5/2019 Jääkiekko Erotuomari – Poistaminen Taso-järjestelmästä – Yhdistyksen jäsenyys – Säännöt


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 5/2019

28.2.2019    Diaarinro 16/2018


ASIA            

Erotuomarin poistaminen Taso-järjestelmästä  


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVAT

Suomen Jääkiekkoliitto ry

Helsingin Jääkiekkotuomarit HJT ry


ASIAN TAUSTAA

A on 27.10.2017 Helsingin Jääkiekkotuomarit HJT ry:lle (HJT) lähettämällään sähköpostiviestillä ilmoittanut eroavansa HJT:n jäsenyydestä. Sanotun johdosta HJT on samana päivänä siirtänyt A:n ”poistettu” -tilaan ns. Taso-järjestelmässä, jota se käyttää mm. erotuomareiden nimeämisessä Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (SJL tai Jääkiekkoliitto) virallisiin jääkiekko-otteluihin.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että ratkaisu hänen Taso-järjestelmästä poistamisestaan kumotaan, valitusmaksu palautetaan ja Suomen Jääkiekkoliitto ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 1.260 eurolla korkoineen. Lisäksi A on vaatinut, että oikeusturvalautakunta toimittaa asiassa suullisen käsittelyn paitsi tapahtuneen myös muun muassa sen selvittämiseksi, mitä oikeuksia Jääkiekkoliiton pelipassin lunastaminen luo, mitä toimielimiä liiton erotuomariorganisaatioon kuuluu ja mihin sääntömääräyksiin erotuomariorganisaation harkintavalta perustuu.


Taso-järjestelmästä poistaminen ei ollut perustunut Jääkiekkoliiton tai Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n (Jääkiekkotuomarien liitto tai SJTL) sääntöihin. A:lla oli Jääkiekkoliiton pelipassi ja hän oli liiton hyväksymä erotuomari. Pelipassin lunastamalla A:n ja Jääkiekkoliiton välille oli syntynyt jääkiekko-otteluiden tuomitsemista koskeva sopimus. Näin ollen A oli oikeutettu tuomitsemaan jääkiekko-otteluita, eikä Jääkiekkoliiton erotuomariorganisaatio voinut päättää asiasta toisin.


Taso-järjestelmästä poistamisesta ei ollut myöskään tehty virallista päätöstä. A oli pyrkinyt selvittämään tapahtunutta, mutta hän ei ollut saanut viesteihinsä vastausta.

 

VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Jääkiekko-otteluiden tuomarointi perustuu Jääkiekkoliiton ja Jääkiekkotuomarien liiton solmimaan yhteistoimintasopimukseen sekä liittojen väliseen yhteistoiminnan puitesopimukseen. Jääkiekkoliitto ja yksittäinen erotuomari eivät solmi keskenään sopimusta otteluiden tuomitsemisesta.


Erotuomarina toimiminen edellyttää erotuomarin peruskurssille ilmoittautumista ja sen suorittamista hyväksytysti. Lisäksi erotuomarin tulee liittyä paikallisen erotuomarikerhon eli A:n tapauksessa Helsingin Jääkiekkotuomarit HJT ry:n jäseneksi ja lunastaa Jääkiekkoliiton pelipassi sekä hankkia vakuutus.


Otteluihin nimeämisessä käytetään sähköistä ns. Taso-järjestelmää, josta erotuomari näkee hänelle nimetyt ottelut ja jossa hän voi esimerkiksi ilmoittaa esteensä. Taso-järjestelmän käyttöoikeus on erotuomarikerhon aktiivisilla jäsenillä. Taso-järjestelmän käyttöoikeuksia hallinnoi Jääkiekkotuomarien liitto ja erotuomareiden jäsenrekisteriä ylläpitää paikallinen erotuomarikerho.


Helsingin Jääkiekkotuomarit HJT ry on vaatinut, että valitus hylätään.


A oli itse eronnut HJT:n jäsenyydestä. Tämän vuoksi HJT oli rekisterin ylläpitäjänä siirtänyt hänet Taso-järjestelmässä ”poistettu”-tilaan.

 

VASTASELITYS

A on antanut Jääkiekkoliiton ja HJT:n vastineiden johdosta vastaselityksensä ja lausunut muun ohella seuraavan.


A:ta ei ollut kuultu ennen Taso-järjestelmästä postamista. Hän oli eräiden muiden erotuomareiden kanssa pettynyt HJT:n toimintaan ja perustanut oman yhdistyksen ajamaan erotuomareiden etua. Vaikka A oli lopulta eronnut HJT:stä, hän oli edelleen Jääkiekkoliiton hyväksymä erotuomari, eikä hän ollut sitoutunut noudattamaan Jääkiekkoliiton ja Jääkiekkotuomarien liiton välisiä sopimuksia. Vaatimus paikalliseen erotuomarikerhoon kuulumisesta oli joka tapauksessa kohtuuton.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullisen käsittelyn toimittaminen

 

Asia on A:n pyynnöstä huolimatta ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska se on asian selvitettyyn tilaan nähden ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska suullisen käsittelyn toimittaminen asiassa ei ole ollut tarpeen.


