1/2000 Moottoriveneily: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Kilpailujen järjestäminen - Esteellisyys

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Annettu Helsingissä 10.1.2000


                                PÄÄTÖS      NRO 1/2000 DNRO 4/99

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANO

LduL·l Tärä::;t.i, puheenjohtaja, Erkki Aurejärvi, Kurt-Erik Forsstedt, Heikki Halila, Magnus Ståhlberg ja Risto Jalanko, sihteeri

VALITTAJA

Porvoon Moottorivenekerho ry

VASTAPUOLI

Suomen Veneilyliitto-Finlands Båtförbund ry

                               ASIA

Esteellisyys kilpailujen järjestämistä koskevassa asiassa

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Veneilyliiton nopeuskilpailutoimikunnan päätös 28.9.1998, jolla luokan S 850 vuoden 1999 maailmanmestaruuskilpailujen järjestämisoikeudet on ;.mnett1.1  Tyväskylan Veneseuralle (Nlätös liitteenä, 21.1.1999 korjatussa muodossaan).

VALITUS

Porvoon Moottorivenekerho on valituksessaan 1.10.1999 pyytänyt urheilun oikeusturvalautakunnan kannanottoa siihen, oliko nopeuskilpailutoimikunnan kokouksessa 28.9.1998 menetelty oikein, kun kolme toimikunnan jäsentä oli katsottu esteelliseksi osallistumaan edellä mainitusta asiasta päättämiseen {valitus liitteenä).

VASTAUS

Suomen Veneilyliitto on vastauksessaan 4.11.1999 vaatinut

                      valituksen jättämistä urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta (vastaus liitteenä).

 

Liitto on todennut vetoomuslautakunnan tehneen 29.10.1999 asiassa päätöksen, jolla ei ole muutettu nopeuskilpailutoimikunnan päätöstä (päätös liitteenä).

SELITYS

Porvoon Moottorivenekerho on selityksessään 21.11.1999 toistanut valituksensa (liitteenä).

SUULLINEN KÄSITTELY

            Urheilun oikeusturvalautakunta on 15.12.1999 järjestänyt asiassa suullisen käsittelyn, jossa ovat   olleet saapuvilla Porvoon Moottorivenekerho Jan-Erik Lindholmin ja Magnus Johanssonin edustamana sekä Suomen Veneilyliitto Markku Toverin, Mikko Taivin ja Harri Fabritiuksen edustamana.

 

                             Suullisessa käsittelyssä Porvoon Moottorivenekerho on toistanut vaatimuksensa.

 

Suullisessa käsittelyssä Suomen Veneilyliitto on luopunut vaatimasta valituksen jättämistä tutkimatta ja muutoin toistanut vastauksensa.

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut

 

Suomen Veneilyliiton nopeuskilpailutoimikunnan kokouksessa 28.9.1999 on päätetty luokan s 850 vuoden 1999 maailmanmestaruuskilpailujen järjestämisoikeuden antamisesta. Hakijoina on ollut kolme seuraa: Porvoon Moottorivenekerho,

 

Veneurheilijat ja Jyväskylän Veneseura. Asiasta on päätetty äänestämällä. Hakijoina olleiden seurojen edustajat eli Hans-Erik. Johansson (Porvoon Mottorivenekerho), Magnus Johansson (Porvoon Moottorivenekerho} ja Hannu Seppänen (Veneurheilijat) on katsottu esteellisiksi osallistumaan äänestykseen. Järjestämisoikeudet on äänestyspäätöksellä annettu Jyväskylän Veneseuralle. Hans-Erik Johansson ja Magnus Johansson ovat ilmoittaneet eriävän mielipiteensä  esteelliseksi katsomisestaan.

 

Asiassa saadun selvityksen mukaan Suomen Veneilyliiton nopeuskilpailutoimintaan osallistuvien seurojen määrä on vähäinen ja useimmat seuroista ovat edustettuina nopeuskilpailutoimikunnassa. Toimikunnan tehtäviin kuuluu päättää kilpailujen järjestämisoikeudesta.

 

Suomen Veneilyliiton nopeuskilpailutoimikunnan jäsenten esteellisyydestä ei ole määräyksiä liiton säännöissä.

