta seura ei ollut suostunut muuttamaan kantaansa.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Kuusamon Pallo-Karhut ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. Perusteinaan seura on todennut pääperiaatteenaan olevan, että pienimmät juniorijääkiekkoilijat pelaavat oman ikäryhmänsä joukkueessa. Seurakäsikirjan mukaan seura järjestää 5 – 10-vuotiaille junioreille omat harjoitusryhmät. Seuran 27.4.2022 tekemä päätös oli Seurakäsikirjan toimintaohjeiden mukainen. Ennen päätöksen tekemistä oli kuultu pelaajaa, hänen vanhempaansa, kyseisten joukkueiden valmentajia ja valmennusvastaavia. A:n äiti oli perustellut asiaa seuralle aluksi perheen sosiaalisilla syillä. Seura olikin pyrkinyt etsimään ratkaisua seuraavista vaihtoehdoista: 1) A jatkaisi omassa ikäryhmässään (U10), 2) A pelaisi vuotta vanhempien ikäryhmässä (U11), 3) An sisar C siirtyisi U12-joukkueesta U11-joukkueeseen, ja sisarukset pelaisivat samassa joukkueessa. Seura esitti perheelle vaihtoehtoja, joissa olisi perheen toivoma sama harjoitusaika tai peräkkäiset harjoitusvuorot.

B oli valituksessaan viitannut muihin perheisiin. Seura oli noudattanut perheiden kohdalla samoja sääntöjä ja periaatteita, joista oli keskusteltu A:n perheen kanssa. Oli hyvä huomioida, että tyttöpelaajien tuli voida pelata oman taitotasonsa mukaisissa joukkueissa ilman ikärajoitteita ja vasta-alkajille oli mahdollistettu tutustuminen lajiin myös muissa kuin suoraan oman ikäryhmän joukkueessa. A:ta oli kuultu asiassa, ja B:n kanssa oli käyty lukuisia keskusteluja sekä ennen huhtikuussa 2022 tehtyä päätöstä että sen jälkeen.

Perhe oli vaatinut A:lle pääsyä joukkueeseen, jonka pelaajat olivat käytännössä kaksi tai kolme vuotta A:ta vanhempia. Joukkuetoiminnan turvallisuus on seuran vastuulla. Seura ei voinut turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen osoittaa A:lle perheen vaatimalla tavalla paikkaa useita vuosia vanhempien joukkueessa lajin fyysisen luonteen vuoksi. Oli pelkästään A:n etu, että seuralla oli tarjota hänen oman ikäryhmänsä mukainen joukkue. Kuten valittaja itse on todennut, perhe oli kuljettanut A:ta sisaren harjoitusvuoroilla eikä ollut kyennyt sitoutumaan sovittuihin sääntöihin. B:n kertomus oli muuttunut asian käsittelyn kuluessa. Seuralle nyt toimitetussa valituksessa oli uutena asiana tuotu esiin väitteet siitä, että joukkueen omat toimihenkilöt ja muut lapset olisivat kiusanneet A:ta ja että A pelkäisi yhtä johtoryhmän jäsentä. B oli levittänyt seurasta valheellisia tietoja.

A oli edelleen tervetullut pelaamaan seurassa oman ikäryhmänsä joukkueessa.


VASTASELITYS

Valittaja on antanut vastaselityksen ja todennut muun ohella seuraavan. Seura on vastauksessaan ilmoittanut yhtenä annettuna vaihtoehtona olleen, että A saa pelata vuotta vanhempien joukkueessa. Tämä vaihtoehto oli kuitenkin suljettu pois 27.4.2022 annetussa päätöksessä. Yhteen vaihtoehdoista sisältyneet peräkkäiset harjoitusvuorot olisivat venyttäneet hallillaoloaikaa yli kolmeen tuntiin. Seuran verkkosivuilla mainittiin, että siirtoja tehtäessä otetaan huomioon muun muassa kulkuyhteydet sekä eri-ikäiset sisarukset. Seurassa oli aiemmin ollut ja oli tälläkin hetkellä sisaruksia samassa joukkueessa. Mitä tuli seuran esiin tuomiin turvallisuusnäkökohtiin, ikäryhmästä riippumatta pelaajat olivat erikokoisia, ja A oli aiemminkin kaudella 2021 – 2022 pelannut 2010 syntyneiden kanssa. Seura on esittänyt, ettei A ollut noudattanut sovittua harjoitusohjelmaa. Tästä oli suullisesti sovittu erikseen valmennusvastaavan kanssa. Poissaolot olivat johtuneet terveydellisistä syistä. A:ta oli rangaistu poissaoloista siten, että häntä oli kielletty enää saapumasta sisarensa kanssa yhtäaikaisiin harjoituksiin, minkä johdosta A:n motivaatio oli lopahtanut. Kunnollisia keskusteluja kiusaamisesta ei ollut käyty.

 

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Valituksen tutkimisen edellytykset

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 10 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta.  

Kuusamon Pallo-Karhujen 27.4.2022 tekemään päätökseen kohdistettu valitus on tullut vireille oikeusturvalautakunnassa 16.5.2023. Valitus on siten tehty myöhemmin kuin vuoden kuluttua kohderatkaisun tekemisestä. Sen vuoksi se on jätettävä myöhään saapuneena tutkimatta.  

Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta.

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.

 

Kristiina Rintala 
puheenjohtaja                                                  

Paula Klami-Wetterstein
sihteeri

Asian ratkaissut jäsen: Kristiina Rintala