10/2012 Ringette: Lautakuntamenettely - Valitusmääräaika - Valitusosoitus; Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Valmennuspäällikön tehtävästä erottaminen; Yhdistys - Yhdistyksestä erottaminen - Valitusoikeus; Yhdistys - Sääntöjen vastaisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 10/2012

20.4.2012    Diaarinro 7/2012    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallituksen päätös 7.12.2011 


ASIA  

Valmennuspäällikön tehtävästä vapauttaminen ym. 


MUUTOKSENHAKIJAT 

A


KUULTAVA 

Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS 

Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallitus on 7.12.2011 tehnyt seuraavat päätökset: 

1)    A on vapautettu seuran valmennuspäällikön tehtävästä loppukaudeksi; 

2)    Pyyntö erään pelaajan vanhempien erottamiseksi seurasta on hylätty, koska pelaajan vanhemmat eivät ole seuran jäseniä. Alaikäisen pelaajan vanhempia koskevat asiat käsitellään joukkueenjohtajan johdolla joukkueen sisäisissä kokouksissa; 

3)    Pyyntö seuran C97-joukkueen valmentajan ja joukkueenjohtajan vapauttamisesta tehtävistään on hylätty. Lisäksi C97-joukkueen sisäinen mahdollinen kiusaamistapaus tulee käsitellä joukkueen sisällä vanhempien kokouksissa. Tarvittaessa tulee järjestää uusi vanhempainkokous tilanteen käsittelyä varten. Hallitus on hylännyt pyynnön tehdä tilintarkastus joukkueen tileille. Joukkueen pelaajien vanhemmat voivat vaatia tiliotteita nähtäväksi ja tarvittaessa joukkue voi omalla kustannuksellaan teettää tilintarkastuksen.  


Perustelut 


(1) A:n vapauttaminen seuran valmennuspäällikön tehtävästä johtui hallituksen ja valmennuspäällikön välisestä luottamuspulasta. Samalla kertaa seuran uudeksi valmennuspäälliköksi on valittu X. 

(2) B oli yhdessä erään toisen henkilön kanssa esittänyt erään pelaajan vanhempien erottamista seurasta ja joukkueesta. Pyynnössä on viitattu seuran toimintaohjeiden kohtaan 10, joka koskee kurinpitoasioita. Erottamista koskevassa aloitteessa on kuvailtu erotettavaksi vaadittujen pelaajan vanhempien käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. A on omassa hallitukselle osoitetussa esityksessään esittänyt saman pelaajan isän erottamista seuran jäsenyydestä. Esityksessä on viitattu seuran sääntöjen kohtaan 4, joka koskee jäsenen eroamista ja erottamista. Pelaajan isän käyttäytyminen on ollut joukkuetta ja seuraa vahingoittavia. 

Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry on todennut, että seuran sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaan kurinpidolliset toimenpiteet kohdistuvat seuran jäseniin. Alaikäisten pelaajien vanhemmat eivät ole seuran jäseniä. 

(3) A ja B ovat yhteisessä seuran hallitukselle osoitetussa esityksessä pyytäneet hallitusta ottamaan kantaa siihen, ovatko joukkueen C97 valmentaja ja joukkueenjohtaja soveliaita toimimaan joukkueen johtotehtävissä ja tarvittaessa nimeämään joukkueelle uuden valmentajan ja joukkueenjohtajan. Pyynnössä esitetyn mukaan joukkueen valmentaja ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin tilanteessa, jossa joukkueen vastuuvalmentajana toimivan A:n tytärtä oli uhkailtu joukkueen toisen pelaajan taholta väkivallalla. Joukkueen valmentaja oli aiheuttanut toimillaan hajaannusta joukkueen keskuudessa. Valmentaja ja joukkueenjohtaja olivat käyttäytyneet ylimielisesti ja eriarvoisesti niitä joukkueen pelaajien vanhempia kohtaan, jotka olivat antaneet tukensa joukkueen vastuuvalmentajana toimineelle A:lle. Joukkueenjohtaja oli lähettänyt sähköpostilla kyselyn joukkueen vanhemmille koskien vastuuvalmentaja A:n luottamusta. Joukkueenjohtaja ei ollut esittänyt tiliotteita joukkueen tilien käyttämisestä. Joukkueenjohtaja oli ilmoittanut myös hankkineensa itselleen ja vaimolleen joukkueen pelipaidat 40-vuotis lahjaksi. 


