1/2010 Jalkapallo: Yhdistys- Päätöksen sääntöjen vastaisuus- Edustuskelpoisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 1/2010

27.1.2010          Diaarinro 18/2009   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n vastalauselautakunnan päätös 23.10.2009, jolla Koskenpoikien katsottiin peluuttaneen useaa pelioikeudetonta pelaajaa ottelussa Koskenpojat-MuSa 26.9.2009 


ASIA 

Pelioikeudettoman pelaajan peluuttaminen 


MUUTOKSENHAKIJA

FC Haka / Koskenpojat 


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry 


VASTALAUSELAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n (Palloliitto) vastalauselautakunta on päätöksessään 23.10.2009 todennut, että Koskenpoikien neljän pelaajan edustusoikeuden rekisteröintimaksua ei ollut maksettu ennen ottelua, vaan vasta sen jälkeen. Näin ollen mainitut pelaajat olivat olleet edustusoikeudettomia. Vastalauselautakunta hyväksyi näiltä osin Palloliiton toimiston päätöksen lopputuloksen, jonka mukaan Koskenpojat oli määrätty häviämään ottelu lukemin 0-3.

Vastalauselautakunta katsoi edelleen, ettei rikkomusta voitu katsoa tapahtuneen lieventävien asianhaarojen vallitessa. Pelaajan edustusoikeuden siirto oli määritelty selkeästi kilpailumääräysten 11 §:ssä. Kyseisen määräyksen mukaan pelaajan vaihtaessa seuraa, pelaajan on toimitettava edustustodistus uuteen seuraan. Uusi seura maksaa edustusoikeuden rekisteröintimaksun ja toimittaa todistuksen kilpailun järjestäjälle. Vastuu kuuluu seuralle ja joukkueen johdossa olevan täytyy olla tietoinen näistä määräyksistä. Vaikka niin sanottua joukkuesiirtomaksua ei olisikaan käytössä, yksittäisen pelaajan edustusoikeuden siirrosta olisi joka tapauksessa maksettava täysi rekisteröintimaksu. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa Koskenpoikien neljän pelaajan kohdalla ei ollut maksettu mitään maksuja. Vastalauselautakunta katsoi näillä perusteilla, ettei rikkomus ollut tapahtunut lieventävien asianhaarojen vallitessa.

Koska rikkomusta ei voitu katsoa tapahtuneen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehtynä, vastalauselautakunta hyväksyi Palloliiton toimiston päätöksen lopputuloksen siitä, että Koskenpojat määrättiin häviämään ottelu lukemin 0-3. 


VALITUS PERUSTEINEEN

FC Haka / Koskenpojat (Koskenpojat) on valituksessaan vaatinut, että vastalauselautakunnan päätös kumotaan ja että 26.9.2009 pelatun ottelun Koskenpojat-MuSa lopputulos 3-0 jätetään voimaan. Joka tapauksessa Koskenpojille määrättävää seuraamusta tulee lieventää.

Joukkueen hallinta oli siirtynyt kaudelle 2009 VaKP ry:stä FC Hakalle. Jotta joukkue on mahdollista siirtää toisen yhdistyksen alaisuuteen, joukkueen mukana tulee siirtyä pelaajia vanhasta seurasta. Yleinen käytäntö on, että pelaajien edustusoikeus siirretään silloin uuteen seuraan kertamaksulla. Tämä niin kutsuttu joukkuesiirtomaksun suuruus vaihtelee piireittäin ja se voi olla myös tapauskohtainen. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa Tampereen piiri oli jättänyt selvästi ohjeistamatta joukkuemaksun suorittamisen, mutta piiri oli kuitenkin hyväksynyt Koskenpojat pelaamaan sarjaan ja ilmoittanut siirron olevan kunnossa. Koskenpojat ovat tämän jälkeen voineet luottaa siihen, että joukkuesiirron vaatimat edellytykset oli täytetty.MuSan vastalauseen johdosta asiassa oli käynyt ilmi, ettei kysymyksessä olevien neljän pelaajan edustusoikeutta ollut siirretty uuden yhdistyksen alaisuuteen. Asian tultua ilmi, Koskenpojat oli maksanut Tampereen piirin esittämän 550 euron joukkuesiirtomaksun. Tampereen piirissä ei kuitenkaan ollut vahvistettuja määräyksiä joukkuesiirtomaksuista taikka joukkueen siirroista. Koska vahvistettua hinnastoa joukkuesiirtomaksuista ei ollut, Koskenpojat ei ollut voinut oma-aloitteisesti maksaa kyisestä joukkuesiirtomaksua.   

