5/2006 Purjelento: Kurinpito - Kurinpitoseuraamus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                           Nro 5/2006

23.5.2006                         Diaarinro 8/2005  


RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Ilmailuliitto ry:n purjelentotoimikunnan päätös 24.9.2005 ja liiton hallituksen päätös 8.10.2005 


ASIA

Kurinpitoseuraamus ja edustustehtäviin valitseminen 


MUUTOKSENHAKIJAT

Kai Kuusela

Esko Lehtonen 


KUULTAVA

Suomen Ilmailuliitto ry 


VALITUS

Kai Kuusela ja Esko Lehtonen ovat valituksessaan vaatineet kumottavaksi seuraavia Suomen Ilmailuliitto ry:n päätöksiä:

- Purjelentotoimikunnan päätös 24.9.2005, jolla on peruutettu Kai Kuuselan edustuspaikka purjelennon MM-kilpailuissa 2006 ja päätetty olla nimeämättä Esko Lehtosta edustustehtäviin vuosina 2006 ja 2007.

- Hallituksen päätös 8.10.2005, jolla on peruutettu Kuuselan ja Lehtosen FAI:n kilpailulisenssit 7.10.2006 asti.

Valituksen perusteeksi on esitetty, että tehtyjen päätösten perusteena olevia tapahtumia purjelennon Euroopan mestaruuskilpailuja edeltävässä teknisessä tarkastuksessa 30.6.2005 on arvioitu väärin. Kysymys ei ole ollut päätöksen perusteena mainitusta suunnitelmallisesta huijausyrityksestä. Kuusela on myöntänyt käyttäneensä teknisen tarkastuksen yhteydessä epäasiallista kieltä, mutta Lehtosella ei ole ollut osuutta tähän. Lehtonen ei ole edes osallistunut kilpailuun, vaan hän on ollut kaksipaikkaisessa koneessa vain matkustajana. Tällaista matkustajaa ei listata tuloksiin, eikä häntä myöskään palkita mahdollisesta menestyksestä.

Kyseessä oleva tapahtuma oli myös käsitelty loppuun kilpailuorganisaation puolesta, eikä Suomen Ilmailuliito ry:llä ollut oikeutta ottaa asiaa käsiteltäväkseen, kun kilpailun tuomaristo, valvojat tai johto eivät olleet pyytäneet asian käsittelyä kansallisessa liitossa. 


VASTAUS

Suomen Ilmailuliitto ry on vaatinut valituksen hylkäämistä.Vastauksen perusteeksi on esitetty, että kurinpitoseuraamukset on määrätty epäurheilijamaisen käyttäytymisen perusteella. Kysymyksessä oleva tekninen tarkastus on virallinen kilpailuun liittyvä tapahtuma, jossa kalusto todetaan sääntöjen mukaiseksi ja lentokelpoiseksi. Kuusela ja Lehtonen ovat tietoisesti tuoneet tarkastukseen sääntöjen vastaisesti varustetun purjelentokoneen. Koneen toisesta laskuvarjosta oli poistettu kupu, vaikka laskuvarjo ulkoisesti näytti käyttökelpoiselta. Tällä oli pyritty alentamaan koneen tyhjäpainoa tarkastukseen liittyvässä punnituksessa. Vilppi oli paljastunut vasta tarkastajan kokeillessa varjon painoa. Koneen akuista ei myöskään saatu virtaa tarkastuksen yhteydessä ja on mahdollista, että niistä oli poistettu kennot painon vähentämiseksi. Laskuvarjoa koskevan vilpin paljastuttua kilpailijat ovat käyttäytyneet epäasiallisesti tarkastajaa kohtaan.

Lehtonen on ollut kilpailussa Suomen edustusjoukkueen jäsen ja häntä koskevat samat säännöt kuin muitakin joukkueen jäseniä.Kilpailun tuomariston tai johdon asiaa koskevat ratkaisut eivät rajoita liiton mahdollisuuksia langettaa sääntöjensä mukaisia kurinpitoseuraamuksia. 


VASTASELITYS

Valittajat ovat vastaselityksissään toistaneet aiemmat näkemyksensä ja korostaneet sitä, että Lehtonen ei ole osallistunut kilpailuun joukkueen jäsenenä, vaan Kuuselan avustajana. 


