3/2019 Futsal Kurinpito – Muutoksenhakuoikeus – Seura


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 3/2019

27.2.2019    Diaarinro 20/2018


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 31.10.2018


ASIA

Rangaistus- ja kilpailumääräysten rikkominen


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVAT

Suomen Palloliitto ry

Golden Futsal Team

Joutsan Seudun Pallo

Ilves Futsal

Kampuksen Dynamo

Tampereen Peli-Pojat -70

 Leijona Futsal


KURINPITOVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET

Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä Palloliitto) kurinpitovaliokunnan tietoon oli Palloliiton toimesta 28.8.2018 saatettu esitutkintapöytäkirja, jonka perusteella Futsal-Liigan Someron Voiman pelaaja A oli ollut epäiltynä petoksesta osallistuttuaan vedonlyöntiin omaa joukkuettaan vastaan koskien Futsal-Liigan ottelua Someron Voima – Leijona Futsal 24.3.2018. Palloliitto oli pyytänyt kurinpitovaliokuntaa selvittämään, oliko A syyllistynyt Palloliiton kilpailumääräysten, rangaistusmääräysten tai muiden sääntöjen taikka määräysten vastaiseen toimintaan sellaisella tavalla, että A:ta tulisi Palloliiton sääntöjen mukaan rangaista.


Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on katsonut, että Palloliiton rangaistusmääräysten 4 §:n 1 kohdan nojalla hän voi käyttää asiassa rankaisuvaltaa yksin ja ettei asiaa ole tarpeen alistaa kurinpitovaliokunnan ratkaistavaksi.


Päätöksessään 11.9.2018 kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on katsonut, että A ei ollut syyllistynyt asiassa Palloliiton sääntöjen ja määräysten vastaiseen menettelyyn, koska asiassa oli jäänyt järkevä epäilys siitä, että A oli toiminut ystävänsä puolesta ja ettei hän siten ollut lyönyt vetoa oman seuransa ottelusta omaan lukuunsa. Päätöksessä annetun muutoksenhakuohjauksen mukaan A ei voi Palloliiton rangaistusmääräysten 8 §:n perusteella hakea päätökseen muutosta Palloliiton valitusvaliokunnalta, vaan valittamalla ratkaisusta Urheilun oikeusturvalautakuntaan.


Futsal-Liigan seurat Golden Futsal Team, Joutsan Seudun Pallo, Ilves Futsal, Kampuksen Dynamo, Tampereen Peli-Pojat -70 ja Leijona Futsal ovat valittaneet kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöksestä Palloliiton valitusvaliokuntaan ja vaatineet ensisijaisesti, että päätös kumotaan ja asia palautetaan kurinpitovaliokunnassa käsiteltäväksi. Toissijaisesti valittajat ovat vaatineet, että A:lle määrätään tämän menettelystä tuntuva kurinpitoseuraamus. Valittajat ovat katsoneet, että niiden tulee voida hakea kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätökseen muutosta, koska A:n menettelystä oli aiheutunut imagotappio koko Futsal-Liigalle. A on valitusvaliokunnassa vaatinut, että valitus jätetään puuttuvan muutoksenhakuoikeuden vuoksi tutkimatta tai hylätään perusteettomana.


Palloliiton valitusvaliokunta on päätöksessään 31.10.2018 katsonut, että valittajilla on oikeus hakea kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätökseen muutosta. Päätös on perustunut valitusoikeuden osalta siihen, että Palloliiton rangaistusmääräysten 8 §:n 4 kohdan mukaan seuralla on oikeus tehdä valitus valitusvaliokunnalle, kun siihen on kohdistettu rangaistusmääräysten 2 §:n g kohdassa tarkoitettua kiellettyä toimintaa. Kyseisen kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka syyllistyy liiton, piirin tai seuran etua vahingoittavaan toimintaan. Valitusvaliokunnan näkemyksen mukaan kysymys oli valittajien katsomalla tavalla menettelystä, josta oli aiheutunut imagotappio koko Futsal-Liigalle.


