36/2022 Jalkapallo – Futsal – Yhdistys – Yhdistyksestä erottaminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              

PÄÄTÖS Nro 36/2022
21.12.2022                              
Diaarinro 29/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

FC Viikingit ry:n hallituksen päätös 17.8.2022 (pöytäkirjan kohdat 5 A-B) koskien X:n ja Y:n erottamista seuran jäsenyydestä              

ASIA                 
Jalkapallo – Futsal – Yhdistys – Yhdistyksestä erottaminen

 

MUUTOKSENHAKIJAT

X

Y

KUULTAVA
FC Viikingit ry

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

FC Viikingit ry:n hallitus oli 8.8.2022 kutsunut yhdistyksen jäsenet X:n ja Y:n kuultavaksi hallituksen kokoukseen 17.8.2022 ilmoituksin, että se harkitsee heidän erottamistaan seuran jäsenyydestä. Kyseisiä jäseniä oli kuultu kokouksessa, minkä jälkeen seuran hallitus oli yksimielisellä päätöksellään erottanut kyseiset henkilöt yhdistyksen jäsenyydestä.

Erottamispäätöksen mukaan X ja Y olivat yhdistyksen sääntöjen kohdan 4 vastaisesti huomattavasti vahingoittaneet yhdistystä seuraavin tavoin:

1) X ja Y olivat päättäneet yhdessä, ilman vanhempainkokousta, merkittävästä 4 000 euron suuruisesta muutoksesta seuran B-joukkueen budjettiin ja varojen käyttöön.

2) X oli hyväksynyt ns. varauslaskut ja Y oli 31.12.2021 tehnyt niiden perusteella FC Viikingit ry:n omistamalta tililtä 2 100 euron ja 1 700 euron tilisiirrot omissa nimissään olevalle yksityiselle pankkitilille. Tilisiirrot eivät olleet olleet seuran käytännön ja talousohjesäännön mukaisia, erityisesti maksukuittien puuttuessa. Varoja tai kuitteihin perustuvaa selvitystä varojen käytöstä ei ollut saatu pyynnöistä huolimatta.

3) X oli käyttänyt jalkapallon B-joukkueen kaikki Stadium-bonusvarat futsaljoukkueen seuramalliston ulkopuolelta oleviin varusteisiin. Vaikka molemmat joukkueet olivat samaa ikäluokkaa, ne olivat käytännössä kaksi eri joukkuetta. Ostetut varusteet eivät olleet vastanneet X:n selitystä uusista pelipaidoista, koska niissä ei ollut ollut painatuksia. X oli tilaukset tehdessään ollut tietoinen siitä, että hänet oli erotettu jalkapallon B-joukkueen joukkueenjohtajan tehtävästä, eikä hänellä siten ollut oikeutta käyttää joukkueen varoja. Toiminta oli ollut seuran käytännön ja talousohjesäännön vastaista.

X:n ja Y:n toiminta oli ollut omiaan vaarantamaan yhdistyksen taloutta ja talouden hoitamista.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

X ja Y ovat vaatineet, että FC Viikingit ry:n hallituksen päätös, jolla heidät on erotettu yhdistyksestä, kumotaan ja että seura velvoitetaan korvaamaan heidän asiansa käsittelystä aiheutuneet asianosaiskulut.

Valittajien erottamiselle ei ole ollut perusteita. Valittajien toiminta ei ole ollut hyvän urheiluhengen vastaista, vaan se on edistänyt seuran sovitun strategian mukaista kilpaurheilutavoitetta. Valittajien toiminta ei ole vahingoittanut eikä ollut omiaan vahingoittamaan seuraa taloudellisesti. Valittajien toiminta ei ollut ollut talousohjesäännön vastaista. Seuralla ei ollut talousohjesääntöä vuonna 2021 vaan vasta tammikuusta 2022 lukien.

Vuoden 2021 B1-jalkapallo- ja futsaljoukkueen etukäteen keräämät varat oli käytetty suunnitellusti siihen, että seuran P17 futsal -joukkue kykeni osallistumaan SM-lopputurnaukseen ja siten, että varat kohdennettaisiin niiden kerryttämiseen osallistuneiden joukkueen vanhojen pelaajien hyväksi. Talousarvioesitykseen sisältyneet 4 000 euron varat oli kohdennettu futsaljoukkueen myöhemmän SM-lopputurnauksen kuluihin. Budjetin raamien sisällä on voitu siirtää varoja momentilta toiselle. Varojensiirrosta oli heti vuodenvaihteessa 2021/2022 informoitu seuraa puhelimitse ja myös kirjallisesti seurakoordinaattorin kautta. Varojensiirto rahastonhoitajan nimissä olleelle futsaljoukkueelle avatulle yksityiselle tilille oli ollut välttämätöntä, koska seuran siirtyminen uuteen hallintajärjestelmään vuodenvaihteessa oli viivästynyt kahdella kuukaudella eikä vanhassa järjestelmässä voinut enää saada uutta tiliä futsaljoukkueelle. Futsaljoukkueen SM-lopputurnauksen kuluja ei siten voinut muutoin kattaa kuin tehdyllä tavalla. Valittajat olivat toistuvasti yrittäneet kommunikoida seuran kanssa varojen kohdentamisen varmistamiseksi. Kuitit futsaljoukkueen sarjamaksusta sekä SM-lopputurnauksen osallistumis- ja majoituskulujen suorittamisista oli toimitettu välittömästi seuralle maksujen suorittamisen jälkeen. Samoin seuralle oli ilmoitettu siitä, että futsaljoukkue palauttaa sille varatuista varoista takaisin seuralle 278,88 euroa, ja toimitettu heti kopio tehdystä tilisiirrosta.

X oli seuran B-poikien futsaljoukkueen joukkueenjohtajana tilannut 27.3.2022 Stadiumilta futsaljoukkueelle seuramalliston mukaisia pelipaitoja. Tilaus oli maksettu B1-poikien jalkapallojoukkueen Stadium-bonuksilla ja osin X:n henkilökohtaisilla varoilla. Bonukset olivat kertyneet vuoden 2021 tilauksista eli maksuista, joita olivat tehneet SM-lopputurnaukseen osallistuneen futsaljoukkueen pelaajat, joiden hyväksi bonukset nytkin oli ollut tarkoitus käyttää. Pelipaitoihin ei ollut tilattu painatusta, koska sen saaminen halutussa aikataulussa paitojen toimittajalta ei ollut varmaa ja koska seuralla oli ollut voimassa oleva sopimus toisen painatuksia suorittavan tahon kanssa. Seurassa oli aikaisemminkin tehty vastaavanlaisia pelipaitatilauksia. X:n tekemä tilaus oli sittemmin seuran toimesta peruutettu ennen pelipaitojen toimittamista. Seura oli ottanut vuoden 2021 joukkueen ansaitsemat Stadium-bonusvarat seuran muuhun käyttöön täysimääräisesti. Pelipaitatilauksen tekeminen ei siten ollut aiheuttanut seuralle lainkaan taloudellista vahinkoa eikä se olisi toteutuessaankaan sellaista aiheuttanut.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

FC Viikingit ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja valittajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan seuran oikeudenkäyntikulut korkoineen kuukauden kuluttua oikeusturvalautakunnan päätöksen antamisesta lukien.

