8/2023 Jääkiekko – Joukkueen toimintaan osallistumisen estäminen – Päätöksentekomenettely – Kuuleminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 8/2023
2.3.2023                                   
Diaarinro 38/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
A:n seuran jääkiekkojaoston päätös 7.6.2022

ASIA                 
Jääkiekko – Joukkueen toimintaan osallistumisen estäminen – Päätöksentekomenettely – Kuuleminen

MUUTOKSENHAKIJA
A, huoltajinaan B ja C

KUULTAVA
A:n seura

 

ASIAN TAUSTA JA VALITUKSEN KOHDE

Valittaja on alle 13-vuotias lapsi, joka tarvitsee ajoittain aikuisen tukea ja ohjausta hankalissa tilanteissa. Valittaja harrastaa jääkiekkoa seuran U13-joukkueessa, jonka kanssa hän oli ollut Porissa 15.5.2022 järjestetyssä turnauksessa. Turnauksessa oli tapahtunut välikohtaus, joka oli saanut alkunsa turnauksen alussa valittajan pohkeeseen osuneesta kiekosta. Tämä tapahtuma oli myöhemmin turnauksen aikana johtanut siihen, että valittajan ja vastustajan joukkueen pelaajien välillä oli syntynyt kahakka. Valittaja oli kyseisen yhteenoton jälkeen tunnekuohuissaan sanonut jotakin oman joukkueensa valmentajan pelaavalle pojalle, minkä vuoksi valmentaja oli seuraavana päivänä 16.5.2022 soittanut valittajan toiselle huoltajalle ilmoittaen, että valittaja suljetaan joukkueen toiminnasta ja että Porin turnauksen välikohtaus saatetaan A:n seuran jääkiekkojaoston hallituksen käsiteltäväksi.

A:n seuran jääkiekkojaosto oli 6.6.2022 kokouksessaan käsitellyt valittajan asiaa siten, että kokouksen pöytäkirjaan oli kirjattu seuraavasti: ”Tapaus [A]: Keskustellaan kyseinen case ja tehdään asiaan liittyvät johtopäätökset: Keskusteltiin ja avattiin asiaa ja päädyttiin tehdä jatkoselvityksiä.”

Seuran junioripäällikkö oli 7.6.2022 puhelimitse kertonut valittajan huoltajille seuran jääkiekkojaoston samana päivänä tekemästä päätöksestä sanoin, ettei valittaja voinut enää osallistua U13-joukkueen toimintaan. Valittajan huoltajien tietoon oli kuitenkin kiertoteitse tullut se, että valittajan joukkueen vastuuvalmentaja oli 8.6.2022 ilmoittanut valittajan erottamisesta joukkueen pelaajien muille vanhemmille Whatsapp-viestillä: ”[A] on suljettu tänään pois joukkueen toiminnasta [seuran] jääkiekkojaoston ja toiminnanjohtajan päätöksellä. Syynä muiden pelaajien turvallisen harrastamisen turvaaminen ja ko. pelaajan toistuvat käytöshäiriöt.”

Valittajan huoltajat olivat 20.6.2022 antaneet seuralle vastineen, joka oli otsikoitu koskevaksi heidän lapsensa erottamista seuran U13-joukkueesta. Vastineessa oli esitetty huoltajien käsitys valittajasta, koetuista haasteista ja joukkueesta erottamisesta.

Seuran jääkiekkojaosto oli 21.6.2022 kokouksessaan käsitellyt valittajan asiaa siten, että kokouksen pöytäkirjaan oli kirjattu seuraavasti: ”Tapaus [A]: Keskustellaan kyseinen case ja tehdään asiaan liittyvät johtopäätökset. Jatkettiin keskustelua ja asian selvittämistä sekä pyydetään [A:n] perheeltä omalta osaltaan vastinetta ja lisäselvitystä kuinka takaisimme kaikille turvallisen jääkiekkoharrastuksen jatkamisen joukkueessa.”

Seuran jääkiekkojaosto oli 21.6.2022 lähettänyt valittajan huoltajille sähköpostiviestin, jonka mukaan seuran johtokunnassa oli keskusteltu perinpohjaisesti valittajan huoltajien antamasta vastineesta ja oltu vastineessa esitetyn kanssa eri mieltä. Viestissä oli tiedusteltu, mihin toimenpiteisiin perheessä oltaisiin valmiita kaikkien turvallisuuden takaamiseksi, jos seurassa päädyttäisiin siihen, että valittaja saisi jatkaa seurassa.

