17/2013 Jalkapallo Kurinpito - Muutoksenhakuoikeus - Erotuomari


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 17/2013

27.9.2013    Diaarinro 14/2013


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 10.7.2013 (2/2013)


ASIA

Peli- ja toimitsijakielto


MUUTOKSENHAKIJA

Dennis Antamo


KUULTAVAT

Irakli Sirbiladze

FC Inter Turku Oy

Suomen Palloliitto ry


KURINPITOVALIOKUNNAN JA VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET


Kurinpitovaliokunnan päätös


Suomen Palloliitto ry:n (Palloliitto) kurinpitovaliokunta on 28.6.2013 tekemällään päätöksellä määrännyt Irakli Sirbiladzelle rangaistusmääräysten 3.1 §:n e-kohdan nojalla yhden ottelun lisäpelikiellon kentältä poistamisesta seuranneen kahden ottelun pelikiellon lisäksi.


Kurinpitovaliokunta on todennut, että FC Interin pelaaja Sirbiladze oli puoliaikojen välisellä tauolla sanonut pelaajakäytävällä ottelun erotuomarina toimineelle Dennis Antamolle ”After football I will kill you”. Tämän sanottuaan Sirbiladze oli jatkanut kävelyään pukuhuoneeseen. Antamo oli pyytänyt Sirbiladzen paikalle ja näyttänyt punaista korttia. Tapahtumasta saatujen raporttien perusteella ei ollut pääteltävissä, että tilanne olisi ollut uhkaava. Kysymys oli kuitenkin erotuomaristoon kohdistuneesta sanallisesta uhkauksesta, vaikkakaan tilanteessa ei ollut puututtu erotuomarin fyysiseen koskemattomuuteen. Sirbiladze oli syyllistynyt rangaistusmääräysten 2 §:n c-kohdan mukaiseen epäurheilijamaiseen käytökseen.


Kurinpitovaliokunta on todennut, ettei päätökseen voinut hakea muutosta Palloliiton valitusvaliokunnalta.


Valitusvaliokunnan päätös


Antamo on valittanut valitusvaliokuntaan vaatien, että Sirbiladzelle määrättyä rangaistusta korotetaan tai että asia palautetaan menettelyvirheen vuoksi kurinpitovaliokuntaan uudelleen käsiteltäväksi.


Valitusvaliokunta jätti valituksen pääasian osalta tutkimatta. Valitusvaliokunta totesi, että rangaistusmääräysten 8.4 §:n mukaan erotuomarilla oli oikeus valittaa kurinpitoratkaisusta silloin, kun häneen oli kohdistettu väkivaltaista käyttäytymistä, eikä siitä ollut seurannut mitään rangaistusta. Antamoon oli kohdistettu uhkaus, joka oli rinnastettavissa rangaistusmääräysten tarkoittamaan väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Kurinpitovaliokunta oli määrännyt pelaajalle yhden ottelun lisäpelirangaistuksen, joten menettelystä oli seurannut rangaistus. Edellytyksiä valituksen tutkimiseen ei siten ollut.


Toiseksi kysymys oli väitetystä menettelyvirheestä kurinpitovaliokunnan käsittelyssä. Rangaistusmääräysten 9.3 §:n mukaan valitusvaliokunta voi erityisen painavasta syystä poistaa kurinpitovaliokunnan päätöksen tapahtuneen menettelyvirheen takia sekä tarvittaessa palauttaa asia uudelleen kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi.


Antamon mukaan hänelle olisi tullut antaa tiedoksi ja varata tilaisuus lausua pelaajan ja seuran antamista vastineista. Valitusvaliokunta on todennut, että rangaistusmääräyksissä ei ole määräystä siitä, että vastineet tulisi antaa tiedoksi rikkomusilmoituksen tehneelle. Kurinpitovaliokunnan noudattama menettelytapa on vakiintunut Palloliiton kurinpitoelimissä. Edelleen kurinpitoelin voi rangaistusmääräyksen 6.3 §:n mukaan harkintansa mukaan hankkia lisäselvitystä tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi. Kurinpitovaliokunta oli katsonut voivansa ratkaista asian saamansa selvityksen perusteella ilman lisäselvityksen hankkimista. Kurinpitovaliokunnan menettelyssä ei ollut tapahtunut menettelyvirheitä eikä perustetta asian palauttamiseen ollut.