SUULLINEN KÄSITTELY

Urheilun oikeusturvalautakunta 4.5.2006 on toimittanut asiassa suullisen käsittelyn, josta on laadittu erillinen pöytäkirja. Suullisessa käsittelyssä ovat olleet saapuvilla Kuusela ja Lehtonen itse sekä Suomen Ilmailuliitto ry. edustajinaan Kai Mönkkönen, Kristian Roine, Simo Kettunen ja Hannu Halonen. 


PÄÄTÖS

Tapahtumat 30.6.2005 ja niiden käsittely Suomen ilmailuliitossa

Purjelennon Euroopan mestaruuskilpailut on järjestetty Suomessa Räyskälässä 4. - 17.7.2005. Kai Kuusela on osallistunut kilpailujen avoimeen luokkaan kaksipaikkaisella koneella, jonka perämieheksi (co-pilot) on ilmoitettu Esko Lehtonen. Kuusela ja Lehtonen ovat tuoneet kilpailukoneen kilpailuja edeltävään harjoitusjaksoon kuuluvaan tekniseen tarkastukseen 30.6.2005 varustettuna käyttökelvottomalla laskuvarjolla ja akulla. Puutteiden havaitsemisen jälkeen tarkastus on keskeytetty. Käyttökelpoisen laskuvarjon ja akun hankkimisen jälkeen tarkastus on saatettu loppuun ja kone on hyväksytty osallistumaan kilpailuun.

Kilpailunjohtaja Juha Silvennoinen on antanut Kuuselalle ja Lehtoselle virallisen varoituksen teknisen tarkastuksen yhteydessä tapahtuneesta epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä.

Suomen Ilmailuliitto ry:n Purjelentotoimikunta on 17.8.2005 pyytänyt tietoonsa tulleen varoituksen perusteella kirjallisen selvityksen Kuuselalta ja Lehtoselta sekä kilpailunjohtajalta Juha Silvennoiselta, Suomen purjelentomaajoukkueen kapteenilta Pekka Ylipaavalniemeltä, kilpailuissa teknisenä tarkastajana toimineelta Juuso Kilpeläiseltä, tarkastuksessa Kilpeläistä avustaneelta Heikki Uusitalolta sekä tarkastustilanteessa paikalla olleelta liiton toiminnanjohtaja Kai Mönkköseltä. Saamiensa selvitysten perusteella toimikunta on kokouksessaan 24.9.2005 katsonut, että kysymyksessä on ollut epäurheilijamaisen käytöksen ohella myös suunnitelmallinen huijausyritys. Toimikunta on katsonut vilpin epäonnistumisen ja syyn merkityksettömäksi teon arvioimisessa. Lehtosen osalta raskauttavaksi toimikunta on todennut hänen luottamustoimensa Ilmailuliitossa ja kilpailun järjestelyistä vastanneessa Räyskälä-Säätiössä. Toimikunta on päättänyt peruuttaa Kuuselan edustuspaikan vuoden 2006 MM-kilpailuissa ja Lehtosen edustuspaikan vuoden 2007 EM-kilpailuissa. Lisäksi toimikunta on esittänyt Ilmailuliiton hallitukselle Kuuselan ja Lehtosen kilpailulisenssien peruuttamista määräajaksi.

Ilmailuliiton hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.10.2005. Kuuselan ja Lehtosen kilpailulisenssit on päätetty peruuttaa vuodeksi 8.10.2005 alkaen, eli 7.10.2006 asti. Päätöksen perusteena on viitattu Ilmailuliiton sääntöjen 8 §:ään ja epäurheilijamaiseen käytökseen. 


Kurinpitosäännöt

Suomen Ilmailuliiton sääntöjen 8 §:n mukaan liiton hallitus voi määräajaksi tai pysyvästi peruuttaa liiton henkilöjäsenelle tai jäsenjärjestön henkilöjäsenelle myöntämän kelpoisuustodistuksen tai kilpailulisenssin, jos  jäsenen on kurinpitosääntöjen mukaan todettu toimineen epäurheilijamaisesti. Sääntöjen 20 §:n mukaan sääntöjen ja määräysten noudattamista valvoo viime kädessä liiton hallitus. Hallitus on oikeutettu pyytämään jäseneltään kirjallisen selvityksen epäselvissä tapauksissa. Sääntöjen 21 §:n mukaan hallituksen tulee tutkia sääntöjen ja määräysten rikkomista koskevat ilmoitukset, pyytää tarvittavat selvitykset ja tarvittaessa määrätä 8 §:n mukaiset rangaistukset. 