Valittajien toiminta oli rikkonut seuran talousohjesääntöä ja yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Heidän erottamiselleen seurasta on ollut yhdistyslain 14 §:n ja seuran sääntöjen kohdan 4 mukaiset edellytykset, koska he olivat menettelyllään huomattavasti vahingoittaneet seuraa. Seura oli tehnyt menettelystä tutkintapyynnön poliisille.

Seuran B-poikien futsaljoukkueen vanhempainillassa 19.12.2021 joukkueen ylintä päätäntävaltaa käyttävä ja budjetin hyväksyvä toimielin vanhempainkokous oli päättänyt joukkueen budjetista. Budjetin mukaan joukkueen menot olivat yhteensä 24 500 euroa kaudessa. Kaksi viikkoa budjettipäätöksen jälkeen X ja Y olivat yhdessä keskenään päättäneet siirtää 4 000 euroa budjetin momentilta ”stipendit” käytettäväksi ikäryhmän futsaljoukkueen kuluihin, joihin oli jo varattu 1 700 euroa toisaalta. Tällainen varojen kohdentaminen ilman vanhempainkokouksen päätöstä ja siellä tapahtunutta keskustelua oli vastannut yli 16 prosenttia joukkueen kokonaismenoista. Valittajien tahallinen toimintatapa oli ollut selvästi talousohjesäännön ja seuran käytäntöjen vastaista. Toimintatavalle esitetyt perustelut siitä, että varojensiirrot budjettiraamien sisällä olivat hyväksyttäviä ilman vanhempainkokouksen hyväksyntää ja että varojensiirrolla olisi varmistettu, ettei uusien pelaajien vanhempien varoja käytetä futsaltoimintaan, eivät olleet kestäviä.

Y oli 31.12.2021 ilman kulutositteita tehnyt kaksi laskua ja tilisiirtoa, jotka X oli samana päivänä hyväksynyt, joukkueen tililtä omalle henkilökohtaiselle tililleen vastoin seuran talousohjesääntöä, jonka mukaan kaikkea seuran taloutta hoidettiin kirjanpitolain ja -asetusten mukaisesti sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan. Edelleen talousohjesäännön mukaan kaikkien korvausten tuli perustua todellisiin kuluihin. Joukkueiden tileillä olevat varat olivat seuran omaisuutta, joka oli joukkueen käytössä toiminnan rahoittamiseksi. Taloudellinen vastuu seuran suuntaan oli sekä joukkueenjohtajalla että rahastonhoitajalla. Valittajilla ei ollut ollut mitään laillista tai hyväksyttävää syytä varojensiirtoon seuralta ja joukkueelta valittajista Y:lle. Kirjanpitolaissa edellytettyjä kuitteja varojenkäytöstä ei ollut edelleenkään toimitettu seuralle. Se, että tilisiirrosta oli myöhemmin ilmoitettu seuralle ja toimitettu jälkikäteen tilisiirtotietoja, ei ollut korjannut oikeudetonta menettelyä.

Valittajista X oli tietoisena siitä, että hän oli tullut erotetuksi B-poikien jalkapallojoukkueen joukkueenjohtajan tehtävästä, käyttänyt seuran koko jalkapallojoukkueelle kertyneet 594 euron bonusvarat seuramalliston ulkopuolisten varusteiden hankintaan seuran futsaljoukkueelle, jossa oli pelannut vain osa jalkapallojoukkueen jäsenistä. Hankinta oli saatu estettyä ennen sen toteutumista. Kysymys ei ollut ollut seuramalliston mukaisesta hankinnasta eikä virallisista pelipaidoista, koska pelipaitoihin ei ollut tilattu seuran logon painatusta. X:n toiminta oli ollut seuran talousohjesäännön vastaista.

 

VASTASELITYS PERUSTEINEEN

X ja Y ovat seuran vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä ja sen täydennyksessä vaatineet, että seura velvoitetaan korvaamaan valittajien lautakuntakulut X:n osalta 8 910 eurolla ja Y:n osalta 3 520 eurolla. Lisäksi he ovat vaatineet, että seuran heihin kohdistama kuluvaatimus hylätään ja että oikeusturvalautakunnassa toimitetaan suullinen käsittely.

Seura ei ollut varautunut viivästykseen uuteen hallintajärjestelmään siirtymisessä eikä tämän viivästyksen aiheuttamiin seurauksiin. Näin ollen valittajat olivat futsaljoukkueen SM-lopputurnaukseen osallistumisen varmistamiseksi tehneet väliaikaiset varainsiirrot henkilökohtaiselle tilille. Varainsiirroille oli vanhempainkokouksen hyväksyntä ja niistä oli myös ilmoitettu seuralle, joka oli myös hyväksynyt varojensiirrot. Varat oli käytetty seuran futsaljoukkueen SM-turnauksen ja futsalliigan sarjamaksun rahoittamiseksi. Kyseiset varat eivät olleet seuran vaan vakiintuneen toiminnan omanneen joukkueen varoja, jotka olivat tarkoitettu sen toiminnassa tiettyyn tarkoitukseen. Varat olivat kertyneet samojen pelaajien maksuista, joiden pelaajien hyväksi niitä lopulta oli käytettykin.

Varojensiirtojen ajankohtana seuralla ei ollut ollut voimassa olevaa talousohjesääntöä tai ainakaan sellaista ei ollut julkistettu tai muutoin annettu tiedoksi valittajille. Seuran toimittamat talousohjesäännöt ovat sisällöltään ja laatimisajankohdaltaan epäluotettavia ottaen muun muassa huomioon asiakirjoissa olevat merkinnät niiden versioista ja päivämääristä. Seuralle oli annettu ajantasaisesti ja toistuvasti kuluselvitykset varojen käytöstä liittyen futsaljoukkueen SM-lopputurnaukseen.

Seuralla oli Stadiumin kanssa seuratili, jonka kautta seuramalliston mukaisiin pelipaitoihin ilman eri painatustilaustakin oli tullut automaattisesti kyseisen tilin määrittämä seuran logo. Numero- ja nimipainatukset oli voitu tilata toiselta taholta, jonka kanssa seuralla oli ollut painatussopimus.

