7/2010 Pyöräily: Yhdistys- Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Lajiliiton harkintavalta- Vuoden pyöräilijävalinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS 7/2010

10.3.2010            Diaarinro 21/2009


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallituksen 11.11.2009 tekemä päätös (liitteenä), jolla Emma Lahti on valittu vuoden tyttöpyöräilijäksi.


ASIA

Vuoden tyttöpyöräilijän valinta


MUUTOKSENHAKIJA

Jenna Lajunen


KUULTAVA

Suomen Pyöräilyunioni ry


ASIAN KÄSITTELY SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI R.Y:N HALLITUKSESSA

Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallitus 11.11.2009 päättänyt, että Emma Lahti valitaan vuoden tyttöpyöräilijäksi.


VALITUS PERUSTEINEEN

Lajunen on valituksessaan vaatinut, että Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallituksen päätös kumotaan ja että hänet valitaan vuoden tyttöpyöräilijäksi.

Vuoden tyttöpyöräilijäksi tuli nimetä eniten maantie-, maasto-, rata ja KK-cupeista yhteensä pisteitä kerännyt tyttö. Jenna Lajunen oli tällä perusteella oikeutettu saamaan kyseisen tittelin.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Pyöräilyunioni ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallituksen päätös ei perustunut yhdistyksen sääntöihin, vaan kokouksessa tehtyyn päätökseen. Hallitus oli kokouksessaan 11.11.2009 tehnyt päätökset vuosikokouksen yhteydessä tehtävistä palkitsemisista.

Kultainen Kampi kilpailusarjojen 2009 sääntöjen mukaan lopulliseen tulosluetteloon huomioitiin enintään neljän eniten pisteitä tuoneen maantie-, maasto-, rata- tai KK-cup osakilpailun tulokset. Sääntö- ja tuomarivaliokunta oli yksimielisesti todennut tehdyt päätökset pistelaskutulkinnasta sääntöjen mukaisiksi.


VASTASELITYS

Lajunen on Suomen Pyöräilyunioni ry:n vastauksen johdosta antanut vastaselityksen ja pyytänyt, että asia käsiteltäisiin suullisessa menettelyssä.


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Suullinen käsittely

Koska asia on ratkaistu jäljempänä ilmenevällä tavalla, suullisen käsittelyn toimittamista koskenut Jenna Lajusen pyyntö on tarpeettomana hylätty.


Valituksen käsittelemisen edellytykset

Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista, 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta. Sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Lautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lajunen on valituksessaan vaatinut, että Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallituksen päätös kumotaan ja että hänet valitaan vuoden tyttöpyöräilijäksi.

Lautakunta toteaa, että esitetyn selvityksen perusteella kyseessä oleva vuoden tyttöpyöräilijän valinta on valinta, jonka yhdistyksen hallitus tekee vuosittain kokouksessaan. Kyseessä ei ole arvokisavalinta, koska vuoden tyttöpyöräilijän titteli ei sellaisenaan johda arvokisavalintoihin. Siksi asiaa ei voida tutkia niiden lautakunnan säännöissä olevien määräysten perusteella, jotka koskevat arvokisavalintaa.

Vuoden tyttöpyöräilijän valinta ei liioin perustu yhdistyksen sääntöihin. Tällä perusteella valituksenalaista päätöstä ei siten voida pitää sääntöjenvastaisena. Sääntö-jen vastaisuus voi kuitenkin olla muutakin kuin yhdistyksen sääntöjen (toimintasääntöjen) vastaisuutta. Niinpä Urheilun oikeusturvalautakunta on vakiintuneesti katsonut, että kilpailusääntöjen vastaisuus voi olla lautakunnan säännöissä tarkoi-tettua sääntöjen vastaisuutta. Vaikka vuoden tyttöpyöräilijän valinnan kriteerit vah-vistetaan vuosittain erikseen, ne ovat olleet pitkään samantyyppiset siten, että valinta perustuu tiettyjen kilpailujen tuloksien mukaiseen pistelaskuun. Valintakriteereitä on kutsuttu liitossa kilpailusarjojen sääntöihin perustuviksi säännöiksi. Ne ovat tosiasiallisestikin sellaisia sääntöjä, joihin urheilija on voinut tukeutua kilpailumenestystä tavoitellessaan ja vuoden tyttöpyöräilijän titteliä havitellessaan. Siksi lautakunta katsoo, että valintakriteerit ovat muodostaneet sellaisen säännön, että Lajusen valitus voidaan ottaa tutkittavaksi.


