1/2022 Jääkiekko Yhdistys - Päätöksen sääntöjenvastaisuus - Yhdenvertainen kohtelu - Sarjapaikka

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA            
PÄÄTÖS    Nro 1/2022
13.1.2022    Diaarinro 36/2021


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 29.12.2021

ASIA         

Sarjapaikka

MUUTOKSENHAKIJA

REDS Helsinki ry

KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry


VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (jäljempänä Jääkiekkoliitto) kilpailuvaliokunta on päätöksessään 2.12.2021 vahvistanut U13-ikäluokan jatkosarjat, lohkojaot ja pelaamistavan alueiden kilpailuvaliokuntien esityksistä. Asiaa valmisteltaessa Jääkiekkoliiton Etelän alueen sarjavastaava on esittänyt alueen kilpailuvaliokunnalle, että REDS Helsinki ry:n (jäljempänä REDS) Red peliryhmä sijoitetaan kevään 2022 jatkosarjoissa U13 AAA sarjatasolle. Etelän alueen kilpailuvaliokunta on äänestyksen jälkeen poikennut sarjavastaavan esityksestä ja esittänyt Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnalle, että REDS U13 Red peliryhmä sijoitetaan U13 AA ylempään jatkosarjaan, eli alueen toiseksi korkeimmalle sarjatasolle, jossa se oli pelannut myös syyskaudella 2021. Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on ratkaissut asian päätöksessään 2.12.2021 alueen kilpailuvaliokunnan esityksen mukaisesti.    

Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätökseen tyytymätön REDS on valittanut päätöksestä Jääkiekkoliiton valitusvaliokuntaan. Valitusvaliokunta on päätöksessään 29.12.2021 kilpailuvaliokunnan päätöksen pysyttäen hylännyt REDS:n valituksen. Päätös on perustunut siihen, että kilpailuvaliokunnalla on katsottu olevan laaja harkintavalta sen päättäessä sarjapaikoista. Lisäksi päätöksessä on todettu, että joukkueen nostaminen lasten sarjoissa alueen kilpailuvaliokunnan esityksestä poiketen kesken kauden ylemmälle sarjatasolle on poikkeuksellista ja edellyttää erittäin painavia syitä.    

VALITUS PERUSTEINEEN

REDS on valituksessaan ensisijaisesti vaatinut, että Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja seuran U13 ikäluokan peliryhmälle Red myönnetään sarjapaikka Etelän alueen U13 AAA sarjatasolle kevätkaudelle 2022. Toissijaisesti REDS on vaatinut, että REDS U13 Red peliryhmän tasontarkistusta koskeva asia palautetaan Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi REDS on vaatinut, että Jääkiekkoliitto velvoitetaan korvaamaan REDS:lle asiassa aiheutuneet lautakuntakulut 12.251,20 eurolla viivästyskorkoineen.  

Perusteinaan REDS on lausunut, että valituksen kohteena oleva päätös on REDS U13 Red peliryhmän ja siinä pelaavien lasten kannalta kohtuuton ja asiaton, REDS:iä seurana syrjivä, lasten edun vastainen ja heidän oikeuksiaan vakavalla tavalla rikkova sekä myös Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen, arvojen ja eettisten sääntöjen vastainen. Näin ollen päätös tulee kumota ja REDS:lle tulee myöntää sarjapaikka sen urheilullisin perustein ansaitsemalle U13 AAA sarjatasolle.

Keväällä 2021 REDS oli ilmoittanut yhden peliryhmän U13 AAA sarjaan pelikaudeksi 2021-2022. Jääkiekkoliiton Etelän alueen kilpailuvaliokunta oli hyväksynyt ilmoituksen ja esittänyt REDS:n yhdelle peliryhmälle paikkaa U13 AAA sarjatasolle. Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta ei kuitenkaan päätöksessään 19.4.2021 hyväksynyt esitystä. Se katsoi päätöksessään, että sarjapaikka ei ollut perusteltu, koska REDS:llä oli ollut kaksi peliryhmää U12 alemmilla sarjatasoilla kaudella 2020-2021 ja koska sillä oli ikäluokassa vain 24 pelaajaa. Jääkiekkoliiton valitusvaliokunta hylkäsi REDS:n sanottua päätöstä koskeneen valituksen ja pysytti kilpailuvaliokunnan päätöksen.   

Kiekko-Vantaan saman ikäluokan joukkueesta on keväällä 2021 siirtynyt omasta vapaasta tahdostaan yli 30 pelaajaa REDS:n joukkueeseen. Näistä pelaajista merkittävä osa oli pelannut kaudella 2020-2021 ikäluokan ylemmillä sarjatasoilla. Lisäksi osa REDS:n omista tämän ikäisistä pelaajista oli pelannut kaudella 2020-2021 vanhemmassa ikäluokassa. Tästä huolimatta REDS:lle ei myönnetty keväällä 2021 sarjapaikkaa U13 AAA sarjaan kaudelle 2021-2022.

Kysymyksessä oleva REDS U13 Red peliryhmä on voittanut syyskauden 2021 aikana kaikki pelaamansa 14 AA ylemmän sarjatason otteluaan, tehden näissä otteluissa 128 maalia ja päästäen vain 30. Red peliryhmä on ollut ylemmässä AA sarjassa täysin ylivoimainen joukkue ja voittanut useita otteluja yli kymmenen maalin erolla. Se on siten ollut tasoltaan täysin väärässä sarjassa. Tästä huolimatta Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta ei joulukuun 2021 tasontarkistuksessa päättänyt nostaa joukkuetta kevääksi 2022 AAA sarjatasolle.