Seuran hallitus on todennut päätöksessään 7.12.2011 kysymyksessä olevan vakavista asioista, mutta ne ovat joukkueen sisäisiä asioita. Tällaiset asiat tulee käsitellä joukkueen vanhempainkokouksissa. A:n luovuttua joukkueen C97 vastuuvalmentajan tehtävästä, seuran puheenjohtaja on nimennyt joukkueen uudeksi vastuuvalmentajaksi X:n ja tämä on saanut valita haluamansa henkilöt valmennustiimiinsä. Tilien valvonnan osalta seuran hallitus on todennut, että seura voi valvoa vain omia tilejään, mutta ei joukkueiden tilejä. Joukkueen pelaajien vanhemmat voivat vaatia joukkueenjohtajalta tiliotteita nähtäväksi ja selvitystä tuloista ja menoista. Tarvittaessa joukkue voi myös omalla kustannuksellaan teettää tilintarkastuksen. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

A ja B ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että oikeusturvalautakunta ottaa kantaa Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallituksen päätöksiin ja koskien erityisesti 

1)    erään pelaajan vanhempien seurasta erottamatta jättämistä heidän harjoittamastaan uhkailusta, sähköpostihäirinnästä ja epäasiallisesta käyttäytymisestä huolimatta; 

2)    joukkueen C97 valmentajana toimineen henkilön ja joukkueenjohtajan toimia ja kykyä toimia joukkueessa; 

3)    A:n ja B:n tyttäreen kohdistuneen väkivallalla uhkaamiseen puuttumattajättämisen asianmukaisuuteen; 

4)    A:han kohdistuneen henkisen väkivallan puuttumattajättämisen asianmukaisuuteen; ja 

5)    A:n perusteettomaan ja sääntöjenvastaiseen erottamiseen valmennuspäällikön paikalta  ja kumoamaan tarvittaessa seuran yllä mainittuja asioita koskevat päätökset. 


Perustelut 


Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n joukkue C97 oli osallistunut elokuussa 2011 Turussa järjestettyyn Summer Cup -turnaukseen vastuuvalmentajana toimineen A:n johdolla. Joukkueen apulaisvalmentaja oli kertonut turnauksen jälkeen kuulleensa tyttäreltään, että osa joukkueen tytöistä oli käyttäytynyt huonosti illalla hotellissa. A oli pitänyt asiasta puhuttelun joukkueen pelaajille. Tämän jälkeen osa pelaajista oli arvellut joukkueessa pelanneen A:n tyttären kertoneen turnauksen aikaisista tapahtumista ja A:n tytär oli joutunut muutaman pelaajan silmätikuksi. Erään pelaajan isä oli ilmoittanut joukkueen valmentajalle, että hänen tytär ”ajaa kylmäksi” tällaisen kielikellon. Valmentaja oli kertonut kuulemastaan vastuuvalmentaja A:lle ja seuraavissa harjoituksissa tämä pelaaja oli ”ajanut” A:n tyttären päälle. A oli pyytänyt joukkueen valmentajaa ja joukkueenjohtajaa hoitamaan kiusaamisasian. Asiaa oli käsitelty joukkueen vanhempainkokouksessa, jonne A ei ollut päässyt. 


Tämän jälkeen tilanne joukkueessa oli kärjistynyt. Joukkueen valmentaja oli eronnut ja tämän jälkeen myös joukkueen vastuuvalmentaja A oli ilmoittanut luopuvansa vastuuvalmentajan tehtävästä. Tätä ennen A oli lukuisia kertoja pyytänyt seuran puheenjohtajaa ja juniorivalmennuspäällikköä avuksi selvittämään tilannetta. Yhteistä tapaamista tilanteen selvittämiseksi ei ollut järjestynyt.Seuran puheenjohtaja oli kuitenkin toiminut seuran sääntöjen vastaisesti ja omavaltaisesti nimittämällä joukkueen C97 vastuuvalmentajaksi joukkueen C96 vastuuvalmentajan X:n. Seuran sääntöjen mukaan valmentajat nimittää valmennuspäällikkö ja juniorivalmennuspäällikkö. 


VALITUKSEN TÄYDENTÄMINEN 

Täydennyspyyntö 


Oikeusturvalautakunta on 13.2.2012 päivätyllä täydennyspyynnöllä pyytänyt A:ta ja B:tä täydentämään valitustaan siten, että siitä ilmenee: 

1) yksilöidysti ne Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n päätökset, joista haetaan muutosta; 

2) ilmoittamaan yksilöidysti sen, mitä muutoksia päätöksiin vaaditaan tehtäväksi; ja 

3) ilmoittamaan ne perusteet, joilla muutosvaatimuksia perustellaan.

Täydennyspyynnössä on selostettu oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n sisältö sekä sääntöjen 11 §:n valitusmääräaikaa koskeva sääntömääräys.


Toimitettu täydennys 


A ja B ovat toimittaneet oikeusturvalautakunnalle 15.2.2012 päivätyn täydennyksen, jossa he ovat todenneet seuraavaa:


1)    Muutosta on haettu seuraaviin Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallituksen päätöksiin:                             

a.    päätös olla erottamatta erään pelaajan vanhemmat seurasta;

b.    päätös olla puuttumatta joukkueenjohtajan ja valmentajan kyseenalaiseen toimintaan C97 -joukkueen johtotehtävissä;

c.    päätös olla puuttumatta heidän tyttärensä kiusaamisasiaan käytännön tasolla;

d.    päätös olla puuttumatta A:han kohdistuneeseen henkiseen väkivaltaan; jae.    päätös erottaa valmennuspäällikkö A.  