Tampereen piirissä ei ollut selviä määräyksiä joukkuesiirtomaksuista. Joukkuesiirtotapauksissa maksu saattoi olla tapauskohtainen ja tapauskohtaisesti päätettävissä. Näissä olosuhteissa Koskenpojat olivat voineet olettaa, että joukkuesiirto oli tehty piirin edellyttämällä tavalla, koska piiri oli hyväksynyt joukkuesiirron.Koskenpojilla ja sen mukana siirtyneillä pelaajilla oli ollut oikeus osallistua sarjaan sen jälkeen, kun Tampereen piiri oli hyväksynyt joukkuesiirron. Tampereen piirin säännöissä ei ollut erillistä mainintaa joukkuesiirrosta, joten Koskenpojat ei ollut rikkonut mitään sääntömääräyksiä. Näillä perusteilla valitusvaliokunnan päätös tulee kumota tai Koskenpoikien tulee katsoa toimineen ainakin lieventävien asianhaarojen vallitessa. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on antanut siltä pyydetyn vastauksen ja todennut oikeusturvalautakunnan olevan toimivaltainen käsittelemään valituksen. Palloliitto on liittänyt vastaukseensa Tampereen piirin lausunnon tapahtumista.Palloliitto on lisäksi todennut, että MuSan vastalause oli käsitelty Palloliitossa, koska järjestävät Satakunnan ja Tampereen piirit olivat siirtäneet asian Palloliiton ratkaistavaksi. Ensivaiheessa asia oli käsitelty Palloliiton toimistossa ja tämän jälkeen Koskenpoikien valituksen johdosta vastalauselautakunnassa. Koskenpojille oli kerrottu etukäteen, että pelaajien edustusoikeus tulee siirtää uuteen seuraan. Lisäksi Koskenpojille oli kerrottu, että pelaajien edustusoikeudet eivät siirry ennen kuin rekisteröintimaksu on maksettu.

Palloliitto on edelleen todennut, että FC Hakan toimihenkilöt olivat tehneet vuosikausia pelaajasiirtoja ja heidän on täytynyt olla tietoisia edustusoikeuksien siirtoihin liittyneistä sääntömääräyksistä. Asiassa ei ollut kilpailumääräysten 23 §:n tarkoittamia lieventäviä asianhaaroja. 


VASTASELITYS

Koskenpojat on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Palloliiton Tampereen piiri oli 17.2.2009 hyväksynyt joukkueen siirron FC Hakaan. Joukkueen siirrosta oli keskusteltu Tampereen piirin edustajien kanssa useasti, mutta joukkuesiirtomaksun maksamisesta ei ole FC Hakan edustajille mainittu, vaikka Palloliiton vastineen liitteenä olevassa Tampereen piirin lausumassa näin todetaan. Joukkueen siirtoa oli käsitelty piirin kokouksissa 20.1.2009 ja 17.2.2009. Kummankaan kokouksen jälkeen FC Hakalle ei ollut ilmoitettu joukkuesiirtomaksun maksamisesta. Joukkueen siirto oli hyväksytty kokouksessa 17.2.2009 ja joukkueen nimi oli hyväksytty 18.3.2009. Myöskään kokouspöytäkirjoissa ei ole mainintaa joukkuesiirtomaksun maksamisesta ehtona sille, että joukkuesiirto voidaan hyväksyä. Tampereen piirin määräyksissä ei ole myöskään erillisiä määräyksiä joukkuesiirtomaksusta, joten joukkuesiirto ei ole samojen sääntöjen alainen kuin yksittäisen pelaajan siirtyminen. Tampereen piirin päätösten jälkeen FC Hakalla / Koskenpojilla on ollut perusteltu syy olettaa, että joukkuesiirto on kunnossa. Joukkue oli merkitty sarjaohjelmaan ja joukkue oli pelannut sarjan täysimääräisesti. Joka tapauksessa asiassa oli sellaisia lieventäviä asianhaaroja, joiden perusteella Koskenpojille määrättyä seuraamusra tulee lieventää. 


VÄLITOIMENPIDE

Palloliiton vastalauselautakunta on katsonut Koskenpoikien peluuttaneen 26.9.2009 pelatussa ottelussa neljää edustusoikeudetonta pelaajaa. 