Valittaja huoltajineen oli 24.8.2022 vastannut seuralle pyytäen lisäselvitystä erottamispäätöksestä ja sen syistä sekä ilmaissut halunsa jatkaa harrastustaan joukkueessa.

Seura oli 25.8.2022 ilmoittanut vastaanottaneensa valittajan edellisenä päivänä tekemän vastauksen ja käsittelevänsä sen samana päivänä olevassa kokouksessa.

Valittaja oli 15.10.2022 lainopillisen avustajansa välityksin lähestynyt seuraa tiedustellen asian käsittelyn tilaa ja pyytänyt seuraa toimittamaan päätöksen, jolla valittaja oli erotettu joukkueesta tai seurasta, sekä ilmoittanut aikeesta muussa tapauksessa viedä asia urheilun oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

Seuran toiminnanjohtaja oli 26.10.2022 sähköpostitse ilmoittanut valittajan huoltajille, ettei seura ollut erottanut valittajaa joukkueestaan vaan että seura oli tulkinnut valittajan omatoimisesti ja vapaaehtoisesti jättäytyneen pois seuran toiminnasta. Valittaja oli samana päivänä lainopillisen avustajansa välityksin pyytänyt lisätietoja seuran päätöksiin liittyen.

Valittaja on 28.11.2022 saattanut asian oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että seuran jääkiekkojaoston päätös kumotaan tai vaihtoehtoisesti todetaan, ettei seura ole tehnyt päätöstä sulkea A:ta pois U13-joukkueesta. Lisäksi A on vaatinut, että A:lla vahvistetaan olevan oikeus jatkaa jääkiekkoharrastustaan oman ikäluokkansa joukkueessa seurassa ja että seura velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut 1 906,50 eurolla.

Valittaja ei ole missään vaiheessa saanut tiedokseen kirjallista saatikka perusteltua erottamispäätöstä. Koska valitusaika voi alkaa vasta siitä ajankohdasta, kun asianmukaisesti perusteltu päätös annetaan tiedoksi sen kohteelle, valittaja ei ole menettänyt muutoksenhakuoikeuttaan. Seuran joukkueen vastuuvalmentajan Whatsapp-viesti 8.6.2022 joukkueen muiden pelaajien huoltajille ei ole ollut perusteltu ja valittajalle osoitettu päätös. Valitusaika ei ole alkanut myöskään seuran toiminnanjohtajan ilmoituksen 26.10.2022 perusteella, koska mitään erottamispäätöstä ei tämän ilmoituksen mukaan olisi tehty. Valittaja ei siten ole missään vaiheessa saanut tiedokseen perusteltua päätöstä erottamisestaan.

Valittaja on perusteetta ja ilman kirjallista, perusteltua päätöstä erotettu joukkueestaan. Valittaja ei ole saanut tietoa erottamisensa syistä. Seura on kohdellut erityislasta väärin, kun se on erottanut valittajan ilman, että valittajaan olisi aiemmin kohdistettu kurinpitotoimia, annettu varoituksia tai määrätty harjoittelutaukoja. Valittajalle ja hänen huoltajilleen ei ole annettu lainkaan tilaisuutta tulla asiassa kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä. Tällaisena menettely on ollut myös urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännön ja Suomen olympiakomitean hyväksymien Reilu peli -urheiluyhteisön eettisten periaatteiden vastaista.

Valitusasian hävitessään seura on velvollinen korvaamaan valittajan kaikki lautakuntakulut.


VASTAUS PERUSTEINEEN

A:n seura on vastauksessaan vaatinut, että valitus ensisijaisesti jätetään tutkimatta ja toissijaisesti hylätään.

Oikeusturvalautakunta ei ole sääntöjensä 2 ja 3 §:ien perusteella toimivaltainen käsittelemään valitusta. Tästä syystä valitus tulee jättää tutkimatta.