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallitus on kokouksessaan 11.11.2009 päättänyt palkita Emma Lahden vuoden tyttöpyöräilijänä.  Emma Lahti on Kultainen Kampi -maastocupissa saavuttanut yhteensä 110 pistet-tä, josta lopulliseen pistelaskentaan on hyväksytty 90 pistettä, Kultainen Kampi-ratacupissa 91 pistettä, joista lopulliseen pistelaskentaan on hyväksytty 91 pistettä ja Kultainen Kampi -maantiecupissa 157 pistettä, joista lopulliseen pistelaskentaan on hyväksytty 118 pistettä.

Jenna Lajunen on Kultainen Kampi -maastocupissa saavuttanut yhteensä 164 pistettä, josta lopulliseen pistelaskentaan on hyväksytty 86 pistettä, Kultainen Kampi-ratacupissa 85 pistettä, joista lopulliseen pistelaskentaan on hyväksytty 75 pistettä, ja Kultainen Kampi maantiecupissa 153 pistettä, joista lopulliseen pistelaskentaan on hyväksytty 100 pistettä.

Lautakunnassa on kysymys siitä, onko vuoden tyttöpyöräilijän valinnassa menetelty Kultainen Kampi kilpailusarjojen 2009 kilpailusääntöjen mukaisesti ja onko Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallituksen päätös näiden sääntöjen vastainen.


Sovellettavat säännöt

Kultainen Kampi kilpailusarjojen 2009 kilpailusääntöjen mukaan Kultainen Kampi-kilpailusarjoja on maantie-, rata- ja maastopyöräilyssä. Kultainen Kampi-osakilpailuissa saa pisteitä sijoitusten mukaan erillisen pistetaulukon mukaisesti. Lopulliseen tulosluetteloon (cupin yhteistuloksiin) huomioidaan enintään neljän eniten pisteitä tuoneen osakilpailun tulokset. Lopullisen tulosluettelon (cupin yhteistu-losten) kolme parasta/laji palkitaan kauden lopussa lopussa Kultainen Kampi-mitalilla. SPU:n nuorisojaosto tai sen puheenjohtaja ratkaisee pistelaskennan tulkinnat.

Vuoden tyttö- ja poikapyöräilijäksi nimetään eniten maantie-, maasto-, ja ratapyöräilyn Kultainen Kampi cupeissa pisteitä omassa luokassaan kerännyt tyttö ja poika. Tasapisteissä voittaa pyöräilijä, jolla on eniten cup-voittoja tai kakkostiloja jne. Valinnan edellytys on nuhteeton käytös ja rankaisemattomuus kilpailuissa.


Johtopäätökset

Lautakunta toteaa, että kilpailusarjojen säännöissä on vuoden tyttöpyöräilijän osalta tulkinnanvaraisuutta ja että tulkinta kuuluu säännöissäkin mainitulla tavalla sille, joka valinnan suorittaa. Tämä johtuu asian luonteesta. Lajunen ei siksi ole voinut rakentaa odotuksiaan sen varaan, että valinta suoritetaan hänen tulkintansa perusteella. Kun vuoden tyttöpyöräilijän valintaa ei voida pitää selvästi kilpailusarjojen sääntöjen vastaisena, lautakunta hylkää valituksen.

Vastaisen varalle lautakunta toteaa, että vuoden tyttöpyöräilijän valinnan tyyppinen valinta voidaan perustaa samanlaiseen puhtaaseen harkintaan, jollaisia tehdään urheilugaalassa vuosittain palkittavien urheilijoiden ja urheilutekojen osalta. Jos valintaa varten vahvistetaan etukäteen kriteerit, niiden tulisi mahdollisuuksien mukaan olla niin selkeitä, että urheilijat voivat etukäteen tietää, miten pisteet tullaan valintaa varten laskemaan.


Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                            Eero Nikkarinen

puheenjohtaja                          sihteeri

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Erkki Aurejärvi, Heikki Halila, Jarmo Hirvonen ja Helena Jaatinen