5/2017 Maratonmelonta Arvokilpailuvalinta – Valintakriteerit – Urheilijasopimus Lautakunnan toimivalta – Valituksen tutkiminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 5/2017

16.2.2017    Diaarinro 26/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n hallituksen päätös 15.8.2016


ASIA           

Arvokilpailuvalinta ym.


MUUTOKSENHAKIJA

NR


KUULTAVA

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry


ASIAN TAUSTAA

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n kilpailu- ja valmennusvaliokunta on 22.7.2016 tekemällään päätöksellä valinnut Suomen edustajat maratonmelonnan MM-kilpailuihin Saksan Brandenburgissa 16.-18.9.2016. NR:ää ei ole valittu joukkueeseen. Lisäksi maratonmelonnan lajipäällikkö on 26.7.2016 peruuttanut NR:n osallistumisen maratonmelonnan Maailman Cupin osakilpailuun Portugalissa. Syynä edellä kerrotuille päätöksille on ollut se, ettei NR ole allekirjoittanut häneltä vaadittua liiton hyväksymää urheilijasopimusta.

 

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS 15.8.2016

Melonta- ja soutuliiton hallitus on 15.8.2016 hylännyt NR:n edellä kerrottuja päätöksiä koskeneen valituksen.


VALITUS PERUSTEINEEN

NR on lautakuntaan 15.9.2016 toimitetussa valituksessaan vaatinut, että Melonta- ja Soutuliiton edellä kerrottuja arvokilpailuvalintoja koskeneiden päätösten oikeellisuus tutkitaan. Lisäksi hän on vaatinut, että oikeusturvalautakunta tutkii muun ohella sen, onko liiton edellyttämä urheilijasopimus laillisesti sitova, samoin kuin sen, onko sopimus ja siitä ilmenevä tieto luottamuksellista vai ei. Ja vielä hän on vaatinut Melonta- ja Soutuliiton menettelyn tutkimista muun muassa siltä osin kuin liitto on pyrkinyt saamaan hänet allekirjoittamaan edellä kerrotun urheilijasopimuksen.  


Melonta- ja Soutuliitto edellytti alkuvuodesta 2016, että NR allekirjoittaa urheilijasopimuksen. Sopimus sisälsi muun ohella lausekkeen, jonka mukaan dopingrikkomuksista saattaa seurata jopa 20.000 euron suuruinen sopimussakko. Myöhemmin keväällä sanottu sopimussakko kirjattiin myös liiton kurinpitosääntöihin ilman, että siitä olisi avoimesti keskusteltu.


NR ei allekirjoittanut sopimusta liiton edellyttämän sisältöisenä, koska siinä ei otettu huomioon hänen oikeuksiaan liittyen muun muassa sopimuksen kestoon, markkinointioikeuksiin, leireihin ja testeihin. Sopimuksen allekirjoittamisesta NR:lle olisi myös seurannut korvausvelvollisuus, mikäli hän ei pysty täyttämään sopimukseen kirjattuja velvollisuuksiaan. Tämän vuoksi hän halusi poistaa sopimuksesta sopimussakkoa koskevan kohdan.


Melonta- ja Soutuliiton säännöt tai sen noudattama anti-dopingohjelma eivät edellyttäneet urheilijasopimuksen allekirjoittamista. Urheilijalla on mahdollisuus osoittaa sitoutumisensa antidopingohjelmaan myös muilla tavoin eli esimerkiksi urheilijalisenssin hankkimalla. Näin ollen liiton arvokilpailuvalintoja koskeneet päätökset olivat vääriä.


Kevään ja kesän 2016 aikana liiton edustajat olivat useaan otteeseen yhteydessä NR:ään urheilijasopimuksen allekirjoittamiseen liittyen. Liitto ei tässä yhteydessä ottanut huomioon NR:n huolia ja vaatimuksia sopimuksen sisältöön liittyen. NR koki, että häntä pyrittiin taivuttamaan sopimuksen allekirjoittamiseen keinoilla, joita hän piti epäasiallisina.