Joka tapauksessa valitus on perusteettomana hylättävä. Seurassa ei ole tehty päätöstä valittajan erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä tai joukkueesta taikka päätöstä, jolla valittajan jäsenoikeuksia seurassa olisi muutoin rajoitettu. Valittajana olevan pelaajan ja hänen huoltajiensa kanssa on pelikauden 2021-2022 aikana niin suullisesti kuin kirjallisestikin keskusteltu valittajan toistuvasta fyysisestä ja henkisesti aggressiivisesta käyttäytymisestä. Valittajan käyttäytyminen on aiheuttanut huolta joukkueen muiden pelaajien ja vastuuhenkilöiden turvallisuudesta. Seuran jääkiekkojaosto on tehnyt pelikaudelle 2022-2023 suunnitelmia sen takaamiseksi, ettei mainitunlainen menettely tule jatkumaan tai uusiutumaan. Seura on 21.6.2022 tiedustellut valittajan huoltajien näkemystä siitä, mihin toimenpiteisiin huoltajat ovat valmiita ryhtymään, jotta valittajan osallistuminen seuran toimintaan voidaan järjestää siten, ettei se aiheuta tulevaisuudessa vaaraa muiden osallistujien turvallisuudelle. Valittaja ja huoltajat ovat antaneet vastauksensa vasta 24.8.2022 vastaamatta kuitenkaan seuran heille esittämään kysymykseen ja tämän jälkeen jättäytyneet itse pois seuran toiminnasta. Seuran joukkueen vastuuvalmentajan Whatsapp-viesti ei ole seuran virallisen edustajan tahdonilmaisu eikä se ole perustunut yhdistyksen tekemiin päätöksiin.


VASTASELITYS

A on seuran vastauksen johdosta tarkentanut lautakuntakuluvaatimuksensa määrää valitusvaatimuksiin kirjatuin tavoin ja lausunut vastaselityksenään seuraavaa.

Seuran vaatimus valituksen jättämisestä tutkimatta on perusteeton ja se tulee sellaisena hylätä. Joukkueesta erottamista koskevan päätöksen tutkiminen kuuluu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan sen sääntöjen perusteella, koska kysymys on sekä kurinpitoseuraamuksesta että jäsenoikeuksien rajoittamisesta.

Seuran junioripäällikkö, joka oli 7.6.2022 puhelimitse ilmoittanut valittajan erottamisesta, on seuran kanssa tekemänsä työsopimuksen perusteella asemassa, että siihen yleisen tavan mukaan liittyy kelpoisuus toimia seuran puolesta sen juniorijoukkueita koskevissa asioissa. Samoin U13-joukkueen vastuuvalmentaja, joka oli valittu tehtäväänsä seuran jääkiekkojaoston päätöksellä, oli asemansa perusteella toimivaltainen Whatsapp-viestin 8.6.2022 tehdessään ilmoittamaan valittajan erottamisesta. Seura ei voinut yli puoli vuotta erottamispäätöksestä ilmoittamisen jälkeen pätevästi vedota toimivallan puuttumiseen. Valittaja on siten tullut käytännössä erotetuksi seuran U13-joukkueesta sillä hetkellä, kun junioripäällikkö oli 7.6.2022 seuran edustajana ilmoittanut siitä puhelimitse valittajan huoltajille.

Seura on toiminut vastoin Reilun pelin sääntöjä, joihin seura on sitoutunut ja joissa muun muassa todetaan, että tunnemme kokonaisvaltaista vastuuta lapsista ja nuorista. Esimerkiksi huonosti käyttäytyvää nuorta ei ensisijaisesti tulisi ajaa pois toiminnasta, vaan hänen sosiaalista kasvuaan tulee tukea. Seura ei ole halunnut edes yrittää ratkaista ongelmatilannetta yhdessä keskustelemalla niin, että valittajalle olisi annettu mahdollisuus jatkaa joukkueen jäsenenä.

Seura on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa valittajalle tiedoksi seuran jääkiekkojaoston kesäkuussa tapahtuneita kokouksia koskevat pöytäkirjat, jotka ovat sisältäneet valittajaa koskevia päätöksiä, joita valittaja on seuralta useaan otteeseen pyytänyt ennen valitusasian vireillepanemista. Seura on laiminlyömällä antaa tai piilottelemalla asiaan liittyviä päätöspöytäkirjoja päätösten kohteena olevalta valittajalta ja hänen huoltajiltaan aiheuttanut valittajalle aiheen valittaa oikeusturvalautakuntaan. Seura on tämän virheellisen menettelynsä vuoksi asian lopputuloksesta riippumatta velvollinen korvaamaan kaikki valittajan kulut.