2)    Päätöksiin on vaadittu tehtäväksi seuraavat muutokset: 

a.    Erään pelaajan vanhempien erottaminen seuran jäsenyydestä kurinpidollisista syistä (Heidät luokitellaan seuran jäseniksi, koska he ovat äänivaltaisia seuran vuosikokouksissa ja vanhempainpalavereissa);

b.    Joukkueenjohtajan ja valmentajan erottaminen C97-joukkueen johtotehtävistä tehtävien hoidossa ilmenneiden laiminlyöntien ja joukkueen vahingoittamisen takia;

c.    Hallituksen ja puheenjohtajan pitää ottaa vastuu C97 -joukkueessa ilmenneestä kiusaamistapauksesta; 

d.    Hallituksen ja puheenjohtajan pitää kantaa vastuunsa valmentajaan kohdistuneesta henkisestä väkivallasta;e.    A:n aseman palauttaminen seuran valmennuspäälliköksi; ja

f.     PuheenjohtajaY:n erottaminen seuran sääntöjen ja toimintaohjeiden rikkomisen takia (valmentajien ja valmennuspäälliköiden nimitysprosessissa). 


3)    Muutosvaatimuksia on perusteltu Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n säännöillä ja toimintaohjeilla sekä Ringetteliiton Reilu Peli –periaatteilla.  


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. 

(1) Seura on todennut, että vaatimus erään pelaajan vanhempien erottamisesta seurasta oli kohtuuton ja vailla perusteita. Seuran jäseniä eivät ole alaikäisen pelaajan vanhemmat. He käyttävät alaikäisen jäsenen puhevaltaa ja äänioikeutta. Sitä vastoin alaikäisen lapsen erottaminen seuran jäsenyydestä vanhempien käytöksen johdosta oli kohtuutonta. 

(2) Seuran hallitus oli 7.12.2011 käsitellyt A:n ja B:n esityksen joukkueen C97 valmentajan ja joukkueenjohtajan erottamisesta. Asiassa ei ollut tullut esille perusteita, joiden vuoksi heidät olisi tullut erottaa. Joukkueenjohtaja on seuran toimintaohjeen mukaan joukkueen vanhempien valitsema. Hallituksella ei ollut perusteita vaatia joukkueen vanhempia valitsemaan uusi joukkueenjohtaja. Joukkueen C97 vastuuvalmentaja oli valinnut avukseen joukkueen valmentajan eikä hallituksella ollut tiedossa seikkaa, jonka johdosta vastuuvalmentaja olisi tullut kehottaa valitsemaan uusi valmentaja. Seuran puheenjohtaja ja rahastonhoitaja olivat saaneet myös selvityksen joukkueenjohtajalta joukkueen tilien käytöstä. Selvityksen perusteella joukkueen rahaliikenteen osalta ei ollut perusteita epäillä väärinkäytöksiä. Vaatimus joukkueen valmentajan ja joukkueenjohtajan erottamisesta olivat vailla perusteita. 

(3) Väitetty joukkueen C97 kiusaamistilannetta oli käsitelty joukkueen vanhempainkokouksessa 30.9.2011. Joukkueen erään pelaajan isän lausunto A:n ja B:n tyttären ”kylmäksi ajamisesta” oli pelaajan isän harkitsematon lausunto eikä pelaaja itse ollut tällaista lausunut. Pelaajan isä on pyytänyt anteeksi lausuntoaan kylmäksi ajamisesta. Väitettyä harjoituksissa jäällä tapahtunutta vahingoittamisyritystä on käsitelty myös vanhempainkokouksessa ja useiden tilanteen nähneiden mukaan kysymyksessä oli normaali pelitilanne. Hallitus oli toiminut asiassa ja vaatimus hallituksen ja puheenjohtajan vastuunottamisesta väitetyn kiusaamistapauksen osalta oli vailla perusteita. 

(4) A:n väitettä häneen kohdistuneesta henkisestä väkivallasta oli yksilöimätön eikä siihen ollut mahdollista ottaa kantaa. 

(5) Hallituksen kokouksessa 7.12.2011 A oli vapautettu valmennuspäällikön tehtävästä. Syynä oli hallituksen ja A:n välinen luottamuspula. Sääntöjen mukaan hallitus valitsee valmennuspäällikön. Säännöissä ei ole erikseen mainintaa valmennuspäällikön toimikaudesta tai tehtävästä vapauttamisesta. Seuran toimihenkilöt tekevät vapaaehtoistyötä eikä kenellekään makseta palkkaa. Kysymys on luottamustehtävästä eikä työsuhteesta. Seuran hallitus valitsee valmennuspäällikön ja voi hänet myös tehtävästään vapauttaa. Hallituksen päätös A:n vapauttamisesta valmennuspäällikön tehtävästä oli seuran sääntöjen ja toimintaohjeen mukainen. 