VALITUS PERUSTEINEEN


Antamo on valituksessaan vaatinut, että valitusvaliokunnan päätös kumotaan ja Sirbiladzelle määrätään yhden ottelun lisäpelikieltoa huomattavasti tuntuvampi rangaistus. Toissijaisesti valitusvaliokunnan päätös tulee poistaa ja asia palauttaa valitusvaliokunnan tai kurinpitovaliokunnan uudelleen käsiteltäväksi. Antamo on lisäksi vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 3.925,84 eurolla.

Valitusvaliokunnan menettely


Valitusvaliokunnan olisi tullut tutkia Antamon valitus. Rangaistusmääräyksissä oleva valitusoikeuden rajoittaminen oli ristiriidassa yleisten oikeusperiaatteiden ja oikeusturvaa koskevien periaatteiden kanssa. Asianosaisella tulee olla aina oikeus muutoksenhakuun ja oikeus saattaa rangaistusta koskeva harkinta muutoksenhakuelimen arvioitavaksi. Muutoksenhakuoikeus tulee turvata myös urheilun kurinpidossa.


Sirbiladzen teko oli kohdistunut erotuomarina toimineeseen Antamoon siten, että Antamolle oli muodostunut asianosaisasema. FC Interin ja Sirbiladzen kurinpitovaliokunnalle antamat lausumat olivat poikenneet Antamon lausumasta. Kurinpitovaliokunta ei ollut kuitenkaan varannut Antamolle tilaisuutta lausua näistä FC Interin ja Sirbiladzen lausumista. Kurinpitovaliokunnan tai viimeistään valitusvaliokunnan olisi tullut varata Antamolle tilaisuus lausua FC Interin ja Sirbiladzen esittämistä lausumista. Kurinpitovaliokunta ei ollut myöskään hankkinut riittävää selvitystä asian ratkaisemiseksi. Erotuomarin ja erotuomaria loukanneen pelaajan lausumia oli tulkittu erotuomaria loukanneen pelaajan hyväksi ja erotuomarin vahingoksi. Kurinpitovaliokunnan olisi tullut selvittää tällaisessa tilanteessa asiaa perusteellisesti.


Rangaistuksen mittaaminen


Erotuomareihin kohdistuvia rikkeitä pidetään urheilun kurinpidossa vakavampina kuin pelaajien toisiinsa kohdistuvia rangaistavia tekoja (UOL 13/2012). Sirbiladzen erotuomariin kohdistama uhkaus sisälsi jalkapallouran jälkeiseen aikaan ulottuvan tappouhkauksen. Sirbiladzen uhkaus oli tehty muussa kuin pelitilanteessa eikä kysymys ollut hetkellisestä tuohtumuksesta johtunut spontaani reaktio. Sirbiladze oli myös äänensävyltään, äänenpainoltaan ja kehonkieleltään ollut aggressiivinen. Sirbiladzen esittämä tappouhkaus sanotulla tavalla ja sanotuissa olosuhteissa osoitti vakavaa piittaamattomuutta erotuomarin koskemattomuutta ja turvallisuutta kohtaan. Rangaistusta tulee korottaa.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Irakli Sirbiladze on vaatinut, että valitus hylätään.


Sirbiladze oli loukkaantunut ensimmäisen puoliajan lopulla ja hänet oli vaihdettu pois kentältä. Erätauko oli ensimmäinen mahdollisuus keskustella erotuomarin kanssa. Tilanne ei ollut ollut aggressiivinen. Pelaajat ja erotuomarit olivat kulkemassa pukuhuoneisiin puoliaikojen välisellä tauolla ja Sirbiladze oli puhunut Antamolle vain ohimennen. Kysymys ei ollut uhkaavasta kohtaamisesta.


