26 / 2014 Tanssiurheilu Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Tarkoituksenmukaisuusharkinta - Tarkoituksenmukaisuusharkinnan oikeellisuuden arviointi


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 26/2014

5.12.2014                   Diaarinro 26/2014


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n liittohallituksen päätös 12.10.2014


ASIA

Amatöörioikeuksien menettäminen


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Tanssiurheiluliitto ry


LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n liittohallitus (Tanssiurheiluliitto) on päätöksessään 12.10.2014 katsonut, että A oli tanssinut ammattilaisena tanssiurheilukilpailussa ja menettänyt kilpailusääntöjen kohdan 2.1 mukaisesti amatöörioikeutensa.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että liittohallituksen päätös kumotaan ja että Tanssiurheiluliitto velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut.


A oli osallistunut 30.8.2014 ”Saanko luvan” -nimisen tanssitapahtuman yhteydessä järjestettyyn ProAm-kilpailuun. Tätä tapahtuman osiota ei voida pitää ammattilaiskilpailuna ja Tanssiurheiluliiton päätös on siten kilpailusääntöjen kohdan 2.1 vastainen. ProAm-kilpailulle ei ole olemassa sääntöjä ja kilpailunjärjestäjältä ja Suomen Tanssinopettajain liitto ry:ltä oli saatu ilmoitus, että amatöörit voivat osallistua ProAm-osioon. Kilpailu oli avoin ammattilais- ja amatööritanssijoille. A oli kilpailusääntöjen kohdan 7.1 muutoksen johdosta vielä erikseen pyytänyt Tanssiurheiluliitolta lupaa osallistua kilpailuun. Tanssiurheiluliiton edustaja oli ilmoittanut, että kysymys oli ammattilaistapahtumasta ja että tapahtumaan osallistuminen tarkoittaisi ammattilaiseksi siirtymistä. Tanssiurheiluliiton tulkinta kilpailun luonteesta oli virheellinen.


Tanssiurheiluliitto ei ole esittänyt perusteita sille, miksi se katsoo kysymyksessä olevan ammattilaiskilpailu. Vastaavanlaisia kilpailuja on järjestetty myös muissa maissa ja näissä maissa kilpailuun ovat voineet osallistua myös amatöörit.


A:lle ei ollut varattu tilaisuutta tulla kuulluksi ennen kuin hänen amatööriasemansa oli poistettu.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Tanssiurheiluliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään.  


Tanssiurheiluliiton päätös on kilpailusääntöjen mukainen. Tanssiurheiluliitto päättää kilpailusääntöjen kohdan 7.1 nojalla ne kilpailut, jotka Tanssiurheiluliitto hyväksyy. Kysymyksessä oleva kilpailu on Suomen Tanssinopettajain liiton, ProAm-nettisivujen, kilpailun mainonnan ja toteutuksen osalta todettu tapahtumaksi, jossa ammattilainen tanssii amatöörin kanssa.


Tanssiurheiluliiton kilpailusääntöjen kohdan 2.1 mukaan amatööri on henkilö, joka ei ole kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa amatöörikilpailuoikeuksistaan tai osallistunut kyseisen lajiryhmän ammattilaiskilpailuun. A on tanssimalla edellä todetussa tilaisuudessa siirtynyt ammattilaiseksi. Kilpailusääntöjen kohdan 7.1 mukaan liitto voi hyväksyä yksittäisen kilpailun ja tällöin tapahtumaan voivat osallistua kaikkia Tanssiurheiluliiton alaiset kilpailijat. Osallistumisoikeutta ei ole mahdollista antaa yhdelle henkilölle. A:lle on ennen kilpailuun osallistumista kerrottu seuraukset hänen pyydettyä lupaa osallistua ProAm-tapahtumaan. A on saanut tietää etukäteen, että kilpailu katsotaan ammattilaiskilpailuksi ja tästä tietoisena hän on osallistunut tapahtumaan. ProAm-kilpailu täyttää kaikki kilpailun tunnusmerkit ja kilpailu on Tanssinopettajain liiton nettisivuilla mainittu kilpailuna, jossa ammattilainen (professional) tanssii amatöörin (amateur) kanssa. Tapahtuman luonnetta arvioitaessa merkitystä ei ole sillä, millä nimellä tapahtumaa on kutsuttu.


