13/2017 Golf Yhdistys – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Poikkeuslupa


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 13/2017

16.6.2017    Diaarinro 7/2017


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Golfliitto ry:n sääntö- ja tasoitustoimikunnan päätös 4.5.2017


ASIA           

Poikkeusluvan myöntäminen


MUUtOKSENHAKIJA

A, edustajanaan huoltajansa B


KUULTAVA

Suomen Golfliitto ry


SUOMEN GOLFLIITTO RY:N SÄÄNTÖ- JA TASOITUSTOIMIKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Golfliitto ry:n (jäljempänä Golfliitto) sääntö- ja tasoitustoimikunta on päätöksellään 4.5.2017 hylännyt A:n pyynnön saada käyttää vuoden 2017 Junior Challenge Tour -sarjan kilpailuissa golfautoa. Päätös on perustunut siihen, että Golfliiton kilpailumääräysten mukaan pelaajan tulee kulkea kentällä jalkaisin. Golfauton käyttö on sääntöjen mukaan sallittua vain kilpailun johdon päätöksellä tilapäisiä siirtymistä varten. 


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunnan päätös kumotaan ja hänelle myönnetään oikeus käyttää golfautoa pelikauden 2017 Junior Challenge Tour -sarjan kilpailuissa. 


Perusteinaan A on lausunut, että hän oli loukkaantunut vakavasti koululiikunnassa 25.8.2016 ja saanut keskivaikean aivovamman. Palautuminen loukkaantumisesta on sujunut yleisesti ottaen hyvin, mutta A:n oikea jalka on toistaiseksi niin heikko, että hän ei kykene kävelemään pitkiä matkoja eikä siten osallistumaan golfkilpailuun ilman kulkuvälinettä. Tapaturmasta kulunut aika huomioon ottaen tilanteen nopea korjaantuminen ei ole todennäköistä.


Asiassa sovellettavien Golfliiton kilpailumääräysten mukaan urheilijalle voidaan lääketieteellisin perustein myöntää oikeus käyttää golfautoa kilpailuissa. Siitä huolimatta, että A on toimittanut terveydentilastaan Golfliitolle lääkärinlausunnon, poikkeuslupaa ei kuitenkaan ole myönnetty. Vastaavanlaisessa tilanteessa urheilijalle on myönnetty erivapaus golfauton käyttöön Yhdysvalloissa lajin korkeimmalla ammattilaistasolla.   


Lisäksi A on todennut, että asia on käsitelty Golfliitossa väärässä toimielimessä. Kilpailusääntöjen mukaan oikeudesta käyttää golfautoa päättää kilpailutoimikunta, jonka olisi tullut Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunnan asemesta ratkaista asia.    


A on korostanut valituksessaan sitä, että kilpailun aiheuttama rasitus on hänelle hänen terveydentilastaan johtuen suurempi kuin terveelle urheilijalle siinäkin tapauksessa, että hänen sallitaan käyttää kilpailussa golfautoa. Mitään kilpailuetua suhteessa muihin kilpailijoihin hän ei siten tulisi golfauton käyttämisestä saamaan.


Vielä A on todennut, että Golfliiton asiaan ottaman kielteisen kannan vuoksi myöskään kilpailutoimikunnat eivät ole yksittäisissä kilpailuissa myöntäneet A:lle oikeutta käyttää golfautoa. Tilanne on nuoren loukkaantuneen urheilijan kannalta kohtuuton.

  

VASTAUS PERUSTEINEEN

Golfliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan Golfliitto on esittänyt, että liiton kilpailusääntöjen ja -määräysten mukaan golfauton käyttöä golfkilpailuissa koskevat asiat kuuluvat kunkin kilpailun kilpailutoimikunnan päätettäviksi kilpailukohtaisesti. Koska A:n hakemus oli kuitenkin koskenut koko kilpailukautta 2017, eikä vain yksittäistä kilpailutapahtumaa, se oli päätetty käsitellä Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunnassa.