Esteellisyydestä ei saadun selvityksen mukaan myöskään ole muodostunut aikaisempaa vakiintunutta käytäntöä.

 

Hallintomenettelylain 10 §:ssä on säännös virkamiehen esteellisyydestä hallinnossa ja vastaavasti oikeudenkäymiskaaren

13 luvun 1 §:ssä säännös tuomarin esteellisyydestä. Oikeusturvalautakunta katsoo, että näissä säännöksissä ilmaistuja esteellisyydenperiaatteita ei sellaisenaan voida soveltaa esteellisyyteen yhdistystoiminnassa, joka on luonteeltaan yksityisoikeudellista toimintaa.

 

Nopeuskilpailutoimikunnan jäsenen esteellisyyteen ei voida soveltaa valituksessa esitettyä yhdistyslain 26 §:ää, joka koskee esteellisyyttä yhdistyksen kokouksessa. Sensijaan toimikunnan jäsenen esteellisyyteen tulee soveltaa yhdistyslain 37 §:ää, jonka mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen,jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kilpailujen järjestämistä hakeneiden seurojen edustajien yksityinen etu ei

 

 

ole ollut ristiriidassa Suomen Veneilyliiton edun kanssa. He eivät siten eivät ole yhdistyslain 37 §:n sanamuodon nojalla olleet esteellisiä osallistumaan asiasta päättämiseen.

 

Yhdistyslain esteellisyyssäännöksessä ei aseteta puolueettomuuden edellytystä. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin todettu yhdistyslain 37 §:n voivan edellyttää käsittelyn puolueettomuutta ja jäsenten yhdenvertaisuutta muun muassa silloin, kun käsitellään kurinpitoasioita taikka avustusten myöntämistä jäsenyhdistyksille tai muille yhteisöille (Riitesuo: Yhdistyksen hallituksen kokousmenettely, 1996, s. 120 - 126). Edellä kerrottu esteellisyysmääräysten puuttuminen säännöistä arvokilpailujen järjestämisestä päätettäessä ja aikaisemman vakiintuneen käytännön muodostumattomuus huomioon ottaen oikeusturvalautakunta katsoo, että puolueettomuusvaatimus ei ulotu päätöksentekoon nyt kysymyksessä olevan kaltaisissa asioissa.

 

Päätöslauselma

 

Urheilun oikeusturvalautakunta vahvistaa, että Suomen Veneilyliiton nopeuskilpailutoimikunnan kokouksessa 28.9.1998 on menetelty virheellisesti katsottaessa kilpailuja hakeneiden seurojen edustajat esteellisiksi osallistumaan asiasta päättämiseen.

 

Asian näin päättyessä Porvoon Moottorivenekerholle palautetaan sen suorittama valitusmaksu 3.000 markkaa kokonaisuudessaan.

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

\ w  l

)          Lauri Tarasti puheenjohtaja


 

  

 


Risto Jalanko sihteeri

 

 

C  1. '."., .  99

 

Borgå  Motorbåtsk/ubb r.f.

Porvoon  Moottorivenekerho r. y.

 

URHEILUN OIKEUSTIJRVALAUTAKUNTA SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY

Kirsi Alhanen 00093 SLU

 

VALITUS

 

Porvoon Moottorivenekerho ry hakee muutosta Veneilyliiton Nopeuskilpailu­ toimikunnan päätökseen asettaa NKT:njäsenet Hans-Erik Johansson (POMO), Magnus Johansson (POMO) sekä Hannu Seppänen (Venu) esteellisiksi äänestyksessä, jossa päätettiin vuoden 1999 S-850-luokan MM-kilpailun järjestäjästä. Kokous pidettiin 28.9.1998.

 

 

0

Pyydämme, että asiaa otetaan käsittelyyn oikeusturvalautakunnassa, vaikka Veneilyliiton viimeinen oikeusaste, Vetoomuslautakunta, ei ole vielä antanut päätöksensä asiassa. Olemme jättäneet vetoomuksen Vetoomuslautakunnan käsiteltäväksi 16.12.1998, eikä tietääksemme asiaa ole vielä edes käsitelty. On mielestämme ilmeistä, että emme saa oikeutta Veneilyliiton muutoksenhakuelimistä.