FC Viikingit ry:n tilinpäätös ajalta 1.1. – 31.12.2021 oli sittemmin hyväksytty yksimielisesti. Seuralle ei ollut aiheutunut mitään taloudellista vahinkoa. Yhdistyslain 14 §:n mukaisia erottamisperusteita ei asiassa ole eivätkä valittajat ole rikkoneet seuran pelisääntöjä.

Seura on velvollinen vastaamaan omista lautakuntakuluistaan täysimääräisesti. Kummankin valittajan lautakuntakulut ovat koostuneet 22 tunnin ajankäytön perusteella.

 

LAUSUMAT PERUSTEINEEN

FC Viikingit ry on antanut asiassa lausumansa, kiistänyt valittajien kuluvaatimuksen perusteeltaan ja kummankin valittajan osalta 105 euroa ylittäviltä osin määrältään sekä täsmentänyt kuluvaatimuksensa määräksi 4 364,80 euroa (sis. alv).

Vanhempainkokouksessa 19.12.2021 on päätetty seuran B-poikien koko ikäluokan budjetista jalkapallossa ja futsalissa. Futsalilla ei ole ollut ainakaan tuossa vaiheessa ollut omaa erillistä budjettia, vaan lajin toiminta on taloudellisesti katsoen ollut osa ikäryhmän toimintaa. Tästä syystä futsalille on varattu joukkueen budjettiin 1 700 euroa. Valittajat ovat olleet joulukuussa 2021 tietoisia talousohjesäännön olemassaolosta ja sen sisällöstä, mikä ilmenee vanhempainkokouksen 19.12.2021 pöytäkirjasta. Talousohjesäännöstä on myös tuolloin erikseen tiedotettu. Vuoden 2021 talousohjesäännön, joka on hyväksytty 8.9.2020, asiakirjassa oleva myöhäisempi ”4.3.2021” aikamerkintä selittyy tallennuksella uuteen hallintajärjestelmään.

Valittajien asianosaiskulut ovat syntyneet vapaa-ajan käyttämisestä asian hoitamiseen, mistä syystä hyväksyttävää on määrältään yhteensä 14 tunnin ajankäyttö 15 euron tuntitaksaa noudattaen.

X ja Y ovat antaneet asiassa lausumansa ja tuoneet esille, ettei vuoden 2021 talousohjesääntöä ollut heille aikaisemmin toimitettu.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

Suullinen käsittely

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 22 §:n mukaan lautakunta toimittaa suullisen käsittelyn katsoessaan sen tarpeelliseksi. Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta selvitystä.

Valittajat ovat pyytäneet suullisen käsittelyn toimittamista, mutta samalla tuoneet esille vaativansa ensisijaisesti asian käsittelyä kirjallisen aineiston perusteella. Oikeusturvalautakunta on käsitellyt ja ratkaissut asian suullista käsittelyä toimittamatta, koska valittajat eivät ole nimenneet henkilötodistajia kuultaviksi tai halunneet itsekään tulla todistelutarkoituksessa suullisessa käsittelyssä kuulluiksi ja koska valittajat eivät ole ilmoittaneet muutakaan syytä suullisen käsittelyn toimittamiselle. Asia on ollut ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella.

 

Pääasiaratkaisun perustelut

I Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys ensinnäkin siitä, ovatko valittajat menetelleet vastoin seuran tapahtuma-ajankohtana voimassa ollutta talousohjesääntöä ja muita sääntöjä valittajia koskevassa erottamispäätöksessä kuvatuin tavoin. Kysymys on seuran hallituksen erottamispäätöksen ja seuran lautakunnalle antaman vastauksen perusteella tarkemmin siitä, ovatko valittajat toimineet vastoin talousohjesääntöä ja muita sääntöjä ja ovatko he tällä menettelyllään huomattavasti vahingoittaneet yhdistystä ja onko seuran hallituksella siten ollut peruste erottamiselle seuran jäsenyydestä.

 

II Asian tausta

Valituksenalaiset tapahtumat koskevat kautta 2021-2022 ja FC Viikingit ry:n B-poikien (vuonna 2005 syntyneiden poikien) jalkapallo- ja futsaljoukkueita. Erottamispäätöksen ajankohtana kyseinen futsaljoukkue ei ole enää toiminut FC Viikingit ry:n alaisuudessa vaan omana erillisenä joukkueenaan. Valittajista X oli toiminut kyseisellä kaudella B1-jalkapallojoukkueen joukkueenjohtajana 28.2.2022 saakka ja Y kyseisen joukkueen rahastonhoitajana. Asiassa on riidatonta, että FC Viikingit B-joukkueen pelaajista 12-13 pelaajaa oli kaudella 2021-2022 pelannut jalkapallon lisäksi seuraa edustaen P17-sarjan (B-poikien) liigassa futsalia ja että kyseinen joukkue oli voittanut kyseisenä kautena futsalin Suomen mestaruuden. Valittajista X oli toiminut kyseisen futsaljoukkueen joukkueenjohtajana 9.8.2022 saakka ja Y sen rahastonhoitajana.

Seuran B-poikien jalkapallo- ja futsaljoukkueiden varoja oli 31.12.2021 asti hallinnoitu Jalkkis-järjestelmällä, jossa joukkueilla oli ollut yhteinen Nordea-pankkitili, jonka käyttö- ja hallintaoikeus oli ollut joukkueiden rahastonhoitaja Y:llä. Joukkueen välttämättömät toiminta- ja taloussuunnitelman mukaiset maksut oli suoritettu kyseistä järjestelmää ja tiliä hyväksikäyttäen. Tavanomaisena käytäntönä oli ollut, että joukkueen hankintoja oli voitu tehdä myös yksityishenkilöiden luottokorteilla. Tällöin kyseiset hankinnat oli korvattu hankinnan tehneelle joukkueen vanhemmalle tai toimihenkilölle hankintakuittia vastaan siirtämällä varoja joukkueen tililtä hankinnan tehneen yksityishenkilön tilille. Seuran oli ollut tarkoitus siirtyä uuteen Jopox-varainhallintajärjestelmään 1.1.2022 lukien, mutta tämä oli toteutunut vasta helmikuussa 2022, minkä jälkeen B-poikien futsaljoukkue oli taloudellisesti erotettu omaksi yksikökseen seuran uudessa hallintajärjestelmässä. Futsaltoimintaa varten ei siten ollut vuodenvaihteen jälkeen ennen uuteen järjestelmään siirtymistä käytössä mitään varojenhallintajärjestelmää. Futsaljoukkueelle oli ennen uutta järjestelmää perustettu oma pankkitili, jota oli hallinnoinut rahastonhoitaja Y.

