12/2012 Salibandy: Kasvattajakorvaus, Akatemia, Yhdistyksen toimivalta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS           Nro 12/2012

25.05.2012      Diaarinro 3/2012    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Salibandyliitto ry:n hallituksen päätös 19.12.2011 


ASIA  

Kasvattajakorvaus 


MUUTOKSENHAKIJA 

Erä Salibandyakatemia yhdistys ry 


KUULTAVAT 

Suomen Salibandyliitto ry

Hakunilan Kisa ry 


SUOMEN SALIBANDYLIITON HALLITUKSEN JA VALITUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSET 

Suomen Salibandyliitto ry:n hallitus on päätöksessään 19.12.2011 määrännyt Erä Salibandyakatemia ry:n (Erä Akatemia) maksamaan  1) Hakunilan Kisa ry:lle (HaKi) kasvattajakorvauksena 18 pelaajan siirtymisestä Tapanilan Erä ry:stä 19.8.2011 Erä Akatemiaan yhteensä 2.278 euroa, 2) Suomen Salibandyliiton kilpailusääntöjen 54 §:n mukaisesti kaksinkertaiseksi korotettu kasvattajakorvaus 2.278 euroa ja 3) kurinpitoryhmän tarkastusmaksu 50 euroa. Samassa päätöksessä HaKille on vielä määrätty 4) palautettavaksi liittohallituksen käsittelymaksu 50 euroa ja 5) Erä Akatemialle on määrätty 170 euron sakko. Erä Akatemiaan siirtyneiden pelaajien siirtohakemuksia ei ole hylätty. Vielä hallituksen päätöksessä on määrätty, että pelaajat olivat hallituksen päätöksestä lähtien automaattisesti pelikiellossa siinä kasvattajaluokan joukkueessa, josta kasvattajakorvaus tai sen osa on maksamatta, kunnes kasvattajaraha tai sen osa ja muut edellä mainitut seuraamukset oli kokonaan maksettu. 


Suomen Salibandyliiton sääntövaliokunnan 5.12.2011 päivätyn lausunnon mukaan 18 HaKin pelaajaa oli vapaan siirtoajan aikana siirtynyt Tapanilan Erä ry:een miesten 5. divisioonaan, jossa pelaajien edustusoikeus oli alkanut 10.7.2011 ja josta kasvattajakorvausta ei ollut maksettava. Kyseiset pelaajat olivat siirtyneet Tapanilan Erä ry:stä elokuussa 2011 Erän miesten joukkueeseen 6. divisioonaan, jossa pelaajien edustusoikeus oli alkanut 19.8.2011. 


Yllä mainituista pelaajista 16 oli pelannut Erä Akatemian joukkueessa nuorten 1. divisioonan ottelussa 1.10.2011 ja kaksi muuta 16.10.2011. HaKi oli tehnyt edellä mainituista 16 pelaajasta ilmoituksen kasvattajakorvauksen laiminlyönnin osalta Suomen Salibandyliittoon ja vastaavan ilmoituksen myös kahden edellä mainitun pelaajan osalta 31.10.2011. 


Suomen Salibandyliiton valituslautakunta on päätöksellään 9.1.2012 jättänyt Erä Akatemian valituksen tutkimatta siltä osin kuin se on koskenut hallituksen päätöstä kasvattajakorvauksesta. Salibandyliiton sääntöjen ja kilpailusääntöjen mukaan valituslautakunnan toimivaltaan oli kuulunut rangaistuksia ja kurinpitopäätöksiä koskevien valitusten käsitteleminen. Hallinnollisena asiana kasvattajakorvausta koskeva asia oli kuulunut hallituksen toimivaltaan ja hallitus oli käsitellyt sen viimeisenä asteena eikä tätä koskevasta hallituksen päätöksestä voinut enää valittaa valituslautakuntaan. 