Tanssiurheiluliitolta ei ole pyydetty sellaista lupaa, että amatööri saisi osallistua amatöörinä parin ammattilaisosapuoleksi.


VASTASELITYS

A on Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että valituksessa virheellisesti todetun sääntökohdan 7.1 sijasta kilpailusääntöjen kohtaa 2.1 oli Tanssiurheiluliiton toteamin tavoin muutettu 18.5.2014 ja tämä 1.8.2014 voimaan tullut muutos oli tiedotettu jäsenjärjestöille 28.8.2014. A oli lupautunut osallistumaan Saanko Luvan –tapahtumaan jo 16.1.2014, jolloin voimassa olleen sääntökohdan 2.1 perusteella tapahtumaan osallistuminen olisi ollut mahdollista ilman amatöörioikeuksien menettämistä. Sääntöjen kohdan 2.1 muutoksen jälkeen A oli ollut yhteydessä Tanssiurheiluliittoon sääntökohdan tulkinnasta. Koska Tanssiurheiluliitto ei antanut perusteltua kannanottoa tapahtuman luonteesta, A päätti osallistua tapahtumaan.


ProAm-kilpailua ei voida rinnastaa normaaliin amatööri- tai ammattilaistanssikilpailuun. ProAm-kilpailu on luonteeltaan viihteellinen, jossa aloitteleva tanssija saa mahdollisuuden tanssia osaavan tanssijan avustuksella. ProAm-kilpailuja varten ei ole olemassa myöskään virallisia sääntöjä. ProAm-tapahtumassa on kysymys kilpailusta, mutta kysymys ei ole ammattilaiskilpailusta. ProAm-kilpailussa ainakin toinen osapuoli on amatööri, joten kysymys ei voinut tälläkään perusteella olla ammattilaiskilpailusta.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisut


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Lautakuntakulujen korvaamista koskevan vaatimuksen tutkiminen


Lautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan asianosainen voi esittää vaatimuksen siitä, että vastapuoli velvoitetaan korvaamaan asian lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut. Näin ollen Tanssiurheiluliiton vaatimus A:n lautakuntakulujen korvaamista koskevan vaatimuksen tutkimatta jättämisestä hylätään.


Pääasiaratkaisu


I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu

 

A on osallistunut 30.8.2014 Helsingissä järjestettyyn ProAm-kilpailuun. Tanssiurheiluliitto on päätöksessään 12.10.2014 katsonut kysymyksessä olleen ammattilaiskilpailu, jonka vuoksi A on kilpailusääntöjen kohdan 2.1 nojalla määrätty menettämään amatöörioikeutensa. A:n valituksen johdosta kysymys on oikeusturvalautakunnassa ensinnäkin siitä, onko A:lle varattu tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä, ja toiseksi, onko päätös kilpailusääntöjen vastainen.


II Onko A:lle varattu tilaisuus tulla kuulluksi

 

Tanssiurheiluliitto ry on päätöksessään katsonut A:n menettäneen amatöörioikeutensa. Tanssiurheiluliiton päätöksessä ei ole kysymys kurinpidosta eikä asianosaisen kuulemisessa noudatettavaa menettelyä ole siten tarkasteltava niiden kriteereiden perusteella, joita kurinpitomenettelyn kuulemisessa noudatetaan.


Tanssiurheiluliitto on vastauksessaan ilmoittanut, että se oli pyytänyt kilpailusääntöjen kohdan 1.5 mukaisesti selvitystä A:n edustaman seuran kautta. Lisäksi ennen päätöstä Tanssiurheiluliiton edustaja oli ollut sähköposti- ja puhelinyhteydessä A:n kanssa useasti ennen päätöstä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Tanssiurheiluliiton kilpailusäännöissä ei ole tarkempia määräyksiä siitä menettelystä, jossa amatööriaseman menettämisestä päätetään. Näin ollen päätöksenteossa noudatetaan normaalia yhdistyksen hallituksen päätöksentekomenettelyä. Yhdistyksen jäsenen kuulemiselle on asetettu erityisiä vaatimuksia erottamis- ja kurinpitomenettelyissä. Yhdistyslain 15 §:n mukaan jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen yhdistyksen jäsenyydestä erottamista koskevan päätöksen tekemistä. Kurinpitomenettelyssä kuulemisvelvollisuus on voimassa yleisenä oikeusturvaperiaatteena.