Asiassa on riidatonta, että FC Viikingit ry:n B-poikien jalkapallojoukkueen nimissä olevalta tililtä (jatkossa: B-joukkueen tili) oli 31.12.2021 kahdella tilisiirrolla siirretty Y:n hallintaan ja seuran futsaljoukkueen käyttöön varoja yhteensä 3 800 euroa. Sähköpostiviesteistä X:n ja seuran toimihenkilön välillä ilmenee, että valittajista Y oli ilmoittanut seuran tilisiirtoja koskevaan tiedusteluun, että siirretyt 3 800 euron varat oli tarkoitettu seuran futsaljoukkueen P17-futsalin 9.-10.4.2022 lopputurnauksen majoitus- ja ruokailukulujen sekä P17-futsalsarjamaksun loppuosan kattamiseksi. Varojensiirroista oli ilmoitettu myös seuralle puhelimitse ja kirjallisestikin jossain vaiheessa tilien 1.1.2022 täsmäyttämisen jälkeen. Futsaljoukkueen tilin tapahtumista ilmenee, että futsaljoukkueen tililtä oli 12.4.2022 maksettu tamperelaiselle hotellille ja 16.5.2022 Suomen Palloliitto ry:lle yhteensä 3 521,12 euroa sekä 16.6.2022 palautettu takaisin FC Viikingit ry:lle 278,88 euroa. Kyseiset maksut olivat vastanneet määrältään yhteensä 31.12.2021 B1-jalkapallojoukkueen tililtä tehtyjä 3 800 euron varojensiirtoja. Y olikin 16.6.2022 ilmoittanut seuralle vanhempienkokouksen päättäneen lahjoittaa loput futsaljoukkueelle kohdennetuista varoista 278,88 euroa B-joukkueelle toivomuksin, että varat käytetään kaudella 2021-2022 joukkueessa pelanneiden pelaajien kustannusten kattamiseksi.

Asiassa on riidatonta, että seuralla oli ollut varustehankintoja varten Stadium Oy:n kanssa yhteistyösopimus, jonka mukaan joukkueille oli kertynyt kalenterivuoden aikana tehdyistä hankinnoista seuraavana vuonna käytettävissä olevaa bonusta, jolla oli voinut maksaa tilauksia. Valittajista X oli 27.3.2022 saakka hallinnoinut seuran B-joukkueen Stadium-tiliä ja tilannut seuran futsaljoukkueelle SM-lopputurnausta 9.-10.4.2022 varten pelipaidat Stadiumilta perustuen seuran yhteistyösopimukseen. Tilaus oli tehty B-joukkueen tililtä ja tilausmaksu katettu lähes kokonaan B-joukkueen vuonna 2021 kertyneillä 594 euron Stadium-bonuksilla ja 21,66 euron loppuosaltaan X:n henkilökohtaisella luottokorttiveloituksella. Seura oli kuitenkin keskeyttänyt tilauksen eikä paitoja ollut missään vaiheessa toimitettu futsaljoukkueelle. Paidat oli palautettu Stadiumille seuran saadessa niistä täyden hyvityksen.

 

III Sovellettavat säännökset ja seuran sisäiset ohjesäännöt

Yhdistyslain 14 §:n mukaan yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottamiseen muun muassa, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

FC Viikingit ry:n vuonna 2022 voimassa olleiden sääntöjen 4 kohdan 2 alakohdan mukaan hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Oikeusturvalautakunta katsoo asiakirjoissa olevilla merkinnöillä ja niitä koskevilla seuran selittävillä lausumilla tulleen luotettavasti näytetyksi, että FC Viikingit ry:ssä oli 8.9.2020 – 9.1.2022 ollut voimassa talousohjesääntö (Talousohjesääntö 8.9.2020 – 9.1.2022) ja että tämän jälkeen uusi talousohjesääntö (Talousohjesääntö 2022). Esimerkiksi FC Viikingit B-joukkueen vanhempainkokouksessa 19.12.2021 oli kokouksen pöytäkirjan kohdan 7b) mukaan valittu seuran talousohjesäännön mukaisesti joukkueen toimihenkilöt kaudelle 2022. Kyseisestä pöytäkirjasta siis ilmenee, että tuolloin oli ollut voimassa talousohjesääntö, toisin kuin valittajat ovat kirjelmissään tuoneet esille. Valittajat olivat olleet läsnä kyseisessä vanhempainkokouksessa.

Talousohjesäännön (8.9.2020 – 9.1.2022) mukaan ”kaikkea seuran taloutta hoidetaan kirjanpitolain ja -asetusten mukaisesti sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan. Kaikkien korvausten tulee perustua todellisiin kuluihin. Seuran jokaisella joukkueella on oma pankkitili, jota hallinnoi joukkueen taloudenhoitaja yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Joukkue hoitaa kirjanpidon, tiliöinnit, laskujen maksun ja vastaa maksujen oikeellisuudesta. Vanhempainkokous on joukkueen ylintä päätäntävaltaa käyttävä toimielin. Joukkueiden tileillä olevat varat ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä toiminnan rahoittamiseksi. Joukkueen tilillä olevia varoja hallinnoi joukkueen rahastonhoitaja. Taloudellinen vastuu seuran suuntaan on sekä joukkueenjohtajalla että rahastonhoitajalla. Joukkueenjohtajalla on kuitenkin viime kädessä kokonaisuusvastuu joukkueen hallinnollisissa asioissa. Toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksytetään joukkueen vanhempien kokouksessa vuosittain ennen kauden alkua. Joukkueen vanhemmat sitoutuvat budjettiin ja pelaajan maksuihin vahvistetun budjetin mukaisesti. Vanhempainkokouksen vahvistama toimintasuunnitelma sekä budjetti lisätään Jalkkis.netiin, joukkueen dokumentteihin, jonka seurasihteeri kuittaa joukkueelle hyväksytyksi tai pyytää tarvittaessa tarkennuksia. Seuran hallituksella on lopullinen päätösvalta talousasioissa.”

