30/2011 Jalkapallo: Lautakuntamenettely - Salassapitomääräys - Salassapitomääräyksen peruuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS         Nro 30/2011

29.11.2011    Diaarinro 23/2011    


HAKEMUKSEN KOHTEENA OLEVA RATKAISU 

Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös 31.5.2011 nro 16/2011 


ASIA  

Salassapitoa koskevan määräyksen peruuttaminen 


HAKIJA 

Suomen Palloliitto ry  


KUULTAVA 

Tampere United Oy 


HAKEMUS 

Suomen Palloliitto ry on pyytänyt, että oikeusturvalautakunnan ratkaisuun UOL 16/2011 sisältyvä salassapitoa koskeva määräys peruutetaan. 


LAUSUMA 

Tampere United Oy ei ole käyttänyt hyväkseen sille varattua tilaisuutta lausuman antamiseen.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Oikeusturvalautakunta on hakemuksen kohteena olevassa 31.5.2011 antamassaan päätöksessä UOL 16/2011 määrännyt, että pääasiaratkaisun perusteluiden otsikon (1) Esteellisyys alla olevat toinen, kolmas ja neljäs kappale on pidettävä lautakunnan sääntöjen 29 §:n nojalla salassa. Salassa pidettävät kappaleet on merkitty marginaalissa olevalla pystyviivalla. Muilta osin oikeusturvalautakunnan ratkaisu on julkinen. 


Salassapitoa koskeva määräys on annettu Palloliiton pyynnöstä. Nyt Palloliitto on todennut, ettei salassapidolle ole enää perusteita. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, ettei päätöstä yllä todetuilta osin ole enää pidettävä salassa. 


Päätöslauselma 

Oikeusturvalautakunta määrää, että päätöksessä UOL 16/2011 (dnro 8/2011) annetun salassapitomääräyksen voimassaolo lakkaa. 

Ratkaisu on yksimielinen.   


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri   


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Antti Aine, Jarmo Hirvonen, Hilkka Salmenkylä ja Jukka Sippo.