Vaikka tässä tapauksessa ei ole kysymys kurinpitoasiasta, on Tanssiurheiluliiton liittohallituksen päätöksellä oikeusturvalautakunnan näkemyksen mukaan ilmeisiä vaikutuksia A:n oikeusasemaan. Tanssiurheiluliitto on pyytänyt selvitystä A:n edustamalta seuralta, ja seura onkin antanut lausuman Tanssiurheiluliitolle. A ei ole antanut omaa selvitystään, mutta seuran antaman vastineen perusteella A:n on täytynyt olla tietoinen tapahtumia koskeneesta selvityspyynnöstä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Tanssiurheiluliiton liittohallituksen päätös on koskenut amatöörioikeutensa menettänyttä A:ta. Tällaisessa tilanteessa hyvän järjestökäytännön perusteella amatöörioikeutensa menettävälle taholle tulisi varata tilaisuus tulla kuulluksi ja esittää omaa selvitystään asiassa. Kuulemistilaisuuden varaamisella mahdollistetaan se, että henkilö voi esittää oman käsityksensä tapahtumista ja asiaan liittyvistä seikoista. Riittävänä kuulemisena ei voida pitää ennen päätöksen tekemistä toteutettuja vapaamuotoisia puhelinkeskusteluja tai sähköpostiviestejä. Kuulemisessa ei ole menetelty kilpailusääntöjen vastaisesti, mutta kuulemista ei voida kuitenkaan pitää asian luonteeseen nähden riittävänä. Kuulemista ei ole näin ollen suoritettu asianmukaisesti.   


Kysymyksessä olevassa tapauksessa ei siis kuitenkaan ole kyse kurinpitomenettelystä. Kuulemisen laiminlyöntiä ja siitä aiheutuvia seurauksia ei tule tämän johdosta arvioida samalla tavoin kuin kurinpitoasioissa. A on ollut ennen liittohallituksen päätöstä tietoinen siitä, että Tanssiurheiluliiton arvioitavana on hänen osallistumisensa Saanko luvan ProAm-kilpailuun. A on voinut valituksessaan oikeusturvalautakunnalle tuoda esille ne näkökohdat, joiden perusteella hän on katsonut amatöörioikeutensa menettämistä koskevan päätöksen olleen kilpailusääntöjen vastainen (UOL 11/2011 ja UOL 10/2012). Kuulemisvirheen johdosta asiaa ei ole enää syytä palauttaa Tanssiurheiluliittoon uudelleen käsiteltäväksi, vaan oikeusturvalautakunta ottaa asian enemmän viivytyksen välttämiseksi välittömästi ratkaistavakseen.


III Amatööriasemaa koskevat sääntömääräykset ja päätöksen sääntöjen vastaisuuden arviointi

 

Sääntömääräykset ja sääntöjen muutokset


Tanssiurheiluliiton kilpailusääntöjen kohdassa 2.1 (muutos voimaan 1.8.2014) on määritelty amatööri ja ammattilaisuus seuraavasti:


Amatööri on henkilö, joka kuuluu Suomessa STUL:n ja kansainvälisesti kunkin lajiryhmän kattojärjestön sääntöjen ja amatöörikilpailutoiminnan piiriin eikä ole kirjallisesti luopunut amatöörikilpailuoikeuksistaan tai osallistunut kyseisen lajiryhmän ammattilaiskilpailuihin. Ammattilaiseksi voi julistautua jossain lajiryhmässä ja jatkaa tanssimista amatöörinä jossain toisessa lajiryhmässä.


Aikaisemmin voimassa olleen kilpailusääntöjen kohdan 2.1 mukaan ammattilaiseksi katsottiin henkilö, joka oli julistautunut ammattilaiseksi liitolle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella. Aikaisemmin voimassa olleessa sääntökohdassa ei ollut määräystä ammattilaiskilpailuun osallistumisesta ammattilaiseksi siirtymisen kriteerinä.


Kilpailusääntöjen kohdassa 2.3 (muutos voimaan 1.8.2014) on määritelty amatöörioikeuksien takaisinsaanti seuraavasti:


Amatöörioikeuksien takaisinsaannista on tehtävä kirjallinen anomus liittohallitukselle, joka tekee päätöksen 4/5 läsnä olevien ääntenenemmistöllä ja 6 kk:n karanteenilla päätöksestä.