Erotuomarin raportoima ilmaus ei ollut tarkka lainaus siitä, mitä Sirbiladze oli tilanteessa sanonut. Sirbiladzen sanavarastoon ei kuulunut esimerkiksi sana ”will”. Sirbiladzella ei ollut mitään negatiivisia tuntemuksia Antamoa kohtaan. Sirbiladze oli vastineessaan kommentoinut Antamon tuomarointia, mutta Sirbiladzella ei ollut henkilönä mitään Antamoa vastaan.


FC Inter Turku Oy on vaatinut, että valitus hylätään.


Sirbiladze oli sanonut erotuomari Antamolle ”After football I kill you”, kun tuomarit ja pelaajat olivat ensimmäisen puoliajan päättymisen jälkeen olleet kävelemässä pukuhuoneisiin. Sirbiladzen englanninkielen taito ei ole edes auttavalla tasolla eikä hän ole ymmärtänyt lausumiensa sanojen merkitystä. Sirbiladzen käyttämän ilmaisun asiasisältö oli aggressiivinen, mutta hän ei ollut eleillään tai kehonkielellään ilmaissut itseään aggressiivisesti. Sirbiladzen teossa ei ollut kysymys laittomasta uhkauksesta.


Antamon kuulemisessa ei ollut rikottu mitään rangaistusmääräyksen määräystä. Kysymys ei ollut myöskään mistään usean asianosaisen välisestä prosessista eikä Antamolla ole ollut asianosaisasemaa kurinpitovaliokunnassa tai valitusvaliokunnassa. Kuulemisvelvollisuutta ei ole siten laiminlyöty. Kurinpitovaliokunnan tai valitusvaliokunnan päätöksellä ei ole ollut vaikutusta Antamon oikeuteen tai velvollisuuteen eikä hänen oikeusasemaansa. Kurinpitovaliokunnalla ei ole ollut velvollisuutta selittää asiaa enempää.


Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai että valitus joka tapauksessa hylätään.


Palloliiton päätökset eivät olleet vaikuttaneet Antamon oikeuteen tai etuun siten kuin oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:ssä tarkoitetaan. Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätös oli kohdistunut yksinomaan Sirbiladzeen. Päätös kohdistuu vain hänen oikeuteen ja etuun. Vaikka erotuomari on tässä tapauksessa ollut sääntörikkomuksen kohteena, ei erotuomareita voida pitää henkilöinä, joiden oikeuteen tai etuun pelaajille annetut rangaistukset vaikuttaisivat. Erotuomarin tehtävänä on pitää yllä järjestystä ja valvoa, että sääntöjä noudatetaan. Sen jälkeiset asiat kuuluvat kurinpitoelimille.


Kurinpitopäätös on perustunut eri osapuolten antamiin selvityksiin ja niiden objektiiviseen tarkasteluun sekä rangaistusmääräysten soveltamiseen. Palloliiton sisäisessä menettelyssä muutoksenhakuoikeutta oli rajoitettu eräissä lievimmissä rangaistuksissa. Nämä rajoitukset koskevat yhtälailla seuroja, pelaajia ja erotuomareita. Palloliiton sisäinen muutoksenhakukeinojen rajoitus ei estä valittamista oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.


Kurinpitovaliokunta oli kuullut molempia osapuolia. Ensin erotuomari oli antanut raporttinsa ja tämän jälkeen seura ja pelaaja olivat antaneet omat vastineensa. Vastineissa ei ollut mitään sellaista, joka olisi edellyttänyt vielä erotuomarin kuulemista uudelleen. Erotuomari oli joka tapauksessa saanut lausua seuran ja pelaajan vastineista nyt oikeusturvalautakunnalle, joten asian palauttamiseen ei ollut syytä.


Määrätty seuraamus oli myös kurinpitorangaistuksissa noudatetun linjan mukainen. Aihetta rangaistuksen korottamiseen ei ollut.