 

Koska Veneilyliitto on mielestämme tahallaan viivystänyt asian käsittelyä, on varsinainen vahinko jo ehtinyt tapahtua. Asioiden kulkua on esitetty liitteessä 1. Vaikka kisat ei voi ajaa uudestaan, haluamme kuitenkin jatkaa oikeusprosessia, koska jääviyskysymys tulee usein esille uudestaan.

 

Haluaisimme selvityksen oliko päätös asettaa Nopeuskilpailutoimikunnan jäseniä esteellisiksi seurajäsenyyden perusteella laillinen vai ei. Mielestämme tämä oli yhdistyslain §26 vastainen päätös.

 

 

 

J

Porvoon Moottoorivenekerho ry

 

 

q    htaja(0400-436086)

 

LIITTEET:     1.         Asioiden kulku aikajärjestyksessä

2.                  POMO:n selvityspyyntö VeneilyliitoJta

3.                   Veneilyliiton vastaus

4.                   POMO:n selvityspyyntö Vetoomuslautakunnalta

5.                   Muutoksenhaku  NKT:lta

6.                   Vetoomus

NKT:n pöytäkirjat kokouksesta 28.9.1998 ja sitä seuraavan kokouksen muutokset edellisen kokouksen pöytäkirjaan on Liiton mukaan salaisia, joten ne eivät ole tässä liitteenä.

 

 


Borgå Motorbåtsklubb r.f. - P01Voon Moottorivenekerhor.y.

Blåfjeldsvägen 47

01120 VÅSTERSKOG

09-8771024 Jan-ErikLindholm

BankfOrbindelse: Aktia Borgå 405022-22957 -  Pankkiyhteys: Aktia Porvoo 405020-22957


 

SUOMEN  VENEILYLIITTO -

FINLANDS BÅTFÖRBUND

FINNISH  BOATJNG ASSOCIATION

Radiokatu 20, FIN-00093 SLU, ff  (09) 3481 2561, Teletax (09) 3481 2572         4.11.1999

 

 

URHEILUN OIKEUSTIJRVALAUTAKUNTA

Helsingin hovioikeus PL 76

 

00521 HELSINKI

 

 

 

Vastauspyyntönne 5.10.1999

PORVOON  MOOTTORIVENEKERHO RY:N VALITUS

 

Tehty valitus koskee liiton nopeuskilpailutoimikunnan kokouksessaan 28.9.1998 tekemää päätöstä toimikunnan jäsenten osallistumisesta esillä olleesta asiasta käytäviin äänestyksiin.

 

0               Mielestämme valitus koskee asiaa, joka ei valitusasiana kuulu oikeusturvalautakunnan tehtäviin ja näin ollen asiaa ei tulisi lainkaan käsitellä valituksena oikeusturvalautakunnassa.

 

Mikäli oikeusturvalautakunta katsoo Porvoon Moottorivenekerho ry:n valituksen olevan oikeustur­ valautakunnan 1 §:n 3. momentin mukainen lausuntopyyntö, esitämme vastauksenamme seuraavaa:

 

Ennen varsinaisia äänestyksiä kokouksessa käytiin keskustelua toimikunnan jäsenenä olevien äänes­ tyksenalaisena olevaa kilpailua hakeneiden  seurojen jäsenten osallistumisesta päätöksentekoon.

Koska toimikunnassa ei ollut jäsenenä kaikkien kilpailua hakeneiden seurojen jäseniä ja yhdestä seurasta toimikunnan jäsenenä oli kaksi seuran jäsentä, toimikunnanjäsenten enemmistön näkemys oli, että yleisen moraalin ja reilun pelin hengen mukaista on, että kilpailua hakeneiden seurojen jäsenet eivät osallistu suoritettavaan äänestykseen. Tästä päätöksestä ei äänestetty.

 

Liitonjohtosäännössä ns. nopeuskilpailutoimintaa koskeva päätöksenteko on siirretty liittohallituk­ selta nopeuskilpailutoimikunnalle. Nopeuskilpailutoimikunnan päätöksistä voidaan johtosäännön mukaan valittaa liiton vetoomuslautakuntaanjos kyseessä on kilpailusääntöjen mukainen  vetoomus tai muutoksenhaku. Lisäksi vetoomuslautakunta voi käsitellä kilpailusääntöjen ja määräysten tulkin­

taa koskevia ja niiden kehittämiseen liittyviä kysymyksiä ja antaa niistä lausuntoja sekä tehdä niiden

0               muuttamista koskevia aloitteita. Vetoomuslautakunta on liittokokouksen valitsema riippumaton elin, joka tekee itsenäisiä päätöksiä ja jonka antama päätös on  kilpailusääntöjä koskevissa asioissa

lopullinen.