Ilmailuliiton toimivalta määrätä seuraamuksia Euroopan mestaruuskilpailuihin liittyvistä tapahtumista

Muutoksenhakijat ovat esittäneet, että Ilmailuliitolla ei ole oikeutta ottaa asiaa käsiteltäväkseen, kun kilpailun tuomaristo, valvojat tai johto eivät ole pyytäneet asian käsittelyä kansallisessa liitossa. Lisäksi asia on muutoksenhakijoiden mukaan käsitelty jo loppuun kilpailujen yhteydessä.

Ilmailuliiton määräämien seuraamusten perusteena ovat olleet edellä selostetut Ilmailuliiton säännöt. Sääntöjen mukaan toimivalta mahdollisten sääntörikkomusten selvittämiseen ja seuraamusten määräämiseen on liiton hallituksella. Näihin toimiin ryhtyminen ei edellytä, että jokin ulkopuolinen taho vaatisi asian käsittelyä.

Muutoksenhakijat ovat saaneet kilpailussa sovellettujen FAI:n sääntöjen mukaisen virallisen varoituksen. Varoitus on tyypillinen kilpailuorganisaation langettama seuraamus, jonka vaikutukset rajoittuvat kyseiseen kilpailutapahtumaan. Ankarimmillaan tällainen seuraamus voi olla kilpailusta sulkeminen. FAI:n tai Ilmailuliiton säännöt eivät sisällä määräyksiä, jotka rajoittaisivat Ilmailuliiton toimivaltaa sääntöjensä mukaisten seuraamusten määräämiseen sillä perusteella, että kilpailuorganisaatio on jo määrännyt rikkomuksesta jonkin seuraamuksen. Tällaiset kilpailun yhteydessä määrätyt seuraamukset on kurinpitoseuraamuksia määrättäessä kuitenkin otettava huomioon niin, että seuraamukset eivät kokonaisuutena muodostu kohtuuttomiksi.

Edellä olevan perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että Ilmailuliitolla on ollut oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen. 


Langetetut seuraamukset

Valituksen kohteena olevilla päätöksillä on päätetty peruuttaa muutoksenhakijoiden kilpailulisenssit sekä päätetty olla nimeämättä muutoksenhakijoita edustustehtäviin vuosina 2006 ja 2007. Lisenssien peruuttaminen on Ilmailuliiton sääntöjen 8 §:n mukainen kurinpitoseuraamus. Edustustehtäviin nimeämättä jättäminen ei sen sijaan ole Ilmailuliiton sääntöjen mukainen kurinpitoseuraamus.

Edustajien nimeäminen arvokilpailuihin kuuluu lähtökohtaisesti urheilujärjestöjen itsemääräämisoikeuden piiriin. Urheilun oikeusturvalautakunta voi sääntöjensä 3 §:n mukaan käsitellä arvokisavalintoja vain, jos  selkeästi asetettua valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä jonkin henkilöön liittyvän syyn perusteella.  Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Ilmailuliiton edustajien nimeäminen purjelennon arvokilpailuihin tapahtuu kaavamaisesti tietyn ranking-järjestelmän perusteella. Tämän järjestelmän perusteella edustuspaikkaan oikeutettua ei voida nimetä edustajaksi sellaisiin arvokilpailuihin, joiden aikana hänellä ei ole tarvittavaa kilpailulisenssiä. Kuuselan ja Lehtosen kilpailulisenssi on peruutettu 7.10.2006 asti. Lisenssin peruuttamisen väistämättömänä seurauksena on siten ollut se, että Kuusela on samalla menettänyt edustuspaikkansa kesäkuussa 2006 järjestettäviin maailmanmestaruuskilpailuihin. Lehtosen kohdalla ei sen sijaan ole vastaavaa perustetta sille, että hänet jätetään nimeämättä vuonna 2007 järjestettäviin Euroopan mestaruuskilpailuihin, jos hänellä mainitun ranking-järjestelmän mukaan olisi oikeus edustuspaikkaan kilpailussa. Jos Lehtosen kilpailulisenssin peruuttamista pidetään perusteltuna, on erikseen arvioitava edustuspaikkoja koskevan päätöksen asianmukaisuutta. 