Palloliiton toimittaman vastineen liitteenä olevassa Tampereen piirin lausunnossa kuitenkin todetaan muun ohella seuraavaa:”Kuitenkin viitenumerolla pääsimme tarkastelemaan suoritettuja maksuja, jotka olivatkin maksettu. Ainoastaan 550 euron joukkuesiirtomaksua ei tarkastuksessa löytynyt.”Tämän johdosta oikeusturvalautakunta on pyytänyt Palloliitolta lausumaa seuraaviin kysymyksiin:

1)     Ovatko vastalauselautakunnan päätöksessä 23.10.2009 mainittujen neljän pelaajan rekisteröintimaksut maksettu ennen ottelua 26.9.2009 vai vasta sen jälkeen?

2)     Tilanteessa, jossa joukkueellinen pelaajia vaihtaa seurasta toiseen, tuleeko vastaanottavan seuran maksaa jokaisen siirtyvän pelaajan osalta kilpailumääräysten 11 §:n tarkoittama edustusoikeuden rekisteröintimaksu ja tämän lisäksi joukkuesiirtomaksu vai minkälainen käytäntö tällaisissa tilanteissa on vallalla ja onko näissä tilanteissa Palloliiton eri piireillä voimassa erilaisia määräyksiä?

Palloliitto on toimittanut siltä pyydetyn lausuman ja lausuma on lähetetty tiedoksi FC Hakalle / Koskenpojille. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Valituslautakunnan päätöksen valituskelpoisuus

Suomen Palloliiton kilpailumääräysten 24 §:n mukaan kilpailumääräysten rikkomuksista ja muista erimielisyyksistä kilpailuihin nähden voidaan tehdä vastalause. Vastalause on käsiteltävä kahden viikon kuluessa liiton kilpailujen osalta liiton toimistossa ja piirin kilpailujen osalta piirihallituksessa tai sen asettamassa elimessä. Liiton toimiston tai piirihallituksen asettaman elimen päätökseen tyytymätön voi valittaa päätöksestä seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista liiton vastalauselautakuntaan tai piirihallitukseen. Edelleen liiton kilpailuissa vastalauselautakunnan ja piirin kilpailuissa piirihallituksen antama päätös on lopullinen.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista ja 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.Oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymys on sellaisesta yhdistyksen päätöksen väitetystä sääntöjenvastaisuudesta, jota oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetaan. Oikeusturvalautakunta ottaa Koskenpoikien valituksen tutkittavakseen. 


Lausuman pyytäminen

Koska FC Hakan / Koskenpoikien valituksen johdosta kysymys on lautakunnassa siitä, onko Palloliiton päätös sääntöjen vastainen, asiassa ei ole tarpeen pyytää lausumaa MuSa:lta. 


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Kauden 2008 jälkeen VaKP siirsi kolmosen sarjapaikan FC Hakalle sen farmijoukkueelle Koskenpojille. Esitys sarjapaikasta luopumisesta ja siirrosta FC Hakalle oli tehty 17.1.2009 ja esitykseen oli liitetty pelaajien allekirjoittama joukkuesiirto. Kilpailuvaliokunta oli jättänyt asian kokouksessaan 20.1.2009 pöydälle, koska listassa oli vain 10 pelaajaa eikä siirron edellyttämää 11 pelaajaa. FC Haka toimitti 17.2.2009 joukkuesiirtolistan, jossa oli 13 pelaajan nimeä heidän allekirjoituksineen. Kilpailuvaliokunta hyväksyi 17.2.2009 joukkuesiirron.  

Palloliiton toimisto on todennut päätöksessään, että Koskenpojat oli peluuttanut 26.9.2009 pelatussa ottelussa neljää pelaajaa, joiden edustusoikeuden siirron rekisteröintimaksu oli maksettu vasta ottelun jälkeen 30.9.2009. Vastalauselautakunta on hyväksynyt Palloliiton toimiston ratkaisun siltä osin, että kyseiset neljä pelaajaa olivat olleet pelioikeudettomia ottelussa 26.9.2009, koska heidän edustusoikeuden rekisteröintimaksu oli maksettu vasta ottelun jälkeen.Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko vastalauselautakunnan päätös sääntöjen eli tässä tapauksessa Palloliiton kilpailumääräysten vastainen.   