NR:n mukaan liitto ei myöskään edellyttänyt sopimuksen allekirjoittamista kaikilta arvokilpailuihin valituilta urheilijoilta. Näin ollen liiton päätös oli häntä kohtaan syrjivä. Maailman Cupin osakilpailuun osallistumisen peruuttamista koskeneesta päätöksestä NR:lle aiheutui myös kuluja, eikä häntä kuultu ennen päätöksen tekemistä. Lajipäällikön toimivaltaan ei ylipäätään kuulunut yksin päättää osallistumisen peruuttamisesta.


VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on vaatinut, että NR:n valitus hylätään ja että hänet velvoitetaan korvaamaan liiton lautakuntakulut 1.000 eurolla.


Melonta- ja Soutuliiton kilpailu- ja valmennusvaliokunnan 1.11.2015 hyväksymien MM- ja EM-kilpailuvalintoihin sekä Maailman Cup-valintoihin sovellettavien valintakriteerien mukaan kilpailuihin valitaan vain urheilijat, jotka ovat sitoutuneet liiton valintajärjestelmään sekä allekirjoittaneet urheilijasopimuksen, jossa sitoudutaan muun muassa antidopingtoimintaan. Valintakriteerit ja urheilijasopimus on lähetetty potentiaalisille arvokilpailuedustajille tiedoksi 8.1.2016. Liiton kevätkokouksen hyväksyttyä sopimussakkoa koskevan lisäyksen kurinpitosääntöihin, lähetettiin muokattu urheilijasopimus urheilijoille tiedoksi 18.4.2016 ja samalla ilmoitettiin, että kansainvälisiin kilpailuihin valittavan urheilijan täytyy allekirjoittaa sopimus. Tämä samoin kuin se, ettei sopimukseen saa tehdä muutoksia, kerrottiin NR:lle vielä useita kertoja kevään ja kesän 2016 aikana.


Urheilijasopimus ei rajoittanut urheilijoiden oikeuksia kohtuuttomasti. Siinä asetetut sitoumukset olivat urheilussa yleisiä ja tavanomaisia. Sopimuksen allekirjoittamista edellytettiin kaikilta MM-, EM- ja Maailman Cupin kilpailuihin valittavilta urheilijoilta ja se oli kaikille saman sisältöinen. Koska NR ei allekirjoittanut Melonta- ja Soutuliiton urheilijasopimusta, hänen ilmoittautumisensa Maailman Cupin osakilpailuun poistettiin eikä häntä valittu MM-kilpailuihin.

 

VASTASELITYS

NR on Melonta- ja Soutuliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, ettei hänelle tarjottu urheilijasopimus ollut kaikilta osin liiton sääntöjen mukainen. Liiton säännöt edellyttivät, että urheilija sitoutuu antidopingtoimintaan ja tähän NR oli sitoutunut allekirjoittamalla joltain osin muokkaamansa sopimuksen. Liiton säännöt eivät sen sijaan edellyttäneet sopimussakon sisällyttämistä sopimukseen. Tältä osin kysymys oli siten puhtaasti yksityisoikeudellisesta liiton ja urheilijan välisestä sopimuksesta, jonka asettaminen arvokilpailuosallistumisen ehdoksi ei ollut liiton kilpailusääntöjen mukaista.


NR:n tietoon oli lisäksi tullut, ettei liitto ollut edellyttänyt urheilijasopimuksen allekirjoittamista MM-kilpailuihin ja Maailman Cupin osakilpailuihin valituilta nimeltä mainituilta Masters-urheilijoilta. Näin ollen liitto oli kohdellut häntä syrjivästi.


NR on vielä kiistänyt Melonta- ja Soutuliiton kuluvaatimuksen ja todennut, ettei liitto ollut esittänyt selvitystä siitä, mistä sanottu vaatimus oli koostunut.