 

Vetoomuslautakunnan mahdollisuus käsitellä nyt esillä ollutta asiaa ei ole ollut yksiselitteinen ja kiistaton, jonka johdosta asian käsittely on venynyt. Liiton sääntöjen puitteissa liittohallituksella ei ole ollut mahdollisuutta puuttua vetoomuslautakunnan toimintaan ja sen aikatauluun. Vetoomus­ lautakunta päätti harkinnan jälkeen ottaa asian käsiteltäväkseen sekä teki asiasta päätöksensä 29.10.1999. Päätös on annettu tiedoksi Porvoon Moottorivenekerholle.

 

 

Helsinki 4. marraskuuta 1999

 

 

-=-t--=

SUOMEN VENEILYLIITIO - FINLANDS BÅTFÖRBUND RY

 

 

uhani Kankare uheenjohtaja


 

 

<JZ-_

/ · Markku Toveri

toiminnanjohtaja

 

SVEL                                                                       3 (4)

 

 

KÄSITI'ELYVAmE 2 JA PÄÄTÖS

KÄSfITELYPÄIVÄ 28.10.1999 KÄSITELTÄVÄ ASIA:

Porvoon moottorivenekerho ry - Borgå motorbåtsldubb rf:n puheenjohmjan allekirjoittama vetoomus, jossa ko yhdistys vaatii, että NKT ottaa uudelleen äänestykseen kysymys vuoden 1999 S-850-luokan MM-kisojen jarjesffijästä.

 

 

VETOOMUSLAUTAKUNNAN KÄYTÖSSÄ   OLLUT MATERIAALI:

Vilipäätöstä tehtäessä käytössä olleen materiaalin lisäksi

-        Vetoomuslautakunnan kokouskutsu 28.10.1999

-        Jan-Erik Lindhohnin allekirjoittama vetoomus 16.12.J9981iitteineen

-        Ilmoitus  vetoomusmal-wn maksamisesta 17.12.1998

-      

O

Suomen vencilyliiton nopcuski.lpailutoimikunnan kokouksen 6/98 28.9.1998 puheenjohtajien allekirjoittamapöytäkirja

-        Suomen veneilyliiton nopeuskilpailutoimikwmmt kokouksen 1199 21.-01.1999 puheenjohtajmt ja sihteerin allekirjoittama pöytäkirja

-        Urlteilun oikeusturvalautakunnanSuomen vcneilyliitolle 15.10.1999 osoittama vastauspyyntö liitteineen. Vastauspyyntö koskee Porvoon Moottorivenekerbo ry:n valitusta urheilun oikeusturvalautakunnalle Veneilyliiton nopeuskilpailutoimikunnan 28.9.1998 tekemää päätöstä MM-lålpailujen järjestämisestä

-        SVEL:n Nopeuskilpailutoimilamnmt puheenjohtajan 26.1-0.1999 pmvitty, SVEL:n VdoomttslautakunnsHe lähettämä selvitys

-        Urheilun  oikeusturvalautakunnan säännöt26.4.1998

ASIAN KÄSl1TELY:

-        VL on käsitellyt vetoomusta kokouksessaan 28.10.1999.

-        VL katsoo, ettei kukaan sen käsittelyyn osaJlistuneistajäsenistä ole esteellinen.

VL toteaa, dtä asi.aonesitetty maksetuksi vetoomusmaksu 17.12.1998

-        VL toteaa. että kyseistä asiaa voidaan käsitellä

-        VL toteaa, että vetoomusta voidaan käsiteJlä johtosäännön 1. kohdan mukaisena vetoomuksena ja että asian ratkaiseminen kuuluu VL:n toimivaltaan.