Golfliiton asiassa sovellettavien kilpailumääräysten mukaan kilpailussa täyden kierroksen aikana pelaajien tulee kulkea jalkaisin, ellei kilpailutoimikunta anna lupaa käyttää golfautoa tai jotain muuta toimikunnan hyväksymää kuljetusta. Kilpailumääräyksen yksiselitteinen, yleismaailmallinen tulkinta on, että kuljettamiseen tarvittavaa apuvälinettä voi käyttää toimikunnan harkinnalla kilpailutapahtuman aikaiseen, satunnaiseen kuljetustarpeeseen.


Golfliiton kilpailukäsikirjan mukaan kilpailutoimikunta voi lääketieteellisin perustein myöntää poikkeusluvan golfauton käyttöön kilpailussa. Lääketieteellisin perustein myönnettävä lupa voidaan antaa, jos on todennettavissa pysyvä vamma tai invaliditeetti. Golfliiton kilpailuissa tällainen lupa voidaan tapauskohtaisesti myöntää, jos urheilijalla on EDGA:n (European Disabled Golf Association) passi. Tilapäisiä vammoja varten tällaisia lupia ei myönnetä.


A on itse todennut pystyvänsä täysipainoiseen kilpailusuoritukseen ja toimittanut lääkärintodistuksen loukkaantumisen seurauksena tulleesta tilapäisestä vammasta. Todistusta tai lausuntoa pysyvästä vammasta tai invaliditeetistä ei ole toimitettu. Näin ollen asiassa ei ole perusteita muuttaa annettua päätöstä olla myöntämättä A:lle erityislupaa.


Vielä Golfliitto on todennut, että fyysinen rasitus on osa golfia kilpaurheiluna, mutta käyttämällä kilpailuissa mailapoikaa toipumisvaiheessa oleva loukkaantunut urheilija voi keventää kilpailusuorituksen aiheuttamaa rasitusta olennaisesti.


VASTASELITYS

A on Golfliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä pääosin toistanut valituksessa esittämänsä. Lisäksi A on lausunut, että Golfliiton suhtautuminen A:n terveydentilaan ja pyyntöön saada poikkeuslupa golfauton käyttöön on A:ta syrjivä. A ei täytä vammaisgolfin kilpailukelpoisuusedellytyksiä, koska hän kykenee suorittamaan golfin lyöntisuorituksen ongelmitta. Näin ollen hän ei voi saada myöskään yksinomaan vammaisgolfiin liittyvää Golfliiton vastineessaan mainitsemaa EDGA:n passia. Golfliiton kielteinen kanta ja ohjeistus golfauton käyttämiseen liittyen on saanut aikaan sen, että myös kilpailutoimikunnat yksittäisissä kilpailuissa kieltävät systemaattisesti A:lta golfauton käytön.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

 

Tausta ja kysymyksenasettelu

                     

Tapaturman seurauksena 25.8.2016 keskivaikean aivovamman saanut A on pyytänyt Golfliitolta poikkeuslupaa käyttää golfautoa junioreiden alueellisen tason golfturnauksissa Suomessa pelikaudella 2017. Pyyntö on perustunut siihen, että aivovamman jälkiseurauksena hänen oikea jalkansa on toistaiseksi niin heikko, että golfkierroksen kiertäminen jalkaisin ei ole terveydellisistä syistä mahdollista.


