30/2022 Fitness - Dopingrikkomus – Urheilun toimintakielto – Muutoksenhaku - Toimivalta

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                                 

PÄÄTÖS Nro 30/2022 
21.10.2022                              
Diaarinro 34/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
Suomen Urheilun Eettinen Keskus (SUEK) ry:n antidopingasioiden

kurinpitolautakunnan päätös 5.10.2022

 

ASIA                 
Fitness – Dopingrikkomus – Urheilun toimintakielto – Muutoksenhaku – Toimivalta                     

MUUTOKSENHAKIJA
A 

KUULTAVA
Suomen Urheilun Eettinen Keskus (SUEK) ry

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS JA ASIAN TAUSTA

Valittaja A on fitnessurheilija. Hänellä oli tehty kilpailujen ulkopuolella 6.2.2022 Jyväskylässä dopingtesti, jonka mukaan näyte oli sisältänyt urheilussa kielletyn anabolisen aineen metandienonin aineenvaihduntatuotteita.

A oli 8.3.2022 lukien saatuaan tiedon positiivisesta testituloksesta ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta (jatkossa kurinpitolautakunta) oli käsitellyt A:n asiaa. A oli myöntänyt syyllistyneensä tahattomaan dopingrikkomukseen, kun hän ei ollut tietoisesti vaan vahingossa nauttinut kyseistä dopingainetta. Kurinpitolautakunta on päätöksessään katsonut, että dopingrikkomus on ollut tahallinen ja määrännyt A:n neljäksi vuodeksi urheilun toimintakieltoon.

Kurinpitolautakunnan päätöksen liitteenä on ollut seuraavanlainen muutoksenhakuohjaus:

”Muutoksenhaku

Suomen antidopingsäännöstön ("Säännöstö") 13.1 kohdan mukaisesti päätöksiin voi hakea muutosta Säännöstön artikloissa 13.2–13.7 säädetyllä tavalla tai kansainvälisissä standardeissa säädetyllä muulla tavalla.

Suomen Fitnessurheilu ry on ilmoittanut SUEKille, että A on kansainvälisen tason urheilija lajin omien sääntöjen perusteella.

Muutoksenhaku kansainvälisen tason urheilijoita tai kansainvälisiä urheilutapahtumia koskevissa tapauksissa

Tapauksissa, joissa on kysymys kansainväliseen urheilutapahtumaan osallistumisesta tai kansainvälisen tason urheilijoista, päätöksestä voidaan valittaa ainoastaan Urheilun kansainväliseen välimiestuomioistuimeen (Court of Arbitration for Sport, "CAS") sen sääntöjen mukaisesti. Valitus CAS:iin on tehtävä 21 päivässä päätöksen vastaanottamisesta.

Muutoksenhaku muita urheilijoita tai muita henkilöitä koskevissa tapauksissa

Päätökseen, joka koskee muuta kuin kansainvälisen tason urheilijaa tai kansainvälistä urheilutapahtumaa, haetaan muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta sen säännöissä määrätyllä tavalla. Säännöt löytyvät osoitteesta: http://www.oikeusturvalautakunta.fi/saannot/.

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksisaannista.

Tarkemmat määräykset muutoksenhausta ovat Suomen Antidopingsäännöstön 13 artiklassa.”

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että kurinpitolautakunnan päätös kumotaan ja urheilun toimintakielloksi määrätään neljän vuoden toimintakiellon asemesta kahden vuoden toimintakielto ja urheilun oikeusturvalautakunta katsotaan toimivaltaiseksi käsittelemään valituksen. Lisäksi A on vaatinut, että hänen valitusmaksunsa palautetaan ja että SUEK ry velvoitetaan korvaamaan hänelle kurinpitolautakunnan kulujen omavastuuosuus 100 eurolla ja oikeusturvalautakunnan käsittelyn osalta avustajan 300 euron tuntitaksaan perustuen lautakuntakulut 4 134 eurolla (sis. alv), kummatkin määrät korkoineen kuukauden kuluttua päätöksen antamisesta lukien.

Oikeusturvalautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksen, koska kurinpitolautakunnan päätöksen muutoksenhakuohjauksessa ja siten päätöksessä sekä näitä koskevassa menettelyssä on tapahtunut virhe seuraavasti:

(1) Valitusosoituksen ja siten päätöksen laatimisessa on tapahtunut korjaamaton menettelyvirhe.

a) Kurinpitolautakunta on ulkoistanut sille kuuluvan ja valitusosoituksen sisältöön vaikuttavan arvioinnin urheilijan tasosta SUEK ry:lle. Tästä syystä päätös ei ole enää perustunut puolueettoman ja riippumattoman kurinpitoelimen harkintaan.

b) Valittajan urheilijastatuksen määrittäminen on tapahtunut kansallisen eikä sääntöjen mukaisesti kansainvälisen lajiliiton arvioinnilla. ISRM:ssä (World Anti-doping Code: International Standard for Results Management 2021) mainittua selvitystapaa siitä, onko urheilija kansainvälisen vai kansallisen tason urheilija, ei ole noudatettu. Kansainvälisen lajiliiton nimenomaisia määritelmäsääntöjä siitä, kuka on kansainvälinen urheilija, ei ole lainkaan tai ainakaan julkisesti saatavilla.

Kansallinen lajiliitto on SUEK ry:n tiedustelun johdosta perustanut arviointinsa valittajan urheilijastatuksesta siihen, että valittaja oli syyskuussa 2021 kilpaillut kansainvälisessä kilpailussa. Valittaja on siten määritelty kansainväliseksi urheilijaksi perusteilla, jotka eivät vastaa kansainvälisen lajiliiton määritelmää kansainvälisistä urheilijoista.

(2) Valitusosoitus on siinä mainitun valitusta käsittelevän tahon osalta sisällöltään virheellinen. Valittaja ei ole kansainvälisen vaan kansallisen tason urheilija, joten oikea muutoksenhakuinstanssi on urheilun oikeusturvalautakunta eikä CAS.

(3) Valitusosoitus ei ole sisällöltään riittävän yksiselitteinen, jotta siitä ilmenisi, mihin päätöksestä tulisi valittaa.

Virheellistä valitusosoitusta on tulkittava valittajan eduksi. Edellä mainituista ja myös siitä syystä, ettei A:n dopingrikkomus ole tahallinen, valitus tulee hyväksyä ja määrätty urheilun toimintakielto kestoltaan lyhentää neljästä vuodesta kahteen vuoteen.

 

VASTAUS JA SEN TÄYDENNYS PERUSTEINEEN

SUEK ry on vastauksessaan ja sen täydennyksessä vaatinut, että valitus tulee ensisijaisesti jättää tutkimatta puuttuvan toimivallan vuoksi ja toissijaisesti hylätä perusteettomana. Lisäksi SUEK ry on vaatinut, että valittaja tulee joka tapauksessa määrätä korvaamaan SUEK ry:n lautakuntakulut oikeusturvalautakunnassa 500 eurolla.

Kansainvälisen tason urheilija voi hakea muutosta kurinpitolautakunnan päätökseen vain urheilun kansainväliseltä välimiesoikeudelta (CAS). Kansainvälisen tason urheilijan määrittelee kansainvälinen lajiliitto. Tässä tapauksessa SUEK ry on kansainvälisen tulostenkäsittelystandardin (ISRM) 9.1.1 e kohdan mukaisena tulosten käsittelystä vastaavana tahona delegoinut urheilijan statuksen tarkistamisen kansalliselle lajiliitolle (SFU). On ollut tarkoituksenmukaisinta olla yhteydessä kansalliseen lajiliittoon, koska sillä on paremmat yhteydet oman lajinsa kansainväliseen lajiliittoon. Kansallinen lajiliitto (SFU) on vahvistanut, että A on kansainvälisen tason urheilija. Kansainvälinen lajiliitto (IFBB) on sen jälkeen, kun valitus on tullut vireille urheilun oikeusturvalautakunnassa, ilmoittanut A:n olevan kansainvälisen tason urheilija. Näin ollen on selvää, että A on kansainvälisen tason urheilija, joten hän voi hakea muutosta kurinpitolautakunnan päätökseen ainoastaan CAS:ssa.