LIITON LAUSUMA VASTASELITYKSESTÄ

Melonta- ja Soutuliitto on todennut, ettei yleisiä valintakriteerejä sovelleta Masters-sarjojen urheilijoihin. Näin ollen heiltä ei myöskään edellytetä urheilijasopimuksen allekirjoittamista. Sen sijaan kaikki senioreiden, nuorten ja junioreiden MM- ja EM-kilpailuihin sekä Maailman Cupin osakilpailuihin osallistuneet urheilijat ovat urheilijasopimuksen allekirjoittaneet.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisut


Urheilijasopimuksen sitovuutta ja luottamuksellisuutta sekä väitettyä epäasiallista kohtelua koskevat vaatimukset

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sen sääntöjen 1 §:n mukaan toimia urheilun riippumattomana valituselimenä. Lautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä; 

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista; 

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei urheilijasopimuksen sisältöä, sitovuutta ja luottamuksellisuutta koskevassa NR:n ratkaisupyynnössä tai hänen vaatimuksissaan siltä osin kuin hän on väittänyt Melonta- ja Soutuliiton menetelleen häntä kohtaan epäasiallisesti esimerkiksi urheilijasopimuksen allekirjoittamiseen liittyen, ole kysymys sellaisesta yhdistyksen päätöstä koskevasta valitusasiasta kuin oikeusturvalautakunnan säännöissä on tarkoitettu. Näin ollen NR:n vaatimukset on tältä osin jätettävä lautakunnan toimivaltaan kuulumattomina tutkimatta.

 

Suullinen käsittely


NR on pyytänyt, että lautakunta toimittaa asiassa suullisen käsittelyn.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa on - siltä osin kuin se kuuluu lautakunnan toimivaltaan - kysymys siitä, onko Melonta- ja Soutuliitto voinut asettaa arvokilpailuvalinnan edellytykseksi dopingrikkomuksia koskevan sopimussakon sisältävän urheilijasopimuksen allekirjoittamisen, ovatko Melonta- ja Soutuliiton arvokilpailuvalintoja koskeneet päätökset olleet selkeästi asetettujen valintakriteerien mukaisia tai onko liitto päätöksillään syrjinyt NR:ää ilman hyväksyttävää syytä. Lautakunta katsoo, että asia on tältä osin ratkaistavissa siinä esitetyn kirjallisen aineiston perusteella. Tämän vuoksi NR:n pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisesta on hylättävä.


Pääasiaratkaisun perustelut


1. Valituksen tutkimisen edellytykset

 

NR:n valituksessa tarkoitettu Maailman Cupin osakilpailu on valituksen vireille tullessa jo kilpailtu ja MM-kilpailut ovat olleet juuri alkamassa. Tämän vuoksi valituksen käsitteleminen ennen sanottujen kilpailujen käymistä ei ole ollut mahdollista.


Arvokilpailuvalintoja koskevat ratkaisut ovat yleensä sekä urheilullisesti että taloudellisesti merkittäviä. On tärkeää, että tällaisten ratkaisujen sääntöjenmukaisuutta voidaan jälkikäteen kontrolloida. Näistä syistä urheilun oikeusturvalautakunnalla tulee olla mahdollisuus tutkia valintakriteerien soveltamisen sääntöjenmukaisuus, vaikka muutoksenhaun kohteena olevan ratkaisun lopputulokseen ei enää olisikaan mahdollista puuttua. Sen vuoksi ja koska valituksen tutkiminen on sääntöjen tulevankin soveltamisen kannalta tarpeen, oikeusturvalautakunta katsoo, että NR:n valitus on tutkittava, vaikka valituksessa tarkoitetut arvokilpailut on jo käyty.