Seuran 10.1.2022 lukien voimassa oleva talousohjesääntö (Talousohjesääntö 2022), jonka laatimis- ja voimassaoloaika on niinikään tullut asiakirjoissa olevilla merkinnöillä ja seuran niitä koskevilla selittävillä lausumilla luotettavasti selvitetyksi, on olennaisilta osiltaan samansisältöinen kuin edellä selostettu edeltäjänsä. Uudessa talousohjesäännössä on muutamia muutoksia aikaisempaan: ”Seuralla on yksi yhteinen tili ja jokainen joukkue on oma kustannuspaikkansa. Joukkueen rahastonhoitaja lähettää joukkueen laskut, hyväksyy joukkueen laskut maksuun, jotta seuratyöntekijä voi ne laittaa maksuun ja summa veloitetaan joukkueen kustannuspaikalta. Joukkueen rahastonhoitajalla ja joukkueenjohtajalla on oikeus taloushallinto-ohjelmaan, jossa kummallakin on oikeudet nähdä oman joukkueen tulot ja menot. Joukkue hoitaa kirjanpidon, tiliöinnit ja vastaa maksujen oikeellisuudesta. Joukkueen vanhempainkokous käyttää päätösvaltaa joukkueen käytännön asioista ja pelisäännöistä. Vanhempainkokous ei kuitenkaan voi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ovat ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen, yhdistyslain tai yhdistyksen hallituksen toimivaltansa puitteissa tekemien linjausten kanssa. FC Viikinkien seurajoukkueet toimihenkilöineen kuuluvat seuran alaisuuteen. Näin ollen heitä sitovat yhdistyksen säännöt ja toimintatavat. Yhdistyksen ja sen hallituksen taloushallinnosta päättää hallitus. Joukkueen, jaoston ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä. HUOM2! Kaikkien korvausten tulee perustua todellisiin kuluihin.”

Seura on myös vahvistanut vuosille 2021 ja 2022 erilliset pelisäännöt, joissa on edellä selostetun kanssa yhdensuuntaisesti vahvistettu muun muassa vanhempainkokouksen sekä toimihenkilöistä joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan oikeudet ja velvollisuudet.

 

IV.a. Varojenkäytöstä omatoimisesti päättäminen joukkueen budjetista poikkeavasti

Seuran hallituksen erottamispäätöksen mukaan X ja Y olivat päättäneet yhdessä, ilman vanhempainkokousta, merkittävästä 4 000 euron suuruisesta muutoksesta seuran B-joukkueen budjettiin ja varojen käyttöön.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että FC Viikingit ry:n B-poikien joukkueen vuoden 2022 talousarvioehdotus oli kulueriensä mukaisesti koskenut jalkapallojoukkueen kustannuksia, jotka olivat olleet yhteismäärältään 24 500 euroa. Talousarvioehdotuksessa oli myös varattu yhteensä 4 000 euroa pelaajastipendejä varten (kohta ”Pelaajastipendit 10 kk”). Talousarvioehdotuksessa ja siten myös budjetin kokonaissummassa oli kuitenkin mukana myös futsaltoiminta siltä osin, että futsalliigan kustannuksiin oli varattu 1 700 euroa ja että kyseisen kustannuksen oli todettu kuitattavan edellisen vuoden ylijäämästä. Talousarvioehdotus oli siis sisältänyt sekä jalkapallojoukkueen että futsaljoukkueen varojenkäytön suunnitelman.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että kyseiseen B-poikien joukkueen talousarvioehdotukseen olisi sisältynyt 4 000 euroa futsaljoukkueen toimintaa varten tai että B-jalkapallojoukkueen vanhempainkokous olisi erikseen hyväksynyt kyseisen määräisen kuluerän. Asiassa on kuitenkin esitetty 31.12.2021 päivätty ja valittajien allekirjoittama asiakirja, joka on otsikoitu ”muistio / neuvottelu stipendin kohdentamisesta 2022 / FC Viikingit B” ja jossa on todettu seuraavaa: ”Todettiin, että hyväksytyssä joukkueen talousarvioehdotuksessa mainittu ’Pelaajastipendit’-momentille osoitettu 4.000 eur voidaan kohdentaa joukkueen futsalmenestyksen tukemiseksi. Tällöin stipendi kohdistetaan useammalle pelaajalle (12-13 pelaajaa). Näin ollen stipendiksi varatusta 4.000 eurosta yhteensä 3.800 euroa maksetaan stipendinä 9.-10.4.2022 pelattavan P17 ikäluokan Futsal-Liigan lopputurnauksen sekä futsalsarjan mahdollisten loppu- ja lisäkustannusten kulujen kattamiseksi.”

Valittajat ovat valituksessaan ja sen jälkeisissä kirjelmissään johdonmukaisesti tuoneet esiin, että päätös varojen kohdentamisesta futsaljoukkueen jäsenille oli tehty 19.12.2021 jalkapallojoukkueen vanhempainkokouksessa. Edellä selostettu jalkapallojoukkuetta koskeva ja ajallisesti hyvin lähellä vanhempainkokousta laadittu asiakirja tukee tätä väitettä, joskaan asiakirjasta ei nimenomaisesti käykään ilmi, että kyse on ollut vanhempainkokouksen eikä vain valittajien välisestä neuvottelusta. Seura on kiistänyt vanhempainkokouksen tehneen varojensiirtoa koskevan päätöksen katsoen, että päätöksen olivat tehneet vain valittajat kahdestaan. Seuran kiistämisen perusteeksi esitetystä valittajien 8.4.2022 laatimasta selvityksestä tilintarkastajalle ilmenee, että päätös jalkapallojoukkueen budjetin mukaisten 4 000 euron stipendivarojen kohdentamisesta 3 800 euron määrästä futsaljoukkueelle sen SM-lopputurnauskulujen kattamiseksi oli tehty nimenomaisesti valittajien eikä vanhempainkokouksen toimesta. Viimeksi mainittu asiakirja osoittaa, että varojensiirron hetkellä 31.12.2021 päätöksen tilisiirroista olivat tehneet valittajat eikä joukkueen ylintä päätösvaltaa käyttänyt vanhempainkokous. Asiassa ei ole esitetty tukea sille valittajien väitteelle, että varojensiirrosta futsaljoukkueelle olisi sovittu vanhempainkokouksessa 19.12.2021 tai muutoin vanhempainkokouksen toimesta ennen tilisiirtojen suorittamista. Toisin kuin valituksessa väitetään, kyseisen vanhempainkokouksen pöytäkirjoihin 19.12.2021 ei ole kirjattu sitä, että vuoden 2021 päätteeksi B-joukkueen tilillä olevia varoja, jotka olivat kertyneet vuoden 2021 joukkueen pelaajien vanhempien maksuista, varattaisiin nimenomaan tulevan P17-sarjan futsaljoukkueen käytettäväksi, jotta jalkapallojoukkueeseen valittujen uusien pelaajien tai heidän vanhempiensa ei tarvitse osallistua futsaljoukkueen sarja- tai SM-lopputurnauksen kustannuksiin.

