11/ 2015 Painonnosto Doping - Antidopingsäännöstö - Elinikäinen toimintakielto - Toimintakiellosta vapauttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 11/2015

21.4.2015                   Diaarinro 7/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Painonnostoliitto ry:n johtokunnan päätös 10. – 11.1.2015 ja siihen liittyvä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n Valvontalautakunnan päätös 15.12.2014 koskien BP:n hakemusta elinikäisen toimintakiellon purkamiseksi


ASIA

Elinikäisestä toimintakiellosta vapauttaminen


MUUTOKSENHAKIJA

BP


KUULTAVAT

Suomen Painonnostoliitto ry

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry


PAINONNOSTOLIITON PÄÄTÖS

Suomen Painonnostoliitto ry:n johtokunta (Painonnostoliitto) on päätöksessään 10. – 11.1.2015 viitaten Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n Valvontalautakunnan (Valvontalautakunta) 15.12.2014 antamaan päätökseen jättänyt tutkimatta BP:n pyynnön elinikäisestä toimintakiellosta vapauttamisesta.


Valvontalautakunnan päätöksessä 15.12.2014 on todettu, että BP:lle määrätty elinikäinen toimintakielto perustuu 24.4.2004 ja 18.3.2007 annettuihin positiivisiin dopingtestituloksiin ja jälkimmäisen dopingtestin aikana voimassa olleeseen Suomen Antidopingsäännöstön 29 §:n 1 momenttiin. BP oli ollut ensimmäisen positiivisen dopingtestituloksen jälkeen kaksi vuotta toimintakiellossa. BP oli antanut tämän jälkeen vuonna 2007 toisen positiivisen dopingtestituloksen. Tämän toisen rikkomuksen perusteella BP:lle on tullut määrätä elinikäinen toimintakielto.


Valvontalautakunta on todennut, että BP:tä koskeva vuoden 2007 päätös elinikäisestä toimintakiellosta on voimassa eikä lopullisesti ratkaistua asiaa voida käsitellä uudestaan. Suomen Antidopingsäännöstö ei myöskään mahdollista toimintakieltojen kumoamista tai lieventämistä. Näin ollen Valvontalautakunta on todennut, että BP:n dopingrikkomuksista ei voida antaa uutta lausuntoa.


VALITUS PERUSTEINEEN

BP on vaatinut ensisijaisesti, että elinikäisestä toimintakiellosta vapauttamista koskevan asian käsittely palautetaan Painonnostoliittoon uudelleen käsiteltäväksi. Toissijaisesti BP on vaatinut, että oikeusturvalautakunta ottaa asian välittömästi ratkaistavakseen ja vapauttaa BP:n elinikäisestä toimintakiellosta ja määrää toimintakiellon päättymään 18.3.2015.


BP on määrätty Painonnostoliiton johtokunnan päätöksellä 6.11.2007 elinikäiseen toimintakieltoon 18.3.2007 alkaen koskien Painonnostoliiton alaista toimintaa. BP on hakenut Painonnostoliitolta 26.10.2012 vapauttamista osittain elinikäisestä toimintakiellosta. BP:n hakemus jätettiin tuolloin tutkimatta sekä Valvontalautakunnassa että Painonnostoliitossa. BP on nyt toistamiseen hakenut vapauttamista elinikäisestä toimintakiellosta 18.3.2015 alkaen. Painonnostoliitto oli eräässä toisessa tapauksessa määrännyt toisesta dopingrikkomuksesta kahdeksan vuoden toimintakiellon.


Elinikäinen toimintakielto on kohtuuton ja perustuslain vastainen. Toimintakiellon tulisi olla määräaikainen vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi elinkeinotoiminnassa määrättävä liiketoimintakielto on.


VÄLITOIMENPIDE

Oikeusturvalautakunta on varannut Painonnostoliitolle ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:lle tilaisuuden vastineen antamiseen. Vastineen lisäksi oikeusturvalautakunta on pyytänyt lausumia seuraavista kysymyksistä:


·       Suomen Painonnostoliitto ry:tä on pyydetty esittämään selvitystä siitä, onko elinikäiseen toimintakieltoon määrättyjä urheilijoita tai toimihenkilöitä vapautettu elinikäisestä toimintakiellosta ja millä perusteilla tällainen vapauttaminen on tapahtunut; ja


·       Suomen Painonnostoliitto ry:tä ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:tä on pyydetty lausumaan siitä, mikä merkitys 1.1.2015 voimaantulleella Suomen Antidopingsäännöstöllä 2015 on BP:n asiassa. Erityisesti huomiota on kiinnitetty uuden Antidopingsäännöstön kohtiin 10.7 (Toistuvat dopingrikkomukset) ja 20.7.4. (Uudelleen käsittely).