Toisin kuin Jääkiekkoliitto on asiassa esittänyt, REDS:iä ei ole kohdeltu tasontarkistuksessa yhdenvertaisesti muiden seurojen kanssa. Samanaikaisesti Etelän alueen U13 joukkueista Kurra M on nostettu U13 AA alemmalta sarjatasolta AA ylemmälle sarjatasolle ja Ice Team U13 A sarjatasolta AA alemmalle sarjatasolle. Perusteena ovat olleet ylivoimaiset esitykset kysymyksessä olevilla sarjatasoilla syksyllä 2021. Lisäksi Hämeen alueella U13 AA sarjatasolla pelannut KPK Black, joka on voittanut REDS Red peliryhmän tavoin kaikki 14 otteluaan vastaavalla maalierolla, on nostettu tasontarkistuksessa kevätkaudelle ikäluokan AAA sarjatasolle. Samoin Keskimaan alueella on nostettu U13 AA sarjatasolta AAA sarjatasolle kevään 2022 jatkosarjaan Jyki Keski-Suomi -niminen joukkue, joka on kahden AA sarjatason joukkueen parhaista pelaajista kevätkaudelle muodostettu yhdistelmäjoukkue. Muiden kuin REDS:n kohdalla päätös sarjatason tarkistamisesta ennen kevään otteluja on tehty urheilullisin perustein. REDS:iä on siten katsottava syrjityn päätöksenteossa epäasiallisesti. Syynä tähän on ilmeisesti ollut se, että REDS:iä on haluttu rangaista siitä, että seuraan oli keväällä 2021 omasta tahdostaan siirtynyt suuri määrä pelaajia toisesta seurasta. REDS:iä on siten kohdeltu ilman hyväksyttävää syytä eri tavalla kuin muita vastaavassa asemassa olevia liiton jäsenseuroja.

Päättyneen syyskauden ohella myös kevätkauden pelaaminen selvästi väärällä sarjatasolla on REDS U13 Red peliryhmän ja sen pelaajien kannalta urheilullisesti väärin ja kohtuutonta. Se on lisäksi väärin myös U13 AA ylemmän sarjatason muita joukkueita ja niiden pelaajia kohtaan. Epätasaiset ottelut eivät kehitä pelaajia, minkä lisäksi valituksen kohteena oleva päätös on myös Jääkiekkoliiton vakiintuneen käytännön, arvojen ja urheilun reilun pelin periaatteiden vastainen. Harkintavaltaa on käytetty asiassa selvästi väärin, minkä vuoksi valitus tulee hyväksyä ja sen kohteena oleva päätös kumota.

   

VASTAUS PERUSTEINEEN

Jääkiekkoliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteinaan Jääkiekkoliitto on esittänyt, että liiton kilpailusääntöjen perusteella U13 ikäluokassa kesken kautta tapahtuva sarjapaikan vaihtaminen tapahtuu alueen kilpailuvaliokunnan esityksen pohjalta ja esityksen hyväksyy Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta. Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätös, jonka liiton valitusvaliokunta on päätöksellään 29.12.2021 pysyttänyt, on sovellettavien sääntöjen mukainen.

Asiaa valmisteltaessa Etelän alueen kilpailuvaliokunnalle esityksen tehnyt Etelän alueen sarjavastaava oli esityksessään ehdottanut, että REDS:n Red peliryhmä siirretään kevätkaudeksi 2022 AAA sarjatasolle. Alueen kilpailuvaliokunta oli kuitenkin asiasta äänestettyään päättänyt, että Red peliryhmä pelaa myös kevään ottelunsa AA ylemmällä sarjatasolla.

Etelän alueella kilpailu on alueen koosta ja suuresta pelaajamäärästä johtuen jo lasten tasolla kovaa, vaikka näin ei Jääkiekkoliiton strategian mukaan vielä tulisi olla. Alueiden kilpailuvaliokunnat tekevät esityksensä oman alueensa lähtökohdista käsin. Tasontarkistusta tehtäessä otetaan huomioon muun muassa pelaajakehitys, alueen maantiede, seuran arki ja joukkueiden määrä eri tasoilla. Eri alueiden esitykset ovat toisistaan riippumattomia, eivätkä ne ole lasten sarjoissa (U15 ja nuoremmat) vertailtavissa keskenään. Hämeen alueella on esimerkiksi ollut omat perusteensa, jotka ovat vaikuttaneet alueen äärilaidalle sijoittuvan KPK:n joukkueen jatkosarjapaikkaa harkittaessa. Vastaavasti Keskimaalla kysymys on ollut kahden AA sarjatason parhaan joukkueen yhdistymisestä siten, että näiden joukkueiden pelaajien parhaimmisto on koottu yhdeksi joukkueeksi kevätkaudelle.

Kaikkia Etelän alueen joukkueita on kohdeltu yhdenvertaisesti ja niitä on käsitelty sarjapaikoista päätettäessä samalla tavalla sekä alueen että liiton kilpailuvaliokunnassa. Etelän alueella yhtään joukkuetta ei päätetty nostaa U13 eikä U14 ikäluokissa AAA sarjatasolle kesken kauden. Menettely on siten ollut tasapuolista.