Pääasiaratkaisun perustelut


Kysymyksenasettelu


A on 27.10.2017 eronnut Helsingin Jääkiekkotuomarit HJT ry:n jäsenyydestä. Sanotun johdosta HJT on poistanut A:lta käyttöoikeuden erotuomarien otteluihin nimeämisessä käytettävään ns. Taso-järjestelmään. A:n valituksen johdosta asiassa on kysymys HJT:n menettelyn oikeellisuudesta ja erityisesti siitä, onko Jääkiekkoliitto voinut edellyttää A:lta Jääkiekkotuomarien liiton jäsenyhdistyksen jäsenyyttä, jotta A on voinut toimia erotuomarina Jääkiekkoliiton virallisissa otteluissa.

 

Erotuomarina toimimisesta

 

Jääkiekkoliiton virallisissa otteluissa voi erotuomarina toimia liiton kilpailusääntöjen kohdan 8.1.1 mukaan vain liiton hyväksymä erotuomari, jolla on voimassaoleva erotuomarikortti sekä liiton pelipassi. Erotuomaritehtävien nimeämisestä päättää kilpailusääntöjen kohdan 8.2 mukaan Jääkiekkoliitto. Erotuomarikortin hyväksytty suorittaminen antaa mahdollisuuden erotuomaritehtävien hoitamiseen, mutta nimeäminen erotuomaritoimitsijatehtäviin perustuu Jääkiekkoliiton erotuomariorganisaation suorittamaan harkintaan.


Jääkiekkoliitto ja Jääkiekkotuomarien liitto ovat vuosittain tehneet erotuomaritoimintaa koskevan yhteistoiminnan puitesopimuksen. Vuotta 2017 koskevan puitesopimuksen kohdan 4 mukaan ainoastaan Jääkiekkotuomarien liiton jäsenyhdistyksen rekisteröimä erotuomari, jolla on voimassa oleva Jääkiekkoliiton myöntämä kortti ja pelipassi, voi toimia sopimuksen määrittelemissä tehtävissä. Erotuomarien nimeämisestä sarja- ja harjoitusotteluihin vastaa puitesopimuksen liitteenä olevan Jääkiekkoliiton ja Jääkiekkotuomarien liiton yhteistoimintasopimuksen kohdan 6 mukaan otteluiden tasosta riippuen joko Jääkiekkoliitto tai Jääkiekkotuomarien liiton jäsenyhdistys.


Asian arviointi ja johtopäätökset


Päätösvalta Jääkiekkoliiton virallisten otteluiden erotuomaritehtävistä ja erotuomarien nimeämisestä kuuluu Jääkiekkoliiton sääntöjen mukaan liitolle itselleen. Liitto on vuosittain tehnyt erotuomaritoiminnasta Jääkiekkotuomarien liiton kanssa sopimukset, joissa on sovittu paitsi kulukorvauksista ja palkkioista sekä erotuomarien nimeämisestä myös siitä, että erotuomarina voi toimia ainoastaan Jääkiekkotuomarien liiton jäsenyhdistyksen rekisteröimä erotuomari.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääkiekkoliitto on sääntöjensä mukaan voinut päättää virallisten otteluiden erotuomaritehtävistä tekemällään tavalla eli sopia erotuomaritoiminnan toteuttamisesta Jääkiekkotuomarien liiton kanssa. Toisin kuin A on esittänyt, erotuomaritehtävien järjestäminen ei ole perustunut Jääkiekkoliiton ja A:n väliseen sopimukseen vaan Jääkiekkoliiton sääntöihin ja sen sääntöjensä puitteissa Jääkiekkotuomarien liiton kanssa tekemään sopimukseen, jossa on edellytetty, että erotuomarin on oltava Jääkiekkotuomarien liiton jäsenyhdistyksen jäsen.


Oikeusturvalautakunta toteaa edelleen, että urheilun lajiliitoilla on yhdistysautonomiaan kuuluvan toimivaltansa nojalla mahdollista antaa erilaisia yhdistyksen toimintaa kuten esimerkiksi erotuomaritoimintaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Sääntöjen ja määräyksien tarkoituksenmukaisuuden arviointi ei ole oikeudellista harkintaa eikä tällainen arviointi kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Lautakunta voi kuitenkin arvioida sitä, ovatko sääntömääräykset keskeisten oikeusturvaperiaatteiden kuten syrjintäkiellon vastaisia.


Asiassa on riidatonta, että A on itse eronnut Jääkiekkotuomarien liiton jäsenyhdistyksenä toimineen erotuomarikerhon eli Helsingin Jääkiekkotuomarit HJT ry:n jäsenyydestä. Tämän vuoksi A ei ole enää voinut toimia erotuomarina Jääkiekkoliiton virallisissa otteluissa ja HJT on voinut poistaa A:lta Taso-järjestelmän käyttöoikeuden. Kun ratkaisu kerhosta eroamisesta on ollut A:n itsensä tekemä ja kun hänellä edelleen on ollut mahdollisuus kerhon jäseneksi liittyä, ei Jääkiekkoliiton edellä kerrottuja sääntömääräyksiä ole myöskään pidettävä keskeisten oikeusperiaatteiden vastaisena.


Edellä kerrotun perusteella A:n valitus ja hänen valituksessaan esittämänsä vaatimukset on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hilkka Salmenkylä, Pekka Lindroos, Mikko Kohtala ja Tom Hedkrok