LAUSUMA               
A:n seura on antanut lausumansa.

Seuran jääkiekkojaosto ei ole tehnyt päätöstä valittajan sulkemisesta pois seuran U13-joukkueesta eikä seuralla siten ole ollut velvollisuutta eikä edes mahdollisuutta antaa valittajalle sellaista koskevaa päätöstä tiedoksi. Jääkiekkojaoston kokouspöytäkirjoihin ei sisälly erillisiä valittajaa koskevia päätöksiä. Pöytäkirjoista ilmenee vain asian käsittely jääkiekkojaostossa, mistä valittaja huoltajineen on ollut tietoinen ja mistä huolimatta valittaja on jättäytynyt pois seuran toiminnasta. Seura ei ole väittänyt sen toimihenkilön ylittäneen toimivaltaansa vaan tuonut esille sen, ettei erottamispäätöstä ole tehty.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu

Oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko asiassa edellytyksiä tutkia valitus. Arvioitavana on tässä kohden se, onko seura tehnyt asiassa valituskelpoisen päätöksen ja, jos niin, onko valitus tehty oikea-aikaisesti. Siinä tapauksessa, että valitus voidaan tutkia, asiassa on vielä arvioitava, onko seura tehnyt päätöksensä asianmukaisessa menettelyssä ja onko päätöstä pidettävä sääntöjen vastaisena.


2. Oikeusturvalautakunnan toimivalta

2.1. Onko seura tehnyt valittajaa koskien valituskelpoisen päätöksen?

Valittaja on katsonut, että seura on tehnyt päätöksen, jolla hänet on joko erotettu joukkueesta tai jolla hänet on suljettu joukkueen tai yhdistyksen toiminnasta. Seura on vuorostaan kiistänyt tämän katsoen, ettei mitään tällaista päätöstä ole tehty. Asiassa on siten kysymys siitä, onko seura tehnyt sellaista päätöstä, josta voidaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 kohdan mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys a) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, b) kurinpitoseuraamuksesta, c) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai d) siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen. Sääntöjen 3 §:n 1 kohdan mukaan lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään muita kuin 2 §:ssä tarkoitettuja valitusasioita.

Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä on muun muassa katsottu, että jääkiekkotuomarin liiton tietojärjestelmästä saama ilmoitus siitä, ettei hän vastoin yritystään voinut tulla nimetyksi erotuomariksi sanottuun otteluun, rinnastui valituksen tutkimisen edellytyksenä olevaan yhdistyksen päätökseen, koska ilmoitus oli perustunut liiton tietojärjestelmään syöttämiin tietoihin ja koska ilmoituksella oli otettu kantaa jääkiekkotuomarin oikeuteen tulla nimetyksi erotuomariksi tiettyyn otteluun (UOL 25/2016). Lisäksi siinä, että seura on kieltänyt jalkapallojoukkueensa pelaajia harjoittelemasta seuran joukkueissa ja edustamasta seuraa, on katsottu olevan kysymys oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluvasta kysymyksestä (UOL 12/2013). Oikeusturvalautakunta onkin aikaisemmassa ratkaisukäytännössään (UOL 13/2008) katsonut päätöksentekijän roolin ja päätösmenettelyn lisäksi myös sillä, että päätöksen kohde on mieltänyt epäselväksi kokemansa toimen luonteeltaan kurinpidolliseksi, olevan merkitystä arvioitaessa, onko kysymys valituskelpoisesta kurinpitoseuraamuksesta. Epäselvissä tapauksissa on perustellumpaa katsoa toimi kurinpitotoimeksi kuin muuksi oikeudellisen kontrollin ulkopuoliseksi toimeksi, kuten kasvatukselliseksi rajoitukseksi.

Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei sen säännöissä edellytetylle valituskelpoiselle päätökselle ole asetettu minkäänlaisia vaatimuksia sen muodolle tai välitystavalle. Samoin päätöksen valituskelpoisuutta on tulkittu myös urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen ratkaisukäytännössä (esim. CAS 2021/A/7685). Valituskelpoinen päätös voi siten olla kirjallinen, suullinen tai pääteltävissä vain tosiasiallisista olosuhteista. Päätös voi siten olla esimerkiksi sähköpostiviesti tai kirje (UOL 23/2010), sähköinen viesti taikka video- tai ääniyhteydellä tehty suullinen ilmoitus. Oikeusturvan ja siihen sisältyvän muutoksenhakuoikeuden tehokkaan toteutumisen varmistamiseksi on selvää, että kaikenlaiset kannanotot ja toimet, jotka lautakunnan sääntöjen 9 §:n mukaisesti vaikuttavat urheilijan, muu luonnollisen henkilön tai yhteisön oikeuteen tai etuun, ovat lähtökohtaisesti oikeusturvalautakunnan säännöissä tarkoitettuja valituskelpoisia päätöksiä. Myös ilman hyväksyttävää syytä tapahtuva päätöksen antamatta jättäminen tai viivyttely päätöksen antamisessa voi merkitä sellaista toisen oikeudelliseen asemaan vaikuttamista tai suorastaan oikeussuojan heikentämistä, että kyseessä on valituskelpoinen päätös. Oikeusturvalautakunta onkin aikaisemmassa ratkaisussaan (UOL 36/2022) todennut, että päätöksentekijän tai vastuunalaisen tahon passiivisuus tai puuttumattomuus tehtyihin toimiin niistä tietoisena voi tietyissä olosuhteissa merkitä oikeudellisesti pätevää hyväksyntää oikeustoimille.

Käsillä olevassa asiassa on riidatonta, että valittajan aseman muuttumisesta joukkueen pelaajana ja siten osana yhdistystä on ilmoitettu seuran joukkueen valmentajan toimesta 16.5.2022 ja 8.6.2022 sekä seuran junioripäällikön toimesta 7.6.2022. Kaksi näistä ilmoituksista (16.5. ja 7.6.2022) ovat olleet puhelimitse tehtyjä suullisia ilmoituksia ja kolmas (8.6.2022) sähköinen sanallinen viesti. Kaikkien näiden viestien asiasisältö oli ollut sama eli se, ettei valittaja saisi enää osallistua joukkueen toimintaan. Ainakin kahdesta ajallisesti viimeisimmästä viestistä on ollut pääteltävissä, että seuran toimivaltainen henkilö on tehnyt päätöksen erottaa valittajan joukkueesta tai sulkea hänet joukkueen toiminnan ulkopuolelle. Viestissä 7.6.2022 on nimenomaisesti viitattu seuran jääkiekkojaoston tekemään päätökseen, jota ei ollut kuitenkaan missään vaiheessa kirjallisesti toimitettu valittajalle. Seuran jääkiekkojaosto oli 21.6.2022 lähettämässään sähköpostissa viitannut tarpeeseen saada valittajan huoltajilta toimenpide-ehdotuksia, jotta valittaja saisi jatkaa seurassa. Viimeksi mainittu viesti niinikään puoltaa sitä, että jonkinlainen, ainakin väliaikainen päätös valittajan sulkemisesta joukkueen toiminnan ulkopuolelle olisi tehty. Näiden viestien jälkeen seuran ei ole selvitetty nimenomaisesti ilmoittaneen, että valittaja voisi vapaasti osallistua joukkueen toimintaan. Ilmoitusten tekijät ovat olleet seuran toimihenkilöitä, joiden tehtäviin on kuulunut kyseisenlaisten asioiden käsitteleminen. 

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta ensinnäkin katsoo, että valittaja on perustellusti voinut olla seuran toimihenkilöiden ilmoitusten ja huoltajiensa heidän kanssaan käymien keskustelujen sekä jääkiekkojaoston sähköpostiviestin perusteella siinä käsityksessä, että valittajan erottamisesta joukkueen toiminnasta oli tehty seurassa nimenomainen päätös. Seura on ensisijaisesti vastuussa siitä, että sen toiminta päätöksineen on selkeää ja myös näyttäytyy ulospäin ymmärrettävältä.