(6) Seuran puheenjohtajaa on vaadittu erotettavaksi seuran sääntöjen ja toimintaohjeen rikkomisen johdosta. Tämä vaatimus perustuu siihen, että seuran puheenjohtaja oli 27.11.2011 nimittänyt joukkueen C96 valmentajan koko C-ikäkauden vastuuvalmentajaksi hoitamaan sekä C96 että C97 joukkueiden valmennuksen. Seuran toimintaohjeiden mukaan valmennuspäällikkö ja juniorivalmennuspäällikkö tekevät päätökset joukkueiden valmentajista. Syksyllä 2011 A oli toiminut kuitenkin sekä valmennuspäällikkönä ja joukkueen C97 vastuuvalmentajana, joten joukkueen C97 uuden valmentajan valintaa ei ollut mahdollista antaa A: tehtäväksi valmennuspäällikkönä, josta tehtävästä A oli 7.12.2011 vapautettu. Hallituksen näkemyksen mukaan vaatimus seuran puheenjohtajan erottamisesta on perusteeton.   


VASTASELITYS 

A ja B ovat seuran vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todenneet aikaisemmin esittämänsä lisäksi seuraavaa: 


1) Vaatimus erään pelaajan vanhempien erottamisesta seurasta 

Kysymyksessä olevan pelaajan vanhempien menettely oli ollut tahallista ja vahingoittanut seuraa. Erottamisperusteena on väkivallalla uhkaaminen, aggressiivinen, uhkaileva ja epäasiallinen käyttäytyminen vanhempainpalaverissa, sähköpostihäirintä, epäurheilijamainen ja häiritsevä käyttäytyminen toimitsijatehtävissä, päihtyneenä esiintyminen joukkueen ulkomaanmatkalla sekä vastuuvalmentaja IA:han kohdistunut henkinen väkivalta ja valmentajan tehtävien häirintä. Alaikäistä pelaajaa ei ole vaadittu erotettavaksi, vaan pelaajan vanhempien osallistuminen seuran toimintaan olisi tullut estää. 


2) Vaatimus joukkueenjohtajan ja valmentajan erottamisesta joukkueen johtotehtävistä 

Joukkueenjohtaja oli laiminlyönyt tehtäviään eikä hän ollut kolmeen vuoteen tuonut nähtäväksi joukkueen varainhoitoa ja kirjanpitoa, vaikka säännöt näin vaativat. Joukkueen ulkomaanmatkasta ei ole myöskään esitetty selvitystä, vaikka siitä oli kulunut jo yli vuosi. Nyt joukkueenjohtajan toimittama selvitys ei ole täydellinen eikä täytä mitään kirjanpidolta edellytettäviä vaatimuksia. 

Seuran alainen joukkue on kirjanpitovelvollinen ja tilit on avattu seuran nimellä. Seuran olisi tullut ohjeistaa joukkueitaan siitä, miten joukkueiden rahaliikenne hoidetaan. 


3) Vaatimus seuran hallituksen ja puheenjohtajan vastuunottamisesta A:n ja B:n tyttäreen kohdistuneen kiusaamistapauksen osalta 

A:n ja B:n tytär oli syksyn 2011 jälkeen siirtynyt pelaamaan C97 joukkueesta C98 joukkueeseen. Siirtopyyntöä oli perusteltu terveydellisillä syillä. Tämän lisäksi myös syksyllä 2011 alkanut kiusaaminen ja sen käsittelemättä jättäminen ovat osaltaan vaikuttaneet siirtopäätöksen syntymiseen. Kiusaaminen oli tuotu paitsi joukkueen johdon tietoon myös seuran hallituksen tietoon. Kiusaamisasian hoitaminen ja selvittäminen on ollut viime kädessä seuran hallituksen tehtävä. 


4) Vaatimus seuran hallituksen ja puheenjohtajan vastuunottamisesta koskien A:han kohdistunutta henkistä väkivaltaa 

A on useasti pyytänyt saada keskustella kahdestaan seuran puheenjohtajan kanssa ja pyytänyt tukea seuran puheenjohtajalta. Hallitus ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin ongelmien poistamiseksi ja niiden ratkaisemiseksi. 


5) Vaatimus A:n palauttamiseksi valmennuspäälliköksi 

A oli saanut vasta nyt seuran vastauksessa tiedoksi ne perusteet, jotka olivat johtaneet hänen erottamiseen. Aikaisemmin seura ei ollut suostunut ilmoittamaan perusteita. Esitetyt perusteet eivät olleet riittäviä. A ei ollut tehnyt mitään vakavia rikkeitä tehtävässään. A:ta ei ollut myöskään kuultu ennen erottamista. Erottaminen oli laiton ja sääntöjen vastainen. 


6) Seuran puheenjohtajan erottaminen 

Seuran puheenjohtaja oli rikkonut seuran sääntöjä ja toimintaohjeita seuran valmentajien ja valmennuspäällikön nimitysasioissa. Vaatimus erottamisesta oli perusteltu. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Käsittelyratkaisut 


(a) Onko valitus tehty määräajassa? 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 


Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallitus on ottanut kantaa niihin kysymyksiin, joista valituksessa on kysymys hallituksen kokouksessa 7.12.2011. Seuran hallitus on sähköpostilla 18.12.2011 toimittanut A:lle ja B:lle vastauksen hallitukselle tehtyyn esitykseen erään pelaajan vanhempien erottamisen osalta sekä joukkueen C97 valmentajan ja joukkueenjohtajan erottamisesta tehtävistään. 


