TyöjärjestysURHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksytty lautakunnan täysistunnossa 11.1.2018


Yleisiä määräyksiä

1 §                 Urheilun oikeusturvalautakunta (Lautakunta) on Suomen Olympiakomitea ry:n (Olympiakomitea) asettama ja hallinnollisesti Olympiakomitean alainen riippumaton ja puolueeton oikeussuojaelin.


2 §                 Lautakunnan rahoituksesta, maksuliikenteestä ja toimistopalveluista huolehtii Olympiakomitea. Olympiakomitean postiosoite on samalla lautakunnan postiosoite.


Olympiakomitea huolehtii lautakunnan sääntöjen 38 §:ssä tarkoitettujen palkkioiden ja matkakustannusten maksamisesta lautakunnan jäsenille ja sihteereille.


3 §                 Lautakunnan toiminnasta ja päätöksistä annetaan tietoa lautakunnan internetsivuilla osoitteessa www.oikeusturvalautakunta.fi.


Lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja sihteerit

                                                

4 §                 Lautakunnan puheenjohtaja vastaa lautakunnan toiminnan järjestämisestä ja huolehtii siitä, että lautakunnan käsiteltäväksi saatetut asiat tulevat ratkaistuksi ilman aiheetonta viivytystä.


5 §                 Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimivat vuorollaan istuntojen puheenjohtajina. Lautakunnan puheenjohtaja voi antaa tarkempia ohjeita istuntojärjestelyistä.


6 §                 Lautakunnassa voi olla yksi tai useampia sihteereitä. Täysistunto valitsee sihteerit toimikaudekseen ja valitsee kesken toimikauden uuden sihteerin tehtävänsä päättäneen sihteerin tilalle.


Lautakunnan sihteerit huolehtivat valitusasioiden ja muiden lautakunnan käsiteltävänä olevien asioiden valmistelusta.


Lautakunnan puheenjohtajan määräyksestä yksi sihteereistä voidaan määrätä huolehtimaan valitusasioiden luettelon pitämisestä, valitusasioiden jakamisesta sihteereiden valmisteltavaksi sekä muiden käytännön asioiden huolehtimisesta. 


Valitusasiat


7 §                 Valitusasioista pidetään luetteloa, johon merkitään seuraavat tiedot:

·         valituksen vireilletuloajankohta ja juokseva diaarinumero

·         tieto valitusmaksun suorittamisesta

·         valittajat ja kuultavat sekä heidän asiamiehensä

·         laji ja asianimike

·         ratkaisupäivämäärä ja ratkaisun antonumero


8 §                 Lautakunnan valitusmaksu tulee suorittaa Olympiakomitean ilmoittamalle pankkitilille.


Jos lautakunnan päätöksessä valitusmaksu on määrätty palautettavaksi valittajalle, Olympiakomitea huolehtii valitusmaksun palauttamisesta valittajan ilmoittamalle pankkitilille. 


9 §                 Lautakunnan sihteeri huolehtii asian valmistelusta lautakunnan istuntoon.


Lautakunnan sihteeri voi valitusasiaa valmistellessaan pyytää valittajaa ja vastauksen antajaa täydentämään valitusta lautakunnan sääntöjen 13 ja 15 §:n tarkoittamissa tilanteissa.


Lautakunnan sihteeri pyytää valituksesta vastauksen asiassa kuultavilta tahoilta ja varaa valittajalle tilaisuuden vastaselityksen antamiseen asiassa saatujen vastausten johdosta. Tarvittaessa sihteeri varaa vastapuolelle vielä mahdollisuuden lausuman antamiseen vastaselityksen johdosta.


10 §               Lautakunnan istunnon puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan lisäksi kokoonpanoon kuuluu lähtökohtaisesti neljä jäsentä, jollei jutun laadusta, kiireellisyydestä tai muusta perustellusta syystä tarkoituksenmukaisempana pidetä 1+2 tai 1+3 kokoonpanoa.


Kokoonpanon muut jäsenet valitaan sattumanvaraisesti ottaen huomioon, että jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti istuntoihin.