Lisäksi Jääkiekkoliitto on todennut, että kysymyksessä olevissa ikäluokissa liitolla ei ole sellaista sarjatoimintaa, jossa sarjasijoitus tai menestys oikeuttaisi sarjanousuun sarjan päätyttyä. Kysymys on tietoisesta valinnasta, jolla on pyritty siihen, että kovempi kilpailu ei siirtyisi yhä nuorempiin ikäluokkiin. Toteutetuissa sarja- ja lohkojaoissa on pyritty löytämään ikäluokittain ja sarjatasoittain kaikille joukkueille kustannustehokkain tapa pelata, unohtamatta kuitenkaan mahdollisuutta hyviin ja oman tasoisiin peleihin. Lasten kilpaurheilua on pyritty rauhoittamaan siten, että toiminnan keskiössä olisi tuloksen sijasta pelaajien kehittäminen. Tämän vuoksi sarjataulukoissa ei ole kysymyksessä olevissa ikäluokissa viivoja jakamassa joukkueita niiden menestyksen perusteella eikä mistään sijoituksesta seuraa sarjanousu eikä sarjasta putoaminen. Kaikki sarjapaikat jaetaan harkinnan perusteella. Mikäli valitus hyväksyttäisiin, tällä olisi kilpailua lisäävä vaikutus ja samalla varsinainen kasvatustyö ja seurojen pelaajapolut kärsisivät.         

Jääkiekkoliitolla on laaja harkintavalta sen päättäessä siitä, missä sarjassa tietty joukkue pelaa. Tätä harkintavaltaa ei ole käytetty asiassa väärin. Valituksen kohteena oleva päätös on liiton kilpailusääntöjen ja vakiintuneen käytännön mukainen, tarkoituksenmukainen ja yhdenvertainen, eikä sitä sen vuoksi tule muuttaa.

Lisäksi Jääkiekkoliitto on lausunut, että siinäkin tapauksessa, että valitus menestyisi, valittajan lautakuntakulut tulee jättää valittajan itsensä vastattaviksi. Tavanomainen sarjapaikkaa koskeva valitus ei ole edellyttänyt valittajan asiamiesten tekemää työmäärää.   


VASTASELITYS

REDS on Jääkiekkoliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessa esittämänsä. Lisäksi REDS on lausunut, että kuten Jääkiekkoliiton vastauksestakin ilmenee, sarjajakoja tehtäessä pyritään järjestämään lapsille hyviä ja oman tasoisia pelejä. Näitä pelejä REDS U13 Red peliryhmä voi saada vain AAA sarjatasolla. Vastaavasti muut ylemmän AA sarjatason joukkueet voivat saada hyviä ja oman tasoisia pelejä, kun ne eivät pelaa REDS Red peliryhmää vastaan. Valituksen kohteena oleva päätös vaarantaa kaikkien saman sarjan joukkueiden pelaajien kehityksen. Jo näillä perusteilla valitus on hyväksyttävä.  

Jääkiekkoliitto on hyväksynyt kaikki kilpailusääntöjen mukaiset pelaajasiirrot REDS:iin, joten sitä ei voida rangaista niiden vuoksi väärällä sarjapaikalla U13 ikäluokassa. Mikäli pelaajasiirtoja halutaan rajoittaa, se tulee tehdä kilpailusääntöjä muuttamalla tai panostamalla siihen, että seurat huolehtivat omista pelaajistaan paremmin.

Kilpailusäännöistä ei ilmene, että seuroja voitaisiin kohdella eri tavoin ja syrjivästi niiden maantieteellisen sijainnin perusteella. Jääkiekkoliiton vastauksesta ei myöskään käy ilmi, miksi urheilullisesti väärässä sarjassa pelaavan REDS U13 Red peliryhmän nostaminen oman tasoistensa joukkueiden kanssa samalle sarjatasolle kiihdyttäisi kilpailua U13 sarjassa. Valituksen kohteena oleva päätös on mielivaltainen, perusteeton ja syrjivä ja se asettaa asianomaiset lapset kohtuuttomaan tilanteeseen.     

Valituksessa mainittujen tilanteiden lisäksi LL-89:n U13 joukkue on pelannut Savo-Karjalan alueella syyskauden AA sarjaa, voittaen 11 pelaamastaan 12 ottelusta maalierolla 164 tehtyä ja 43 päästettyä maalia. Myös LL-89 on nostettu tasontarkistuksessa U13 AAA sarjatasolle kevätkaudeksi 2022. Lisäksi Etelän alueella U13 AAA sarjatasolla pelaa kevätkaudella yhdistelmäjoukkue KJT Haukat Blue, joka koostuu AAA sarjatasolla syksyllä pelanneen Haukat Valkoinen sekä AA ylemmällä sarjatasolla REDS Red peliryhmän kanssa pelanneen KJT White joukkueen pelaajista. Näin ollen myös REDS Red peliryhmän taakse syyskaudella AA sarjatasolla jääneen KJT White joukkueen pelaajat saavat pelata AAA sarjatason otteluita keväällä 2022. Myös tämä on syrjivää ja loukkaa lasten oikeuksia.

Toisin kuin Jääkiekkoliiton vastauksessa on todettu, sarjasijoituksilla on ollut merkitystä päätettäessä tasontarkistuksista ikäluokissa U13 ja U14. Esimerkiksi Etelän alueella syyskaudella 2021 ikäluokassa U14 AAA sarjatason kolmesta viimeiseksi sijoittuneesta joukkueesta kaksi on pudotettu U14 AA ylemmälle sarjatasolle kevätkaudeksi 2022.

On selvää, että oman sarjan voittamisesta U13 ikäluokassa ei suoraan seuraa se, että joukkue nostetaan ylemmälle sarjatasolle. On kuitenkin huomattava, että REDS Red peliryhmä on ollut U13 AA ylemmällä sarjatasolla täysin ylivoimainen. Sen säilyttäminen väärällä sarjatasolla ei rauhoita kilpailua lasten sarjoissa millään tavalla, vaan ainoastaan haittaa lasten harrastusta ja kehittymistä. Lisäksi seuroja tulee kohdella sarjapaikkoja jaettaessa yhdenvertaisesti. Kuten valituksesta ja edeltä ilmenee, nyt näin ei ole tehty.