Sääntömääräykset

Suomen Palloliiton kilpailumääräysten 1 §:n mukaan kilpailumääräykset sisältävät jalkapallon kilpailutoiminnassa noudatettavat yleiset säännöt ja määräykset.  Kilpailumääräysten 3 §:n h-kohdan mukaan pelioikeudella tarkoitetaan pelaajan oikeutta osallistua viralliseen otteluun tietyn seuran joukkueessa. Jos pelaajalla ei ole pelioikeutta, hän on pelioikeudeton. Kilpailumääräysten 11 §:n 4 momentin mukaan, jos pelaaja haluaa siirtää edustusoikeutensa toiseen seuraan, on hänen tai hänen valtuuttamansa henkilön kirjallisesti tai muutoin todistettavasti pyydettävä edustustodistus siitä seurasta, missä hänellä on edustusoikeus.  Kilpailumääräysten 11 §:n 7 momentin mukaan pelaajan edustusoikeus siirtyy uuteen seuraan, kun uusi seura on saanut edustustodistuksen entiseltä seuralta peliluvalla ja pelaajan iän ja sarjatason mukainen edustusoikeuden rekisteröintimaksu on suoritettu sen kilpailun järjestäjälle, johon pelaajan uuden seuran joukkue osallistuu. Edelleen 11 §:n 8 momentin mukaan, jos samasta seurasta siirtyy samanaikaisesti liiton sarjamuotoisessa kilpailussa pelaavaan seuraan yli 10 pelaajaa, yksittäisestä pelaajasta maksettava edustusoikeuden rekisteröintimaksu on puolet muuten perittävästä maksusta. Edellytyksenä on, että pelaajat siirtyvät tällöin samaan seuraan. Piiri voi antaa omien kilpailujensa osalta omia määräyksiä rekisteröintimaksun maksamisesta.

Palloliitto on lausumassaan 11.1.2010 todennut, että sellaisessa tilanteessa, jossa kahden joukkueen välillä tapahtuu sarjapaikan siirto, uuden seuran tulee maksaa pääsääntöisesti vain puolet pelaajien kokonaissiirtosummasta. Pelaajasta ei tällaisessa tilanteessa makseta enää erikseen pelaajakohtaista rekisteröintimaksua.Kilpailumääräysten 23 §:n mukaan pelaaja on pelioikeudeton, jos

·        hän on pelikiellossa tai kilpailun järjestäjä on todennut hänet pelioikeudettomaksi;

·        häneltä puuttuu edustusoikeus seurassa eikä hän voi edustaa toista seuraa farmisopimus- tai yhteistyöseuramääräysten nojalla;

·        hänellä ei ole pelipassia;

·        hänellä ei ole entisen seuran tai kilpailun järjestäjän antamaa pelilupaa. 

Myös pelaaja, jolla ei ole vaadittavaa vakuutusturvaa voidaan katsoa pelioikeudettomaksi.Vielä kilpailumääräysten 23 §:n mukaan, jos joukkue on peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa, voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä joukkue tuomita hävinneeksi. Jos rikkomus on tapahtunut lieventävien asianhaarojen vallitessa, voidaan ottelutuloksen muuttamisen sijaan rikkonutta joukkuetta rangaista liiton rangaistusmääräysten mukaisesti tai määrätä kilpailun järjestäjän toimesta maksu kilpailumääräysten rikkomisesta.Palloliiton Tampereen piirin edustustodistusta koskevissa määräyksissä on määräykset pelaajien seurasiirtojen (edustusoikeus) kirjaamismaksuista, jonka suuruus on kolmosessa 50 euroa pelaajalta. 


Johtopäätökset 

Palloliiton vastineeseen liitetyn Tampereen piirin lausunnon mukaan kilpailuvaliokunta oli 17.2.2009 hyväksynyt sarjapaikan siirron VaKP ry:ltä FC Hakalle. Tampereen piirin mukaan samalla oli todettu, että joukkuesiirtomaksu tulee suorittaa. FC Haka / Koskenpojat ovat vastaselityksessään todenneet, ettei seuralle ollut ilmoitettu joukkuesiirtomaksun maksamisesta.Tampereen piirin lausunnon mukaan ottelussa 26.9.2009 edustusoikeudettomaksi väitettyjen neljän pelaajan rekisteröintimaksut oli suoritettu ennen ottelua, mutta joukkuesiirron maksu oli ollut otteluajankohtana 26.9.2009 maksamatta ja että se oli maksettu vasta ottelun jälkeen. Palloliitto on lausumassaan 11.1.2010 todennut, ettei neljän pelaajan osalta ollut maksettu minkäänlaista rekisteröintimaksua ennen peliä. Maksu oli suoritettu vasta ottelun jälkeen joukkuesiirtomaksuna, kun seuraa oli huomautettu asiasta.