Seuran hallitus on 7.12.2011 päättänyt edellä mainittujen asioiden lisäksi myös A:n vapauttamisesta valmennuspäällikön tehtävästä. Oikeusturvalautakunnalle ei ole esitetty selvitystä siitä, millä tavoin päätös on tältä osin annettu A:lle tiedoksi. 


Valituksen kohteena ovat olennaisilta osin seuran hallituksen päätökset 7.12.2011. Valitus on toimitettu oikeusturvalautakunnalle 7.2.2012. Oikeusturvalautakunta toteaa, että sähköpostiviestissä 18.12.2011 on ilmoitettu paitsi hallituksen vastauksesta kahteen edellä mainittuun esitykseen samalla ilmoitettu myös hallituksen pöytäkirjan olevan kokonaisuudessaan nähtävissä nettisivuilla. 


Lautakunta toteaa, että A ja B ovat tosiasiallisesti tulleet tietoiseksi hallituksen päätöksestä 18.12.2011, jolloin sähköpostitse oli ilmoitettu hallituksen päätöksestä. Päätökseen ei ollut kuitenkaan liitetty valitusosoitusta lautakuntaan. Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 13/2008 todennut, tällaisessa tilanteessa päätöksen valituskelpoisuus ei ole ollut selvä eikä valitusmääräajan alkaminen ole ollut päätöksen tiedoksiantamisenkaan jälkeen selvää. Nämä ovat seuran toiminnasta aiheutuvia epävarmuustekijöitä, jotka olisivat olleet helposti poistettavissa ilmoittamalla, miltä osin hallituksen päätökseen on mahdollista hakea muutosta oikeusturvalautakunnalta. Koska seura ei ollut tässä asiassa menetellyt edellä todetuin tavoin, valitusmääräajan alkaminen on jäänyt epäselväksi. Asiassa on näin ollen jäänyt näyttämättä, että valitus olisi toimitettu myöhässä lautakunnan toimistoon. Lautakunta ottaa valituksen tutkittavakseen.  


(b) Seuran puheenjohtajan erottamista koskeva vaatimus 

A ja B ovat vastaselityksessään vaatineet seuran puheenjohtajan erottamista.  


Oikeusturvalautakunnan käsittelyn edellytyksenä on yhdistyksen tekemä päätös. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluu yhdistyksen päätösten oikeellisuuden arviointi, mutta toimivaltaan ei sen sijaan kuulu yhdistysten jäsenten erottamista koskevan päätöksen tekeminen ensimmäisenä asteena. Näin ollen oikeusturvalautakunta jättää A:n ja B:n esittämän vaatimuksen seuran puheenjohtajan erottamisesta tutkimatta. 


(c) Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisun perustelut 

I Kysymyksenasettelu 


A ja B ovat ilmoittaneet, että muutosta haetaan seuraaviin Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallituksen päätöksiin: 

·         päätös olla erottamatta erään pelaajan vanhemmat seurasta;

·         päätös olla puuttumatta joukkueenjohtajan ja valmentajan kyseenalaiseen toimintaan C97 -joukkueen johtotehtävissä; 

·         päätös olla puuttumatta heidän tyttären kiusaamisasiaan käytännön tasolla; 

·         päätös olla puuttumatta A:han kohdistuneeseen henkiseen väkivaltaan; ja 

·         päätös erottaa valmennuspäällikkö A.  


Muutosvaatimuksia on perusteltu Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n säännöillä ja toimintaohjeilla sekä Ringetteliiton Reilu Peli -periaatteilla. 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.  


Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluvat siten seuran päätökset koskien yhdistyksen jäsenyydestä erottamista, yhdistyksen määräämät kurinpitotoimet tai yhdistyksen tekemän päätöksen sääntöjen mukaisuuden arviointi. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa kysymys on ensinnäkin jäsenyydestä erottamista koskevilta osin siitä, voidaanko valitus tutkia tilanteessa, jossa yhdistys ei ole toiminut hallitukselle tehdyn esityksen mukaisesti eikä ole erottanut ketään. Sama koskee myös tehtyä esitystä joukkueen C97 valmentajan ja joukkueenjohtajan erottamisesta tehtävistään. Toiseksi kysymys on siitä, onko hallituksen päätös A:n erottamisesta valmennuspäällikön tehtävästä seuran sääntöjen tai muiden määräysten vastainen. Kolmanneksi kysymys on siitä, onko seuran hallituksen toiminta väitetyn kiusaamistapauksen selvittelyssä ollut sääntöjen vastaista. 