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Painonnostoliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Painonnostoliiton päätös jättää BP:n hakemus tutkimatta perustuu Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n Valvontalautakunnan antamaan lausuntoon.


Painonnostoliitto on todennut myös, että se ei ollut aikaisemmin vapauttanut elinikäiseen toimintakieltoon määrättyjä urheilijoita tai toimihenkilöitä.


Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry on vastauksessaan todennut, että BP:n anomus tulee palauttaa Suomen Painonnostoliitto ry:n johtokunnalle uudelleen käsiteltäväksi.


BP oli määrätty 24.4.2004 ensimmäisestä dopingrikkomuksesta kahden vuoden toimintakieltoon. BP on vuonna 2007 määrätty toisesta dopingrikkomuksesta tuolloin voimassa olleen Antidopingsäännöstön perusteella elinikäiseen toimintakieltoon.


Uusi Antidopingsäännöstö on tullut voimaan 1.1.2015. Uuden säännöstön kohdan 20.7.4 mukaan tapauksissa, joissa lopullinen päätös dopingrikkomuksesta on annettu ennen 1.1.2015, mutta urheilija tai muu henkilö on tällöin edelleen urheilun toimintakiellossa, urheilija tai muu henkilö voi pyytää dopingrikkomuksen tulosten käsittelyvastuussa ollutta antidopingorganisaatiota harkitsemaan urheilun toimintakiellon lyhentämistä uuden antidopingsäännöstön mukaisesti. Tämä sääntökohta merkitsee, että jos dopingrikkomus johtaisi uuden säännöstön mukaan alun perin määrättyä lyhempään toimintakieltoon, toimintakieltoa voidaan lyhentää.


Asiassa on siten arvioitava, kuinka pitkä toimintakielto BP:lle olisi vuonna 2007 todetun dopingrikkomuksen perusteella määrätty uuden antidopingsäännöstön nojalla. Uuden säännöstön 10.7.1 c-kohdan mukaan BP:lle olisi nykyisten määräysten mukaan määrätty toisesta dopingrikkomuksesta kahdeksan vuoden pituinen toimintakielto. Uuden antidopingsäännöstön perusteella asia on palautettava Painonnostoliittoon uudelleen käsiteltäväksi.

 

VASTASELITYS

BP on vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä ilmoittanut olevansa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n kanssa samaa mieltä siitä, että asia tulee palauttaa Painonnostoliittoon uudelleen käsiteltäväksi uuden antidopingsäännöstön perusteella. BP on samaa mieltä myös siitä, että hänen toisesta dopingrikkomuksesta tulisi uuden antidopingsäännöstön 2015 perusteella määrätä kahdeksan vuoden toimintakielto. BP on ollut toisen dopingrikkomuksensa johdosta ensin väliaikaisessa toimintakiellossa 16.5.2007 – 6.11.2007 ja sitten 6.11.2007 alkaen elinikäisessä toimintakiellossa. Kahdeksan vuoden ajanjakso tulee siten laskea alkavaksi 16.5.2007 alkaen.


Painonnostoliiton vastineen johdosta BP on todennut, että Painonnostoliitto oli 6.4.1997 pidetyssä liittokokouksessa kumonnut 1.1.1991 säännöstön perusteella elinikäiseen toimintakieltoon määrättyjen henkilöiden toimintakiellot, jos toimintakielto oli kestänyt 6.4.1997 mennessä vähintään kaksi vuotta.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisun perustelut


I Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

 

Painonnostoliitto on päätöksellään 6.11.2007 määrännyt BP:n elinikäiseen toimintakieltoon. BP oli ollut ensin kaksi vuotta toimintakiellossa 24.4.2004 annetun positiivisen dopingtestituloksen johdosta. Tämän jälkeen BP:lle 18.3.2007 suoritettu dopingtesti oli ollut positiivinen. Toisen positiivisen dopingtestituloksen johdosta BP oli määrätty vuonna 2007 voimassa olleen Antidopingsäännöstön perusteella elinikäiseen toimintakieltoon.


BP on Painonnostoliitolle osoitetussa 5.12.2014 päivätyssä kirjelmässä pyytänyt Painonnostoliittoa vapauttamaan hänet elinikäisestä toimintakiellosta ja pyytänyt, että toimintakielto määrättäisiin päättymään18.3.2015. Painonnostoliitto on pyytänyt asiassa Valvontalautakunnan lausuntoa ja Valvontalautakunnan 15.12.2014 antamaan lausuntoon viitaten jättänyt BP:n anomuksen tutkimatta.


BP:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko elinikäisestä toimintakiellosta vapauttaminen mahdollista ja tuleeko tällainen pyyntö ottaa Painonnostoliitossa käsiteltäväksi. Kysymys on myös siitä, mikä merkitys uudella antidopingsäännöstöllä 2015 on BP:n elinikäistä toimintakieltoa koskevassa asiassa ja tuleeko asia palauttaa Painonnostoliittoon käsiteltäväksi vai voidaanko asia ottaa oikeusturvalautakunnassa välittömästi ratkaistavaksi.