SUEK ei ole osallistunut käsittely- eikä päätöksentekoprosessiin millään tavalla kurinpitolautakunnassa. Kaikissa kurinpitolautakunnan päätöksissä käytetään vakiomallista muutoksenhakuohjetta, joka ei myöskään voi vaikuttaa millään lailla käsittely- eikä päätöksentekoprosessiin. SUEK ry ei ole laatinut kyseistä muutoksenhakuohjetta. Vaikka muutoksenhakuohje olisi eri tapauksiin yksilöity esimerkiksi SUEK ry:n toimesta, se ei vaikuttaisi kurinpitolautakunnan riippumattomuuteen.

Muutoksenhakuohje on tarkoituksella laadittu niin, että päätöksen kohde voi itse arvioida, mikä on hänen valitusfooruminsa. Mahdollinen tieto siitä, että henkilöä pidetään kansainvälisen tason urheilijana, kirjataan muutoksenhakuohjeeseen.

Muutoksenhakuohje on yksiselitteinen ja siten ymmärrettävä.

 

VASTASELITYS

A on SUEK ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä toistanut valituksessa esittämänsä. Lisäksi A on täsmentänyt lautakuntakuluja koskevan korvausvaatimuksen määrän edellä valituksen yhteyteen kirjatuksi euromääräksi.

 

LAUSUMA

SUEK ry ei ole antanut valittajan vastaselityksen johdosta lausumaa.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja käsittelyjärjestys

A on valituksessaan katsonut, että oikeusturvalautakunnan tulee ottaa ensin kantaa toimivaltaansa tutkia valitus ja siinä tapauksessa, että oikeusturvalautakunta katsoisi olevansa toimivaltainen, varattava A:lle tilaisuus täydentää valitustaan toimintakiellon lyhentämistä koskevien perusteiden esittämisen osalta.  

Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:ta koskevan kurinpitolautakunnan päätökseen liitetyn muutoksenhakuohjauksen mukainen valitusaika urheilun kansainväliseen välimiesoikeuteen kuluu oikeusturvalautakunnan käsittelyn aikana. Valituksen ja vastauksen perusteet ovat koskeneet vain kysymystä toimivaltaisesta valitusinstanssista. Nämä seikat huomioon ottaen oikeusturvalautakunta on katsonut tarkoituksenmukaiseksi käsitellä kiireellisesti omana asianaan kysymyksen siitä, onko sillä toimivalta tutkia A:n pääasian valitus.

Valituksen perusteella oikeusturvalautakunnassa on siten kysymys tässä vaiheessa siitä, onko urheilun oikeusturvalautakunta toimivaltainen käsittelemään valituksen sillä perusteella, että kurinpitolautakunnan menettelyssä koskien valitusosoitukseen kirjatusta urheilijan statuksesta on tapahtunut virhe, kurinpitopäätöksen valitusosoitus on puutteellinen tai epäselvä taikka että valitusosoitukseen kirjattu tieto A:sta kansainvälisen tason urheilijana on virheellinen.

 

Sovellettavat säännökset

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 4 kohdan mukaan oikeusturvalautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia päätöksistä, jotka Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on tehnyt Suomen antidopingsäännöstön perusteella. Sääntöjen 3 §:n 1 kohdan mukaan lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään muita kuin 2 §:ssä tarkoitettuja valitusasioita. Saman säännön 3 kohdan mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen ja Suomen antidopingsäännöstön edellyttämät muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty.

Suomen antidopingsäännöstön 13 artiklan 2 kohdan 1 alakohdassa on määritelty muutoksenhaku kansainvälisen tason urheilijoita tai kansainvälisiä urheilutapahtumia koskevissa tapauksissa. Sen mukaan tapauksissa, jotka ovat seurausta osallistumisesta kansainväliseen urheilutapahtumaan tai joissa on kyse kansainvälisen tason urheilijoista, päätökseen voidaan hakea muutosta ainoastaan Urheilun kansainväliseltä välimiesoikeudelta. Saman säännöksen 2 alakohta koskee vuorostaan muutoksenhakua muita urheilijoita tai muita henkilöitä koskevissa tapauksissa, joissa päätökseen voidaan hakea muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta sen säännöissä määrätyllä tavalla.