Vielä REDS on todennut, että toisin kuin alueen valtaseuroilla, mukaan lukien Kiekko-Vantaa, REDS:llä ei ole edustajaa Etelän alueen kilpailuvaliokunnassa. Tämäkin on osaltaan omiaan vaikuttamaan siihen, että seurojen yhdenvertainen kohtelu ei toteudu päätöksenteossa.     

REDS:n asiassa esittämä kuluvaatimus on Jääkiekkoliiton menettelyyn nähden perusteltu ja perustuu aiheellisiin toimenpiteisiin. REDS on ollut pakotettu arvioimaan asiaa lukuisilla eri perusteilla ja selvittämään Jääkiekkoliiton ratkaisukäytäntöä vastaavanlaisissa tapauksissa itse, liiton toimielinten annettua asiassa perustelemattomia ratkaisuja ja jätettyä toimittamatta REDS:lle asiaan vaikuttavaa aineistoa.    


ANNETUT LISÄLAUSUMAT                 

Jääkiekkoliitto on REDS:n vastaselityksen tiedoksi saatuaan todennut, että alueiden tasontarkistus perustuu kysymyksessä olevan alueen lähtökohtiin ja että alueiden maantieteellinen koko ja harrastajamäärät vaikuttavat tehtäviin päätöksiin. Etelän alueella on harrastajia selvästi eniten ja sarjatasoja on tämän vuoksi 4. Näiden sarjatasojen välillä ei ole niin suuria eroja kuin muualla Suomessa. Esimerkiksi Lapissa U13 ikäluokassa on vain yksi sarjataso. Tästä syystä joukkueita ja sarjoja tulee tarkastella lasten harrastustoiminnassa vain alueen sisällä.       

Valittajan esille nostamaan LL-89:n ja KPK:n joukkueiden siirtämiseen tasontarkistuksessa AAA sarjatasolle on vaikuttanut se, että kysymys on pienten paikkakuntien joukkueista, joiden parhaiden pelaajien siirtyminen suurempiin seuroihin olisi saattanut saada aikaan sen, että näiden joukkueiden toiminta olisi kokonaan päättynyt. Lisäksi Jääkiekkoliitto on lausunut, että Haukat ja KJT tekevät pääsääntöisesti yhteistyötä U14 ikäluokasta alkaen, mutta tällä pelikaudella yhteistyö oli aloitettu jo U13 vaiheessa loppuvuonna 2021. Lisäksi Haukkojen joukkue pelasi jo syyskaudella 2021 Etelän U13 AAA sarjatasolla, sijoittuen sarjassa viidenneksi, joten yhdistelmäjoukkueen KJT Haukat jatkaminen kevään 2022 jatkosarjassa ei ole päätöksenä REDS:n Red peliryhmän kannalta syrjivä. Koska Etelän alueella ei ole nostettu U13 ikäluokassa yhtään joukkuetta joulukuun 2021 tasontarkistuksessa AAA sarjatasolle, päätöksenteko on ollut yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen mukaista.  

Vielä Jääkiekkoliitto on todennut, että REDS U13 joukkue on siirtynyt seuraan vasta tälle kaudelle toisesta seurasta. Kysymys ei siten ole REDS:n kasvattajatyön eikä seuran oman junioritoiminnan tuloksesta, vaan nimenomaisesti peliryhmästä, joka on siirtynyt toiseen seuraan pelillisten syiden, eikä esimerkiksi koulumatkojen, muuttamisen, vanhan joukkueen lopettamisen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi. Tämä on vastoin liiton kilpailullisuuden vähentämistä lasten urheilussa koskevaa strategiaa. On myös huomattava, että REDS kuuluu HIFK:n seurayhteisöön, jolla on useita edustajia Etelän kilpailuvaliokunnassa.  


REDS on Jääkiekkoliiton lisälausuman tiedoksi saatuaan lausunut, että lisälausuma tukee sitä REDS:n aikaisemmin asiassa lausumaa, että REDS U13 ikäluokan Red peliryhmää ja sen pelaajia rangaistaan tasontarkistusta koskevalla päätöksellä kilpailusääntöjen mukaisesti toteutetuista ja Jääkiekkoliiton hyväksymistä pelaajasiirroista, jotka kaikki ovat tapahtuneet REDS:iin siirtyneiden pelaajien omasta aloitteesta ja tahdosta. REDS:n saamien tietojen mukaan siirtojen syyt olivat liittyneet Kiekko-Vantaan urheilujohdon toimintaan ja seuran joukkueeseen tälle pelikaudelle palkatun valmentajan valintaan ja siitä seuranneeseen epäluottamukseen seuran johtoa kohtaan. REDS oli ottanut siirtoa halunneita pelaajia vastaan, mutta samanaikaisesti Kiekko-Vantaan pelaajia oli siirtynyt myös alueen muihin seuroihin, kuten ikäluokan AAA sarjatasolla pelaaviin Jokereihin ja HIFK:hon.  


Lisäksi REDS on todennut, että tällä pelikaudella REDS U13 joukkue koostuu pääasiassa vuonna 2009 syntyneistä pelaajista. REDS:n vuonna 2009 syntyneiden pelaajien joukkue on ollut olemassa useita vuosia ennen viime keväänä tapahtuneita pelaajasiirtoja Kiekko-Vantaasta. REDS:n U13 joukkueessa ja myös sen Red peliryhmässä pelaa edelleen useita pelaajia, jotka ovat olleet aikaisemminkin mukana REDS:n junioritoiminnassa ja hyötyneet seuran kasvattajatyöstä. REDS:n nykyisessä U13 joukkueessa pelaa edelleen yli 25 sellaista pelaajaa, jotka eivät ole ikinä pelanneet Kiekko-Vantaan joukkueissa. Sanottu kuvastaa sitä, että Jääkiekkoliiton asiassa esittämät väitteet ovat suurelta osin harhaanjohtavia ja virheellisiä.