II Elinikäisestä toimintakiellosta vapauttamisen edellytykset

 

Elinikäisen toimintakiellon on määrännyt Painonnostoliitto, joka voi omalla päätöksellään vapauttaa määräämästään seuraamuksesta, jos Painonnostoliittoa sitovat kansainväliset tai kansalliset antidopingmääräykset eivät tätä oikeutta rajoita (ks. myös UOL 16/2008).


Aikaisemmin voimassa olleessa kansainvälisessä ja kansallisessa antidopingsäännöstössä ei ollut määräyksiä toimintakiellosta vapauttamisesta. Myöskään 1.1.2015 voimaan tulleessa uudessa antidopingsäännöstössä ei ole tätä koskevia määräyksiä. Tällaisessa tilanteessa toimintakiellosta vapauttaminen jää lähtökohtaisesti lajiliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisistä yhdistysoikeudellisista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen tutkiminen, onko yhdistyksen kuten lajiliiton päätös tarkoituksenmukainen. Tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävää päätöstä voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös loukkaa henkilön yhdenvertaisuutta eli esimerkiksi poikkeaa selvästi ja asiattomin perustein siitä käytännöstä, jota lajiliitto on aikaisemmin vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa noudattanut taikka jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että urheilussa noudatettavissa antidopingmääräyksissä on kansainvälisesti hyväksyttävänä pidetty myös elinikäisen toimintakiellon määräämistä, kun kysymys on esimerkiksi toisesta tai useampikertaisesta positiivisesta dopingtestituloksesta. Elinikäinen toimintakielto rajoittaa toimintaa tietyllä elämänalueella, mutta ei elinkeinon harjoittamista kokonaan eikä kokonaan edes kysymyksessä olevan urheilulajin piirissä. BP:lle määrättyä elinikäistä toimintakieltoa ei siten voida pitää perustuslain vastaisena eikä Painonnostoliiton päätöstä ole tällä perusteella kumottava.


Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että elinikäinen toimintakielto on tuntuva seuraamus ja rajoittaa monella tapaa osallistumista kysymyksessä olevan urheilulajin toimintaan. Tämän johdosta lajiliiton tulisi ottaa urheilijan tai valmentajan pyyntö toimintakiellon päättämisestä tutkittavakseen eikä jättää pyyntöä tutkittavaksi ottamatta. Lajiliitolle osoitetun pyynnön johdosta lajiliiton tulisi arvioida, onko asiassa edellytyksiä määrätä elinikäinen toimintakielto päättymään kokonaan tai joltain osin. Anomusta käsiteltäessä tulee ottaa huomioon myös mahdollinen aikaisempi käytäntö elinikäisestä toimintakiellosta vapauttamisesta. Kysymyksessä olevassa asiassa Painonnostoliiton aikaisemmasta vapauttamiskäytännöstä on esitetty osin ristiriitaista selvitystä.  Painonnostoliitto ei ole oman ilmoituksensa mukaan vapauttanut elinikäiseen toimintakieltoon määrättyjä urheilijoita tai toimihenkilöitä toimintakiellosta, kun taas BP:n käsityksen mukaan Painonnostoliitto oli liittokokouksessa vuonna 1997 vapauttanut 1.1.1991 voimaan tulleen säännöstön perusteella elinikäiseen toimintakieltoon määrätyt henkilöt. Tarkemmin BP:n lausumasta ei selviä, mihin tämä liittokokouksen toimenpide oli perustunut.


Nyt kysymyksessä olevassa asiassa Painonnostoliitto on jättänyt BP:n anomuksen tutkimatta. Elinikäisen toimintakiellon luonne ja seuraamuksen ankaruus huomioon ottaen Painonnostoliiton olisi tullut ottaa anomus tutkittavaksi ja antaa siihen perusteltu ratkaisu. Tähän nähden asia tulisi palauttaa Painonnostoliittoon käsiteltäväksi. Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, mikä merkitys uudella 1.1.2015 voimaan tulleella antidopingsäännöstöllä on BP:n toimintakieltoa koskevassa asiassa.


III Uusi 1.1.2015 voimaan tullut antidopingsäännöstö ja sen merkitys asiassa

 

Oikeusturvalautakunta on vastauspyynnössään kiinnittänyt Painonnostoliiton ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n huomiota siihen, mikä merkitys uudella antidopingsäännöstöllä on asiassa. ADT on todennut, että uuden säännöstön 10.7.1 c-kohdan mukaan BP:lle olisi nykyisten määräysten mukaan määrätty toisesta dopingrikkomuksesta kahdeksan vuoden pituinen toimintakielto. Uuden antidopingsäännöstön perusteella asia on ADT:n käsityksen mukaan palautettava Painonnostoliittoon uudelleen käsiteltäväksi. BP on ilmoittanut olevansa tältä osin samaa mieltä ADT:n kanssa.