Golfliiton sääntö- ja tasoitusvaliokunta on päätöksessään 4.5.2017 hylännyt A:n poikkeusluvan myöntämistä koskevan hakemuksen ja Golfliitto on vastauksessaan oikeusturvalautakunnassa katsonut, että liiton säännöt eivät mahdollista koko pelikautta koskevan poikkeusluvan myöntämistä ja että yksittäisissä kilpailuissa nimettävän kilpailutoimikunnan tehtävänä on päättää siitä, voidaanko poikkeuslupa myöntää kysymyksessä olevaa kilpailua koskien. Lisäksi Golfliitto on esittänyt, että vakiintuneen sääntötulkinnan perusteella pyydettyä poikkeuslupaa ei tulisi esitetyillä perusteilla myöntää myöskään yksittäisissä kilpailuissa.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys ensinnäkin siitä, onko Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunnan päätös sovellettavaksi tulevien Golfliiton sääntöjen ja määräysten vastainen. Toiseksi, koska asiassa on selvitetty, että Golfliiton asiassa esittämä kanta golfauton käyttämiseen yksittäisissä kilpailuissa A:n esittämillä perusteilla on vaikuttanut ja vaikuttaa oletettavasti myös vastaisuudessa A:n mahdollisuuksiin käyttää golfautoa kilpailuissa, oikeusturvalautakunta ottaa kantaa myös siihen, miten sovellettavaksi tulevia sääntöjä tulee kysymyksessä olevissa olosuhteissa tulkita. 


Sovellettavat sääntömääräykset

 

Asiassa esitettyjen Suomen Golfliiton kilpailumääräysten ja paikallissääntöjen (ns. Hard Card) mukaan kilpailuissa noudatettavat säännöt ovat Suomen Golfliiton julkaisemat Golfin säännöt (voimassa 1. tammikuuta 2016 alkaen). Mahdolliset epäselvyydet säännöistä ratkaistaan kulloinkin voimassa olevan englanninkielisen R&A Rules Limited julkaisemien Rules of Golf ja Decisions on the Rules of Golf teosten pohjalta. Asiakirjassa on lisäksi mainittu, että täydelliset kilpailumääräykset ja paikallissäännöt löytyvät Suomen Golfliiton kilpailu- ja pelikäsikirjasta sekä Golfin säännöt (voimassa 1. tammikuuta 2016 alkaen) kirjasta.


Sanottujen määräysten kuljetusta koskevan kohdan A 5 mukaan kilpailussa täyden kierroksen aikana pelaajien tulee kulkea jalkaisin, ellei kilpailutoimikunta anna lupaa käyttää golfautoa tai jotain muuta toimikunnan hyväksymää kuljetusta.


Golfliiton kilpailukäsikirjan kohdassa 13 on lisäksi kuljetuksen ja golfauton käytön osalta todettu, että golfauton ja vastaavien käyttäminen kilpailuissa on kielletty, koska golfpelin yhtenä osa-alueena on fyysinen suoritus mukaan lukien jaloin liikkuminen. Moottorikäyttöisen golfkärryn käyttäminen yksinomaan mailojen kuljettamiseen on sallittu liiton virallisissa ja kilpailukalenterissa mainituissa avoimissa kilpailuissa. Kilpailutoimikunta voi lääketieteellisin perustein myöntää poikkeusluvan golfauton käyttöön kilpailussa. Yleensä pelaajan on kyettävä esittämään golfauton tarpeestaan lääkärintodistus.


Päätöksen sääntöjenvastaisuuden arviointi


Lautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 kohdan mukaan valituksen kohteena voi olla yhdistyksen päätös, jossa on kysymys siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen. Sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. Lautakunta toteaa, että valituksen kohteena olevassa päätöksessä on kysymys siitä, sallivatko golfin kilpailutoimintaa koskevat säännöt golfauton käytön kierroksen aikaiseen liikkumiseen. Kysymys on kilpailutoimintaan osallistumista koskevasta sellaisesta sääntötulkintaa koskevasta asiasta, joka kuuluu lautakunnan toimivaltaan. Tämän jälkeen asiassa on arvioitava, onko sääntö- ja tasoitustoimikunnan päätös sääntöjen vastainen.