-        VL toteaa,  ettei  vetoomuksen  perusteluna  esitetystä  esteellisyydestä  ole  yksiselitteisiä määräyksiä  liiton

säännöissä, johtosäännössä, kansallisissa tai kansainvälisissä lålpailusäännöissä.

-        VL toteaa, ettei vetoomuksen perusteluna esitetystä esteellisyydestä ole yksiselitteisiä määräyksiä Yhdistyslaissaja asiasta annetut asiantuntijalausunnot ovat ristiriitaisia.

-        VL toteaa, että VL:n puheenjohtajan tekemän selvityksen mukaan KHO ei ole tehnyt päätöstä, jota voitaisiin  pitää ennakkopäätöksenätässä asiassa

-        VL toteaa, että Urlteilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:ssä on omaksuttu ankara näkemys esteellisyydestä  puolueettomuuden varmistamiseksi

 

SVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0


4(4)

-        VL toteaa. että SVEL:n Nopcuskilpailutoimikunta on 1adc.astanut kokouksessaan 1199 21.1.l999 toimikunnan kokouksen 6/98 pöytäkirjan kohta 9:n osalta korjatussa muodossa.

-        VL toteaa, että SVEL:n Nopeuskilpailutoimikuntaon kokouksessaan 1/99 21.1.1999 käsitellyt vuoden 1999 S 850 MM-kilpailua ja todennut. ettei se aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä.

PERUSITELUT:

-        VL voi klisitellä esitettyä vetoomusta, jonka vetoomusmaksu on maksettu

-        VL:tla on mahdollisuus tehdä päätöksiä Nopeuskilpailutoimikunnan 28.9.l998 ja 21.1.1999 pitämien kokousten päätösten johdosta. koska kokouksista on käytettävissä allekirjoitetut pöytäkirjat.

-    NKT on käsitellyt kokouksessaan ,'Ctootnllksessa esitettyä asiaa ja todennut päätöksessään, jota ei ole

moitittu, ettei asia aiheuta toimenpiteitä.

-        VL voi  käsitellä asiaa johtosäännön  viimeisen momentin  perusteella  asiana. jonka  perusteella voitaisiin

antaa suosituksia vastaisen varalle

-        VL:n on perusteltua käsitellä ohjaavassa mielessä asiaa, jonka puitteissa on perustellusti todettu tapahtuneen toimenpiteitä, joita ei ole määrätty yhdistyksen säännöissä, johtosäännössä tai yhdistyslaissa

VETOOMUSLAUTAKUNNAN RATKAISU:

-        VL toteaa, että koska SVEL:n Nopeuskilpailutoimikwrtaon käsitellyt ja telmyt päätöksen. vetoomuksen mukaisesti siinä esitetystä asiasta, Vl.:n päätöksen tarve tämän riita-asian ratkaisuna on poistunut

-        VL määrää  vetoomusmaksun palautettavaksi vetoomuksen tekijälle.

-        VL tulee antamaan NKT:lle ja liittohallitukselleohjeita ja wosituksia siitämihin tooneopiteiminolisi ryhdyttävä, ettei vastaavanlaista pääsisi vastaisuudessa tapahtumaan

-        VL:n päätös oli yksimielinen..

 

PÄÄTÖKSEN MOITTIMINEN

Päätöksestä voi vedota urheilun oikeustwvalautalruntaan.

 

PÄÅTÖKSENTEKOON   OSALLISTOMINEN

Päätökseen ovat osallistuneet:

MattiO.Ruuskanen puheenjohtajana, Leon Basilier, Jorma Hömäläioen, Juhani Kanerv8> Pertti lPohjolaja Tapio SalonenjAseninä

 

PÄÄTÖKSF.STÄ TIEDOTTAMINEN


 

)            Päätöksestä  tulee tiedottaa:

Pöytäkirja liitteineen vetoomuksen tekijälle{ POMO ) ja SVEL:n hallitukselle,

pOytlldrja muille MM-kisojenjarjestamisoikeutta hakeneille; JVS ja VenU ja NKT:lle

 

ASIAKIRJOJEN TALLETUS

 

Päätös siihen liittyvine asiakirjoineen tatletetaan SVEL:n arkistoon, jossa ne tulee säilyttää vähiritään 5 (viisi)

vuotta päätöksen teosta.