Kuuselan menettelyn arviointi

Asiassa on riidatonta, että Kuusela on varustanut kilpailukoneensa kyseiseen tarkastustapahtumaan laskuvarjon ulkorepulla, joka jollain kevyellä materiaalilla täytettynä oli saatu ulkoisesti näyttämään sääntöjen mukaiselta laskuvarjolta. Tämä valelaskuvarjo on ollut useita kiloja kevyempi kuin sääntöjen mukainen laskuvarjo. Vilpin paljastuttua Kuusela on menettänyt malttinsa ja käyttäytynyt epäasiallisesti tarkastajana toiminutta henkilöä kohtaan.

Riitaista asiassa on, onko vilpin syynä ollut Kuuselan ja Lehtosen pelko kilpailukoneen suurimman sallitun painon ylittymisestä. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan käsitys koneen ja miehistön paino-ongelmasta oli saanut alkunsa Räyskälässä joitakin viikkoja ennen Euroopan mestaruuskilpailujen alkamista. Kuuselan kone oli tuolloin kilpailuorganisaation harjoituksessa punnittu ja näin saatuun tulokseen oli lisätty miehistön arvioitu paino. Yhteenlaskulla saatu paino oli 14 kilogrammaa yli suurimman sallitun painon. Kuuselan ja Lehtosen kertomusten mukaan tämä tulos on sinänsä vastannut varsin hyvin tuolloista todellista tilannetta. Nyt kysymyksessä olevassa tarkastustapahtumassa kone miehistöineen on kuitenkin alittanut suurimman sallitun painon 7 kilogrammalla. Asian käsittelyssä on käynyt ilmi, että purjekoneen tarkka punnitseminen ulkona tuulisissa oloissa on ongelmallista. Punnitustulos saattaa tällaisissa oloissa vaihdella huomattavastikin. Nyt punnitus on kuitenkin suoritettu hallissa, joten tätä ongelmaa ei ole ollut. Kuuselan ja Lehtosen kertomusten mukaan muutos selittyy sillä, että he molemmat olivat laihduttaneet huomattavasti kilpailua edeltävinä viikkoina.

Kuuselan kilpailussa käyttämä purjelentokone on ollut hänen omansa. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan purjelentokoneen paino on lentämisen ja erityisesti kilpailemisen kannalta olennainen seikka. Tämä huomioon ottaen on uskottavaa, että Kuusela on ollut varsin tarkoin selvillä koneensa painosta. Uskottavana on pidettävä myös sitä, että Kuusela ja Lehtonen ovat olleet tietoisia omasta ja käyttämiensä varusteiden painosta. Kuuselan menettelyn syynä ei siten voida pitää sitä, että hän olisi epäillyt suurimman sallitun painon ylittyvän sääntöjen mukaisilla varusteilla.  Kuuselan on katsottava tienneen, että kilpaileminen aiotulla miehistöllä ei edellytä vilppiä.

Kuuselan viaksi jää, että hän on pilailutarkoituksessa varustanut kilpailukoneen tarkastusta varten valelaskuvarjolla ja tarkastuksessa käyttäytynyt epäasiallisesti tarkastuksen suorittanutta henkilöä kohtaan. Kun otetaan huomioon, että menettely on tapahtunut kansainvälisessä arvokilpailussa, se on ollut erittäin sopimatonta. Menettelyä on myös pidettävä Ilmailuliiton kurinpitosäännöissä tarkoitettuna epäurheilijamaisena käytöksenä, joten kurinpitoseuraamusten määrääminen on ollut perusteltua.