II Seurasta erottaminen 

Yhdistyslain 14 §:n mukaan yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottaa jäsen muun muassa, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 


Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n sääntöjen 4 §:n mukaan hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  


Seuran toimintaohjeiden 2011 - 2012 kohdan 10 mukaan, jos pelaajan vanhempi tarkoituksellisesti ja tuottamuksellisesti aiheuttaa vahinkoa joukkueelle tai seuralle, voidaan häneltä evätä osallistuminen joukkueen ja seuran toimintaan.  


B on tehnyt yhdessä erään toisen henkilön kanssa esityksen erään pelaajan vanhempien erottamisesta seurasta ja joukkueesta. A on tehnyt myös esityksen erään pelaajan vanhempien erottamisesta seuran jäsenyydestä. A on esityksessään vedonnut esityksensä perusteena seuran sääntöjen 4 §:ään.  


Seuran hallitus on hylännyt erottamista koskevat esitykset päätöksessään 7.12.2011. A ja B ovat oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan valituksessa vaatineet seuran päätöksen kumoamista ja pelaajan vanhempien erottamista seurasta.  


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.  


A ja B ovat tehneet seuran hallitukselle aloitteen erottamismenettelyn käynnistämiseksi. Seuran hallitus on katsonut, ettei se voinut ryhtyä toimiin asiassa, koska pelaajan vanhemmat eivät olleet seuran jäseniä. Seurasta erottamista koskeva päätös on seuran ja erottamismenettelyn kohteeksi joutuneen jäsenen välinen asia. Erottamismenettelyn alettua muut seuran jäsenet eivät ole tämän yksittäisen erottamista koskevan asian asianosaisia. Näin ollen seuran hallituksen päätös ei tältä osin ole oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla vaikuttanut A:n ja B:n oikeuteen tai etuuteen asiassa.  


Oikeusturvalautakunta toteaa, että erottamismenettely ei ole kohdistunut A:han ja B:hen, joten toisen henkilön erottamista koskevassa asiassa A ja B eivät ole asianosaisen asemassa. Näillä perusteilla A:lla ja B:llä ei ole oikeutta valittaa seuran hallituksen päätöksestä koskien erään pelaajan vanhempien erottamista. Valitus on sen vuoksi näiltä osin jätettävä tutkimatta.    


III Vaatimus joukkueen valmentajan ja joukkueenjohtajan vapauttamisesta tehtävistään 

A on seuran hallitukselle osoittamassaan kirjelmässä pyytänyt ottamaan kantaa, ovatko joukkueen C97 valmentaja ja joukkueenjohtaja soveliaita toimimaan joukkueen johtotehtävissä. Lisäksi hallituksen kannanottoa on pyydetty siihen, miksi joukkueen valmentaja oli valittu sääntöjen vastaisen menettelyn perusteella.


Seuran hallitus on päätöksessään 7.12.2011 todennut, että asiat ovat joukkueen sisäisiä asioita ja niitä tulee käsitellä joukkueen sisäisissä vanhempainkokouksissa. Seuran puheenjohtaja on määrännyt joukkueelle C97 uuden vastuuvalmentajan nimityksen muotomääräykset ohittaen. 


A on tehnyt seuran hallitukselle aloitteen erottamismenettelyn käynnistämiseksi. Seuran hallitus on katsonut, että kysymys oli joukkueen sisäisistä asioista. Tehtävistä vapauttamista koskeva asia ei ole kohdistunut A:han tai B:hen ja tältä osin valituksen tehneet A ja B eivät ole asiassa asianosaisen asemassa. Seuran hallituksen päätös ei ole oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla vaikuttanut A:n ja B:n oikeuteen tai etuuteen asiassa.  


Näillä perusteilla A:lla ja B:llä ei ole oikeutta valittaa seuran hallituksen päätöksestä koskien valmentajan ja joukkueenjohtajan vapauttamista tehtävästään. Valitus on sen vuoksi näiltä osin jätettävä tutkimatta. 


IV A:n erottaminen valmennuspäällikön tehtävästä 

Seuran hallitus on päätöksellään 7.12.2011 vapauttanut A:n loppukaudeksi valmennuspäällikön tehtävästä. Valituksessa on vaadittu päätöksen kumoamista. Lisäksi vastaselityksessä on todettu, että A:ta ei ollut kuultu ennen ratkaisun tekemistä. 


(a) Päätöksen tekeminen A:ta kuulematta  Riidatonta on, että valituksenalainen päätös on tehty A:ta kuulematta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n säännöissä tai toimintaohjeissa ei ole tarkempia määräyksiä siitä, miten valmennuspäällikkö erotetaan. Kun säännöissä ei ole myöskään määräyksiä siitä menettelystä, jossa valmennuspäällikön valinnasta ja erottamisesta päätetään, päätöksenteossa noudatetaan normaalia yhdistyksen hallituksen päätöksentekomenettelyä. Yhdistyksen jäsenen kuulemiselle on asetettu erityisiä vaatimuksia erottamis- ja kurinpitomenettelyissä. Yhdistyslain 15 §:n mukaan jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen yhdistyksen jäsenyydestä erottamista koskevan päätöksen tekemistä. Kurinpitomenettelyssä kuulemisvelvollisuus on voimassa yleisenä oikeussuojaperiaatteena.  