 

 

 

 

 

Helsingissä. 1. päivänä marraskuuta 1999

 

 

L

Pertti I.Pohjola

vetoomuslautalomoan  kutsuttu sihteeri

 

 

 

Borgä Motorbätsk/ubb r. f.

Porvoon Moottorivenekerho r. y.

 

 

URHEILUN   OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Risto Jalanko Helsingin hovioikeus Radanrakentajantie 5

PL 76

00521 Hki

 

 

SELITYS VENEILYLDTON VASTAUKSEN JOHDOSTA

 

 

0

Suomen Veneilyliiton vastauksen pääviesti on, että valitusta ei pitäisi käsitellä Urheilun Oikeusturvalautakunnassa. On ihmeellistä, että Veneilyliitto ei edes halua selvittää niin tärkeää kysymystä kuin esteellisyyskysymys. Veneilyliitto on jo toiminnallaan aiheuttanut meille korvaamatonta vahinkoa lainvastaisella esteellisyyspäätöksellään, kun vuoden t999 S-850 MM­ kisapaikasta äänestettiin Nopeuskilpailutoimikunnan kokouksessa 6/98. Luulisi nyt olevan korkea aika selvittää, miten pitää toimia vastaisuudessa, kun vastaava tilanne tulee eteen.

 

Vastauksessaan Veneilyliitto ei kuitenkaan perustele toivomustaan että Urheilun Oikeusturvalautakunta ei käsittelisi asiaa sen paremmin kuin perusteltiin jäsenten esteellisyyttä em. kokouksessa . Perustelut tukeutuvat sanoihin "mielestämme", "olemme sitä mieltä" ja niin edelleen.

 

Urheilun Oikeusturvalautakunnan säännöissä l § lukee, että lautakunnan tehtävä on käsitellä valituksia järjestöjen tai niiden organisaatioon kuuluvien yhteisöjen valittajaa koskevista päätöksistä, jotka koskevat jäsenoikeuksien rajoittamista tai joissa on kysymys päätöksen sääntöjenvastaisuudes ta. Päätös asettaa Porvoon Moottorivenekerhonjäsenet Hans-Erik Johansson ja Magnus Johansson esteellisiksi rajoitti sekä Porvoon Mootorivenekerhon että NKT:n jäsenten jäsenoikeu ksia ja päätös oli valituksessa esitettyjen perustelujen mukaan lainvastainen. Lisäksi Vetoomuslautakunnan päätöksessä sanotaan, että päätöksestä voidaan vedota Urheilun Oikeusturvalautakuntaan.Tämän perusteella pysymme kannassamme, että Urheilun Oikeusturvalautakunta käsittelisi valitustamme.

 

Veneilyliiton vastauksen neljännessä kappaleessa selitelään NKT:n kokouksen 6/98 kulkua. Kerrotaan, että esteellisyyspäätös perustui enemmistön näkemykseen sekä moraaliin ja reilun pelin henkeen. Todellisuudessa ainakin kaksi jäsentä ilmoitti äänekkäästi vastustavansa menettelytapaa. Eriävät mielipiteet merkittiin myös pöytäkirjaan. Ei ole moraalista tehdä lainvastaisia päätöksiä enemmistön näkemykseen viitaten, kun ainakin kaksi jäsentä ilmoittivat eriävän mielipiteensä. Tämän lisäksi päätöksestä ei edes äänestetty, eli oliko edes enemmistö päätöksen kannalla .

 

Kokouksen kulusta voidaan olla monta mieltä, koska esimerkiksi kokouksen puheenjohtaja, Peter Lindholm, ei ole koskaan hyväksynyt ne muutokset, jotka on tehty pöytäkirjaan seuraavassa kokouksessa. Tapana NKT:lla onkin, että seuraava kokous tarkastaa edellisen kokouksen pöytäkirjaa. Ihmeellistä tässä tapauksessa on, että kokouksessa 1/99 oli enää mukana muutama henkilö edellisestä kokouksesta, koska NKT oli syksyn aikana valittu uudelleen. Tällä tavalla aivan uudet henkilöt pystyivät päättämään, mitä edellisessä kokouksessa oli tapahtunut. Harry Fabritius,joka toimi kokouksen 6/98 puheenjohtajana kohdissa§ 10- 13, ei taas ole hyväksynyt alkuperäistä pöytäkirjaa ollenkaan.

