1/2003 Koripallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Koripallo-ottelun uusiminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA             PÄÄTÖS          Nro 1/2003

                                                                                       14.3.2003         Diaarinrot 2/2003 ja 3/2003

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 25.2.2003 (liitteenä), jonka mukaan 21.12.2002 pelattu miesten I divisioonan ottelu Pantteri - Playboys oli uusittava, koska otteluun oli kummassakin joukkueessa osallistunut pelaajia, jotka eivät olleet edustuskelpoisia.

 

ASIA Edustuskelpoisuus

MUUTOKSENHAKIJAT

Playboys ry

Pantterit Helsinki ry

VASTAPUOLI

Suomen Koripalloliitto ry

VALITUKSET

Playboys ry on valituksessaan vaatinut, että Playboys ry:n joukkueessa pelanneiden Juuso Pöyhösen ja Patrick Wikbergin vahvistetaan olleen edustuskelpoisia yllä mainitussa ottelussa. Valituksen mukaan tästä seuraa, että Playboys ry:n joukkue voittaa ottelun 20 - 0, koska vastapuolen joukkueessa pelasi edustuskelvoton Ryan Rothrock.

Valituksen perusteluissa on katsottu, että Suomen Koripalloliitto ry:n kilpailusääntöjen III luvun 9 §:n mukaan edustuskelpoisuus siirretyssä ottelussa määräytyy yksiselitteisesti ottelun alkuperäisen ajankohdan mukaan. Pöyhönen ja Wikberg olivat edustuskelpoisia ottelun alkuperäisenä ajankohtana 15.12.2003, mutta Rothrock ei. Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö oli myös ennen ottelua ilmoittanut, että Pöyhönen ja Wikberg olivat ottelussa edustuskelpoisia. Playboys ry:tä ei ollut kuultu Koripalloliiton sisäisessä prosessissa, jonka perusteella Pöyhöstä ja Wikbergiä oli pidetty edustuskelvottomina.

Pantterit Helsinki ry on valituksessaan vaatinut, että liittohallituksen päätös kumotaan ja ottelun pelattu lopputulos eli Panttereiden voitto 100 - 80 jätetään voimaan.

Valituksen perusteluissa on katsottu, että ottelun alkuperäinen ajankohta oli 16.3.2003 eikä 15.12.2002. Näin ollen Rothrock oli ollut 21.12.2002 pelatussa ottelussa edustuskelpoinen.

VASTAUS

Suomen Koripalloliitto ry on valitusten johdosta antamassaan vastauksessa katsonut, että liiton kilpailusääntöjen mukaan siirretyn ottelun kysymyksessä ollen pelaajan tuli olla edustuskelpoinen sekä alkuperäisenä että siirrettynä otteluajankohtana.

Kysymyksessä olevan ottelun "vahvistetun sarjaohjelman" mukainen ottelupäivä oli ollut 15.12.2002. Sillä, että kesällä seuroille kommentoitavaksi lähetetyssä sarjaohjelman luonnoksessa ottelua oli kaavailtu pelattavaksi 16.3.2003, ei ollut asiassa merkitystä.

VASTASELITYKSET

 

Pantterit Helsinki ry on vastaselityksessään huomauttanut, ettei "vahvistetusta sarjaohjelmasta" voida puhua, koska Koripalloliiton säännöissä ei määritellä menettelyä, jolla otteluohjelmasta päätetään. Ottelun alkuperäinen pelipäivä oli 16.3.2003.

Playboys ry on vastaselityksessään toistanut valituksessa esittämänsä näkemykset ja katsonut, ettei seuralta ole voitu vallitsevassa tilanteessa edellyttää osallistumista uusintaotteluun 5.3.2003.

 KÄSITTELY URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

Asiayhteyden vuoksi valitukset on käsitelty yhdessä. Valittajat ovat antaneet kirjalliset kommenttinsa toistensa valituksiin. Asianosaiset ovat omasta aloitteestaan toimittaneet lisäkirjelmiä.

Koska asiassa on ollut kysymys lähinnä sääntöjen tulkintaan liittyvästä erimielisyydestä eikä suullisen käsittelyn toimittamista ole pyydetty, oikeusturvalautakunta on ratkaissut asian kirjallisessa menettelyssä.

PÄÄTÖS

Asiassa on ensiksi ratkaistava kysymys siitä, onko liittohallituksen päätökseen johtanut prosessi Koripalloliitossa ollut asianmukainen.

Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa käsityksenään, että päätettäessä ottelun lopputulokseen vaikuttavista pelaajien edustuskelpoisuutta koskevista kysymyksistä on kummallekin joukkueelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Tässä tapauksessa näin ei ole asian kaikissa vaiheissa menetelty eikä prosessi näin ollen ole ollut asianmukainen. Koska urheilun oikeusturvalautakunnassa kaikki asian osapuolet kuitenkin ovat saaneet mahdollisuuden lausua toistensa näkemyksistä ja myös perusteellisesti käyttäneet tätä mahdollisuutta hyväkseen, eivät prosessin aikaisemmat puutteellisuudet asian kiireellisyys huomioon ottaen anna aihetta asian uudelleen käsittelyyn Koripalloliitossa.