Palloliitto on pitänyt Antamon lautakuntakulujen korvaamisesta esittämää lähes 4.000 euron vaatimusta kohtuuttomana ja suhteettomana. Antamo ei ole ollut Palloliiton kurinpitopäätöksen kohteena eikä vaatimus ole oikeassa suhteessa asian intressiin nähden.


VASTASELITYS

Antamo on vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Antamoa oli pidettävä asianosaisena ja oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaiset edellytykset asian kohdistumisesta Antamon etuun ja oikeuteen täyttyvät ja Palloliiton vaatimus valituksen tutkimatta jättämisestä on perusteeton


Kysymyksessä olevassa tapauksessa sekä pelaaja että erotuomari olivat asianosaisia. Kyse oli toisen asianosaisen tekemästä rikkomuksesta toista asianosaista kohtaan. Ratkaisu vaikuttaa molempien asianosaisten etuun tai oikeuteen. Palloliiton käsitys, jonka mukaan asia koskee vain sitä, jolle rangaistus määrätään, oli virheellinen. Erotuomarin rooli sääntöjen noudattamisen valvojana ei johda siihen, että erotuomaria vastaan tehdyn rikkomuksen hyvittäminen ei olisi hänen intressissään. Olisi täysin kestämätöntä, että esimerkiksi virkatehtävän hoidossa rikoksen uhriksi joutunut poliisi ei voisi hakea muutosta rangaistuksen mittaamiseen.


Antamon muutoksenhakuoikeutta tulee tarkastella myös perustuslain turvaamaan muutoksenhakuoikeutta koskevan oikeuden valossa. Urheiluoikeudellisessa ratkaisutoiminnassa on tämän johdosta annettava etusija perustuslain säännöksille siltä osin kuin muutoksenhakuoikeutta rajoittavat sääntömääräykset ovat ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa.


Valitusta ei tule myöskään hylätä Palloliiton esittämillä perusteilla.


Sirbiladzen ja FC Interin vastauksen johdosta Antamo on todennut, että tapahtunutta halutaan selvästi vähätellä. Tappouhkaus on vakava rikkomus ja loukkaa vakavasti henkilökohtaista koskemattomuutta ja on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisun perustelut


Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

 

Sirbiladze on loukkaantunut 19.6.2013 pelatussa Pietarsaaren Jaron ja FC Interin välisessä ottelussa ensimmäisellä puoliajalla. Sirbiladze oli vaihdettu pois kentältä. Ensimmäisen puoliajan jälkeen pelaajien ja erotuomareiden kävellessä pukuhuoneisiin Sirbiladze oli sanonut ottelun erotuomarina toimineelle Antamolle, että ”After football I kill you”. Antamo oli antanut Sirbiladzelle punaisen kortin ja tehnyt tapahtuneesta erotuomariraportin.


Palloliiton kurinpitovaliokunta on määrännyt Sirbiladzelle yhden ottelun lisäpelirangaistuksen punaisesta kortista seuraavan kahden ottelun pelikiellon lisäksi. Valitusvaliokunta on jättänyt rangaistuksen osalta Antamon valituksen tutkimatta ja katsonut toisaalta, että kurinpitovaliokunnassa ei ollut tapahtunut sellaisia menettelyvirheitä, joiden vuoksi asia tulisi palauttaa kurinpitovaliokuntaan.


Antamo on valittanut valitusvaliokunnan päätöksestä oikeusturvalautakuntaan ja vaatinut asian käsittelyn palauttamista valitusvaliokuntaan tai kurinpitovaliokuntaan taikka Sirbiladzelle määrätyn pelikiellon ankaroittamista. Palloliitto on vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai että se ainakin hylätään. FC Inter ja Sirbiladze ovat vaatineet, että valitus hylätään.


Asiassa on siten ensin ratkaistava, onko kysymys oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluvasta asiasta ja onko Antamolla oikeutta valittaa asiassa. Jos valitus on tutkittavissa, asiassa on tämän jälkeen kysymys siitä, onko asian kurinpitokäsittelyssä tapahtunut sellaisia menettelyvirheitä, joiden johdosta asian käsittely tulisi palauttaa valitusvaliokuntaan tai kurinpitovaliokuntaan tai onko kurinpitoseuraamusta ankaroitettava.