 


Borgä Motorbåtsldubb r.f. - Porvoon Moottorivenekerho r.y.

Blå eldsvagen 47

01120 VÅSTERSKOG

09-8771024 Jan-Erik Lindholm

Bankförbindelse: Aktia Borgå 405022-22957 - Pankkiyhteys: Aktia Porvoo 405020-22957

 

Pöytäkirjojenjulkisuus on myös ollut epäselvää. Kun allekirjoittanut pyysi syksyllä 1999 NKT:n kokousten 6/98 sekä l/99 pöytäkirjat Veneilyliiton kilpailutoiminnan järjestösihteeriltä, hän vastasi, että hänen pitää tutkia, ovatko nämä julkisia vai ei. Myöhemmin hän ilmoittaa, että hän ei voi antaa nämä meille. Tässä kiistassa asianosaisena, saatiin em. kokousten pöytäkirjat vasta Vetoomuslautakunnan päätöksen liitteenä 4.11.1999.NKT:n puheenjohtaja Harry Fabritius toteaa kuitenkin kirjeessään 26.l0.1999Vetoomuslautakunnalle, että emme ole pyytänyt em. pöytäkirjoja ja että ne eivät ole salaisia.

 

Alkuperäisessä pöytäkirjassa todetaan, että asetetaan Hans-Erik Johansson, Magnus Johansson ja Hannu Seppänen esteellisiksi, mikäli NKT:njäsenten Mauri Mannisen ja Harry Fabritiuksen sekä Veneilyliiton varapuheenjohtajan Railo K. Säteen kanta perustuu yhdistyslakiin. Hans-Erik Johansson ja Magnus Johansson vaatii, että asiaa tutkitaan. Asiaa on nyt tutkittu yli vuoden, eikä vastausta ole vielä saatu. Erikoista tässä oli myös se, että liiton varapuheenjohtaja,jota varta vasten oli kutsuttu tähän kokoukseen läsnäolo-oikeudellaan viitaten, pystyi ratkaisevasti vaikuttamaan asioiden kulkuun.

 

 

0

Viimeisenä Veneilyliiton vastauksessa käsitellään Vetoomuslautakunnan toimintaa. Perustellaan toiminnan hitautta sillä, että asian käsittely ei ole ollut yksiselitteinen ja kiistaton. Kuitenkin puhelinkeskusteluissa Vetoomuslautakunnan puheenjohtajan Matti 0 . Ruuskasen kanssa hän on valittanut sairautta, johon olemme ehdottaneet, että asian käsittely siirrettäisiin varapuheenjohtajalle. Ainoa joka lopuksi kuitenkin herätti Vetoomuslautakunnan oli ulkopuolisen instanssin mukaantulo prosessiin. Nyt Vetoomuslautakunnan toiminta oli suorastaan ripeää.

 

Veneilyliiton vastauksen mukaan siis Vetoomuslautakunta harkitsi asian käsittelyyn ottamista vähän yli kymmenen kuukautta ja teki päätöksensä yhdessä kokouksessa, jonka kutsu sattumalta lähti ulos kolme päivää sen jälkeen, kun Oikeusturvalautakunnan selvityspyyntö oli saapunut.

Herää kysymys onko Vetoomuslautakunta niin riippumaton elin, jota Veneilyliiton vastauksessa väitetään.

 

Päätöksessään Vetoomuslautakunta toteaa, että sillä ei ole tarvetta ratkaista tämä riita- asia, koska asiaa on käsitelty vetoomuksen mukaisesti NKT:ssa.Tässä viitataan ilmeisesti NKT:n kokoukseen 1/99, jonka pöytäkirjassa lukee: "Vuoden 1999 S 850 MM-kilpailu. Todettiin ettei aihetta toimenpiteisiin tässä vaiheessa". Tämä siis tarkoittaa, että on tehty uusi äänestys kilpailupaikasta 21.1.1999, vaikka nykyisen NKT:n puheenjohtaja Hany Fabritius toteaa kirjeessään Vetoomuslautakunnalle 26.10.1999, että meidän tekemät selvityspyynnöt, muutoksenhaku- ja vetoomuspaperit toimitettiin NKT:1Ie vasta 22.10.1999. Tämäkin tapahtuu siis myös sattumalta vain joitakin päiviä sen jälkeen kuin Oikeusturvalautakunnan selvityspyyntö on saapunut Veneilyliittoon. Joko Veneilyliiton toimisto on tehnyt virkavirheen, tai sitten joku

)            valehtelee.