Vaikka tässä tapauksessa ei ole kysymys kurinpitoasiasta, on Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallituksen päätöksellä oikeusturvalautakunnan näkemyksen mukaan ilmeisiä vaikutuksia A:n oikeusasemaan ja toimintamahdollisuuksiin yhdistyksessä. Nämä vaikutukset koskevat erityisesti A:n mainetta ja mahdollisuuksia jatkaa valmennukseen liittyvää toimintaansa yhdistyksessä. Oikeusturvalautakunta toteaa, että seuran hallituksen päätös on koskenut tehtävästä vapautettua A:ta. Tällaisessa tilanteessa hyvän järjestökäytännön perusteella tehtävästä vapautettavalle taholle tulisi varata tilaisuus tulla kuulluksi niistä perusteista, joiden nojalla henkilöä ollaan tehtävästä vapauttamassa. Kuulemistilaisuuden varaamisella mahdollistetaan se, että henkilö voi esittää oman käsityksensä tapahtumista ja asiaan liittyvistä seikoista.  


Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ei ole kyse kurinpitomenettelystä. Kuulemisen laiminlyöntiä ja siitä aiheutuvia seurauksia ei tule tämän johdosta arvioida samalla tavoin kuin kurinpitoasioissa. A on voinut valituksessaan oikeusturvalautakunnalle tuoda esille ne näkökohdat, joiden perusteella hän on katsonut erottamisensa olleen yhdistyksen sääntöjen ja toimintaohjeiden vastainen (UOL 11/2011). Oikeusturvalautakunta katsoo, että asia voidaan ratkaista, vaikka Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallitus ei ole kuullut A:ta päätöstä tehdessään. 


(b) Päätöksen sääntöjenvastaisuus 

Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n toimintaohjeiden 2011 - 2012 kohdan 4.2. mukaan valmennuksesta vastuullisena toimii hallituksen valitsema valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikön erottamisesta ei ole säännöissä erikseen määrätty.               


Asiassa on riidatonta, että A ei ole ollut työsopimussuhteessa seuraan. Asiassa toimitetusta selvityksestä ei ilmene, että seuran ja valmennuspäällikön tehtävistä olisi sovittu muullakaan sopimuksella. A on näin ollen toiminut seuran valmennuspäällikön tehtävässä seuran luottamushenkilönä.  


Yhdistyslaissa ei ole säännöksiä yhdistyksen eri luottamushenkilöiden asemasta. Oikeuskirjallisuudessa on (Halila - Tarasti, Yhdistysoikeus 2011, s. 500) todettu yhdistyksen hallituksen jäsenen asemasta seuraavasti. "Hallituksen jäsen voidaan milloin tahansa toimikauden aikana erottaa tehtävästään. Erottamiseen riittää pelkkä epäluottamus, eikä erottamispäätöstä tarvitse perustella. Erottamistilanteessa hallituksen jäseniä ei tarvitse kohdella tasavertaisesti. Jäsenistä voidaan erottaa osa ja jättää osa erottamatta, vaikka nämä olisivat toimineet yhdistyksessä samalla tavalla."  


Lautakunta toteaa, että on selvää, että tilanteessa, jossa säännöissä ei ole erikseen mainintaa luottamushenkilön erottamisesta, luottamushenkilön nimittäneellä hallituksella on myös oikeus erottaa nimittämänsä luottamushenkilö. Tällaisen hallituksen valitseman luottamushenkilön asema ei voi olla vahvempi kuin hallituksen jäsenellä on. Hallituksen valitseman luottamushenkilön tulee nauttia hallituksen luottamusta. Kun hallituksen jäsenen erottamiseen riittää pelkkä epäluottamus eikä erottamista tarvitse perustella, on tämä riittävää myös hallituksen valitseman luottamushenkilön kohdalla. 


Näin ollen sääntöjen mukaan valmennuspäällikön vapauttaminen tehtävästään jää pääosin Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallituksen tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Tähän päätöksen tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluu myös päätöksen kohtuuttomuuden arvioiminen. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n päätös tarkoituksenmukainen. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n antama selvitys A:n erottamisesta valmennuspäällikön tehtävästä osoittaa, että erottamisen perusteena on ollut hallituksen epäluottamus A:n toimintaan tehtävässään. Päätökseen ei liity mitään sellaisia piirteitä, joiden perusteella Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallituksen päätöksen 7.12.2011 voitaisiin katsoa olevan sääntöjenvastainen. 


V Seuran hallituksen toimet väitettyihin kiusaamisiin puuttumisessa 

A ja B ovat valituksessaan todenneet, että seuran hallitus ei ollut ryhtynyt riittäviin toimiin heidän alaikäiseen tyttäreen kohdistuneen kiusaamisen yhteydessä. Tältä osin valituksessa on vedottu erityisesti Suomen Ringetteliiton Ringeten Reilu Peli -periaatteisiin. Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry on puolestaan todennut vastauksessaan, että seuran toimintaa ei voida arvioida näiden periaatteiden perusteella, koska ne oli hyväksytty vasta 12.11.2011 eikä periaatteen sisältöä ollut vielä sisällytetty seuran toimintaohjeisiin. Tämä työ oli vasta käynnistetty. 