 

2. Kysymyksenasettelu


Melonta- ja Soutuliiton kilpailu- ja valmennusvaliokunta on 22.7.2016 tekemällään päätöksellä valinnut Suomen edustajat maratonmelonnan MM-kilpailuihin Saksan Brandenburgissa 16.-18.9.2016. NR:ää ei ole valittu joukkueeseen. Lisäksi maratonmelonnan lajipäällikkö on 26.7.2016 peruuttanut NR:n osallistumisen maratonmelonnan Maailman Cupin osakilpailuun Portugalissa.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 momentin mukaan lautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Kuten oikeusturvalautakunta on esimerkiksi ratkaisuissaan UOL 24/2011, UOL 18/2014 ja UOL 1/2016 todennut, arvokilpailuvalinnassa on lähtökohtaisesti kysymys yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta ratkaisusta. Valinnan suorittava taho, joka urheilun arvokilpailujen osalta on tyypillisesti lajiliitto tai Olympiakomitea, valitsee arvokilpailuihin urheilullisilla perusteilla ne henkilöt, joiden se arvioi menestyvän arvokilpailuissa. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko päätös tarkoituksenmukainen.


Valintapäätöksen arvioinnin kannalta tilanne on kuitenkin toinen, jos valinnan suorittava Olympiakomitea tai lajiliitto on ennakkoon ilmoittanut ja julkistanut valintakriteerit, joiden perusteella urheilijat arvokilpailuihin valitaan. Tällöin kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee noudattaa ilmoittamiaan valintakriteereitä ja valintapäätöstä voidaan jälkikäteen arvioida oikeudellisesti.


Esillä olevassa asiassa Melonta- ja Soutuliiton kilpailu- ja valmennusvaliokunta on 1.11.2015 vahvistanut valintakriteerit, joiden perusteella Suomen edustajat kansainvälisiin kilpailuihin ja arvokilpailuihin valitaan. Asiassa on riidatonta, että valintakriteerit on saatettu kilpailijoiden eli myös NR:n tietoon viimeistään 8.1.2016. NR:n valituksen johdosta lautakunnassa on siten kysymys ensinnäkin siitä, onko Melonta- ja Soutuliitto voinut asettaa arvokilpailuvalinnan edellytykseksi sen, että urheilija allekirjoittaa muun ohella antidopingsääntöjen rikkomista koskevan sopimussakkolausekkeen sisältävän urheilijasopimuksen, ja toisaalta siitä, onko liitto tehnyt NR:n valituksen kohteena olevat valintapäätökset kaikilta osin etukäteen ilmoitettujen valintakriteerien mukaisesti.


3. Sovellettavat säännöt ja valintakriteerit


Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n 11.11.2012 hyväksyttyjen sääntöjen kohdan 6 mukaan liitto, sen jäsenseurat ja niiden henkilöjäsenet sekä muut toiminnassa mukana olevat sitoutuvat antidopingtoimintaan ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Antidopingtoimikunnan antidopingsäännöstöä, WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean, sekä kansainvälisten lajiliittojen antidopingsäännöstöjä ja -määräyksiä. Liiton jäsenien tulee sitouttaa omat jäsenensä antidopingsäännöstöihin.


Melonta- ja Soutuliiton 22.2.2015 hyväksyttyjen yleisten kilpailusääntöjen kohdan 1.9 mukaan edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että urheilijat noudattavat Suomen Antidopingtoimikunnan ja Kansainvälisen lajiliiton dopingsääntöjä.


Melonta- ja Soutuliiton hallitus voi liiton sääntöjen 13 §:n mukaan asettaa avukseen valiokuntia ja jaostoja sekä päättää niiden tehtävistä ja toimivallasta. Liiton hallinto-ohjeen mukaan liitolla on muun ohella kilpailu- ja valmennusvaliokunta, jonka tehtävänä on muun muassa laatia urheilijoiden valinta- ja karsintakriteerit eri arvokilpailuihin yhteistyössä lajipäälliköiden kanssa.