Uusi antidopingsäännöstö on tullut voimaan 1.1.2015. Uuden säännöstön kohdassa 10.7 ovat määräykset toistuvista dopingrikkomuksista. Kohdassa 10.7.1 on määräys urheilijalle tai muulle henkilölle toisesta dopingrikkomuksesta määrättävästä toimintakiellosta. Määräyksen 10.7.1 c-kohdan mukaan BP:lle määrättävä toimintakielto olisi kestoltaan kahdeksan vuotta, jos hänen vuonna 2007 todettu toinen dopingrikkomus olisi käsitelty vuoden 2015 antidopingsäännöstön määräysten nojalla. Uuden antidopingsäännöstön kohdan 10.7.2. mukaan elinikäinen toimintakielto määrätään kolmannesta dopingrikkomuksesta.


Uuden antidopingsäännöstön 20 §:n voimaantulo- ja siirtymäsäännösten kohdan 20.7.4 mukaan tapauksissa, joissa lopullinen päätös dopingrikkomuksesta on annettu ennen voimaantulopäivämäärää, mutta urheilija tai muu henkilö on voimaantulopäivämääränä edelleen urheilun toimintakiellossa, urheilija tai muu henkilö voi pyytää dopingrikkomuksen tulosten käsittelyvastuussa ollutta antidopingorganisaatiota harkitsemaan urheilun toimintakiellon lyhentämistä tämän antidopingsäännöstön mukaisesti.


BP:n elinikäinen toimintakielto on määrätty ennen uutta antidopingsäännöstöä ja se on edelleen voimassa. Näin ollen uuden antidopingsäännöstön kohta 20.7.4 tulee sovellettavaksi kysymyksessä olevassa asiassa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että uuden antidopingsäännöstön kohdan 20.7.4 mukaan, jos urheilijan tai muun henkilön toimintakielto olisi uuden säännöstön nojalla lyhyempi kuin aikaisemmin voimassa olleen säännöstön nojalla määrätty toimintakielto, toimintakielto voidaan antidopingorganisaation harkinnan mukaan lyhentää vastaamaan uuden antidopingsäännöstön mukaista toimintakieltoa. Kysymyksessä oleva toimivaltainen antidopingorganisaatio on tässä tapauksessa Painonnostoliitto. Uuden antidopingsäännöstön perusteella BP olisi määrätty toisesta dopingrikkomuksesta kahdeksan vuoden toimintakieltoon. Toisen dopingrikkomuksen kohdalla elinikäinen toimintakielto ei olisi uuden antidopingsäännöstön perusteella edes mahdollista. BP on ollut samaa mieltä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n kanssa siitä, että asia tulee palauttaa Painonnostoliittoon käsiteltäväksi. Painonnostoliiton tulee siten ottaa harkittavaksi, tuleeko BP:n toimintakielto lyhentää vastaamaan nyt voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaista kahdeksaa vuotta. Kahdeksan vuoden ajanjaksoa tulee arvioida siitä ajankohdasta lukien, jolloin BP on ollut toisen dopingrikkomuksen johdosta väliaikaisessa toimintakiellossa ennen lopullisen toimintakiellon määräämistä. Väliaikainen toimintakielto oli BP:n ilmoituksen mukaan määrätty 16.5.2007.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Painonnostoliitto ei ole valituksen kohteena olevassa päätöksessään ottanut kantaa uuden antidopingsäännöstön merkitykseen BP:n toimintakieltoa koskevassa asiassa. Asia on tämänkin vuoksi palautettava Painonnostoliittoon, jonka tulee ottaa asia käsiteltäväkseen ja antaa asiassa ratkaisu.


Päätöslauselma


Suomen Painonnostoliitto ry:n päätös 10. – 11.1.2015 poistetaan ja asia palautetaan Suomen Painonnostoliitto ry:n käsiteltäväksi. Suomen Painonnostoliitto ry:n tulee ottaa asia tutkittavakseen ja harkita, tuleeko BP:n toimintakielto lyhentää Suomen antidopingsäännöstön 2015 kohtien 10.7.1 c-kohdan ja 20.7.4 nojalla kahdeksaksi vuodeksi toimintakieltoa tai tuleeko elinikäinen toimintakielto muilla perusteilla määrätä päättymään BP:n vaatimalla tavalla.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                                     Timo Ojala

puheenjohtaja                                    sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Antti Aine, Pia Ek, Tuomas Ojanen ja Mika Palmgren.