Joka tapauksessa oikeusturvalautakunta esitetyn selvityksen perusteella katsoo, että seura on 8.6.2022 tai viimeistään 21.6.2022 seuran ilmoitettua valittajalle, ettei jääkiekkojaosto ollut vastineessa esitetyn kanssa samaa mieltä, tosiasiallisesti tehnyt valittajalle kielteisen päätöksen. Seuran toimet ovat vahvistaneet vallinneen asiantilan, jonka mukaisesti valittaja on suljettu joukkueensa ulkopuolelle. Myös sinä ajankohtana, kun valitus on saatettu vireille oikeusturvalautakunnassa, on ollut edelleen voimassa vallinnutta asiantilaa koskeva päätös, jolla seura on kurinpitoseuraamuksena tai muutoin valittajan jäsenoikeuksia rajoittaen tosiasiallisesti estänyt tämän vapaan osallistumisen seuran joukkueen toimintaan. Oikeusturvalautakunta toteaa, että nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa tehtyä tosiasiallista päätöstä joukkueen toimintaan osallistumisen estämisestä voidaan myös ankaruutensa vuoksi pitää sen kaltaisena seuraamuksena, että se käytännössä rinnastuu jopa yhdistyksen päätökseen yhdistyksen jäsenyydestä erottamisesta taikka jäsenoikeuksien rajoittamiseen tai kurinpitotoimiin (ks. myös UOL 26/2012).

Edellä olevan perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että määrättyä kieltoa osallistua joukkueen toimintaan voidaan pitää sellaisena päätöksenä, jonka oikeellisuuden arvioimiseen oikeusturvalautakunnalla on toimivalta sääntöjensä perusteella. Valittajalla on siten ollut oikeus hakea muutosta tällaiseen päätökseen valittamalla siitä urheilun oikeusturvalautakuntaan.


2.2. Onko valitus tehty muutoksenhaulle säädetyssä määräajassa?

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 10 §:n 1 kohdan mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksisaannista. Saman säännöksen 3 kohdan mukaan valitus, jota ei ole tehty määräajassa, jätetään tutkimatta.

Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä (esim. UOL 22/2011) on katsottu valitusmääräajan alkamisen kannalta ratkaisevaksi se ajankohta, jolloin valittaja on saanut tiedokseen itseään koskevan päätöksen, josta on ilmennyt ratkaisun lopputulos ja perustelut. Myös muutoksenhakuohjaus on osa päätöstä, jolloin valitusosoitusta koskevat puutteet voivat niinikään aiheuttaa sen, ettei valituksen määräaika ole alkanut kulua. Muutoksenhakuoikeuden toteutumiseksi aidolla ja tehokkaalla tavalla päätöksen kohteena olevalla taholla on oltava riittävät mahdollisuudet arvioida, valittaako hän päätöksestä ja, jos niin, miltä osin hän päätöksestä valittaa. Näin ollen muutoksenhakuoikeus edellyttää aina sitä, että päätöksen kohteena olevalla taholla on riittävän yksityiskohtainen tieto päätöksen lopputuloksesta, päätöksen perusteluista ja siitä, miten päätökseen voi hakea muutosta, jos se on mahdollista.

Tässä asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittaja ei ole ennen valituksensa tekemistä saanut tiedokseen erottamistaan tai joukkueesta poissulkemistaan koskevaa sellaista päätöstä, joka on sisältänyt perustelut toimelle ja muutoksenhakuohjauksen. Näin ollen valitus on saapunut sääntöjen mukaisessa määräajassa ja estettä valituksen tutkimiselle ei siten ole.


3. Määrätyn seuraamuksen edellytysten arviointi

3.1. Seuran velvollisuus kuulla valittajaa ennen päätöksen tekemistä ja perustella päätöksensä

Valittaja on väittänyt, että seura on erottanut valittajan seuran joukkueesta varaamatta tälle tilaisuutta tulla kuulluksi ennen erottamista koskevan päätöksen tekemistä ja ettei seura ole lainkaan antanut perusteltua päätöstä valittajalle. Seura on kiistänyt väitteet.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että joukkueurheiluseurassa pelaavan pelaajan on sitouduttava joukkueen yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen. Mikäli pelaaja esimerkiksi rikkoo yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, hän joutuu kantamaan vastuun toiminnastaan siitä mahdollisesti seuraavan sanktion muodossa. Toimintatavat on kuitenkin valittava ottaen myös huomioon muun ohella esimerkiksi Suomen olympiakomitea ry:n 20.11.2021 hyväksymät ns. reilun pelin -periaatteet ”Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet”, joissa kiinnitetään huomiota kaikenlaisten lasten ja nuorten oikeuteen harrastaa liikuntaa. Myös Jääkiekkoliiton ja sen jäsenseurojen hyväksymien periaatteiden mukaan lapsista ja nuorista tunnetaan kokonaisvaltaista vastuuta. Esimerkiksi huonosti käyttäytyvää nuorta ei ensisijaisesti ajeta pois toiminnasta, vaan hänen sosiaalista kasvuaan tuetaan. Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat urheiluyhteisön perusta.