Valitusvaliokunta katsoi, että asiassa ei ollut perusteita palauttaa asiaa kurinpitovaliokunnassa käsiteltäväksi. Se kumosi päätöksessään kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöksen ja määräsi A:n peli- ja toimitsijakieltoon 31.5.2019 asti. Päätöksen perusteluissa on todettu, että Palloliiton kilpailumääräyksissä kielletään yksiselitteisesti oman joukkueen ja sarjan otteluita koskeva vedonlyönti. Sillä sinänsä, kenen rahoilla vetoa lyötiin, ei ollut menettelyä arvioitaessa merkitystä. Näin ollen A oli menettelyllään syyllistynyt rangaistavaan tekoon.   


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että Palloliiton valitusvaliokunnan päätös kumotaan tai että hänelle määrättyä peli- ja toimitsijakieltoa ainakin alennetaan. Lisäksi A on vaatinut, että kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöksestä valittaneiden seurojen on korvattava hänen lautakuntakulunsa asiassa 750 eurolla korkoineen.


Perusteinaan A on esittänyt, että Palloliiton valitusvaliokunnan olisi tullut jättää kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöstä koskeva valitus tutkimatta, koska A:n kielletyksi väitetty menettely ei ollut kohdistunut päätöksestä valittaneisiin seuroihin, joilla siten ei ollut asiassa valitusoikeutta. Lisäksi A on todennut, että valitusvaliokunnan päätös on perusteeton, koska hän oli ystävänsä pyynnöstä lyönyt vetoa kysymyksessä olevan ystävänsä puolesta ja tämän ohjeiden mukaisesti. Vedonlyöntiin käytetyt rahat olivat olleet mainitun ystävän ja myös voitetut rahat olivat menneet kaikkineen sanotulle ystävälle. A ei ollut hyötynyt itse vedonlyönnistä. Vielä A on lausunut, että määrätty seuraamus on joka tapauksessa suhteettoman ankara ja kohtuuton, minkä vuoksi sitä tulee ainakin tuntuvasti alentaa.


VASTAUKSET

Palloliitto on ilmoittanut, että sillä ei ole lausuttavaa asiassa ja että se jättää asian oikeusturvalautakunnan harkittavaksi. 


Golden Futsal Team on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.


Perusteinaan Golden Futsal Team on lausunut, että selvästä vedonlyöntirikkeestä seuraamuksetta jättäminen aiheuttaa yleisesti koko lajille ja sarjalle imagotappiota ja vahingoittaa liiton, piirin tai seuran etua. A on menettelyllään syyllistynyt rangaistavaan tekoon. Mikäli tällaisesta menettelystä ei seuraa rangaistusta, se luo epäluottamusta lajia, sen toimijoita ja reilun pelin periaatteen toteutumista lajin piirissä kohtaan ja saattaa myös rohkaista vastaavaan toimintaan vastaisuudessa.


A:n lautakuntakulujen korvaamista koskevan vaatimuksen osalta Golden Futsal Team on lausunut, että valituksen kohteena on Palloliiton vääräksi koettu ratkaisu ja kuluvaatimus olisi siten tullut kohdistaa Palloliittoon. Asiassa ei ole perusteita velvoittaa kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan ratkaisuun muutosta hakeneita seuroja korvaamaan A:n kuluja.  

 

Ilves Futsal on ilmoittanut, että se yhtyy Golden Futsal Teamin vastauksessaan esittämään.


Joutsan Seudun Pallo, Kampuksen Dynamo, Tampereen Peli-Pojat -70 ja Leijona Futsal eivät ole lausuneet valituksen johdosta.

 

A ei ole lausunut vastausten johdosta.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Asian tausta ja kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

Palloliiton kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on päätöksessään 11.9.2018 katsonut jääneen näyttämättä, että A oli menetellyt Palloliiton rangaistus- ja kilpailumääräysten vastaisesti Someron Voiman ja Leijona Futsalin välistä Futsal-Liigan ottelua 24.3.2018 koskevaan vedonlyöntiin liittyen. Puheenjohtaja ei siten ole määrännyt A:lle tämän menettelystä kurinpitoseuraamusta.