Pelaajasiirrot tai niiden taustalla olevat syyt eivät saa vaikuttaa kilpailusääntöjen kohdan 7.4.5 nojalla urheilullisin perustein tehtäviin tasontarkistuksiin. Tässä tapauksessa näin on kuitenkin käynyt. REDS U13 joukkuetta ja sen Red peliryhmää ja pelaajia ei voida rangaista tasontarkistusta tehtäessä pitämällä REDS U13 Red peliryhmä selvästi väärällä sarjatasolla. Valituksen kohteena oleva päätös on sovellettavien sääntöjen vastainen, epäoikeudenmukainen ja oikeudellisesti kestämätön.

Vielä REDS on todennut, että mikäli Jääkiekkoliitto olisi aidosti huolissaan kilpailullisuudesta ja kilpailun kovuudesta kysymyksessä olevassa ikäluokassa, se ei olisi sallinut KJT:n ja Haukkojen tai JyKin ja Urhon yhdistelmäjoukkueiden muodostamista, mikä vain lisää kilpailullisuutta tässä ikäluokassa.

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU


Perustelut

Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

REDS U13 Red peliryhmä on voittanut syyskauden 2021 aikana kaikki pelaamansa 14 AA ylemmän sarjatason ottelua, tehden näissä otteluissa 128 maalia ja päästäen 30 maalia. Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on päätöksessään 2.12.2021 Etelän alueen kilpailuvaliokunnan esityksen mukaisesti vahvistanut, että REDS U13 Red peliryhmä pelaa myös kevätkaudella 2022 U13 AA ylemmässä jatkosarjassa. Jääkiekkoliiton valitusvaliokunta on kilpailuvaliokunnan päätöksen pysyttäen hylännyt REDS:n valituksen, jossa se on vaatinut tasontarkistusta sarjapaikkaansa siten, että seuran Red peliryhmä siirretään kevätkaudeksi 2022 U13 ikäluokan ylimmälle AAA sarjatasolle.

Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan edellä mainittu päätös Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastainen tai REDS:iä kohtaan syrjivä taikka kohtuuton.


Sääntömääräykset

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen sarjamuotoja koskevan kohdan 7.2 mukaan liittohallitus päättää Mestiksen sarjamuodon Jääkiekon Sarjaseurat ry:n esityksestä. Suomi-Sarjan, U20 SM-sarjan, B-nuorten SM-sarjan, B2-nuorten SM-sarjan, C-nuorten SM-sarjan sekä Naisten SM-sarjan sarjamuodon päättää liittohallitus. Muiden sarjojen sarjamuodon, mahdolliset lohkojaot ja pelaamistavan päättää kilpailuvaliokunta.

Sarjapaikan vaihtamista koskevan kilpailusääntöjen kohdan 7.4.5 mukaan alkusarjan tai karsintasarjan päättyessä syyskauden osalta voi seura anoa sarjapaikan vaihtoa alempaan sarjaan tai eri ikäluokkaan U22-, U19- ja U17- sarjoissa. Anomus vaihdosta pitää tehdä 30.11. mennessä. U15- ja nuorempien sarjapaikkojen osalta alueiden kilpailuvaliokunnat tai liiton sarjavastaavat esittävät ns. tasontarkistuksen. Sarjapaikan vaihtaminen ei aiheuta seuralle luopumissakkoa. Uuteen sarjaan on ilmoittauduttava liiton määrittelemällä tavalla.

 

Sääntöjenvastaisuuden arviointi

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdassa 7.4.5 on kesken kauden tapahtuvan sarjapaikan vaihtamisen osalta todettu, että U15- ja nuorempien sarjapaikkojen osalta alueiden kilpailuvaliokunnat tai liiton sarjavastaavat esittävät ns. tasontarkistuksen. Siitä, millä perusteilla mahdollinen tasontarkistus kysymyksessä olevassa ikäluokassa U13 tehdään, säännöissä ei ole määräyksiä.

Kilpailusääntöjen kohdan 7.2 nojalla Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnalla on toimivalta päättää muun ohella sarja- ja lohkojaoista lasten ikäluokissa. Näin ollen tasontarkistuksesta ja joukkueiden sarjapaikoista U13 ikäluokan kevään jatkosarjoissa päättäminen kuuluu Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin. Yleisestä yhdistysoikeudellisesta yhdistysautonomian periaatteesta seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätös tarkoituksenmukainen. Tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluvan päätöksen voidaan kuitenkin katsoa olevan liiton sääntöjen vastainen, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta (ks. esimerkiksi UOL 13/2009 ja 1/2020).

Niin kuin valituksen kohteena olevassa päätöksessä on todettu, pääsääntönä kaikessa sarjatoiminnassa on se, että joukkueet pelaavat pelikauden sillä sarjatasolla, jolla ne ovat kauden aloittaneet. Tässä tapauksessa Jääkiekkoliitto ja sen sääntöjen mukaiset toimielimet ovat voineet päättää sekä sarja- ja lohkojaosta pelikauden 2021-2022 alkaessa että myös siitä, onko sarjapaikan vaihtaminen kesken kauden tasontarkistuksen myötä tai muulla tavoin mahdollista. Edeltä ilmenevällä tavalla mahdollisuus tasontarkistukseen on otettu kilpailusääntöihin. Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 1/2020 todennut, jatkosarjoihin sijoittamisessa on mahdollista ottaa huomioon joukkueiden kilpailullisen menestyksen lisäksi muitakin näkökohtia, kuten esimerkiksi yksittäisten pelaajien kehittäminen, seurojen pelaajapolut, alueelliset näkökohdat ja kysymyksessä olevan seuran muiden joukkueiden pelaaminen kunkin sarjan ylimmällä sarjatasolla.

