30/ 2015 Jalkapallo Kurinpito – Kurinpitosakko


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 30/2015

25.8.2015                   Diaarinro 24/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 8.5.2015


ASIA

Kurinpitosakko


MUUTOKSENHAKIJA

HIFK Fotboll Ab


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunta on päätöksellään 8.5.2015 määrännyt HIFK Fotboll Ab:lle 1.500 euron kurinpitosakon jalkapallon Veikkausliigan ottelun HIFK - HJK 23.4.2015 tapahtumien seurauksena.


Päätöksen perusteluina on todettu, että tilaisuuden järjestänyt HIFK Fotboll Ab oli laiminlyönyt estää soihtujen ja paukkupommien tuomisen katsomoon sekä HIFK:n kannattajien pääsyn ottelun aikana turvallisuusalueelle. Rangaistusta mitattaessa koventavana perusteena on otettu huomioon se, että HIFK Fotboll Ab on syyllistynyt turvallisuusmääräysten rikkomiseen kuluvalla ja edellisellä pelikaudella yhteensä neljä kertaa.

      

VALITUS PERUSTEINEEN

HIFK Fotboll Ab (jäljempänä HIFK) on valituksessaan vaatinut, että Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä Palloliitto) kurinpitovaliokunnan päätös 8.5.2015 kumotaan siltä osin kuin HIFK:n on katsottu laiminlyöneen estää kannattajiensa pääsyn ottelun aikana turvallisuusalueelle.  


Perusteinaan HIFK on esittänyt, että sen kannattajat eivät olleet tulleet kysymyksessä olevan ottelun aikana turvallisuusalueelle. Palloliiton turvallisuusmääräysten mukaan jalkapallokentän turvallisuusalue on kolmesta viiteen metriä päätyrajasta. HIFK:n kannattajat olivat tulleet ottelun aikana juhlimaan maalia kenttäalueelle, mutta he olivat jääneet mellakka-aitojen ja kenttämainosten taakse, kauemmas kuin viisi metriä päätyrajan taakse. Väitetty turvallisuusalueen loukkaaminen oli ollut yksi keskeisistä perusteista määrätä HIFK:lle kurinpitosakko. Päätös tulee tältä osin kumota virheellisenä. On huomattava, että vastaavanlaisesta tilanteesta myöhemmin 8.5.2015 pelatussa ottelussa HIFK:n ja FC Interin välillä ei ollut määrätty seuraamuksia.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Palloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. Toissijaisesti Palloliitto on vaatinut, että mikäli valitus menestyy, asia palautetaan Palloliiton kurinpitovaliokunnalle rangaistuksen uudelleen määräämistä varten.


Perusteinaan Palloliitto on lausunut, että delegaatin raportin ja valokuvan perusteella kurinpitovaliokunta on katsonut näytetyksi, että HIFK:n kannattajat olivat tulleet ottelussa 23.4.2015 viittä metriä lähemmäs päätyrajaa juhlimaan maalia. Mainostaulut eivät ole kiinteitä rakenteita, joten etäisyyden mittaaminen ei ole mahdollista enää jälkikäteen. Lisäksi HIFK on todennut, että ottelussa oli tapahtunut myös vakavampia rikkomuksia, joita HIFK ei ole kiistänyt.


Ottelusta 8.5.2015 kurinpitovaliokunnalla oli ollut käytettävissään videokuvaa, jonka perusteella oli jäänyt epäselväksi, olivatko kannattajat tulleet tuon ottelun aikana turvallisuusalueelle. Tämän vuoksi seuraamuksia ei ollut määrätty.    


VASTASELITYS

HIFK on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessaan esittämänsä. Lisäksi HIFK on lausunut, että stadionilta otetut valokuvat osoittavat, että sen kannattajat eivät olleet voineet tulla viittä metriä lähemmäs päätyrajaa ottelussa 23.4.2015.


LISÄLAUSUMA        

Oikeusturvalautakunta on varannut Palloliitolle tilaisuuden lausua HIFK:n vastaselitykseensä liittämien valokuvien johdosta. Lausumassaan Palloliitto on todennut, että uusien kirjallisten todisteiden esittämistä ei tule sallia enää valitusvaiheessa. Todisteet olisi tullut esittää jo kurinpitovaliokunnalle. Mikäli todisteet kuitenkin otetaan vastaan, eivät ne mitenkään selvennä sitä, mikä oli ollut HIFK:n kannattajien etäisyys kentästä kysymyksessä olevassa ottelussa 23.4.2015. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Uusi aineisto oikeusturvalautakunnassa

 

Palloliitto on vastineessaan vaatinut, että HIFK:n oikeusturvalautakunnalle vastaselityksensä liitteinä toimittamia valokuvia ei oteta huomioon asiaa ratkaistaessa, koska valokuvia ei ollut toimitettu aikaisemmin kurinpitovaliokunnalle.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnan säännöissä ei ole kielletty uuden aineiston esittämistä. Myöskään oikeusturvalautakunnan käytännössä ei ole rajoitettu uuden selvityksen esittämistä (ks. UOL 20/2014 ja UOL 11/2012). Kurinpitoasiat rinnastuvat luonteensa puolesta rikosasioiden käsittelyyn, joissa uuden aineiston esittäminen on mahdollista vielä muutoksenhakuvaiheessa hovioikeudessa. Oikeusturvalautakunta ottaa asiaa ratkaistessaan huomioon HIFK:n toimittaman uuden aineiston.