Valittajille annettujen eräiltä osin ristiriitaisten ja virheellisten edustuskelpoisuutta koskeneiden ennakkotietojen osalta oikeusturvalautakunta toteaa, ettei Koripalloliiton sääntöihin tai muihin määräyksiin sisälly menettelyä edustuskelpoisuutta koskevan sitovan ennakkotiedon antamisesta. Saatuja ennakkotietoja ei tässä tapauksessa voida pitää liiton sääntö- ja kurinpitoyksikön antamina päätöksinä, koska yhdistyksen toimielimen päätökset voidaan tehdä vain kokouksessa tai toimielimen kaikkien jäsenten muutoin hyväksymässä menettelyssä eikä sellaisesta tässä tapauksessa ole kysymys. Sen vuoksi saaduilla ennakkotiedoilla ei ole tässä tapauksessa edustuskelpoisuuden kannalta sitovaa merkitystä.

Edustuskelpoisuutta koskevien sääntöjen tulkinnanvaraisuus huomioon ottaen järjestelylle, jossa liiton toimielin voisi antaa sitovan ennakkotiedon, on seurojen oikeusturvan kannalta ilmeinen tarve.

Asiassa on toiseksi kysymys myös siitä, mikä oli valituksissa tarkoitetun ottelun alkuperäinen ottelupäivä.

Koripallon miesten I divisioonan sarjaohjelma kaudelle 2002 - 2003 on normaalin käytännön mukaisesti lähetetty liitosta tiedoksi seuroille kesäkuussa 2002. Ohjelmaan on kesän kuluessa seurojen esityksestä tehty eräitä muutoksia, minkä jälkeen ohjelma on julkaistu syyskuussa 2002. Seuroille kesällä toimitetun sarjaohjelman mukaan kysymyksessä oleva ottelu oli määrä pelata 16.3.2003. Ajankohtaa on kuitenkin muutettu Playboys ry:n aloitteesta. Julkaistussa sarjaohjelmassa ottelu on merkitty pelattavaksi 15.12.2003.

Urheilun oikeusturvalautakunnan käsityksen mukaan kesällä seuroille lähetettävä sarjaohjelma on luonteeltaan luonnos, joka saatetaan seurojen kommentoitavaksi. Mahdollisten muutosesitysten jälkeen ohjelma muokataan lopulliseen muotoonsa ja julkaistaan. Kunkin ottelun alkuperäisenä pidettävä ajankohta ilmenee julkaistusta sarjaohjelmasta eikä sitä edeltäneistä luonnoksista.

Näin olleen kysymyksessä olevan ottelun alkuperäisenä otteluajankohtana on tässä tapauksessa pidettävä 15.12.2002. Tästä seuraa, ettei Rothrock ollut siirretyssä ottelussa 21.12.2002 edustuskelpoinen.

Kolmanneksi

asiassa on kysymys siitä, olivatko Pöyhönen ja Wikberg edustuskelpoisia siirretyssä ottelussa 21.12.2002.

Selvää on, että mikäli ottelu olisi pelattu sarjaohjelman mukaisesti 15.12.2002 Pöyhönen ja Wikberg olisivat olleet edustuskelpoisia. Riidanalaista on, seuraako tästä automaattisesti, että he ovat olleet edustuskelpoisia myös siirretyssä ottelussa 21.12.2002 vai onko edustuskelpoisuus tutkittava tämänkin ottelun osalta itsenäisesti.

Koripalloliiton kilpailusääntöjen III luvun 9 §:n 1 momentin mukaan siirretyssä ottelussa eivät saa pelata ne pelaajat, jotka olivat edustuskelvottomia ottelun alkuperäisenä ajankohtana. Määräyksen sanamuodosta ei voida tehdä sitä (é contrario) johtopäätöstä, että ainoastaan alkuperäinen otteluajankohta olisi edustuskelpoisuuden kannalta ratkaiseva ja että siirretyssä ottelussa saisivat näin ollen pelata kaikki pelaajat, jotka olivat alkuperäisenä otteluajankohtana edustuskelpoisia. Toisaalta säännöksen sanamuodon perusteella ei täysin varmasti voida tehdä sitäkään johtopäätöstä, että säännöksessä olisi määritelty siirrettyä ottelua koskeva edustuskelpoisuuden lisäedellytys, jolloin sovellettavaksi tulisivat sen lisäksi kaikki normaalit edustuskelpoisuuden edellytykset siirretyn ottelun ajankohdan perusteella arvioituna.