Yllä on esitetty monta asiaa,jotka ovat ihmeellisiä Veneilyliiton toiminnassa. Asian ydin on kuitenkin saada pelisäännöt selväksi, eli onko sellaisella aktiivisella seuralla, jolla on monta valtuutettua jäsentä liiton toimikunnissa, samat oikeudet, kuin muut seurat vai ei. Tässä tapauksessa Porvoon Moottorivenekerholta otettiin kaikki oikeudet pois. Toivomme tämän takia, että pikaisesti saamme sellainen päätös asiassa, joka kestää tarkastelun myös muissa oikeusasteissa.

 

Sipoo 21. marraskuuta I999 Porvoon Moottorivenekerho ry.

Ltif::i!

Puheenjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Edellisen  kokouksen pöytäkirja.

Edellisen kokouksen pöytäkirja 6/98 hyväksyttiin muuttamalla kohta 9 kuulumaan seuraavasti:

9.         Vuoden 1999 S 850 MM-kilpailujen järjestäjä.

Asiasta käytiin vilkas keskustelu, jossa eri järjestäjien plus- ja miinuspuolet tuotiin esille. Koska yksimielistä päätöstä ei saatu aikaan, päätti puheenjohtaja, että asiasta joudutaan äänestämään. Manninen ja Fabritius katsoivat, että kilpailuja hakevien seurojen NKT:ssa olevat edustajat ovat asianosaisia ja koska yhdellä hakijaseuralla ei ole NKT:ssa edustajaa ollenkaan ja yhdellä seuralla on kaksi edustajaa, tulisi kilpailuja hakevien seurojen edustajien olla osallistumatta äänestykseen. Näin ollen Hans-Erik Johansson (POMO), Magnus Johansson (POMO) ja Hannu Seppänen (VenU) eivät voisi äänestää.

Paikalla ollut SVEL:n varapj. Railo Säde yhtyi Mannisen ja Fabritiuksen näkemykseen.

Puheenjohtaja Lindholm piti vain itseään jäävinä sukulaisuussuhteen perusteella, mutta totes että jos mennään tämän seurajäsenyyden mukaan, niin hänkin voi osallistua äänestykseen.

Hans-Erik Johansson ja Magnus Johansson ilmoittivat eriävän kantansa tähän äänestysmenettelyyn.

Tämän jälkeen puheenjohtaja päätt että suoritetaan suljettu, kaksivaiheinen lippuäänestys, jossa ensimmäisellä kierroksella kaksi eniten ääniä saanutta hakijaa ovat vastakkain toisella kierroksella.

 

1.  äänestyskierroksen tulos:                   Porvoon  Moottorivenekerho 2 ääntä

Jyväskylän Veneseura            3 ääntä Veneurheilijat               O ääntä.

 

Toisella kierroksella oli mahdollista äänestää vain Porvoon Moottorivenekerhoa tai Jyväskylän  Veneseuraa.

 

2.  äänestyskierroksen tulos:                   Porvoon  Moottorivenekerho 2 ääntä

Jyväskylän Veneseura           3 ääntä.

y

Äänestyksiin osallistuivat Lindholm, Manninen, Fabritius, Pulkkinen ja Lindqvist. Magnus

Johansson, Hans-Erik Johansson ja Hannu Seppänen eivät osallistuneet kumpaankaan äänestykseen. Äänestyksen tuloksena v. 1999 S 850 .MM-kilpailun järjestämisoikeudet annettiin Jyväskylän Veneseuralle. Magnus Johansson ja Hans-Erik Johansson halusivat pöytllkirjaan merkinnän eriävästä kannastaan päätökseen ja päätöksentekoon koskien heidän jättämistään pois äänestyksistä.

Asian käsittelyn jälkeen Peter Lindholm joutui poistumaan kokouksesta ja Harry Fabritius jatkoi kokouksen puheenjohtajana seuraavasta kohdasta.