Asiassa kirjallisena todisteena esitetyssä Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätöksessä 3.5.2021, jolla REDS:n sarjapaikkaa U13 AAA sarjatasolle kaudelle 2021-2022 koskeva valitus on hylätty, on todettu, että syksyn alkusarjojen jälkeen tehtävissä jatkosarjojen sarja- ja lohkojaoissa huomioidaan kaikkien alueiden syksyllä pelattujen sarjojen tulokset siten, että valtakunnan yleisen lastensarjojen linjauksen mukaisesti kevään sarja- ja lohkojaossa löydetään ikäluokittain ja sarjatasoittain kaikille joukkueille aina kustannustehokkain tapa pelata, kuitenkaan unohtamatta mahdollisuutta hyviin oman tasoisiin peleihin. Edelleen päätöksessä on todettu, että U13 alkusarjat kaudella 2021-2022 pelataan syys-joulukuussa, jonka jälkeen alueellisesti tasontarkistuksessa arvioidaan, onko tarvetta tehdä joukkuesiirtoja toiseen sarjaan. Jos tarvetta on, voi joukkue pelata kevätkauden sarjassa, joka paremmin soveltuisi joukkueelle.

Lisäksi esitetystä selvityksestä ilmenee, että Jääkiekkoliiton edustaja A on REDS:n asiamiehen tiedusteltua elokuussa 2021 liitolta mahdollisuutta saada sarjapaikka U13 AAA sarjatasolle toisen joukkueen luovuttua sarjapaikastaan todennut, että liiton kilpailuvaliokunta on päättänyt, ettei ketään nosteta AAA sarjaan kuin vasta mahdollisesti joulutauolla, kun on tasontarkistus.

Edellä kerrotun perusteella on selvää, että yksin kilpailullinen menestys ei ole kilpailusääntöjen sovellettavan sääntömääräyksen perusteella oikeuttanut tasontarkistukseen. Tähän nähden se, että REDS U13 Red peliryhmä on voittanut kaikki syyskauden 2021 ottelunsa U13 AA ylemmällä sarjatasolla, ei ole taannut sanotulle peliryhmälle paikkaa AAA sarjatasolta kevätkaudelle 2022. Kilpailullinen menestys ei ole kuitenkaan sääntömääräyksen tarkoitusta ajatellen vailla merkitystä. Jääkiekkoliiton sarjatoimintaa koskevista linjauksista ilmeneekin, että U9-U15 ikäluokissa kilpailutoiminta toteutetaan alueiden välisenä yhteistyönä niin, että pyritään löytämään ikäluokittain ja sarjatasoittain kaikille joukkueille aina kustannustehokkain tapa pelata kuitenkaan unohtamatta mahdollisuutta hyviin oman tasoisiin peleihin. Tasontarkistusta koskevan sääntömääräyksen tarkoitusta turvata hyvät oman tasoiset pelit osoittaa myös valitusvaliokunnan päätöksestä 3.5.2021 ilmenevällä tavalla se, että syyskauden jälkeisessä tasontarkistuksessa pyritään siihen, että kaikki joukkueet ja niissä pelaavat lapset saavat kevätkaudella hyviä ja oman tasoisia pelejä ja että mikäli tarvetta alkusarjan pelien perusteella ilmenee, joukkue voidaan siirtää kevätkaudeksi sille sopivammalle sarjatasolle. Tasontarkistusta koskevan sääntömääräyksen keskeistä tarkoitusta turvata hyvät ja oman tasoiset pelit osoittaa myös liiton edustaja A:n edellä selostettu viesti.


Esitetyn selvityksen perusteella U13 ikäluokassa syyskauden jälkeisessä tasontarkistuksessa on siirretty joukkueita AA sarjatasolta ylimmälle AAA sarjatasolle ainakin Keski-Suomen alueella (yhdistelmäjoukkue Jyki Keski-Suomi), Hämeen alueella (KPK) ja Savo-Karjalan alueella (LL-89). Valittajan toimittaman selvityksen perusteella KPK ja LL-89 ovat REDS U13 Red peliryhmän tavoin olleet syyskaudella omissa sarjoissaan ylivoimaisia ja osoittaneet näin pelillisesti sen, että sarjataso on ollut niille väärä. Lisäksi asiassa on selvitetty, että Etelän alueen U13 ikäluokan joukkueista Kurra M on nostettu U13 AA alemmalta sarjatasolta AA ylemmälle sarjatasolle ja Ice Team U13 A sarjatasolta AA alemmalle sarjatasolle, niin ikään vahvojen peliesitysten perusteella. Edelleen valituksessa esille nostettu Jyki Keski-Suomi yhdistelmäjoukkue on riidattomasti koottu kahden AA sarjatasolla pelanneen joukkueen parhaista pelaajista, mikä Jääkiekkoliiton vastauksessaan esittämän perusteella on ollut ratkaiseva seikka päätettäessä sanotun joukkueen sijoittamisesta AAA sarjatasolle kevään 2022 jatkosarjassa.