Asiassa ei ole riitautettu valittajien väitteitä siitä, että valittajat olivat heti ilmoittaneet 1 700 euron ja 2 100 euron eli yhteensä 3 800 euron varojensiirroista seuralle. Valittajien esittämää siitä, että futsaljoukkueelle tehdyistä varojensiirroista oli keskusteltu vanhempien neuvotteluissa 13.1.2022 yhdessä seuran kanssa sekä 13.2.2022 vanhempien Teams-palaverissa, ei niinikään ollut riitautettu seuran toimesta. Asianosaisten esittämän valossa riidatonta ei kuitenkaan ole se, että jalkapallojoukkueen vanhempainkokous tai seura olisi jälkikäteisestikään hyväksynyt valittajien päättämiä varojensiirtoja. Valittajat eivät ole esittäneet tällaisesta suostumuksesta mitään nimenomaista selvitystä. Siitä, mitä edellä viitatuissa 13.1. ja 13.2.2022 keskusteluissa valittajien, vanhempien ja/tai seuran kanssa oli 4 000 euron budjettivaroista tai 3 800 euron varojensiirrosta keskusteltu, ei ole esitetty selvitystä.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että päätöksentekijän tai vastuunalaisen tahon passiivisuus tai puuttumattomuus tehtyihin toimiin niistä tietoisena voi tietyissä olosuhteissa merkitä oikeudellisesti pätevää hyväksyntää oikeustoimille. Tässä asiassa ei kuitenkaan ole esitetty selvitystä siitä, että jalkapallojoukkueen vanhempainkokous tai seura olisi ollut yksityiskohtaisesti selvillä siitä, mistä budjetoiduista varoista on ollut kysymys, miten niiden käyttötarkoitusta on valittajien päätöksellä muutettu ja mitä päätös on käytännössä merkinnyt jalkapallo- ja futsaljoukkueen talouden kannalta. Lisäksi seura oli 28.3.2022 ja tämän jälkeen – ilmeisesti jäljempänä tehdyn pelipaitatilauksesta tiedon saatuaan – tiedustellut varojensiirrosta ja niiden perusteesta, mikä sellaisenaan osoittaa, ettei seura ollut ollut asiassa passiivinen eikä siten jälkikäteisesti hyväksynyt valittajien menettelyä. Asiassa ei ole myöskään selvitystä siitä, että jalkapallojoukkueen vanhempainkokous olisi ennen tai jälkikäteenkään valtuuttanut valittajat tekemään sen puolesta kyseessä olevan päätöksen varojenkäytöstä.

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valittajat ovat keskenään ilman vanhempainkokouksen hyväksyntää tehneet päätöksen ainakin 3 800 euron arvoisesta muutoksesta seuran B-joukkueen budjettiin ja varojenkäyttöön siten, että varoille on osoitettu budjetista selvästi poikkeava uusi käyttötarkoitus, jonka mukaan ne ovat tulleet jalkapallojoukkueen jäsenten sijasta futsaljoukkueen jäsenten hyväksi ja jonka mukaan varat on käytetty stipendivarojen sijasta turnausmatkakustannusten kattamiseen. Oikeudellisesti ei siten ole merkitystä sillä, katsotaanko varojen olleen seuran vaiko joukkueen, koska päätöksen kohteena olleet varat eivät kuitenkaan ole olleet kokonaisuudessaan futsaljoukkueen varoja.

Valittajien on näytetty harkinneen 4 000 euron suuruisen budjettimuutoksen tekemistä, mutta päätös on lopulta koskenut 3 800 euron B-joukkueen yhteisten stipendivarojen käyttämistä futsaljoukkueen SM-kilpailumatkakustannusten kattamiseen. Kysymys on ollut merkittävästä muutoksesta seuran jalkapallojoukkueen budjettiin ja varojenkäyttöön. Valittajien toiminta oli ollut vastoin seuran voimassa olevaa talousohjesääntöä.

IV.b. Varojensiirtojen hyväksyminen ja tekeminen sekä maksuperustetta koskevan selvityksen puuttuminen

Seuran hallituksen erottamispäätöksen mukaan X oli 31.12.2021 hyväksynyt ja Y tehnyt FC Viikingit ry:n omistamalta tililtä 2 100 euron ja 1 700 euron tilisiirrot omissa nimissään olevalle yksityiselle pankkitilille. Tilisiirrot eivät olleet olleet seuran käytännön ja talousohjesäännön mukaisia, erityisesti maksukuittien puuttuessa. Varoja tai kuitteihin perustuvaa selvitystä varojen käytöstä ei ollut saatu pyynnöistä huolimatta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä kuvattu kahden tilisiirron hyväksyminen ja varojensiirtojen toimeenpano oli riidattomasti tai joka tapauksessa selvitetysti tapahtunut edellä selostetulla tavalla. Sen kysymyksen lisäksi, onko valittajien toiminta ollut vastoin yhdistyksen sääntöjä, asiassa on tältä osin riidanalaista se, ovatko X ja Y esittäneet asianmukaiset kuitit tai tositteet varojenkäytöstä. Oikeusturvalautakunta tulkitsee puuttuneilla maksukuiteilla ja selvityksillä tarkoitetun päätöksessä dokumentaatiota siirrettyjen varojen maksuperusteesta eli siitä, mihin futsaljoukkueelle siirretyt varat oli lopulta käytetty.

Valittajat ovat esittäneet, että he olivat heti ja toistuvasti pyynnöistäkin toimittaneet tositeaineiston maksuista seuralle. Seura on tämän kiistänyt. Oikeusturvalautakunta toteaa, että valittajat ovat oikeusturvalautakunnassa – kuten ilmeisesti tätä aikaisemmin erottamista koskevassa kuulemistilaisuudessaankin – esittäneet pankkitilitiedot, joista ilmenee 1 700 euron ja 2 100 euron tilisiirrot Y:n hallitsemalla futsaljoukkueen tilille sekä kyseiseltä tililtä tehdyt, edellä asian taustaa koskevassa perustelujen jaksossa selostetut yhteensä 3 800 euron suoritukset tamperelaiselle hotellille, Suomen Palloliitto ry:lle ja FC Viikingit ry:lle. Maksutositteen lisäksi hotellin tai liiton laskua, ulkopuolisen tahon laatimaa saatavaerittelyä tai näiden puuttuessa valittajien laatimaa ja asianmukaisesti varmennettua menotositetta edellä mainittujen suoritusten tarkemmasta perusteesta valittajat eivät ole esittäneet oikeusturvalautakunnassa. Näin ollen varojenkäytön dokumentointi ei ole täysin vastannut kirjanpitolain 2 luvun 5 §:n mukaisia edellytyksiä. Valittajien menettely ei ole näiltä osin ollut seuran talousohjesäännön mukaista.