Suomen antidopingsäännöstön liitteessä on säännöstöä koskevia määritelmiä. Kansainvälinen urheilutapahtuma (International Event) on määritelty urheilutapahtumaksi tai kilpailuksi, jonka hallinnoiva taho tai tekniset virkailijat nimittävä taho on Kansainvälinen Olympiakomitea, Kansainvälinen Paralympiakomitea, kansainvälinen lajiliitto, suuren urheilutapahtuman järjestäjäorganisaatio tai jokin muu kansainvälinen urheilujärjestö.

Kansainvälisen tason urheilijan (International-Level Athlete) määritelmä on vuorostaan seuraava: Urheilijat, jotka kilpailevat urheilussa kansainvälisellä tasolla kunkin kansainvälisen lajiliiton määrittämällä tavalla, Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin mukaisesti. Viimeksi mainittuun määritelmään on liitteessä seuraavanlainen kommentti:

”Kansainvälinen lajiliitto voi vapaasti määrittää Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin mukaiset ehdot, joilla se luokittelee urheilijat kansainvälisen tason urheilijoiksi esimerkiksi ranking-listojen, tiettyihin kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistumisen, lisenssityypin tai muiden seikkojen perusteella. Kansainvälisen lajiliiton on kuitenkin julkaistava nämä ehdot selkeässä ja tiiviissä muodossa, jotta urheilijat voivat nopeasti ja helposti saada selville, milloin heidät luokitellaan kansainvälisen tason urheilijoiksi. Jos ehtoihin esimerkiksi kuuluu osallistuminen tiettyihin kansainvälisiin urheilutapahtumiin, kansainvälisen lajiliiton on julkaistava luettelo kyseisistä kansainvälisistä urheilutapahtumista.”

Suomen antidopingsäännöstön esipuheessa todetaan myös, että urheilija katsotaan kansainvälisen (eikä kansallisen) tason urheilijaksi jos, kansainvälinen lajiliitto kyseisen urheilijan tällaiseksi luokittelee. Kansainvälisen lajiliiton (IFBB) antidopingsäännöstön esipuheessa vuorostaan lausutaan, että kansainväliseksi urheilijaksi näiden antidopingsääntöjen soveltamisen näkökulmasta katsotaan urheilijat, joilla on voimassa oleva kansainvälisen lajiliiton kansainvälinen kortti (”IFBB International Card”).

Oikeusturvalautakunta toteaa, että viimeksi mainitut kansallisen antidopingsäännöstön muutoksenhakusäännöt vastaavat sisällöltään maailman antidopingsäännöstön (WADA Code) 13 artiklan 2 kohtaa. Näihin kansainvälisiin antidopingsääntöihin pakollisena osana liittyy Kansainväliset tulostenkäsittelystandardit (International Standard for Results Management, jatkossa ISRM). ISRM:n 9 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa on määritelty kansallisten antidopingpäätösten vähimmäissisältöä, jollaiseksi 1e alakohdassa mainitaan muutoksenhakutie ja -määräaika urheilijan tai muun henkilön valittaessa. Kyseisen artiklan kohdan WADA:n kommentaarissa todetaan seuraavaa:

”Päätöksessä on kansainvälisen antidopingtoimiston sääntöjen 13 artiklan muutoksenhakutietä varten mainittava, jos urheilija on kansainvälisen tason urheilija. Jos tämä tieto ei ole urheilijaa kuulevan lautakunnan saatavilla, lautakunta saa pyytää tulostenkäsittelystä vastaavalta elintä olemaan yhteistyössä asianomaisen antidopingorganisaation (esimerkiksi kansainvälisen yleisurheiluliiton) kanssa. Päätöksessä sitten määritellään asianmukainen muutoksenhakutie (mukaan lukien osoite, johon valitukset tulee toimittaa) ja valituksen määräpäivä.”

 

Onko valittaja kansainvälisen tason urheilija?