Kilpailusääntöjen III luvun 9 §:n 1 momentin ilmeisenä tarkoituksena on pyrkimys siihen, ettei ottelun siirtämisellä olisi vaikutusta joukkueiden kokoonpanoon. Tämä tarkoitus jää kuitenkin toteutumatta esimerkiksi tilanteissa, joissa pelaaja on alkuperäisen otteluajankohdan jälkeen vaihtanut seuraa tai määrätty kilpailukieltoon. Näissä tapauksissa on selvää, ettei pelaaja voi pelata siirretyssä ottelussa. Sen sijaan on epäselvää, onko ylemmällä sarjatasolla pelaamisella alkuperäisen otteluajankohdan jälkeen, mutta vähemmän kuin kahdeksan päivää ennen siirrettyä ottelua, edustuskelpoisuuden kannalta sama merkitys.

Viimeksi mainittua ongelmaa voidaan arvioida kahdeksan päivän karenssia koskevan kilpailusääntöjen III luvun 10 §:n 2 momentin tarkoituksen pohjalta. Kyseisen säännöksen tarkoitus on sama kuin seurojen välisille siirroille asetetun karenssin tarkoitus eli tarkoitus rajoittaa nopeita ja hallitsemattomia pelaajasiirtoja joukkueiden välillä. Palloilusarjan uskottavuus edellyttää, etteivät joukkueiden väliset voimasuhteet sarjan kuluessa yhtäkkisesti ja ennalta-arvaamattomasti heilahtele kokoonpanomuutosten vuoksi. Erityisen tärkeää tämä on saman seuran eri tasoilla pelaavien joukkueiden välisissä siirroissa.

Kilpailusääntöjen III luvun 10 §:n 2 momentissa asetetun karenssiaikaa koskevan sääntelyn tarkoitus ei toteudu, mikäli karenssiaikaa ei noudateta myös siirretyssä ottelussa. Sen vuoksi urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, että tätäkin säännöstä on tullut soveltaa myös siirretyssä ottelussa 21.12.2002.

Kilpailusäännöissä asetettujen edustuskelpoisuuden edellytysten tulee siis täyttyä kaikissa tosiasiallisesti pelatuissa otteluissa todellisen pelipäivän mukaan arvioituna. Mikäli ottelun ajankohtaa on siirretty, tulee lisäksi noudattaa kilpailusääntöjen III luvun 9 §:n 1 momentin mukaista lisäsääntöä, joka koskee ottelun alkuperäistä ajankohtaa. Tästä seuraa, etteivät Pöyhönen ja Wikberg ole olleet 21.12.2002 edustuskelpoisia.

Kilpailusääntöjen III luvun 8 §:n mukaan edustuskelvottoman pelaajan peluuttaminen johtaa siihen, että ottelu tuomitaan hävityksi tuloksella 0 - 20. Kun kuitenkin kummassakin joukkueessa on ollut edustuskelvottomia pelaajia, liittohallitus on määrännyt ottelun uusittavaksi. Säännöt eivät estä näin menettelemästä. Tämän vuoksi vaatimukset päätöksen kumoamisesta hylätään. Päätös ottelun uusimisesta jää voimaan.

Mitä tulee Playboys ry:n esittämään väitteeseen siitä, että seuralla oli ollut oikeus kieltäytyä 5.3.2003 pelattavaksi ilmoitetusta uusintaottelusta, oikeusturvalautakunta toteaa, ettei seuraa ole voitu velvoittaa pelaamaan kyseistä ottelua, koska edustuskelpoisuuteen liittyvät kysymykset olivat tulkinnanvaraisia ja asian käsittely on ollut kesken urheilun oikeusturvalautakunnassa. Kyseisen ottelun pelaamatta jättäminen ei saa johtaa Playboys ry:n kannalta vahingollisiin seuraamuksiin. Ottelu on 25.2.2003 tehdyn liittohallituksen päätöksen mukaisesti pelattava mahdollisimman pikaisesti uudelleen ottaen huomioon se, mitä edellä on edustuskelpoisuudesta todettu.

Päätöslauselma

Valitukset hylätään.

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen 25.2.2003 tekemä tämän päätöksen liitteenä oleva päätös ottelun uusimisesta hyväksytään.

Koska edustuskelpoisuuteen liittyneet kysymykset ovat edellä todetuin tavoin olleet tulkinnanvaraisia ja koska asiaa koskenut prosessi Koripalloliitossa ei ole ollut asianmukainen, valituksia voidaan pitää aiheellisina siitä huolimatta, että ne hylättiin. Sen vuoksi valitusmaksut palautetaan.

 

Lauri Tarasti

puheenjohtaja

 

Jarmo Hirvonen

sihteeri

 

 Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Lauri Tarasti (puheenjohtaja), Erkki Aurejärvi, Kurt-Erik Forstedt, Helena Jaatinen, ja Risto Riitesuo.