Oikeusturvalautakunta katsoo tulleen selvitetyksi, että futsaljoukkueen varojen siirtämiselle yksityiselle pankkitilille oli ollut seuran hallintajärjestelmämuutoksesta ja futsaljoukkueen toiminnan jatkumisen turvaamisesta johtuen sinänsä ymmärrettävä syy. Tälle poikkeukselliselle varojen siirtämiselle seuran ja sen joukkueen varallisuuspiiriin ulkopuolelle ei kuitenkaan ole ollut asianmukaista valtuutusta eli vanhempainkokouksen hyväksyntää. Valittajien menettely on siten ollut tältäkin osin seuran talousohjesäännön vastaista. 

 

IV.c. Varojenkäytöstä omatoimisesti päättäminen joukkueen budjetista poikkeavasti

Seuran hallituksen erottamispäätöksen mukaan X oli käyttänyt jalkapallon B-joukkueen kaikki Stadium-bonusvarat futsaljoukkueen seuramalliston ulkopuolelta oleviin varusteisiin. Vaikka molemmat joukkueet olivat samaa ikäluokkaa, ne olivat käytännössä kaksi eri joukkuetta. Ostetut varusteet eivät olleet vastanneet X:n selitystä uusista pelipaidoista, koska niissä ei ollut ollut painatuksia. X oli tilaukset tehdessään ollut tietoinen siitä, että hänet oli erotettu jalkapallon B-joukkueen joukkueenjohtajan tehtävästä, eikä hänellä siten ollut oikeutta käyttää joukkueen varoja. Toiminta oli ollut seuran käytännön ja talousohjesäännön vastaista.

Asiassa on riidatonta, että X oli 27.3.2022 tilannut Stadiumilta futsaljoukkueelle pelivarusteita ja että tämä tilaus oli tehty SM-lopputurnausta ajatellen. Asiassa on näytetty, että X oli tilannut seuran jalkapallojoukkueelle jo aikaisemmin esimerkiksi vuonna 2021 pelipaitoja Stadiumilta sekä painatuksilla että ilman niitä. Kaikissa tilausvahvistusasiakirjoissa on ollut merkintä ”Team Sales”. Asiassa on jäänyt epäselväksi, miten erottamispäätöksen perusteena oleva paitatilaus on eronnut X:n aikaisemmin seuran joukkueiden hyväksi tekemistä tilauksista. Oikeusturvalautakunta katsoo, etteivät X:n 27.3.2022 tekemän tilauksen kohteena olleet varusteet ole tehneet X:n menettelystä talousohjesäännön saatikka seuran käytännön vastaista.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että X oli tehnyt pelipaitatilauksen sen jälkeen, kun hänet oli seuran toimesta erotettu B-poikien jalkapallojoukkueen joukkueenjohtajan luottamustehtävästä. X oli sen sijaan tilauksen vielä tehdessään ollut ikäluokan futsaljoukkueen joukkueenjohtaja. Ottaen huomioon, että X oli määrännyt bonusvaroista, jotka eivät olleet nimenomaisesti ja ainoastaan futsaljoukkueen varoja, X:llä ei ole luottamustoimensa vuoksi ollut oikeutta määrätä varoista. Tältä osin X on menetellyt ilman asianmukaista valtuutusta ja siten vastoin talousohjesääntöä.

 

V. Valittajien menettelyn arviointi

Erottamispäätös perustuu keskeisesti väitteelle siitä, että valittajien toiminta on huomattavasti vahingoittanut seuraa. Lisäksi erottamispäätös perustuu abstraktille vaarantamiselle eli väitteelle siitä, että toiminta oli ollut omiaan vaarantamaan yhdistyksen taloutta ja talouden hoitamista.

Asiassa on riidatonta, että valittajat ovat sääntöjen vastaisesti tehneet päätöksen 3 800 euron suuruisesta varojen uudelleen kohdistamisesta ja että heidän toimillaan aikaisimmin budjetoitujen 1 700 euron sijasta futsaltoimintaan on käytetty yli 3 500 euroa huomioon ottaen seuralle takaisin palautetut varat. Asiassa on myös riidatonta, että valittajista X on tilannut futsaljoukkueelle pelipaidat käyttäen 594 euron bonusvarat, jotka eivät olleet kuuluneet ainakaan yksin kyseiselle joukkueelle. Näin ollen valittajista X:n menettelyllä on käytetty yli 2 400 euroa, josta määrästä yli 1 800 euroa yhdessä Y:n kanssa, tarkoituksiin, joita seuran päättävä elin ei ole hyväksynyt. Suurelta osin näistä määristä ei ole esitetty riittäviä menotositteita. Asiassa esitetyn perusteella siirrettyjä varoja on kuitenkin käytetty seuran futsaljoukkueen kuluihin.

Oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään (esim. UOL 15/2015 ja siinä mainitut ratkaisut) todennut, että jäsenen erottaminen kokonaan yhdistyksestä on ankara, joskin mahdollinen seuraamus ensimmäisestäkin jäsenen riittävän moitittavasta rikkeestä. Tässä tapauksessa FC Viikingit ry:n säännöissä ei ole määritelty vaihtoehtoisia lievempiä seuraamuksia, kuten huomautusta tai varoitusta, sääntöjä rikkovalle jäsenelle. Seuran sääntöjen mukainen erottamisperuste on sanamuodoltaan yhdistyslain 14 §:n 2 kohdan mukainen. Erottaminen yhdistyslain 14 §:n 2 kohdan mukaisella perusteella vaatii menettelyä, jolla yhdistystä on tosiasiallisesti vahingoitettu. Kysymys ei ole tältä osin välttämättä siitä, että menettelystä aiheutuisi korvattavaa vahinkoa, mutta toiminnan on tullut johtaa yhdistyksen kannalta epäedulliseen seuraukseen (Halila, Heikki – Tarasti Lauri: Yhdistysoikeus 2017, s. 222). Näin ollen erottamispäätöksessä mainittu menettely, joka on omiaan vaarantamaan yhdistyksen taloutta ja talouden hoitamista, ei voi olla erottamisen perusteena eikä mainitulla erottamispäätöksen perustelulla ole asiassa oikeudellista merkitystä.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiaa arvioitaessa on erotettava toisistaan kaksi eri kysymystä: valittajien seurassa nauttima luottamus ja heidän erottamisensa seuran luottamustoimista sekä valittajien jäsenyys ja heidän erottamisensa seurasta. Luottamusta arvioitaessa kysymys on siitä, millä tavoin seuran jäsenet ja muut luottamushenkilöt arvioivat valittajien toimintaa. Tämä arviointi ei ole oikeudellista eikä se myöskään ole luonteeltaan yksinomaan objektiivista. Sen sijaan kysymys seuran jäsenyydestä erottamisesta tulee arvioitavaksi yhdistyslain ja seuran sääntöjen nojalla.