Ilmailuliitto on peruuttanut Kuuselan kilpailulisenssin vuodeksi. Lisenssin peruuttamisesta päättänyt liiton hallitus ei ole perustellut päätöstään muutoin kuin viittaamalla epäurheilijamaista käytöstä koskevaan sääntökohtaan. Päätöksen perustana olevassa purjelentotoimikunnan selvityksessä on katsottu, että vilppi olisi tapahtunut koneen mahdollisen ylipainon salaamiseksi. Näin arvioituna Kuuselan menettely olisi ollut vielä moitittavampaa kuin edellä on arvioitu. Moitearvostelun lieventyessä on perusteltua jonkin verran lieventää myös Kuuselalle määrättyä seuraamusta. Oikeudenmukainen seuraamus Kuuselan rikkomuksesta on FAI:n kilpailulisenssin peruuttaminen 31.7.2006 asti. 


Lehtosen menettelyn arviointi

Lehtonen on osallistunut kilpailuun kaksipaikkaisen koneen perämiehenä (co-pilot).  Esitetyn selvityksen mukaan tällaista perämiestä ei nimeä kilpailuun Ilmailuliitto, vaan kaksipaikkaista konetta lentävä kilpailija. Perämies ei ole kaksipaikkaisessakaan koneessa välttämätön, vaan kilpailija voi halutessaan lentää myös yksin. Perämiestä ei merkitä kilpailun tuloksiin, eikä häntä palkita mahdollisesta menestyksestä. Kilpailija nimeää perämiehen tai perämiehet kuitenkin ennen kilpailua ja ilmoitetusta miehistöstä saa poiketa vain tietyin edellytyksin. Perämies saa kilpailun aikana myös osallistua lentämiseen.

FAI:n kilpailusäännöjen (FAI Sporting Code, General Section 2004) kohdassa 3.2.2 on kilpailijaksi määritelty henkilö, joka on ilmoitettu ja osallistuu kilpailuun. Tämä määritelmä soveltuu huonosti nyt kyseessä olevaan kaksipaikkaisen koneen perämieheen. Toisaalta on selvää, että kilpailuun perämiehenä osallistuvalle ei voida sallia epäurheilijamaista käytöstä kilpailuissa. Tässä suhteessa hänelle voidaan asettaa samat vaatimukset kuin varsinaiselle kilpailijalle. Tämän vuoksi Ilmailuliiton kurinpitosäännöissä mainittua epäurheilijamaista käytöstä ei voida tulkita niin ahtaasti, että tällainen perämies ei voisi siihen kilpailuissa syyllistyä. Perämiesasemasta huolimatta Lehtoseen voidaan siten kohdistaa kurinpitotoimia.

Asiassa on riidatonta, että Lehtonen ei ole  tarkastustilanteessa käyttäytynyt Kuuselan tapaan sopimattomasti. Kuusela ja Lehtonen ovat kertoneet, että valelaskuvarjon tuominen tarkastukseen ei ole perustunut yhteiseen päätökseen tai suunnitelmaan, vaan Kuusela on toiminut yksin. Lehtonen on kuitenkin kertonut olleensa tietoinen siitä, että Kuusela suunnitteli jonkinlaista pilailua punnitukseen liittyen.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että Lehtonen olisi osallistunut kilpailukoneen varustamiseen valelaskuvarjolla. Hänen viakseen jää siten se, että hän ei ole pyrkinyt estämään Kuuselan epäurheilijamaista menettelyä. Ilmailuliiton säännöt eivät mahdollista kurinpitoseuraamusten määräämistä pelkän passiivisuuden perusteella. Tämän vuoksi Lehtonen on vapautettava määrätystä kurinpitoseuraamuksesta.

Lehtosen menettelyä ei siten voida pitää perusteena myöskään sille, että Lehtonen jätettäisiin nimeämättä vuonna 2007 järjestettäviin Euroopan mestaruuskilpailuihin, jos hänet Ilmailuliiton muutoin noudattamien valintakriteerien mukaan tulisi valita edustajaksi kilpailuihin. 


Päätöslauselma

Lehtoselle määrätty kurinpitoseuraamus on kumottava. Kuuselan kilpailulisenssi on määrättävä peruutetuksi 31.7.2006 asti.

Asian näin päättyessä valittajille palautetaan puolet suoritetusta valitusmaksusta.   


Risto Jalanko                                Pasi Kumpula

puheenjohtaja                              sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Helena Jaatinen, Urpo Kangas, Mika Palmgren ja Risto Riitesuo