Edellä selostettu ratkaisukäytäntö tukee vahvasti valittajan asiassa esittämää väitettä, jonka mukaan ainakin syyskauden sarjatasoon nähden ylivertainen kilpailullinen menestys on ollut Jääkiekkoliiton päätöksenteossa ratkaisevassa asemassa harkittaessa sitä, vaihdetaanko joukkueen sarjapaikka U13 ikäluokassa kesken kauden alemmalta ylemmälle sarjatasolle. Näin on siitä huolimatta, että Jääkiekkoliiton vastauksessaan ja lisälausumassaan esittämällä tavalla myös maantieteelliset seikat, alueen pelaajamäärä, pelaajapolkuihin liittyvät seikat ja muut vastaavat seikat ovat alueesta riippuen olleet eri tavoin merkityksellisiä joukkueita eri sarjoihin ja lohkoihin sijoitettaessa, jotka seikat myös oikeusturvalautakunta on sinänsä hyväksynyt seikkoina, joita päätöksenteossa voidaan ottaa huomioon (UOL 1/2020). Lisäksi sitä, että kilpailullinen menestys ja joukkueen pelillinen taso ovat vaikuttaneet vakiintuneesti tehtyihin tasontarkistuksiin, tukee se, että esitetyn selvityksen perusteella myös sarjatasoa alemmas tasontarkistuksessa ikäluokissa U13 ja U14 pudotetut joukkueet ovat pääsääntöisesti sijoittuneet omissa alkusarjoissaan viimeisten joukkoon, vaikkakin alemmalle sarjatasolle pudottamiseen on joukkueen heikon menestyksen ohella usein vaikuttanut myös seuran oma pyyntö. Tähän nähden tasontarkistusta koskevan sääntökohdan sisältävää tarkoituksenmukaisuusharkintaa rajoittaa osaltaan se, että Jääkiekkoliitto on antanut ylivoimaiselle kilpailulliselle menestymiselle merkitystä tasontarkistusta koskevassa harkinnassaan eräissä muissa tilanteissa. Tämä on ymmärrettävää sitä taustaa vasten, että oikealla tasolla pelaamisella pyritään turvaamaan hyvät ja oman tasoiset pelit.

Jääkiekkoliitto on vastauksessaan todennut, että REDS:n valituksen hyväksyminen vaarantaisi liiton toiminnassa vahvistetun tavoitteen toteutumisen, jonka mukaan kilpailua pyritään vähentämään lasten sarjoissa. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.

Nuorten lasten (U9-U15) suojeleminen liialliselta kilpailulta ja vain tulokseen keskittyvältä toiminnalta yksilöiden kehittämisen kustannuksella on tavoitteena arvokas ja perusteltu. Se, että REDS:n valituksen hyväksyminen vaarantaisi mainitun tavoitteen toteutumisen, jää asiassa kuitenkin näyttämättä. Oikeusturvalautakunta katsoo, että yksin siitä, että tietty joukkue on REDS U13 Red peliryhmän tavoin omassa sarjassaan ylivoimainen, ei vielä voida päätellä joukkueen toiminnan olevan esimerkiksi yksilön kehittämisen ja yksittäisen lapsen kannalta arvioituna korostetun kilpailuhenkistä ja sellaisena edellä mainitun tavoitteen vastaista. Oikeusturvalautakunta toteaa, että REDS:n kysymyksessä olevan ikäluokan joukkue oli vahvistunut olennaisesti kymmenien pelaajien siirryttyä seuraan Kiekko-Vantaan organisaatiosta keväällä 2021. Tätä taustaa vasten on todennäköistä, että REDS U13 Red peliryhmä on osoittautunut syyskaudella 2021 omaan sarjaansa pelillisesti liian hyväksi joukkueeksi siitä syystä, että joukkueessa on ylemmälle AA sarjatasolle liian hyviä pelaajia. Asiassa on jäänyt epäselväksi, millä tavoin se, että sanottu kovatasoinen peliryhmä edelleen kevätkaudella 2022 pelaisi AA ylemmällä sarjatasolla, olisi omiaan hillitsemään kilpailua ikäluokassa Etelän alueella. Sen sijaan kilpailullisuutta ikäluokassa on omiaan korostamaan se, että kahden seuran joukkueiden parhaista pelaajista muodostetaan yhdistelmäjoukkueita silloinkin, kun kummankaan joukkueen olemassaolo ei ole esimerkiksi pelaajien vähyyden vuoksi ilman yhdistämistä uhattuna, kuten Etelän alueella yleisesti on asian laita. Joka tapauksessa selvää on, että valituksen kohteena oleva päätös ei ole omiaan takaamaan sitä, että REDS U13 Red peliryhmän ja myös muiden sen kanssa samassa sarjassa syyskaudella 2021 pelanneiden joukkueiden pelaajat saavat kevätkaudella 2022 mahdollisimman paljon hyviä ja oman tasoisia pelejä. Oman tasoisten pelien pelaaminen tukee myös yksittäisten pelaajien kehittymistä omalla tasollaan ja oman kehitysvaiheensa mukaisesti.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa on jäänyt epäselväksi ja näyttämättä, että REDS U13 Red peliryhmän erilaiselle kohtelulle AA sarjatasolta AAA sarjatasolle tasontarkistuksessa joulukuussa 2021 nostettuihin KPK:n U13 ja LL-89:n U13 joukkueisiin nähden olisi ollut asiallinen ja hyväksyttävä syy. Selvää on, että tällainen syy eivät voi olla Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaiset pelaajasiirrot Kiekko-Vantaan joukkueesta REDS:n joukkueeseen, jotka liitto on sääntöjensä mukaisesti hyväksynyt. Mahdollisesti KPK:n U13 ja LL-89:n U13 joukkueiden ylimmälle sarjatasolle siirtämiseen vaikuttaneista maantieteellisistä ja joukkueiden toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä seikoista ei ole esitetty asiassa mitään selvitystä. Saatu selvitys ei viittaa muuhun kuin siihen, että edellä mainitut joukkueet on siirretty ylemmälle sarjatasolle sen vuoksi, että ne ovat olleet Kurran ja Ice Teamin edellä mainittujen joukkueiden sekä REDS U13 Red peliryhmän tavoin syyskaudella 2021 omissa sarjoissaan urheilullisesti selvästi muita joukkueita parempia. Toisaalta oikeusturvalautakunta katsoo, että Jääkiekkoliitto ei ole esittänyt myöskään sellaisia REDS U13 Red joukkueen syyskaudella 2021 esittämään ylivertaiseen kilpailulliseen menestykseen nähden muita hyväksyttävinä pidettäviä perusteita, jotka puoltaisivat joukkueen pitämistä samalla sarjatasolla kuin syksyllä 2021.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että tasontarkistusta koskevan sääntökohdan keskeisenä tarkoituksena on mahdollistaa joukkueelle hyvät ja oman tasoiset pelit. Jääkiekkoliiton voidaan katsoa asiassa esitetyn ja edellä selostetun selvityksen perusteella antaneen ylivertaiselle kilpailulliselle menestymiselle merkitystä tasontarkistusta tehtäessä. REDS U13 Red peliryhmän kilpailullinen menestys syyskaudella 2021 osoittaa, että joukkue ei ole saanut syyskauden 2021 sarjatasolla hyviä ja oman tasoisia pelejä. Tämä puoltaa vahvasti sitä, että tasontarkistusta koskevaa sääntökohtaa on siihen liittyvästä laajasta harkintavallasta huolimatta sovellettu sääntökohdan perimmäisen tarkoituksen vastaisesti. Kun arvioinnissa otetaan huomioon myös valittajan esittämä edellä selostettu selvitys eräistä muista tasontarkistuksista U13-ikäluokassa, oikeusturvalautakunta päätyy katsomaan, että REDS U13 Red peliryhmää ei ole kohdeltu Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaisessa tasontarkistuksessa joulukuussa 2021 yhdenvartaisesti liiton muihin jäsenseuroihin ja joukkueisiin nähden.      