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tosiasiat ja kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

HIFK:n ja HJK:n välillä on pelattu 23.4.2015 Veikkausliigan ottelu. Palloliiton kurinpitovaliokunta on päätöksellään 8.5.2015 määrännyt HIFK:lle ottelun tapahtumien seurauksena 1.500 euron kurinpitosakon. Päätös on perustunut siihen, että ottelun järjestäneen HIFK:n on katsottu laiminlyöneen estää soihtujen ja paukkupommien tuomisen katsomoon sekä HIFK:n kannattajien pääsyn ottelun aikana kentän turvallisuusalueelle. Koventavana perusteena rangaistusta mitattaessa on otettu huomioon se, että HIFK on syyllistynyt turvallisuusmääräysten rikkomiseen kuluvalla ja edellisellä pelikaudella yhteensä neljä kertaa.


HIFK on valittanut kurinpitovaliokunnan ratkaisusta siltä osin kuin sen on katsottu laiminlyöneen estää kannattajiensa pääsy ottelun aikana kentän turvallisuusalueelle. Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko sakon määräämiselle tältä osin ollut Palloliiton säännöissä määrätyt perusteet.


Sovellettavat sääntömääräykset 


Palloliiton turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.8. mukaan jalkapallokentän turvallisuusalue on neljä metriä sivurajasta ja kolmesta viiteen metriä päätyrajasta. Saman sääntökohdan mukaan häiritsevä käyttäytyminen ja katsojien oleskelu turvallisuusalueella on kiellettyä.


Turvallisuusmääräysten kohdan 3.5 mukaan seura on vastuussa muun ohella kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa.


Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin a-kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka rikkoo liiton tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan.

 

Näytön arviointi

 

HIFK on valituksessaan ja vastaselityksessään katsonut, että sen kannattajat eivät olleet tulleet jalkapallokentän päädyssä olevalle turvallisuusalueelle 23.4.2015 pelatun ottelun HIFK - HJK aikana. Palloliitto on katsonut, että näin oli tapahtunut.


Otteludelegaatin raportin mukaan osa HIFK:n kannattajista oli tullut kysymyksessä olevan ottelun aikana juhlimaan kotijoukkueen tekemää maalia kenttäalueelle. Raportin mukaan kannattajat eivät kuitenkaan olleet pyrkineet kentälle, vaan he olivat jääneet kentän päädyssä olleiden mainosten taakse. Tilanne oli kestänyt noin 20 sekuntia ja sen jälkeen kannattajat olivat palanneet ongelmitta takaisin katsomoon. Otteludelegaatti ei ollut pitänyt tilannetta vakavana.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa esitettyjen valokuvien ja muun aineiston perusteella ei voida arvioida tarkasti, millä etäisyydellä päätyrajasta HIFK:n kannattajat ovat tapahtumahetkellä olleet. On kuitenkin selvää, että etäisyys on ollut useita metrejä ja että varsinaista vaaraa kannattajien käyttäytymisestä ei ollut aiheutunut.


Asiassa esitettyjen valokuvien perusteella kannattajien ja päätyrajan välissä on tapahtumahetkellä ollut useita järjestysmiehiä sekä rivistö mainostauluja siten, että mainostaulut ovat olleet järjestysmiesten ja kannattajien välissä. HIFK on esittänyt, että mainostaulut oli asetettu tietoisesti viittä metriä kauemmas päätyrajasta, jotta mahdolliset turvallisuusalueen loukkausyritykset kyettäisiin estämään tehokkaammin. Oikeusturvalautakunnalla ei ole aihetta epäillä tämän väitteen oikeellisuutta. Kokonaisuutena arvioiden oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että HIFK:n kannattajat ovat olleet tapahtumahetkellä Palloliiton säännöissä tarkoitetulla turvallisuusalueella. Kurinpitovaliokunnan päätös on siten tältä osin kumottava ja HIFK:lle langetettu seuraamus poistettava.


Rangaistuksen määrääminen


HIFK on valittanut kurinpitovaliokunnan päätöksestä 8.5.2015 vain siltä osin kuin sen on katsottu laiminlyöneen kannattajiensa pääsyn ottelun aikana turvallisuusalueelle. HIFK:lle on kuitenkin määrätty kurinpitosakko samassa menettelyssä myös ottelussa tapahtuneista muista rikkeistä. Enemmän viivästyksen välttämiseksi oikeusturvalautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen ja määrää rangaistuksen HIFK:n syyksi edellä käsitellyn lisäksi luetuista laiminlyönneistä.


Turvallisuusalueelle pääsyn estämisen ohella Palloliiton kurinpitovaliokunta on katsonut HIFK:n laiminlyöneen estää ottelussa 23.4.2015 soihtujen ja paukkupommien tuomisen katsomoon. Oikeusturvalautakunta toteaa, että mainitut turvallisuusrikkeet ovat vakavampia kuin HIFK:n syyksi kurinpitovaliokunnassa luettu turvallisuusalueloukkaus. Ottaen huomioon kurinpitovaliokunnan soveltaman koventamisperusteen oikeusturvalautakunta arvioi kohtuulliseksi kurinpitoseuraamukseksi HIFK:n syyksi edelleen luetuista laiminlyönneistä 1.000 euron kurinpitosakon.


Päätöslauselma


Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 8.5.2015 kumotaan siltä osin kuin HIFK Fotboll Ab:n on katsottu laiminlyöneen 23.4.2015 pelatun Veikkausliigaottelun HIFK – HJK aikana kannattajiensa pääsyn kentän turvallisuusalueelle.


HIFK Fotboll Ab:lle määrätty 1.500 euron kurinpitosakko alennetaan 1.000 euroksi.

  

Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                      Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Johanna Lahti, Marja Ramm-Schmidt, Hilkka Salmenkylä ja Thomas Stenius.