Oikeusturvalautakunta on edellä katsonut, että valittajien omavaltainen toiminta on ollut talousohjesäännön vastaista. Arvioitaessa sitä, onko valittajien menettely huomattavasti vahingoittanut seuraa, oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan. Valittajien sinänsä talousohjesäännön vastainen toiminta on tarkoitettu ja osin myös koitunut seuran joukkueen useiden muttei kaikkien jäsenten hyväksi. Valittajat eivät ole tavoitelleet taloudellista hyötyä itselleen suoraan tai edes välillisesti seuran joukkueissa pelanneiden lastensa kautta. Futsaltoiminta, jota valittajien toiminnalla on muotomääräyksiä rikkoen taloudellisesti tuettu B1-poikien jalkapallojoukkueen kustannuksella, on ollut osa seuran urheilutoimintaa, jonka edistämiseksi seura on ollut olemassa.

Kummankin valittajan päätösten kohteena olleiden varojen yhteismäärä on ollut olennainen suhteessa B-joukkueiden budjettiin. Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei erottamisperusteen täyttyminen edellytä, että valittajien menettelystä olisi aiheutunut korvattavaa vahinkoa, vaan riittävää on, että valittajien toiminta on aiheuttanut seuralle epäedullisen seurauksen, kuten esimerkiksi jalkapallotoimintaan budjetoitujen varojen vähentymisen ja siitä aiheutuneen tarpeen lisämaksuille tai kulujen karsimiselle. Seura ei kuitenkaan ole esittänyt, mitä konkreettista vahinkoa varojen käyttämisestä yli budjetoitujen 1 700 euron määrän osalta seuran futsaljoukkueen hyväksi on aiheutunut seuralle tai B-poikien jalkapallojoukkueelle. Valittajat ovat palauttaneet siirtämistään varoista lähes 300 euroa takaisin, minkä lisäksi X:n tilaamista pelipaidoista seura on saanut täyden hyvityksen. Valittajista Y:n toiminnassa on ollut käytännössä kysymys yhteen harkintatilanteeseen ja X:n osalta kahteen tilanteeseen liittyvästä erheestä.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valittajien virheelliseen menettelyyn on voinut myötävaikuttaa se, että seuran jalkapallo- ja futsaljoukkueen taloudellinen toiminta on vuodenvaihteessa ja pian sen jälkeen järjestetty tavalla, joka on ollut omiaan hämärtämään sovittuja varojenkäytön perusteita. Selvyyden vuoksi oikeusturvalautakunta toteaa, ettei erottamispäätöksessä ole vedottu muuhun kuin valittajien taloudelliseen toimintaan erottamisperusteena eikä siten esimerkiksi ilmennyt seuran pelaajiston tyytymättömyys valmennukseen ja valittajien rooli näiden ristiriitojen hoitamisessa voi olla miltään osin merkityksellinen sen arvioimisessa, onko valittajien erottamiselle ollut riittävät syyt. Seura ei myöskään ole tuonut esille seikkoja, joiden pohjalta valittajien luottamustehtävien päättäminen ei olisi ollut riittävä seuraamus heidän menettelystään.

Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valittajien taloudellinen menettely on vahingoittanut seuraa. Varojen käytöstä esitettyyn nähden kysymys ei ole kuitenkaan ollut sellaisesta menettelystä, että valittajien toiminnan voitaisiin katsoa seuran sääntöjen 4 §:ssä ja yhdistyslain 14 §:n 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla huomattavasti vahingoittaneen yhdistystä. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, ettei valittajien erottamiseen ole ollut riittäviä syitä ja että valitus on siten pääasian osalta hyväksyttävä ja seuran hallituksen erottamista koskeva päätös on kumottava.

 

VI. Lautakuntakulut ja valitusmaksu

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 momentin mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.

Toisaalta valittajat ja toisaalta seura on vaatinut lautakuntakulujensa korvaamista asiassa. Valittajat ovat voittaneet lopputulokseltaan asian suhteessa seuraan ja ovat siten lähtökohtaisesti oikeutettuja saamaan kulunsa korvatuiksi. Valittajien on katsottu menetelleen asiassa virheellisesti ja oikeusturvalautakunta pitää selvänä, että tämä on antanut aihetta seuran toimenpiteisiin. Seura on kuitenkin vailla riittäviä perusteita kohdistanut toimenpiteensä valittajien jäsenyyteen yhdistyksessä sen sijaan, että toimenpiteet olisi kohdistettu valittajien luottamustoimiin yhdistyksissä. Asiaa kokonaisuutena arvioiden oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa on perusteet määrätä seura korvaamaan valittajien lautakuntakuluja.  

X ja Y ovat ajaneet asiaansa lautakunnassa itse. Siitä aiheutunut työmäärä on ollut huomattava ja osin kysymys on ollut sellaisista asian selvittämiseen liittyneistä toimenpiteistä, joiden suorittaminen on ollut tarpeellista ja olisi asiamiehen suorittamana aiheuttanut suuremmat kustannukset. Y on perustanut korvausvaatimuksensa omaan työmääräänsä ja X ansionmenetyksiin eli toteutumatta jääneisiin asiakaskorvauksiin oheismaksuineen. Oikeusturvalautakunta katsoo, että valittajilla on toisaalta ollut perusteltu syy käyttää aikaansa asiansa hoitamiseen ja toisaalta valittajien on todettu menetelleen asiassa moitittavasti, vaikka yhdistyksen jäsenyydestä erottamisen kynnys ei olekaan täyttynyt. Oikeusturvalautakunta katsoo, että seuran tulee tässä tapauksessa korvata osa valittajille aiheutuneesta työstä ja kustannuksista. 

Oikeusturvalautakunta katsoo kohtuulliseksi määrätä seura korvaamaan kummankin valittajan lautakuntakuluja 1 000 eurolla.

Asian lopputulos huomioon ottaen valitusmaksu on oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 3 momentin nojalla palautettava takaisin valittajille.

 

Päätöslauselma

FC Viikingit ry:n hallituksen päätös 17.8.2022 X:n ja Y:n erottamisesta seuran jäsenyydestä kumotaan.

FC Viikingit ry velvoitetaan maksamaan X:lle 1 000 euroa ja Y:lle 1 000 euroa korvauksena heille valitusmenettelystä aiheutuneista asianosaiskuluista.

 

Valitusmaksu palautetaan.

Päätös oli yksimielinen.

 

Timo Ojala 
Puheenjohtaja                                                                                        

Teemu Vanhanen
Sihteeri

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Mikko Kohtala, Pekka Lindroos, Hilkka Salmenkylä ja Pekka Timonen.