Sovellettavaksi tulevien sääntömääräysten perusteella kilpailutoimikunta voi myöntää urheilijalle poikkeusluvan käyttää golfautoa yksittäisessä kilpailussa. Lähtökohtaisesti siis yksittäisen kilpailun kilpailutoimikunta ottaa kantaa golfauton käyttöön. A on kuitenkin anonut Golfliitolta koko kauden kestävää poikkeuslupaa golfauton käyttöön. On selvää, että kilpailukohtaisesti asetettavalla kilpailutoimikunnalla ei ole toimivaltaa myöntää urheilijalle poikkeuslupaa golfauton käyttöön edes perustellusta painavasta syystä koko pelikauden ajaksi. Golfliitto voi kuitenkin ottaa harkittavaksi kysymyksen siitä, miten kilpailutoimintaa koskevia sääntöjä on tulkittava. Tähän nähden oikeusturvalautakunta katsoo, että Golfliitto ei ole menetellyt virheellisesti ohjatessaan A:n koko pelikautta koskevan poikkeuslupahakemuksen liiton sääntö- ja tasoitustoimikunnan ratkaistavaksi.  


A on Golfliitolle 28.4.2017 toimittamassaan kirjelmässä pyytänyt lupaa käyttää golfautoa tulevan kauden kilpailuissa. Sääntö- ja tasoitustoimikunta on käsitellyt kirjelmän ja hylännyt pyynnön golfauton käyttöön Golfliiton organisoimissa kilpailuissa. Sääntö- ja tasoitustoimikunta on päätöksessään ottanut kantaa ensinnäkin siihen, onko tilapäisesti, mutta kuitenkin ajallisesti ainakin yli yhden pelikauden yli ulottuvasta terveydentilan heikentymisestä johtuva rajoitus sellainen syy, jonka perusteella lupa golfauton käyttöön voitaisiin antaa. Sääntö- ja tasoitustoimikunnan kannanotolla on siten olennainen tulkintavaikutus myös yksittäisen kilpailutoimikunnan päätöksenteossa. Lautakunta katsoo, että sääntö- ja tasoitustoimikunta on voinut toimivaltansa puitteissa ottaa kantaa golfauton käyttöön Golfliiton alaisissa kilpailuissa. 

 

Arvioitaessa sitä, onko sääntö- ja tasoitustoimikunnan päätöksessä omaksuttu tulkinta sääntöjen vastainen, oikeusturvalautakunta toteaa, että urheiluoikeudessa vakiintuneesti noudatetun periaatteen mukaan sovellettavaa sääntömääräystä on tulkittava epäselvässä tulkintatilanteessa sen laatineen liiton vahingoksi ja urheilijamyönteisesti.


Edellä selostettujen Golfliiton sääntömääräysten perusteella kilpailutoimikunta voi myöntää urheilijalle poikkeusluvan käyttää golfautoa yksittäisessä kilpailussa lääketieteellisin perustein. Golfliiton kansallisista säännöistä eikä myöskään niissä viitatuista kansainvälisistä sääntömääräyksistä ilmene tarkemmin se, minkälainen lääketieteellinen selvitys voi oikeuttaa urheilijan käyttämään golfautoa yksittäisessä kilpailussa. Koska säännöissä on kuitenkin viitattu nimenomaisesti mahdollisuuteen myöntää poikkeuslupa lääketieteellisillä perusteilla, oikeusturvalautakunta tulkitsee sääntöjä siten, että kilpailutoimikunta voi niiden nojalla myöntää urheilijalle yksittäistapauksessa luvan käyttää kilpailussa golfautoa, mikäli urheilijan terveydentila estää tai vaikeuttaa olennaisesti säännöissä lähtökohtaisesti edellytettyä kulkemista jalkaisin kentällä.


Golfliitto on vastineessaan todennut, että vakiintuneen kansallisen ja kansainvälisen tulkintakäytännön mukaan kilpailutoimikunta voi myöntää golfauton käyttöä koskevan poikkeusluvan vain satunnaiseen kuljetustarpeeseen kilpailutapahtuman aikana. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa, että tällainen tulkinta ei saa tukea sovellettavan sääntömääräyksen sanamuodosta eikä asiassa toisaalta ole esitetty mitään selvitystä siitä, että sovellettavaa sääntömääräystä olisi tulkittu myös muissa tapauksissa vakiintuneesti esitetyllä tavalla. Asiassa on siten jäänyt näyttämättä, että Golfliiton sääntöjen mukaan urheilijalle ei voida myöntää oikeutta käyttää golfautoa tarvittaessa myös koko kilpailun ajan.  