Johtopäätökset

Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnalla on ollut laaja harkintavalta sen päättäessä syyskauden 2021 päätyttyä Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaisesta tasontarkistuksesta ikäluokassa U13. Harkintavalta ei kuitenkaan ole ollut rajatonta ja jäsenseuroja ja niiden joukkueita on tullut kohdella päätöstä tehtäessä yhdenvertaisesti. Esitetyn selvityksen perusteella sääntökohdan mukaista harkintavaltaa ohjaa merkittävästi tavoite turvata joukkueille hyvät ja oman tasoiset pelit. Tähän nähden ja kun esitetyn selvityksen perusteella REDS U13 Red peliryhmää ei ole kohdeltu Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan ja valitusvaliokunnan tasontarkistusta koskevissa päätöksissä yhdenvertaisesti muiden liiton jäsenseurojen kanssa ja kun REDS U13 Red joukkueen erilaiselle kohtelulle ei ole näytetty olleen asiallista ja hyväksyttävää syytä, valituksen kohteena olevaa päätöstä on pidettävä sääntöjen vastaisena. Valituksen kohteena oleva päätös on siten kumottava.   

Lautakuntakulut

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 momentin mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.

Valitus hyväksytään ja REDS voittaa asian oikeusturvalautakunnassa. Jääkiekkoliitto on siten velvoitettava korvaamaan REDS:n kohtuulliset lautakuntakulut asiassa.  

REDS:n kuluvaatimus asiassa on arvonlisäveroineen 12.251,20 euroa. Se perustuu REDS:n asiamiesten yhteensä 38 tunnin ajankäyttöön. Jääkiekkoliitto on paljoksunut kuluvaatimusta REDS:n asiamiesten tavanomaisessa sarjapaikkavalitusasiassa tekemän työn määrän osalta 8 tuntia ylittävältä osin.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että siitä huolimatta, että REDS:n asiamiehet ovat muun muassa joutuneet esittämään asiassa Jääkiekkoliitolle erinäisiä asiakirjapyyntöjä sekä selvittämään Jääkiekkoliiton ratkaisukäytäntöä vastaavanlaisissa asioissa, asiamiesten ajankäyttö on lautakunnassa käsitellyssä asiassa kokonaisuutena liiallista. Esitettyä kuluvaatimusta ei siten ole pidettävä määrältään kohtuullisena. Asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuulliseksi lautakuntakulujen määräksi oikeusturvalautakunta harkitsee esillä olevassa asiassa arvonlisäveroineen 4.000 euroa. Tämän määrän ylittävältä osin vaatimus hylätään.     

Lautakuntakulut määrätään maksettavaksi vakiintuneen lautakuntakäytännön mukaan ilman viivästyskorkoa. Näin ollen REDS:n asiassa esittämä korkovaatimus hylätään.


Päätöslauselma

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 29.12.2021 ja Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailuvaliokunnan päätös 2.12.2021 kumotaan ja asia palautetaan Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailuvaliokuntaan niiden U13 ikäluokan sarjajärjestelmään liittyvien toimenpiteiden tekemiseksi, joita oikeusturvalautakunnan päätöksen lopputulos edellyttää.

Suomen Jääkiekkoliitto ry velvoitetaan suorittamaan REDS Helsinki ry:lle korvaukseksi lautakuntakuluista 4.000 euroa.  

                 

Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                      Samuli Sillanpää


puheenjohtaja                                  sihteeriRatkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hanneli Alho-Ignatius, Pekka Lindroos ja Tapio Rantala