Kilpailuun osallistumisesta on määrätty kilpailusääntöjen kohdassa 7.1 seuraavasti:


Liiton tai sen jäsenseurojen järjestämiin tai liiton luvalla muiden järjestämiin kilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan ainoastaan liiton jäsenyhdistysten jäsenet, joilla on voimassa oleva STUL:n kilpailulisenssi sekä ulkomaisten WDSF:n, WDSF PD:n ja WRRC:n jäsenliittojen jäsenet. Jos kilpailu järjestetään yhteistyössä muun tahon kanssa, liittohallitus voi tapauskohtaisesti antaa muille luvan osallistua kilpailuun.


Ulkomaiset WDSF:n, WDSF PD:n ja WRRC:n jäsenliittojen kilpailijat saavat osallistua Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin, GP- ja valtakunnallisiin kilpailuihin (IKM –kilpailuja lukuun ottamatta), mutta aluekilpailuihin vain kilpailunjärjestäjän luvalla ja seurakilpailuihin vain liittohallituksen luvalla.


Kilpailijat saavat osallistua vain STUL:n, WDSF:n, WDSF PD:n, WRRC:n, FISAF:n sekä IDO:n ja näiden jäsenliittojen myöntämiin tai hyväksymiin kilpailuihin ja muihin liittohallituksen erikseen hyväksymiin kilpailuihin näiden sääntöjen määrittelemissä lajeissa.


Kilpailusääntöjen kohdassa 2.1 olevan amatööriyden ja ammattilaisuuden määrittelyssä on tapahtunut tanssiurheilijoiden kannalta olennainen muutos 1.8.2014 voimaan tulleella sääntömuutoksella. Aikaisemmin voimassa olleen sääntökohdan mukaan ammattilaiseksi siirtyminen edellytti tanssijan kirjallista ilmoitusta liitolle. Nyt voimassa olevan sääntökohdan mukaan siirtyminen ammattilaiseksi voi ilmoituksen lisäksi tapahtua ammattilaiskilpailuun osallistumalla.


A on saanut tietoonsa sääntömuutoksen 25.8.2014 eli ennen 30.8.2014 järjestettyä ProAm-kilpailua. Sääntömuutoksesta on esitetyn selvityksen mukaan tiedotettu jäsenseuroja Tanssiurheiluliiton internet-sivuilla 28.8.2014 ja jäsenseuroille toimitetulla 4.9.2014 päivätyllä sähköpostilla. Oikeusturvalautakunta toteaa, että A on saanut sääntömuutoksen tietoonsa ennen ProAm-kilpailua, ja A on ollut sääntömuutoksen johdosta yhteydessä Tanssiurheiluliittoon ennen ProAm-kilpailuun osallistumistaan. A oli saanut tietoonsa Tanssiurheiluliiton kannan, jonka mukaan Tanssiurheiluliitto oli katsonut kysymyksessä olleen ammattilaiskilpailu. A:n tiedossa on ollut kilpailuun osallistumisen aikana voimassa olleet säännöt, eikä sääntömuutoksen ilmoittamisessa voida katsoa tapahtuneen sellaista laiminlyöntiä, että tällä voitaisiin katsoa olevan ratkaisevaa merkitystä tässä asiassa.


Asiassa on tämän jälkeen arvioitava, onko ProAm-kilpailu ollut ammattilaiskilpailu.


Tapahtuman luonteesta esitetty selvitys


Liittohallitus on todennut päätöksessään, että A oli kilpaillut ammattilaisena tanssiurheilukilpailussa. Päätöksen mukaan, mikäli A haluaa jatkaa Tanssiurheiluliiton kilpailuissa amatööritanssijana, hänen on haettava amatöörioikeuksia takaisin.


A on valituksessaan lähtenyt siitä, että Saanko luvan -tanssitapahtuman yhteydessä järjestettyä ProAm-kilpailua ei voida pitää ammattilaiskilpailuna. A on todennut, että kysymys oli kilpailusta, mutta ei ammattilaiskilpailusta. Tanssiurheiluliitto on puolestaan katsonut vastauksessaan, että ProAm-kilpailu täyttää kaikki kilpailun tunnusmerkit. Tanssiurheiluliitto on todennut myös, että A:lle oli ennen 30.8.2014 järjestettyä tapahtumaa ilmoitettu, että tapahtumaa pidettiin ammattilaiskilpailuna.