II Valituksen tutkiminen


(a) Valituksen kohteena oleva asia


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys


1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Valituksen kohteena oleva Palloliiton valitusvaliokunnan päätös koskee kurinpitoa. Kysymys on siten oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 2 kohdan mukaisesta oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluvasta kurinpitotoimesta.


(b) Antamon asianosaisasema ja oikeusturvalautakunnan toimivalta


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.


Antamo on valituksessaan ja vastaselityksessään katsonut, että valitusoikeutta tulee tarkastella myös perustuslain muutoksenhakuoikeutta turvaavien oikeuksien näkökulmasta. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa, että kysymys ei ole nyt siitä, että kurinpitoa koskeviin ratkaisuihin liittyisi muutoksenhakukielto. Kysymys on siitä, onko Antamoa pidettävä käsillä olevassa kurinpitoasiassa asianosaisena ja koskeeko asia oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla Antamon etua ja oikeutta siten, että hänellä on oikeus hakea muutosta. Erotuomarin asianosaisasemaa arvioitaessa merkitystä on annettava yhtäältä lajiliiton kurinpitosäännöille ja toisaalta sille, miten läheisesti kurinpitomenettelyn kohteena oleva teko on kohdistunut erotuomarin henkilöön.


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 8/2007 jättänyt salibandyä koskevassa asiassa erotuomarin tekemän valituksen tutkimatta. Ratkaisussa on todettu, että Salibandyliitto ry:n aikaisemmin voimassa olleiden kilpailusääntöjen 66 §:n mukaan kurinpitoasiaa käsitellessään kurinpitoelimen on pyydettävä vastine asianosaiselta. Sääntökohdassa ei nimenomaisesti määritellä, ketä tällaisessa asiassa on pidettävä asianosaisena, mutta asiayhteydestä ilmeni, että asianosaisella tarkoitetaan vain mahdollisen kurinpitoseuraamuksen kohteena olevaa henkilöä. Muutoksenhakua kurinpitoasiassa koskevassa sääntöjen 68 §:ssä todettiinkin nimenomaisesti, että muutosta voi hakea se, jolle on määrätty rangaistus. Liiton sääntöjen perusteella erotuomari ei siten ole ollut kurinpitoasian asianosainen. Ratkaisussa on todettu, että kurinpitoseuraamuksen määräämisellä on välitöntä vaikutusta vain seuraamuksen kohteeksi joutuvalle. Välillisesti päätöksellä voi olla merkitystä laajemmalle henkilöpiirille, mutta oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaista valitusoikeutta ei voida perustaa tällaiselle välilliselle vaikutukselle. Tällä perusteella oikeusturvalautakunta katsoi, ettei erotuomarilla ollut valitusoikeutta liiton päätöksestä.


Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että sopimusperusteista kurinpitoa koskevasta lajiliiton sisäisestä muutoksenhausta voidaan antaa määräyksiä kilpailusäännöissä (Riitesuo: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä 2001 s. 388). Oikeusturvalautakunnan ratkaisussa UOL 8/2007 muutoksenhakuoikeutta onkin tarkasteltu siitä lähtökohdasta, miten salibandyliiton tuolloisissa kilpailusäännöissä oli kurinpitoasian asianosaisasema ja sisäinen muutoksenhakuoikeus järjestetty. Vastaavalla tavalla oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 20/2010 jättänyt kurinpitoratkaisun tekemiseen osallistuneen tahon valituksen tutkimatta.