Palloliiton kilpailumääräysten 11 §:n 8 momentin nojalla piirit voivat antaa omien kilpailujensa osalta omia määräyksiä rekisteröintimaksun maksamisesta. Esitetyn selvityksen mukaan Tampereen piiri on antanut määräykset pelaajien seurasiirtojen maksuista, mutta erillisiä määräyksiä joukkuesiirtomaksusta Tampereen piirissä ei ollut voimassa ottelun ajankohtana 26.9.2009.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Koskenpojissa pelanneiden neljän pelaajan rekisteröintimaksu oli ollut otteluajankohtana 26.9.2009 maksamatta. Mainituilta neljältä pelaajalta on siten puuttunut edustusoikeus FC Hakan Koskenpojissa ja heidän on katsottava olleen kilpailumääräysten 23 §:n tarkoittamassa mielessä pelioikeudettomia.

Kilpailumääräysten 23 §:n mukaan, jos joukkue on peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa, voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä joukkue tuomita hävinneeksi. Jos rikkomus on tapahtunut lieventävien asianhaarojen vallitessa, voidaan ottelutuloksen muuttamisen sijaan rikkonutta joukkuetta rangaista liiton rangaistusmääräysten mukaisesti tai määrätä kilpailun järjestäjän toimesta maksun kilpailumääräysten rikkomisesta.

Oikeusturvalautakunta arvioi, että kyseisiä neljää pelaajaa koskevat rekisteröintimaksut ovat olleet maksamatta syistä, jotka ovat olleet olennaisesti FC Hakan vastuulla. Tämän vuoksi asiassa ei ole sellaisia lieventäviä asianhaaroja, joiden johdosta Palloliiton päätöstä olisi aihetta myöskään määrätyn seuraamuksen osalta muuttaa.

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta toteaa, että Koskenpojat on 26.9.2009 pelatussa ottelussa Koskenpojat-MuSa peluuttanut neljää pelioikeudetonta pelaajaa. Näin ollen asiassa on ollut kilpailumääräysten mukaiset edellytykset määrätä Koskenpojat häviämään ottelu lukemin 0-3. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään. Suomen Palloliitto ry:n vastalauselautakunnan ratkaisua 23.10.2009 ei muuteta.

Valitusmaksua ei palauteta.

Äänestys.  


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Erkki Aurejärvi (eri mieltä), Mika Palmgren, Kristiina Rintala ja Hilkka Salmenkylä.  


Eri mieltä olevan jäsenen lausunto asiassa Dnro 18/2009

Jäsen Aurejärvi: Siltä osin kuin kysymys on siitä, ovatko Koskenpoikien neljä pelaajaa olleet pelioikeudettomia ottelussa Koskenpojat-MuSa, olen lautakunnan ratkaisun lopputuloksesta ilmenevällä kannalla. Arvioitaessa sitä, onko rikkomus tapahtunut kilpailumääräysten 23 §:n tarkoittamien lieventävien asianhaarojen vallitessa, totean seuraavan.Pelioikeudettoman pelaajan peluuttamisesta seuraa pääsääntöisesti se, että joukkue määrätään häviämään se ottelu, jossa pelioikeudetonta pelaajaa on käytetty. Tällaista seuraamusta on pidettävä ankarana sellaisessa tilanteessa, jossa pelioikeudettomuus johtuu huolimattomasta menettelystä rekisteröintimaksujen maksamisessa taikka muutoin rekisteröintimaksuihin liittyvistä epäselvyyksistä, mutta pelioikeudettoman pelaajan peluuttamiseen ei kuitenkaan liity tarkoitusta saada vilpillä kilpailuetua muihin joukkueisiin nähden.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että Koskenpoikien tarkoituksena olisi ollut toimia vilpillisesti. Rekisteröintimaksut ovat mitä ilmeisimmin jääneet erehdyksestä johtuen maksamatta. Katson rikkomuksen tapahtuneen lieventävien asianhaarojen vallitessa.

Kilpailumääräysten 23 §:n mukaan rikkomuksen tapahtuessa lieventävien asianhaarojen vallitessa, ottelun lopputuloksen muuttamisen sijaan rikkonutta joukkuetta voidaan rangaista liiton rangaistusmääräysten mukaisesti tai määrätä kilpailun järjestäjän toimesta maksu. Rangaistusmääräysten 3 §:n rangaistuslajeja ovat muun muassa varoitus ja sakko. Harkitsen oikeudenmukaiseksi seuraamukseksi suuruudeltaan 500 euron sakon.Muutan Palloliiton vastalauselautakunnan päätöstä ja määrään Koskenpojille 500 euron suuruisen sakon.  

Vakuudeksi                                         Timo Ojala