Lautakunta toteaa, että sääntö- ja tasoitustoimikunnan omaksuma tulkinta, jonka mukaan säännöt eivät mahdollista golfauton käyttämistä kilpailutilanteessa terveydentilan pitkäaikaisen heikentymisen johdosta, on sääntöjen vastainen.


Golfauton käyttämisen edellytykset tässä tapauksessa


A on esittänyt asiassa selvityksenä terveydentilastaan Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkärin, neurokirurgian professori Jaakko Rinteen laatiman lääkärintodistuksen 30.4.2017 ja lisälausunnon 22.5.2017. Näiden asiakirjojen perusteella asiassa on näytetty, että A:n aivovamman aiheuttama oikean jalan heikkous on luonteeltaan pitkäkestoista. Lisälausunnon 22.5.2017 perusteella sitä, onko kysymys pysyvästä muutoksesta, voidaan arvioida aikaisintaan syksyllä 2017. Lisäksi lääkärintodistuksesta 30.4.2017 ilmenee, että vaikka A ei toistaiseksi kykene kiertämään kokonaista golfkierrosta jalkaisin, liikkuminen ja urheileminen edistävät ylilääkäri Rinteen käsityksen mukaan A:n toipumista aivovamman jälkioireista.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n oikean jalan heikkous ei ole luonteeltaan tilapäinen, vaan joka tapauksessa pitkäaikainen ainakin yli yhden pelikauden ulottuva terveyshaitta. Asiassa ei ole ilmennyt, että A voisi terveydentilansa huomioon ottaen saada golfauton käyttämisestä kilpailuetua suhteessa terveisiin kanssakilpailijoihinsa. Pikemminkin kysymys on siitä, että A ei kärsi terveyshaitastaan yhtä paljon saadessaan käyttää golfautoa ja kykenee siten tämän apuvälineen myötä kilpailemaan kilpailuissa tasapäisemmin muiden kilpailijoiden kanssa. Sillä seikalla sinänsä, käyttääkö A kilpailuissa mailapoikaa vai ei, ei ole asiaa arvioitaessa ratkaisevaa merkitystä, koska esitetyn selvityksen perusteella A ei kykene toistaiseksi kiertämään kilpailukierrosta jalkaisin edes ilman pelivälineitä. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että vammaisurheilua koskevilla määräyksillä, joihin Golfliitto myös on asiassa vedonnut, ei ole tämän asian arvioimisen kannalta merkitystä, koska A kykenee kiistatta suorittamaan golflyönnin ongelmitta eikä hän siten ole kilpailukelpoinen vammaisgolfissa.


Ottaen edellä mainittujen seikkojen ohella huomioon sen, että kysymys on nyt tapaturmaisesti loukkaantuneen nuoren urheilijan osallistumisen mahdollistamisesta kansallisen tason alueellisissa kilpailuissa, oikeusturvalautakunta katsoo, että sovellettavien sääntöjen sellaiselle tulkinnalle yksittäisissä kilpailutapahtumissa, jonka myötä A:n on mahdollista osallistua kauden 2017 jäljellä oleviin kilpailuihin tarvittaessa golfautoa käyttäen, on vahvat perusteet.


Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että A on esittänyt riittävät lääketieteelliset perusteet golfauton käyttöön. Sääntöjen mukaan lupa golfauton käyttöön kilpailussa olisi siten tullut myöntää. Sen vuoksi valituksen kohteena oleva Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunnan päätös on kumottava.

 

Päätöslauselma


Valitus hyväksytään ja Suomen Golfliitto ry:n sääntö- ja tasoitustoimikunnan päätös kumotaan.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Mikko Kohtala, Johanna Lahti, Kristiina Rintala ja Thomas Stenius.