Futsal-Liigan seuroista 6 on valittanut kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöksestä Palloliiton valitusvaliokuntaan. Valitusvaliokunta on tutkinut seurojen yhteisen valituksen, kumonnut valituksen kohteena olleen päätöksen ja määrännyt A:lle kurinpitoseuraamukseksi kielletystä vedonlyönnistä 31.5.2019 asti kestävän peli- ja toimitsijakiellon.


A:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöksestä valittaneilla seuroilla ollut oikeus hakea päätökseen muutosta. Mikäli näin katsotaan olleen, asiassa on toiseksi kysymys siitä, onko valitusvaliokunnan päätös Palloliiton sääntöjen ja määräysten vastainen tai A:n kannalta kohtuuton. 


Oikeus hakea muutosta kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätökseen


Palloliiton kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöksessä on todettu, että kurinpitomenettelyn kohteena ollut A ei voi valittaa ratkaisusta valitusvaliokuntaan. Minkään muun tahon mahdollisesta muutoksenhakuoikeudesta päätöksessä ei ole lausuttu.


Sovellettavaksi tulevien Palloliiton vuoden 2018 rangaistusmääräysten 8 § koskee valitusoikeutta Palloliiton eri elinten tekemistä ratkaisuista. Sanotun pykälän 2 kohta sisältää rangaistun urheilijan tai seuran valitusoikeutta koskevat määräykset. Muun kuin rangaistun tahon valitusoikeutta koskevat määräykset on sijoitettu 8 §:n 4 ja 5 kohtiin.


Rangaistusmääräysten 8 §:n 4 kohdan mukaan seuraavissa tapauksissa muulla asianosaisella on oikeus valittaa liiton valitusvaliokunnalle:

- pelaajalla tai erotuomarilla, kun häneen on kohdistettu väkivaltaista tai epäurheilijamaista käyttäytymistä;

- seuralla tai piirillä, kun niihin on kohdistettu näiden määräysten 2 §:n g-kohdassa tarkoitettua toimintaa.


Rangaistusmääräysten 2 §:n g kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka syyllistyy liiton tai sen jäsenpiirin ja -seuran etua vahingoittavaan toimintaan.


Rangaistusmääräysten 8 §:n 5 kohdan mukaan seuralla, jonka etuja tai oikeuksia on loukattu näiden määräysten 2 §:n a – tai h – kohdissa esitetyllä tavalla, on oikeus valittaa liiton valitusvaliokuntaan kurinpitovaliokunnan, piirihallituksen tai sen asettaman elimen päätöksestä seuraamuksen osalta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että vuoden 2019 alusta lukien edellä selostetun rangaistusmääräysten 8 §:n 5 kohdan luetteloon päätöksen tehneistä tahoista, joiden päätöksistä voidaan valittaa, on lisätty myös kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja, jonka tekemiä päätöksiä sääntökohta 5 ei vielä tässä asiassa sovellettavaksi tulevien vuoden 2018 rangaistusmääräysten mukaan koskenut. Asiassa on siten yksinomaan arvioitava, ovatko kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöksestä valittaneet seurat, joiden joukossa ei ole A:n edustama seura Someron Voima, rangaistusmääräysten 8 §:n 4 kohdassa tarkoitettuja muita asianosaisia, joihin on kohdistettu niiden etua vahingoittavaa toimintaa.    


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Palloliiton sisäinen kurinpitomenettely on esitetyn selvityksen perusteella käynnistynyt Palloliiton omasta aloitteesta, liiton tultua tietoiseksi esitutkinnasta mahdolliseen ottelumanipulaatioon liittyen. Kurinpitomenettelyn kohteena olleella A:lla ei siten ole ollut menettelyn alkaessa asiassa sellaista vastapuolta, joka olisi vaatinut kurinpitoseuraamuksen määräämistä A:lle.