Kysymys oikeusturvalautakunnan toimivallasta tässä kohden edellyttää arviointia siitä, onko kurinpitolautakunnan valitusosoituksessa oleva maininta A:n kansainvälisen urheilijan statuksesta ja sen mukaisesta muutoksenhakuinstanssista oikea. Lisäksi kysymys on siitä, onko arviointi tehty asianmukaisilla kriteereillä ja oikean tahon toimesta.

Oikeusturvalautakunta toteaa sen olevan edellä selostetun sääntönsä turvin toimivaltainen käsittelemään SUEK ry:n ja sen alaisen riippumattoman antidopingasioiden kurinpitolautakunnan kansallisen antidopingsäännöstön perusteella tekemiä päätöksiä. Tätä toimivaltaa on kuitenkin Suomen antidopingsäännöstön 13 artiklan 2 kohdalla rajattu niin, että oikeusturvalautakunta on toimivaltainen kansallisen tason urheilijoiden valitusasioissa ja urheilun kansainvälinen välimiesoikeus (CAS) vuorostaan kansainvälisen tason urheilijoiden valitusasioissa.

Asiassa on riidatonta, että A on fitnessurheilija. A oli nyt kyseessä olevaa dopingtestausta ja kurinpitolautakunnan päätöstä edeltävänä kilpailukautena osallistunut kahteen kansainväliseen kilpailuun (Arnold Classic Europe 17.-19.9.2021 and Nordic Championships 15.-17.10.2021). A oli hankkinut vuodelle 2022 kansallisen lajiliiton kilpailulisenssin. A ei ollut antanut positiivista dopingtestitulosta kansainvälisen kilpailun yhteydessä vaan kilpailun ulkopuolella. Asiassa ei ole edes väitetty, että A:lla olisi ollut edellä säännöstössä mainittu IFBB:n kansainvälinen kilpailijankortti taikka sen sijaan tullut tai sitä vastaava lisenssi.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Suomen antidopingsäännöstössä todetaan nimenomaisesti, että kansainvälinen lajiliitto (tässä: IFBB) vastaa urheilijoiden luokittelusta kansainvälisen ja kansallisen tason urheilijoiksi julkaisemiensa kriteerien perusteella. Tällaisia kriteerejä ei ole kuitenkaan asiassa näytetty julkaistun. Kyseisen kansainvälisen lajiliiton omissa antidopingsäännöissä ainoastaan mainitaan, että IFBB:n voimassa olevan kansainvälisen kilpailijakortin haltija olisi aina kansainvälisen tason urheilija.

Asiassa on riidatonta, että kurinpitolautakunta on A:n dopingrikkomusasiaa käsitellessään kääntynyt SUEK ry:n puoleen selvittääkseen urheilijan kansainvälisen tai kansallisen statuksen. SUEK ry on puolestaan tiedustellut kansallisen lajiliiton (SFU:n) kantaa asiaan. Kansallinen lajiliitto on ilmoittanut SUEK ry:lle A:n olevan kansainvälisen tason urheilija, mikä seikka on sittemmin myös kirjattu kurinpitopäätöksen valitusosoitukseen yhdessä sen kanssa, että kansainvälisen tason urheilija voi valittaa ainoastaan urheilun kansainväliseen välimiesoikeuteen (CAS:iin). Jälkikäteen käsillä olevaa valitusasiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä ja SUEK ry:tä sen johdosta kuultaessa kansainvälinen lajiliitto on sille esitetyn tiedustelun perusteella liiton presidentin toimesta ilmoittanut A:n olevan kansainvälisen tason urheilija viittauksin A:n osallistumisiin kahteen kansainväliseen kilpailuun vuonna 2021 ja (kansallisen) kilpailulisenssin hankkimiseen kuluvalle vuodelle.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että menettely, jolla A:n urheilijastatuksen luonnetta on kurinpitolautakunnan käsittelyssä selvitetty, vastaa pääosin edellä selostettua WADAn Kansainvälisten tulostenkäsittelystandardien 9 artiklan 1 kohdan 1e alakohtaa. Kurinpitolautakunta on pyytänyt tulostenkäsittelystä vastaavaa tahoa SUEK ry:tä olemaan yhteistyössä asianomaisen antidopingorganisaation eli tässä tapauksessa kansallisen lajiliiton (SFU:n) kanssa. Ongelmallista on kuitenkin se, että kansallinen lajiliitto on itsenäisesti arvioinut A:n kansainvälisen tason urheilijaksi tilanteessa, jossa kansainvälisellä lajiliitolla vaikuttaa sääntöjen mukaan olevan yksinomainen harkintavalta arvioidessaan urheilijan kansainvälistä tai kansallista tasoa ja jossa kansainvälisen lajiliiton ei ole selvitetty julkaisseen siltä edellytettyjä selviä ja nimenomaisia kriteerejä tälle arvioinnille.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valittajan on voitava luottaa siihen, että hänelle päätöksen osana annettu valitusosoitus on sisällöltään oikea ja perustuu sisällöllisesti ja menettelyllisesti asianmukaiseen arviointiin. Muutoksenhakuoikeus on yksi keskeisimmistä oikeusturvan takeista. Tilanne, jossa päätöksen osana olevan valitusosoituksen oikeellisuus varmistetaan oikealla menettelyllä vasta jälkikäteen, kun valittajaa sitova ehdoton muutoksenhakuaika jo kuluu, tosiasiallisesti kaventaa valittajan muutoksenhakuoikeutta. Kansainvälisen lajiliiton jälkikäteinen ilmoitus siitä, että valitusosoitukseen kirjattu A:n kansainvälisen urheilijan status pitää paikkansa, ei siten korjaa menettelyvirhettä.