Lautakunnan istunto pidetään istunnon puheenjohtajan määräämässä paikassa. Istunto voidaan toimittaa myös käyttäen sähköposti-, puhelin tai muuta teknistä tiedonvälitystapaa lautakunnan sääntöjen 21 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa. Istunnon puheenjohtaja päättää siitä, millä tavoin istunto kussakin tilanteessa toimitetaan.


Lautakunnan sihteeri huolehtii jäsenten kutsumisesta istuntoon. Lautakunnan puheenjohtaja voi antaa tarkempia ohjeita jäsenten kutsumisesta istuntoon.


11 §               Lautakunnan sihteeri laatii lautakunnan istuntoon ratkaisuluonnoksen. Ratkaisuluonnos ja asiaan liittyvät muut asiakirjat toimitetaan ratkaisukokoonpanon jäsenille pääsääntöisesti ennen istuntoa siten, että ratkaisukokoonpanolle jää riittävä aika perehtyä toimitettuun aineistoon. Aineisto voidaan toimittaa sähköisesti.


                      Lautakunnan istunnosta laaditaan erillinen istuntolista, josta tulee ilmetä istunnon ajankohta ja kesto, ratkaisukokoonpano ja käsiteltävänä olevat asiat. Istuntopöytäkirjan allekirjoittavat sihteeri ja istunnon puheenjohtaja.


12 §               Lautakunnan ratkaisun allekirjoittavat istunnon puheenjohtaja ja sihteeri.


Lautakunnan ratkaisun antamisen jälkeen sihteeri huolehtii ratkaisun toimittamisesta asianosaisille.


Lautakunnan ratkaisun arkistoitava kappale ja jutun arkistoitavat asiakirjat toimitetaan Olympiakomitealle. Olympiakomitea huolehtii asiakirjojen arkistoinnista. Lautakunnan ratkaisu säilytetään pysyvästi. Valitus ja vastausasiakirjat liitteineen säilytetään 10 vuotta.


13 §               Suullisen käsittelyn toimittamisesta voi päättää asian valmistelun aikana ratkaisukokoonpanon puheenjohtaja.


Lautakunnan sihteeri huolehtii suullisen käsittelyn toimittamiseen liittyvistä kutsuista ja muista istuntojärjestelyistä. Suullinen käsittely toimitetaan Olympiakomitean toimitiloissa tai muussa käsittelyyn soveliaassa paikassa.  


14 §               Yhden jäsenen toimivallasta on säädetty lautakunnan sääntöjen 8 §:n 2 momentissa. Yhden jäsenen toimivaltaan kuuluva asia voidaan asian laadun sitä vaatiessa siirtää lautakunnan sääntöjen 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätösvaltaisen kokoonpanon käsiteltäväksi.


                      Lautakunnan sihteeri huolehtii asian valmistelusta myös yhden jäsenen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Valmistelussa noudatetaan soveltuvin osin edellä olevia määräyksiä valitusasian valmistelusta.


15 §               Lautakunnan sääntöjen 29 §:ssä tarkoitetun asian uudelleen käsittelemiseen eivät lähtökohtaisesti osallistu alkuperäisen ratkaisun tehneet jäsenet ja asian valmistellut sihteeri. Tästä voidaan poiketa, jos toimivaltaista kokoonpanoa ei saada muodostettua lautakunnan muista jäsenistä ja sihteeristä.

Täysistunto


16 §               Lautakunnan täysistunnossa käsitellään valitusasioita ja muita lautakunnan säännöissä täysistunnon päätettäväksi määrättyjä asioita.


                      Jos valitusasia on lautakunnan sääntöjen 8 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla siirretty täysistunnon käsiteltäväksi, täysistunto toimitetaan käsittelyn siirtämisen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä.


17 §               Hallinnollisten asioiden käsittelyä varten täysistunto toimitetaan tarpeen mukaan kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Lautakunnan puheenjohtaja määrää täysistunnon kutsumisesta hallinnollisten asioiden käsittelyä varten.