Oikeusturvalautakunnalla ei ole aihetta epäillä, etteikö seura olisi varmastikin pyrkinyt järjestämään toimintansa niin, että kaikki siihen osallistumaan haluavat kykenevät tekemään niin turvallisesti. Tässä tapauksessa on kuitenkin ennen vaihtoehtoisten tai lievempien keinojen käyttämistä päädytty suoraan ankarana pidettävään seuraamukseen eli valittajan erottamiseen joukkueen toiminnasta. Näistä lähtökohdista arvioituna valittajalle määrättyä kieltoa osallistua joukkueen toimintaan on arvioitava kurinpitotoimena.

Urheilua koskevissa kurinpitoasioissa on voimassa tietyt yleiset oikeusturvan vähimmäisedellytykset. Esimerkiksi perustuslain 21 §:ssä säädetään jokaisen oikeudesta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja oikeudesta saada perusteltu päätös. Mikäli päätöksen perusteluvelvollisuutta ei noudatettaisi, päätöksen kohteena olevan oikeus hakea muutosta tehtyyn päätökseen voisi käytännössä kokonaan estyä.

Oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään (esim. UOL 12/2022) lausunut, että kuulemisperiaatteen tarkoituksena on taata se, että kurinpitomenettelyn asianosaisella on aito mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa tai oma selvityksensä asiassa. Tämä voi toteutua ensinnäkin vain siten, että kurinpidon kohteena olevan henkilön kuulemisen yhteydessä hänelle annetaan tieto häneen kohdistuneesta kurinpitomenettelystä. Toiseksi asianosaisen tulee saada tieto kaikesta siitä aineistosta, jonka perusteella kysymyksessä olevaa asiaa arvioidaan ja johon kurinpitoasiassa annettava päätös perustetaan. Kolmanneksi asianmukaisesti suoritettuun kurinpitokuulemiseen on katsottu kuuluvan muun muassa se, että kuulemispyynnössä on ilmoitettu kurinpitomenettelyn kohteena oleva teko ja että käsiteltävänä oleva teko tai tapahtuma on selostettu riittävän yksityiskohtaisesti. Neljänneksi kuulemispyynnössä tulisi myös riittävällä tavalla selostaa tai muuten esittää ne kurinpitomääräykset, joiden nojalla kurinpitoseuraamuksen määräämistä harkitaan. Kuulemisvelvoitteen muu kuin vähäinen loukkaaminen on usein merkinnyt urheilijan oikeusturvan merkittävää ja korjautumatonta heikentymistä, mistä on tyypillisesti seurannut kurinpitopäätöksen kumoaminen ja kurinpitomenettelyssä määrätyn seuraamuksen poistaminen.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että käsillä olevassa asiassa valittajaa on kuultu, kun valittajan huoltajille on kahdesti – 6. ja 21.6.2022 – varattu tilaisuus lausua jääkiekkojaostolle asiasta. Asiassa ei ole kuitenkaan selvitetty, että näissä kuulemisissa olisi selvällä ja yksiselitteisellä tavalla tuotu esiin kuulemisen tosiasiallista kurinpidollista luonnetta, vaikka valittajan huoltajien vastineista voidaan päätellä heidän päätelleen kyseessä olleen valittajan erottamista koskeva asia. Asiassa ei ole myöskään selvitetty, että valittajalle olisi tehty selkoa siitä, minkä sääntöjen perusteella hänen joukkueen toimintaan osallistumista tai siitä poissulkemista koskevaa asiaa käsitellään. Asiassa ei ole myöskään näytetty, että kuulemisten yhteydessä olisi valittajalle yksityiskohtaisesti selvitetty, mikä valittajan käyttäytyminen tai mitkä tapahtumienkulut ovat seuran käynnistämän kuulemismenettelyn perusteena. Kaikki edellä mainitut menettelyä rasittavat puutteet ovat johtaneet siihen, että menettelystä, jossa tosiasiallisesti ollaan tehty tai ainakin käsitelty päätöstä valittajan erottamisesta joukkueestaan, ei ole voinut saada oikeaa kuvaa. Lisäksi ottaen huomioon sen, mitä edellä tämän päätöksen alussa kohdassa asian tausta on lausuttu, asiassa on viitteitä virheellisestä menettelystä koskien sitä, että jonkinlainen päätös valittajan erottamisesta olisi tosiasiallisesti tehty jo ennen kuin valittajalle on ensimmäistäkään kertaa varattu tilaisuutta tulla kuulluksi.

Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että seura on olennaisella tavalla laiminlyönyt keskeisiä menettelyllisiä velvollisuuksiaan kuullessaan valittajaa hänen erottamistaan tai joukkueesta poissulkemistaan koskevassa asiassa. Tämä kuulemisvirhe ei ole myöhemminkään oikeusturvalautakunnan käsittelyssä korjaantunut ottaen huomioon, ettei edellä puuttuneita seikkoja ole seuran toimesta edelleenkään esitetty.

Kohdistettaessa kurinpitoseuraamuksia yhdistyksen jäseneen tai rajoitettaessa yhdistyksen jäsenen toimintaa sulkemalla hänet seurassa jonkin toiminnan ulkopuolelle tällainen yhdistyksen päätös on aina perusteltava ja määrätty seuraamus perustettava yhdistyksen sääntöihin tai suoraan lakiin. Tässä tapauksessa valittajaan kohdistettua seuraamusta ei ollut perusteltu millään tavalla eikä valittaja ollut useista pyynnöistään huolimatta saanut lainkaan päätöstä.

Edellä lausutuilla perusteilla asiassa on menettelyvirhe, jonka vuoksi seuran tosiasiallisesti tekemä päätös valittajan erottamisesta tai joukkueesta sulkemisesta on kumottava.


3.2. Määrätyn seuraamuksen aineelliset perusteet

Ottaen huomioon edellä kuulemisvelvollisuuden laiminlyönnin kohdalla lausutut seikat oikeusturvalautakunnalla ei ole enää tarvetta lausua siitä, onko valittajan erottamiseen tai muihin kurinpitotoimiin ollut seuran sääntöjen 8 §:n mukaisia perusteita.


4. Oikeusturvalautakunnan johtopäätös

Seuran jääkiekkojaoston päätös valittajan joukkueesta erottamisesta tai sen toiminnan ulkopuolelle sulkemisesta on menettelyvirheiden vuoksi kumottava. Valittajalla on tältä osin oikeus osallistua seuran ikäluokkansa mukaiseen jääkiekkotoimintaan.


5. Lautakuntakulut ja valitusmaksu

Seura on hävinnyt asian suhteessa valittajaan. Seura on siten oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 kohdan nojalla lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan valittajalle tämän lautakunnassa aiheutuneet kulut täysimääräisesti.

Asiassa esitetyn perusteella seura ei ole toimittanut valittajalle jääkiekkojaostonsa kokouspöytäkirjoja, jotka ovat koskeneet valittajan asiaa, eikä muutoinkaan tehnyt valittajalle, tämän huoltajille tai valittajan lainopilliselle avustajalle selkoa jääkiekkojaoston käsittelyn lopputuloksesta ja valittajan asemasta joukkueessa. Seuralla olisi oma menettelynsä ja valittajan toistuvat asiakirjapyynnöt huomioon ottaen ollut hyvät syyt näin toimia. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, ettei täyden korvauksen periaatteesta ole tässä asiassa syytä poiketa. Valittajan 1 906,50 euron suuruiset arvonlisäverolliset lautakuntakulut ovat määrältään 10,25 tunnin työmäärään ja tehtyihin tarpeellisiin toimenpiteisiin suhteutettuna kohtuulliset.

Valituksen tullessa hyväksytyksi valitusmaksu on palautettava valittajalle.


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. A:n seuran jääkiekkojaoston päätös, jolla A on erotettu tai suljettu pois seuran U13-joukkueesta, kumotaan.

A:n seura velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut 1 906,50 eurolla.

Valitusmaksu palautetaan valittajalle.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                         

Teemu Vanhanen
Sihteeri                                                                                                 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Ilkka Lahtinen, Pekka Lindroos, Kristiina Rintala, ja Juha Viertola.