Kansainvälisellä lajiliitolla on laaja harkintavalta sen suhteen, ketkä urheilijat ja millä perusteilla on katsottava kansainvälisen tason urheilijoiksi tilanteessa, jossa sen ei ole selvitetty määritelleen arviointikriteerejä, vaikka siltä sääntöjen perusteella sellaisia on edellytetty. Kansainvälisen lajiliiton jälkikäteen ilmoittamat perusteet sille, että A on muun muassa edellisen kauden ja dopingtestausta alle puoli vuotta edeltäneiden kansainvälisten kilpailujen osallistumisensa perusteella kansainvälisen tason urheilija, vaikuttavat sinänsä perustelluilta ja hyväksyttäviltä. Nämä perusteet ovat kuitenkin kurinpitolautakunnan päätöksen ja muutoksenhakuohjauksen jälkeen ilmoitettuja eikä kurinpitolautakunnan päätösharkinta muutoksenhaun osalta ole perustunut kyseisen kansainvälisen elimen tällaiselle ilmoitukselle.

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että A:lle annettu valitusosoitus on syntynyt virheellisessä menettelyssä ja että A:n on sen seurauksena katsottu olevan kansallisen tason urheilijan sijaan kansainvälisen tason urheilija.

 

Onko valitusosoitus ollut riittävän yksiselitteinen ja selvä?

Kurinpitolautakunnan päätöksen valitusosoituksessa on mainittu A:n olevan kansainvälisen tason urheilija ja tämän jälkeen tuotu esille kansainvälisen tason urheilijaa koskeva muutoksenhakuoikeus urheilun kansainväliseen välimiesoikeuteen (CAS:iin). Valitusosoituksessa on mainittu muutoksenhaun määräaika. Oikeusturvalautakunta katsoo, että valitusosoitus on ollut yksiselitteinen ja selvä. Tätä johtopäätöstä ei muuta toiseksi se, että valitusosoituksessa on tämän lisäksi mainittu, päätöksen mukaan A:ta koskematon muutoksenhakutie urheilun oikeusturvalautakuntaan. Sekaannuksen vaaraa kurinpitolautakunnan tarkoittamasta muutoksenhakutiestä A:n osalta ei ole ollut.