                      Lautakunnan täysistunto:

·         päättää lautakunnan sihteereiden määrästä, lautakunnan sääntöjen 7 §:n mukaisesta sihteereiden ottamisesta toimikaudeksi, sihteerin vapauttamisesta tehtävästään sekä uuden sihteerin ottamisesta kesken lautakunnan toimikauden tehtävänsä päättäneen sihteerin tilalle

·         antaa Olympiakomitean hallitukselle pyydettäessä lausunnon lautakunnan sääntöjen 12 §:ssä tarkoitetusta valitusmaksun suuruudesta

·         päättää lautakunnan sääntöjen 32 §:ssä tarkoitetusta välimiesmenettelyn palkkiotaulukosta

·         antaa Olympiakomitean hallitukselle pyydettäessä lausunnon lautakunnan sääntöjen 38 §:n 2 momentissa tarkoitetusta sihteerin tuntipalkkion suuruudesta

·         päättää sellaisista lausuntoasioista, jotka eivät kuulu lautakunnan sääntöjen 8 §:ssä tarkoitetun kokoonpanon toimivaltaan

·         vahvistaa lautakunnan työjärjestyksen ja siihen tehtävät muutokset

·         tekee ehdotuksen lautakunnan sääntöjen muuttamiseksi

·         hyväksyy lautakunnan toimintakertomuksen

·         päättää muista lautakunnan asioista, jotka eivät lautakunnan sääntöjen mukaan kuulu muun kokoonpanon päätettäväksi


Täysistunnossa voidaan keskustella periaatteellisluonteisista kysymyksistä

lautakunnan ratkaisukäytännön yhtenäistämiseksi tai muista lautakunnan

ratkaisukäytännön kannalta merkityksellisistä kysymyksistä.    


Lautakunta laatii vuosittain toimintakertomuksen. Toimintakertomus käsitellään täysistunnossa ja toimitetaan tiedoksi Olympiakomitealle.


Edellä erikseen lueteltujen asioiden lisäksi täysistunnossa käsitellään lautakunnan

puheenjohtajan määräämät muut asiat. Asioiden valmistelusta täysistunnolle huolehtii

puheenjohtaja taikka hänen määräyksestään varapuheenjohtajat tai sihteerit.


18 §               Kutsu täysistuntoon toimitetaan jäsenille hyvissä ajoin ja viimeistään viikkoa ennen täysistuntoa. Kutsu voidaan toimittaa sähköpostilla. Kiireellisessä sääntöjen 8 §:ssä tarkoitetussa valitusasiassa kutsu voidaan toimittaa myöhemmin kuin viikkoa ennen täysistuntoa.


                      Täysistunnossa käsiteltävien asioiden aineisto voidaan lähettää myöhemmin kuin kutsu täysistuntoon.


 

Ratkaisujen julkaiseminen


19 §               Lautakunnan ratkaisut ovat julkisia, jollei niitä ole erikseen määrätty pidettäväksi kokonaan tai osittain salassa.


20 §               Lautakunnan ratkaisut julkaistaan lautakunnan internetsivuilla. Internetsivuilla julkaistavissa ratkaisuissa asianosaisten ja muiden ratkaisussa mainittujen henkilöiden nimet pääsääntöisesti korvataan kirjainsymboleilla (A, B, C jne.). Myös kokonaan tai osittain salassa pidettäväksi määrätty ratkaisu voidaan julkaista. Tällöin julkaistavasta ratkaisusta voidaan asianosaisten nimien lisäksi poistaa muita ratkaisun yksilöinnin kannalta merkityksellisiä tietoja.


Muut asiat


21 §               Lautakunta voi laatia tiedotusvälineille toimitettavia tiedotteita toiminnastaan tai valitusasiassa antamastaan ratkaisusta.


22 §               Lautakunta voi asettaa toimikuntia tai työryhmiä valmistelemaan ohjeita tai muita lautakunnan toiminnan kannalta olennaisia asioita.


23 §               Lautakunta voi järjestää sisäisiä tai ulkopuolisille suunnattuja koulutus-, tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia.


24 §               Jäsenten palkkioiden maksamista varten lautakunta toimittaa Olympiakomitealle tiedon lautakunnan jäsenten osallistumisesta istuntoihin. 


Matkalaskut toimitetaan Olympiakomitealle sähköisellä maksatusjärjestelmällä.


Sihteerit toimittavat laskun tekemästään työstä Olympiakomitealle. Olympiakomitea hyväksyy sihteerien palkkiolaskut ja huolehtii palkkioiden maksamisesta.