Urheilun kurinpidossa on vakiintuneesti katsottu, että kurinpitomenettelyn asianosaisia ovat ne tahot, joiden oikeuteen tai etuun kurinpitomenettely välittömästi vaikuttaa. Asianosaisasemaa ei lähtökohtaisesti ole esimerkiksi ottelun erotuomarilla, joka pitää liiton kurinpitäjän urheilijalle ottelutapahtumien perusteella määräämää seuraamusta liian lievänä (ks. esim. UOL 8/2007 ja UOL 17/2013). Asianomaisen lajiliiton säännöissä asianosaisasema voidaan kuitenkin perustaa esimerkiksi erotuomarille (UOL 13/2012).


Palloliiton rangaistusmääräysten perusteella liiton jäsenseuralla on oikeus valittaa päätöksestä liiton valitusvaliokuntaan, jos asiassa on kysymys seuraan kohdistuneesta, sen etua vahingoittavasta toiminnasta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että vedonlyöntiin ja ottelumanipulaatioon liittyvissä tapauksissa yksittäiseen seuraan voidaan katsoa kohdistetun sen etua vahingoittavaa toimintaa erityisesti silloin, jos seura kärsii kielletyn menettelyn vuoksi pistemenetyksen tai muun välittömän haitallisen seuraamuksen, kuten taloudellisen sanktion. Palloliiton sovellettavaksi tulevista sääntömääräyksistä ei sen sijaan ilmene, että niissä olisi tarkoitettu antaa yksittäisille seuroille valitusoikeus sellaisissa tapauksissa, joissa arvioitavana olevasta menettelystä saattaa aiheutua imagotappiota tai muuta välilliseksi katsottavaa haittaa kysymyksessä olevaan sarjaan osallistuville seuroille tai lajille yleisesti. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n väitetty Palloliiton kilpailu- ja rangaistusmääräysten vastainen menettely ei ole kohdistunut välittömästi niihin Palloliiton jäsenseuroihin, jotka ovat hakeneet kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätökseen muutosta. Kysymyksessä olevilla seuroilla ei siten ole ollut sovellettavaksi tulevien liiton sääntöjen ja määräysten perusteella kurinpitomenettelyssä asianosaisasemaa eikä valitusoikeutta. Näin ollen Palloliiton valitusvaliokunnan olisi tullut jättää kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöksestä valittaneiden seurojen yhteinen valitus tutkimatta. Valitusvaliokunnan päätös on siten kumottava.             


Lautakuntakulut


A on valituksessaan vaatinut, että kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöksestä valittaneiden seurojen on korvattava hänen lautakuntakulunsa asiassa 750 eurolla korkoineen.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta on katsonut, että Palloliiton kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöksestä valittaneilla seuroilla ei ole ollut Palloliiton sisäisessä kurinpitomenettelyssä asianosaisasemaa eikä valitusoikeutta ja että tämän vuoksi Palloliiton valitusvaliokunnan ei olisi tullut ottaa kysymyksessä olevien seurojen valitusta tutkittavaksi. Oikeusturvalautakunta toteaa, että oikeusturvalautakunnassa kuullut Futsal-Liigan seurat eivät ole myöskään oikeusturvalautakunnassa sellaisia lautakunnan sääntöjen 27 §:ssä tarkoitettuja asianosaisia, joiden voitaisiin katsoa voittaneen tai hävinneen asian lautakunnassa. Sen vuoksi A:n kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöksestä valittaneisiin seuroihin kohdistama lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus jätetään tutkimatta.


Päätöslauselma

Valituksen kohteena oleva Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 31.10.2018 kumotaan. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätös 11.9.2018 jää siten voimaan.


A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus jätetään tutkimatta.

  

Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.Timo Ojala                                      Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                               sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Pekka Lindroos ja Hannu Rautiainen.