Asiassa esitetyn Suomen Tanssinopettajain Liitto ry:n nettisivuilta olevan tulosteen mukaan Pro/Am tarkoittaa tanssimuotoa, jossa ammattilaistanssija (professional) harjoittelee ja kilpailee normaalin tanssiurheilukilpailun yhdessä amatööritanssijan (amateur) kanssa. Tämän kilpailumuodon tarkoituksena on, että tanssin harrastaja harjoittelee ja osallistuu kilpailuihin opettajansa kanssa. Suomen Tanssinopettajain Liitto ry:n 3.11.2014 päivätyn todistuksen mukaan Helsingissä 30.8.2014 järjestetty ProAm-kilpailu oli pilottikilpailu eikä kilpailua voida pitää ammattilaiskilpailuna.


Johtopäätökset

 

Tanssiurheiluliiton kilpailusääntöjen kohdan 2.1 mukaan amatööriaseman menettää muun muassa silloin, jos kilpailija osallistuu ammattilaiskilpailuun. Seuraamus ammattilaiskilpailuun osallistumisesta on siten urheilijan kannalta varsin merkityksellinen, ja tästä syystä urheilijan oikeusturva edellyttäisi, että ammattilaiskilpailu olisi riittävän tarkasti määritetty jo kilpailusäännöissä.


Tanssiurheiluliiton kilpailusäännöissä ei kuitenkaan ole määritelty sitä, mitä ammattilaiskilpailulla tarkoitetaan. Sääntöjen mainittu kohta jättää siten ratkaisun tekijälle harkintavaltaa sen suhteen, mitä kilpailuja voidaan pitää ammattilaiskilpailuina. Kilpailusääntöjen tulkinnanvaraisuus ei tällaisessa tilanteessa saisi koitua urheilijan vahingoksi. Kun Tanssiurheiluliitto on laatinut kilpailusääntönsä kysymyksessä olevalta osin tulkinnanvaraiseksi, ammattilaiskilpailua koskevan sääntökohdan tulkinnan ja siihen liittyvän tarkoituksenmukaisuusharkinnan tulee olla pikemminkin supistavaa kuin laajentavaa. Joka tapauksessa sääntötulkinnan tulee olla asiallisesti perusteltavissa, jotta tulkinnan sääntöjenmukaisuutta voidaan arvioida.


Jos kilpailu on esimerkiksi järjestäjän ilmoituksella todettu ammattilaiskilpailuksi, kilpailun tällaisesta luonteesta ei yleensä voi olla epäselvyyttä. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa kilpailun järjestäjä on kuitenkin katsonut, että kysymys ei ole ollut ammattilaiskilpailuista. Tämän vuoksi ja kun ammattilaiskilpailun määritelmä on kilpailusäännöissä jätetty tulkinnanvaraiseksi silmällä pitäen esimerkiksi juuri nyt kysymyksessä olevan kaltaisia tilaisuuksia, asiassa on ollut epäselvää, voidaanko ProAm-kilpailua pitää kilpailusäännöissä tarkoitettuna ammattilaiskilpailuna.  Oikeusturvalautakunta katsoo, että erityisesti tällaisessa tilanteessa on urheilijan oikeusturvan kannalta tärkeää, että Tanssiurheiluliitto perustelee yksittäistapauksia koskevat tulkintansa ammattilaiskilpailun määritelmästä asianmukaisesti.


Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A on Tanssiurheiluliitolta pyrkinyt saamaan selvitystä siitä, millä perusteella se on katsonut kyseisen tapahtuman olevan kilpailusäännöissä tarkoitettu ammattilaiskilpailu. Tällaista selvitystä ei ole osoitettu annetun A:lle. Riittävänä selvityksenä ei voida pitää sitä, että Tanssiurheiluliitto on ilmoittanut A:lle perustelemattoman käsityksensä kilpailun luonteesta. Myöskään muutoksenhaun kohteena olevasta liittohallituksen päätöksestä ei ilmene perusteita sille, miksi ProAm-kilpailu on vastoin A:n käsitystä katsottu kilpailusäännöissä tarkoitetuksi ammattilaiskilpailuksi. Koska liittohallituksen päätöksen sääntöjenmukaisuutta ei siten ole voitu päätöksen perustelemattomuuden vuoksi lainkaan arvioida, liittohallituksen on jo tästä syystä katsottava menetelleen epäasianmukaisesti seuraamuksen määrätessään.