 

Kurinpitolautakunnan puolueettomuus ja riippumattomuus

Oikeusturvalautakunta on edellä todennut, että A:n urheilijastatusta on kurinpitolautakunnan käsittelyssä selvitetty SUEK ry:n välityksellä, mikä siis tapahtunut WADAn Kansainvälisten tulostenkäsittelystandardien 9 artiklan 1 kohdan 1e alakohdan mukaisesti. Yksinomaan se, että kurinpitolautakunta on pyytänyt tietoa urheilijasta valitusosoituksen yksilöimiseksi, ei ole vaikuttanut kurinpitolautakunnan puolueettomuuteen eikä riippumattomuuteen SUEK ry:stä tai lajiliitoista. Vaikka menettely on epätavanomainen, se ei ole tässä tapauksessa merkinnyt päätöksentekovallan siirtämistä kurinpitolautakunnan ulkopuolella, koska SUEK ry ja lajiliitot ovat urheilijastatuksen selvittämistä koskevassa asiassa vain tietoa antavan kuultavan asemassa. Kurinpitolautakunnan riippumattomuus ei ole vaarantunut myöskään sen vuoksi, että kurinpitolautakunnan päätökseen on liitetty pitkälti vakiomuotoinen muutoksenhakuosoitus, jolla ei ole ollut vaikutusta itse kurinpitoasian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

Oikeusturvalautakunnan johtopäätös

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valittajalla on oikeus luottaa virheelliseen valitusosoitukseen ja toimia sen mukaisesti oikeuksiaan menettämättä. Toisaalta on myös käänteisesti niin, ettei jollakin tapaa virheellinen tai virheellisen menettelyn seurauksena syntynyt valitusosoitus saa johtaa edes osittaiseen muutoksenhakuoikeuden rajoittumiseen. Viimeksi mainitusta syystä oikeutta muutoksenhakuun ja siten oikeusturvalautakunnan toimivaltaa tulee tulkita laajentavasti valittajan eduksi. Tässä tapauksessa valitusosoituksessa on ollut virhe, mikä ei voi koitua A:n vahingoksi. A:n oikeus muutoksenhakuun siten edellyttää tulkintaa siitä, että häntä voidaan valitusosoitusta noudatettaessa pitää kansallisen tason urheilijana. Tällöin oikeusturvalautakunta on toimivaltainen tutkimaan hänen valituksensa. Tältä osin valitus on hyväksyttävä. Muut valitusperusteet on sen sijaan edellä mainituilla perusteluilla hylättävä.

 

Lautakuntakulut, valitusmaksun palauttaminen ja asian jatkokäsittely

Asian käsittely oikeusturvalautakunnassa jatkuu pääasian eli määrätyn urheilun toimintakiellon osalta. Tällä perusteella kysymys lautakuntakulujen korvaamisesta siirretään ratkaistavaksi pääasiaratkaisun yhteydessä. Käsillä olevassa asiassa suoritettu valitusmaksu kattaa jatkokäsittelyn eikä valittajan tule siten uutta valitusmaksua suorittaa.

 

Päätöslauselma

Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan päätökseen 5.10.2022 liitettyä muutoksenhakuohjausta oikaistaan siltä osin kuin muutoksenhakuohjauksessa A:n on katsottu olevan kansallisen tason urheilijan sijasta kansainvälisen tason urheilija. Muutoksenhakuohjausta oikaistaan tältä osin siten, että A:n katsotaan olevan kansallisen tason urheilija ja muutosta kurinpitolautakunnan päätökseen on haettava urheilun oikeusturvalautakunnalta.  

Oikeusturvalautakunta ottaa siten A:n valituksen pääasian osalta tutkittavakseen ja A:lle varataan tilaisuus täydentää valitustaan toimintakiellon pituutta koskevan valitusvaatimuksen osalta. Oikeusturvalautakunta antaa pääasian osalta myöhemmin erillisen ratkaisun.

Lautakuntakulujen korvaamista koskeviin vaatimuksiin otetaan kantaa pääasian ratkaisun yhteydessä.

 

Valitusmaksun kattaessa jatkokäsittelyn sitä ei palauteta.

 

Muutoksenhaku

Tähän ratkaisuun ei saa hakea erikseen muutosta. Ratkaisuun voi hakea muutosta pääasian yhteydessä noudattamalla siinä mainittua menettelyä.

Timo Ojala                                                          
Puheenjohtaja
  
Teemu Vanhanen
Sihteeri

                                                                                                                             

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Mikko Kohtala, Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä ja Pekka Timonen.