Suomen Ringetteliitto on 12.11.2011 hyväksynyt Ringeten Reilu Peli -periaatteet. Näiden periaatteiden kohdan 2 mukaan kaiken ringettetoiminnan lähtökohtana on yksilön kunnioittaminen ja arvostaminen. Ringeten seuratoiminnassa ei hyväksytä kiusaamista, syrjintää tai häirintää. Jokaisen toiminnassa mukana olevan on vältettävä muihin kohdistuvaa epäasiallista käyttäytymistä. Seuratoiminnan vastuuhenkilöt (seuran puheenjohtaja, joukkueenjohtaja, valmentaja) huolehtivat käytettävissään olevin keinoin, että epäasiallista käyttäytymistä ei esiinny seuratoiminnassa. Vastuu tästä on viime kädessä seuran hallituksella. Kaikkien seurassa mukana olevien toimijoiden odotetaan häirintää tai epäasiallista kohtelua havaitessaan ottavan sen puheeksi. 


Ringeten Reilu Peli -periaatteiden kohdassa 2 todetaan edelleen, että joukkueessa ei sallita kiusaamista. Ringettejoukkueessa voi esiintyä kiusaamista niin kuin missä tahansa ryhmässä. On tärkeää, että kiusaamisesta keskustellaan joukkueessa, jotta kiusaamista pystytään ennaltaehkäisemään. Jotta kiusaamiseen voidaan puuttua tehokkaasti, pelaajilla tulisi olla riittävästi mahdollisuuksia tuoda kokemaansa tai näkemäänsä kiusaamista aikuisten tietoon. Sekä aikuisten että pelaajien tulee tietää, miten he menettelevät havaitessaan kiusaamista, miten kiusaamistilanteet käsitellään ja mitä kiusaamisesta seuraa. 


Ringeten Reilu Peli -periaatteissa todetaan vielä, että kiusaamista esiintyy erilaisissa muodoissa. Valitettavan usein se on hiljaista, henkistä väkivaltaa kuten ryhmästä pois sulkemista, manipulointia oman edun saavuttamiseksi ja selän takana pahaa puhumista ja tekemistä. Sen uusia muotoja ovat netti- ja mobiilikiusaaminen. Syrjintää voi esiintyä myös pelitilanteissa, esimerkiksi ei syötetä tietylle pelaajalle. Joukkueurheilulle tyypillistä on, että joukkueet muodostuvat usein kausittain uudestaan ja kesken kaudenkin tulee uusia pelaajia mukaan joukkueeseen. Uuden joukkueen ryhmäytymiseen kannattaa käyttää aikaa ja uuden tulokkaan ottaminen osaksi yhteisöä vaatii huomiointia. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Ringeten Reilu Peli -periaatteet eivät ole sellaisenaan voimassa Suomen Ringetteliiton alaisissa jäsenseuroissa. Näiden periaatteiden sisältö ja toimintatavat tulee sisällyttää jäsenseurojen toimintatapoihin ja toimintaa koskeviin sääntöihin. Näin ollen Ringeten Reilu Peli -periaatteille ei voida antaa ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa sitä, miten Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallitus on toiminut asiassa esiin tulleen väitetyn kiusaamistapauksen osalta. Seuran toimintaa on arvioitava lähinnä sen perusteella, onko seuran säännöissä tai toimintaohjeissa erityisiä määräyksiä tällaisten tilanteiden varalta ja onko seura laiminlyönyt noudattaa tällaisia määräyksiä. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n säännöissä ei ole määräyksiä kiusaamistapausten käsittelyä varten. Tällaisia määräyksiä tai käsittelyohjeita ei sisälly myöskään seuran toimintaohjeisiin. Koska kiusaamistapauksen käsittelystä ei ole määräyksiä, kiusaamisepäilyyn reagoiminen jää pääosin Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallituksen tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallituksen menettely tarkoituksenmukainen.  


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n antama selvitys siitä, miten seurassa ja joukkueessa on reagoitu väitettyyn A:n ja B:n tyttäreen tai A:han kohdistuneeseen kiusaamiseen osoittaa, että hallituksen toimintaan ei liity mitään sellaisia piirteitä, joiden perusteella Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallituksen menettelyn voitaisiin katsoa olleen sääntöjenvastaista. 


Päätöslauselma 

Siltä osin kuin valituksessa on vaadittu Nurmijärvi Seven Ringettes Association ry:n hallituksen päätöksen 7.12.2011 kumoamista seurasta erottamista koskevan vaatimuksen ja joukkueen C97 valmentajan ja joukkueenjohtajan vapauttamista tehtävästään koskevan vaatimuksen osalta, valitus jätetään tutkimatta. 

Muilta osin valitus hylätään.   

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Risto Jalanko                                      Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Heikki Halila, Harri Lintumäki, Hannu Rautiainen ja Hilkka Salmenkylä.