Melonta- ja Soutuliiton kilpailu- ja valmennusvaliokunnan 1.11.2015 hyväksymän eri lajien kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmän yleisosan 2 kohdan mukaan valintajärjestelmää sovelletaan

- olympiakisoihin,

- seniorien, nuorten (U23) ja juniorien MM- ja EM-kilpailuihin,

- Maailman Cupeihin;

- seniorien ja juniorien PM-kilpailuihin,

- Baltic Cupiin,

- Universiadeihin, ja

- opiskelijoiden MM-kilpailuihin.


Valintajärjestelmän yleisosan 4 kohdan mukaan urheilijat kilpailuihin valitaan urheilullisin perustein.


Kohdan 4.6 mukaan kilpailuihin valitaan vain urheilijat, jotka ovat sitoutuneet Melonta- ja Soutuliiton valintajärjestelmään sekä allekirjoittaneet urheilijasopimuksen, jossa sitoudutaan muun muassa antidoping-toimintaan.


Melonta- ja Soutuliiton NR:lle allekirjoitettavaksi tarjoaman urheilijasopimuksen kohdan 5 mukaan antidopingsääntöjen rikkomisesta urheilun toimintakieltoon määrätty urheilija on velvollinen maksamaan liitolle sopimussakkona liiton hallituksen määrittelemän korvauksen, joka perustuu rikkomuksen aiheuttaman vahingon määrään ja on kuitenkin enimmillään 20.000 euron kertakorvaus.


Liiton 16.4.2016 voimaan tulleiden kurinpitosääntöjen kohdassa III on todettu, että dopingrikkomuksissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevia antidopingsäännöstöjä ja niissä mainittuja rangaistuksia. Lisäksi urheilijasopimuksessa voidaan määrätä antidopingsääntöjen rikkomisesta liiton hallituksen määrittelemä sopimussakko, joka perustuu sopimusrikkomuksen aiheuttaman vahingon määrään ja on kuitenkin enimmillään 20.000 €:n kertakorvaus.


4. Asian arviointi ja oikeusturvalautakunnan johtopäätökset

 

4.1 Onko Melonta- ja Soutuliitto voinut asettaa arvokilpailuvalinnan edellytykseksi sen, että urheilija allekirjoittaa sopimussakkolausekkeen sisältävän urheilijasopimuksen?

 

Kuten oikeusturvalautakunta on jo edellä kysymyksenasettelua koskevassa kohdassa todennut, on arvokilpailuvalinnassa lähtökohtaisesti kysymys yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta ratkaisusta. Tämä koskee itse valintojen ohella myös niitä kriteerejä, joiden perusteella arvokilpailuvalinnat tehdään. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei siten kuulu sen arvioiminen, ovatko liiton asettamat valintakriteerit tarkoituksenmukaisia vai eivät.


NR on valituksessaan katsonut, ettei Melonta- ja Soutuliitto ole jo olemassa olevat sääntönsä huomioon ottaen voinut vaatia urheilijoita allekirjoittamaan valintajärjestelmässä edellytettyä sopimussakon sisältänyttä urheilijasopimusta. NR:n mukaan on ollut liiton sääntöjen mukaan riittävää, että urheilija sitoutuu antidopingsääntöihin. Liiton säännöt eivät sen sijaan edellyttäneet sopimussakon sisällyttämistä sopimukseen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lajiliittojen ja yksittäisten urheilijoiden välisten urheilijasopimusten tekeminen on huippu-urheilussa tavanomaista. Tavanomaista on myös, että urheilijasopimuksen allekirjoittaminen asetetaan edellytykseksi edustuspaikan saamiseksi. Urheilijasopimuksiin kirjataan yleisesti liiton ja urheilijoiden velvollisuuksia ja oikeuksia, ja lisäksi niissä on kohtia, jotka koskevat urheilijan korvausvelvollisuutta sopimusrikkomuksen eli esimerkiksi mahdollisen dopingrikkomuksen yhteydessä. Urheilijasopimuksia laatiessaan liiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin myös kuuluu, että se voi laatia sopimuksen sisällöltään sen näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Lautakunta siten katsoo, että vaikka sopimukseen sisältyneestä sopimussakosta ei olekaan ennen 16.4.2016 ollut mainintaa Melonta- ja Soutuliiton säännöissä tai määräyksissä, on liitto ja sen kilpailu- ja valmennusvaliokunta voinut liiton säännöistä ja ohjeista ilmenevän harkintavaltansa puitteissa vahvistaa arvokilpailujen valintajärjestelmän ja asettaa arvokilpailuvalinnan edellytykseksi tekemällään tavalla myös sen, että urheilija allekirjoittaa urheilijasopimuksen, johon on lisäksi sisällytetty dopingrikkomuksia koskeva sopimussakkolauseke.