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 13/2012 katsonut erotuomarilla olleen asianosaisen asema. Oikeusturvalautakunta totesi, että erotuomari oli tehnyt ilmoituksen itseensä kohdistuneesta fyysisen koskemattomuuden loukkaamisesta. Erotuomari oli Salibandyliiton kilpailusääntöjen määräysten nojalla asianosaisen asemassa vireille panemassaan kurinpitoasiassa. Hänellä oli kilpailusääntöjen nojalla ollut oikeus myös hakea liiton sisäisessä menettelyssä muutosta. Huomioon ottaen erotuomarin asianosaisasema ja muutoksenhakuoikeus liiton sisäisessä kurinpitomenettelyssä asiassa oli johdonmukaista katsoa, että hänellä on edelleen oikeus hakea muutosta valituslautakunnan päätöksestä oikeusturvalautakunnalta. Koska kurinpitomenettelyn perusteena oli ollut pelaajan puuttuminen erotuomarin fyysiseen koskemattomuuteen ottelun erotuomarina ja menettelyn kohteena oli pelaajalle tästä määrättävä kurinpitoseuraamus, oli myös perusteltua katsoa, että valituksen kohteena oleva valituslautakunnan ratkaisu ulotti oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:ssä tarkoitetuin tavoin vaikutuksensa myös erotuomarin oikeuteen tai etuun.


Kysymyksessä olevassa asiassa Palloliiton rangaistusmääräysten 5 §:n mukaan virallisen raportin ottelutapahtumista voi tehdä vain ottelun erotuomarit, tarkkailija, delegaatti tai kurinpitovaliokunnan erikseen hyväksymä puolueeton henkilö. Myös muu henkilö voi 5.2 §:n mukaan tehdä ilmoituksen rikkomuksesta ja tällainen ilmoitus voidaan käsitellä asianomaisessa rankaisuelimessä ainoastaan painavista syistä. Rangaistusmääräysten 6.1 §:n mukaan rikkomusilmoituksen johdosta on asianosaiselta välittömästi pyydettävä vastine. Rangaistusmääräysten 8 §:n mukaan lähtökohtaisesti vain rangaistulla on oikeus valittaa. Kuitenkin 8.4 §:n mukaan pelaajalla tai erotuomarilla on oikeus valittaa, kun häneen on kohdistettu väkivaltaista käyttäytymistä eikä tästä toiminnasta ei ole seurannut mitään rangaistusta.


Palloliiton rangaistusmääräyksessä ei nimenomaisesti määritellä, ketä tällaisessa asiassa on pidettävä asianosaisena, mutta asiayhteydestä ilmenee, että asianosaisella tarkoitetaan vain mahdollisen kurinpitoseuraamuksen kohteena olevaa henkilöä. Asia on tullut vireille erotuomariraportin perusteella. Menettelytapa on sama riippumatta siitä, onko teko kohdistunut erotuomariin itseensä tai onko kysymys muusta rangaistusmääräysten mukaisesta menettelystä. Erotuomarille ja rikkomuksen kohteena olleelle pelaajalle on vain tietyissä rajatuissa tilanteissa annettu oikeus valittaa. Tässä tapauksessa kysymys ei ole ollut tällaisesta tilanteesta. Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi vertailun vuoksi, että esimerkiksi yleisessä rikosprosessissa virkamiehen väkivaltaisessa vastustamisessa vastustamisen kohteeksi joutunutta virkamiestä ei pidetä rikosasian asianomistajana eikä virkamiehellä ole asianosaisen asemaa rikosprosessissa (KKO 1999:54).


Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenä, että kurinpitorangaistuksella on välitöntä vaikutusta vain sen kohteeksi joutuvalle, eikä se sellaisenaan koske erotuomarin etua tai oikeutta. Tässä tapauksessa Antamolla ei Palloliiton kurinpitomääräysten mukaan ole ollut asianosaisasemaa kurinpitomenettelyssä tai sitä koskevassa muutoksenhaussa. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Sirbiladzelle määrätty kurinpitoseuraamus ei ole vaikuttanut Antamon oikeuteen tai etuun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Antamon valitus on siten jätettävä tutkimatta.


III Lautakuntakulut

 

Antamon valitus on jätettävä tutkimatta, joten hän vastaa omista lautakuntakuluistaan asiassa.


Päätöslauselma


Valitus jätetään tutkimatta.


Antamon lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Tuomas Ojanen, Kristiina Rintala ja Pekka Timonen.