Arviointinsa pohjana olleet perusteensa Tanssiurheiluliitto on esittänyt vasta vastauksessaan oikeusturvalautakunnalle. Niiden johdosta oikeusturvalautakunta toteaa seuraavaa.


Perusteinaan Tanssiurheiluliitto on viitannut ensinnäkin kilpailusääntöjen kohtaan 7.1, jossa määritellään se, mihin kilpailuihin henkilö voi osallistua. Oikeusturvalautakunta toteaa, että tästä sääntökohdasta ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että muut kuin Tanssiurheiluliiton hyväksymät kilpailut olisivat ammattilaiskilpailuja. Näin ollen ProAm-kilpailua ei voida pitää ammattilaiskilpailuna pelkästään sillä perusteella, että Tanssiurheiluliitto ei ole hyväksynyt kilpailua.


Toiseksi Tanssiurheiluliitto on vastauksessaan oikeusturvalautakunnalle viitannut kilpailun markkinointia koskevaan materiaaliin. Oikeusturvalautakunta toteaa sanotusta materiaalista ilmenevän, että kilpailussa ammattilainen on tanssinut amatöörin kanssa. Ainakin toinen osapuoli tanssiparista on siten ollut amatööri, ja mahdollista on ilmeisesti ollut sekin, että myös parin ammattilaisosapuoleksi on voinut osallistua amatööristatuksella. ProAm-kilpailun markkinoinnista esitetyn selvityksen valossa ammattilaisella näytettäisiinkin tarkoitetun pikemminkin sitä, että kysymys on taidoiltaan varsin hyvällä tasolla olevasta tanssijasta, ja amatöörillä sitä, että parin toinen osapuoli ei ole välttämättä kilpatanssiin aikaisemmin osallistunut. ProAm-kilpailun yhteydessä käytetyistä termeistä ei siten voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että kysymys olisi ollut kilpailusäännöissä tarkoitetusta ammattilaiskilpailusta. Tätä johtopäätöstä tukee myös edellä todettu kilpailun järjestäjän ilmoitus siitä, että kysymys ei ole sen käsityksen mukaan ollut ammattilaiskilpailusta.


Kolmanneksi Tanssiurheiluliitto on todennut, että ProAm-kilpailu on täyttänyt kaikki kilpailun tunnusmerkit. Tämän johdosta oikeusturvalautakunta toteaa, ettei pelkästään se seikka, että tapahtuma on ollut tanssikilpailu, vielä merkitse sitä, että kysymyksessä olisi ollut kilpailusäännöissä tarkoitettu ammattilaiskilpailu.


Johtopäätöksenään oikeusturvalautakunta toteaa, ettei Tanssiurheiluliiton liittohallitus ole valituksen kohteena olevassa päätöksessään lainkaan perustellut sitä, millä perusteella se on vastoin A:n käsitystä pitänyt 30.8.2014 järjestettyä kilpailua kilpailusäännöissä tarkoitettuna ammattilaiskilpailuna. Myöskään Tanssiurheiluliiton vasta oikeusturvalautakunnalle esittämät perusteet eivät riitä osoittamaan, että sanottua kilpailua olisi pidettävä tällaisena kilpailuna. Koska valituksen kohteena olevalle päätökselle ei ole esitetty asianmukaisia perusteita, joiden nojalla sitä voitaisiin pitää päätöksen pohjana olleen kilpailusääntöjen kohdan 2.1 mukaisena, liittohallituksen päätöstä on pidettävä sääntöjen vastaisena. Sen vuoksi päätös on kumottava.


IV Lautakuntakulut


A on vaatinut, että Tanssiurheiluliitto velvoitetaan korvaamaan A:lle 200 euron valitusmaksu. Lautakunnan sääntöjen 12 §:n 2 momentin mukaan valittajalle palautetaan valitusmaksu, jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa. A:n valitus hyväksytään, joten lautakunta palauttaa valitusmaksun ja samaa maksua koskeva Tanssiurheiluliittoon kohdistettu vaatimus valitusmaksun korvaamisesta hylätään.


Päätöslauselma


A:n valitus hyväksytään. Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n liittohallituksen päätös 12.10.2014 kumotaan siltä osin kuin A:n on katsottu menettäneen amatööritanssijan oikeutensa.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Kristiina Rintala ja Hilkka Salmenkylä.