4.2 Onko liitto tehnyt valintapäätökset etukäteen ilmoitettujen valintakriteerien mukaisesti?


Asiassa on riidatonta, että NR on ollut tietoinen Melonta- ja Soutuliiton kilpailu- ja valmennusvaliokunnan 1.11.2015 hyväksymästä valintajärjestelmästä ja siinä edellytetystä urheilijasopimuksesta sekä siitä, että urheilijasopimukseen on sisältynyt dopingrikkomuksia koskeva sopimussakkolauseke. Riidatonta on myös, ettei NR ole Melonta- ja Soutuliiton edellyttämää urheilijasopimusta allekirjoittanut. Näin ollen liiton kilpailu- ja valmennusvaliokunnan ja maratonmelonnan lajipäällikön päätökset olla valitsematta NR:ää Suomen edustajaksi maratonmelonnan MM-kilpailuihin Saksan Brandenburgiin 16.-18.9.2016 ja peruuttaa NR:n osallistuminen maratonmelonnan Maailman Cupin osakilpailuun Portugalissa eivät ole olleet etukäteen vahvistettujen valintakriteerien vastaisia. Ottaen lisäksi huomioon, ettei yleisiä valintakriteerejä liiton esittämän selvityksen mukaan sovelleta Masters-sarjojen urheilijoihin ja että kaikki senioreiden, nuorten ja junioreiden MM- ja EM-kilpailuihin sekä Maailman Cupin osakilpailuihin osallistuneet urheilijat olivat urheilijasopimuksen allekirjoittaneet, eivät edellä kerrotut päätökset ole myöskään olleet NR:ää kohtaan syrjiviä.


5. Johtopäätös

 

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on voinut tarkoituksenmukaisuusharkintansa puitteissa edellyttää arvokilpailuihin valittavilta urheilijoilta dopingrikkomuksia koskeneen sopimussakkolausekkeen sisältäneen urheilijasopimuksen allekirjoittamista. Asiassa ei ole ilmennyt, että Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n kilpailu- ja valmennusvaliokunnan 22.7.2016 tekemä valintapäätös maratonmelonnan MM-kilpailuihin Saksan Brandenburgissa 16.-18.9.2016 tai maratonmelonnan lajipäällikön 26.7.2016 tekemä päätös peruuttaa NR:n osallistuminen maratonmelonnan Maailman Cupin osakilpailuun Portugalissa olisi ollut 1.11.2015 hyväksytyn valintajärjestelmän vastainen tai että päätös olisi ollut NR:ää syrjivä. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että päätöksenteossa olisi ollut sellaisia menettelyvirheitä, joiden johdosta päätökset olisi tullut poistaa. Tämän vuoksi NR:n valitus on hylättävä.


6. Lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n 1 momentin mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


NR on hävinnyt ajamansa valituksen. Tämän vuoksi ja koska asiassa ei ole ilmennyt erityisiä syitä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin, NR on määrättävä korvaamaan Melonta- ja Soutuliitolle asiassa aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan. Lautakunta katsoo, että liiton vaatimus on määrältään kohtuullinen.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


NR velvoitetaan suorittamaan Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:lle korvaukseksi lautakuntakuluista 1.000 euroa.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Hilkka Salmenkylä ja Pekka Lindroos