Valituslautakunta on jättänyt Erä Akatemian valituksen käsittelemättä siltä osin kuin Erä Akatemialle on hallituksen päätöksellä 19.12.2011 määrätty rangaistuksia. Kasvattajakorvauksia koskevan asian yhteydessä määrättyjen oheisrangaistusten käsitteleminen oli kuulunut valituslautakunnan toimivaltaan. Koska kolme valituslautakunnan jäsentä oli jäävännyt itsensä asian käsittelystä, ei valituslautakunta ollut toimintasääntöjen 12 §:n mukaan toimivaltainen käsittelemään asiaa vain puheenjohtajan ja yhden jäsenen kokoonpanossa. 


Vielä valituslautakunta on päätöksessään määrännyt pelikieltojen täytäntöönpanon keskeytettäväksi kunnes Suomen Salibandyliiton hallituksen päätös 19.12.2011 on lainvoimainen tai asiassa on saatu urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisu. 


VALITUS PERUSTEINEEN  

Erä Akatemia on vaatinut, että Salibandyliiton hallituksen päätös 19.12.2011 kumotaan ja määrätyt sakot ja kasvattajakorvaukset poistetaan ja pelaajien pelioikeus A-poikien I-divisioonaan palautetaan. 


Hallituksen päätös oli ollut virheellinen, sillä HaKilla ei ollut Salibandyliiton kilpailusääntöjen 70 §:n mukaista valitusoikeutta hallitukselle. Toissijaisesti hallituksen päätös oli ollut kilpailusääntöjen 54 §:n vastainen. Mikäli Erä Akatemia katsottaisiin velvoitetuksi maksamaan kasvattajakorvausta, hallituksen päätöstä oli joka tapauksessa kohtuullistettava siten, että sakot ja pelikiellot poistetaan ja kasvattajakorvaus määrätään maksettavaksi vain yksinkertaisena. 


Kurinpitoasiat eivät kilpailusääntöjen 70 §:n mukaan kuuluneet hallituksen toimivaltaan. Kasvattajakorvauksen laiminlyöntiasia oli kurinpitoasia, koska siitä saattoi olla seuraamuksena pelikieltoa ja sakkoja, mitkä seuraamukset olivat kilpailusääntöjen 64 §:n mukaan kurinpidollisia rangaistuslajeja. Hallituksen asettaman kurinpitoryhmän pysyvä tulkinta oli ollut, että kasvattajakorvauksen laiminlyönti oli kurinpitoasia eikä jokin muu kilpailusääntötulkinta. Hallitus oli linjannut kasvattajakorvauksien laiminlyöntiasioiden kuuluvan vakiintuneena kurinpitoasiana kurinpitoryhmän ratkaistavaksi. 


Kilpailusääntöjen 70 §:n mukaan HaKilla ei ollut tässä kurinpitoasiassa valitusoikeutta, sillä kurinpitoryhmä ei ollut määrännyt HaKille rangaistuksia. 


Salibandyliiton kurinpitoryhmä oli erään vastaavanlaisen tapauksen päätöksessään 18.3.2011 todennut, että kasvattajakorvausta ei ollut tarvetta maksaa. Lisäksi Salibandyliiton kilpailupäällikkö oli suullisesti todennut valittajalle sääntökohdan olevan puutteellinen eikä kasvattajakorvausta ollut maksettava tällaisessa tapauksessa. Seuran oli voitava luottaa niihin tietoihin, joita se oli saanut Salibandyliiton kurinpitoelimen päätöksestä ja kilpailupäällikön sääntötulkinnasta. 


Erä Akatemia oli toiminut Salibandyliitosta saamiensa tietojen perusteella eikä sääntöjen tai tulkintojen muuttaminen kesken kauden voinut johtaa siihen, että seuraa rangaistiin taannehtivasti. Erä Akatemia oli toiminut hyvässä uskossa säännön ja siitä tehtyjen tulkintojen perusteella eikä se ollut myöskään kiertänyt kasvattajakorvauksen maksamista koskevaa sääntöä. 


Salibandyliiton kilpailusääntöjen 54 §:ää voitiin tulkita tässä tapauksessa siten, ettei pelaajien edellisen kauden seuralla ollut merkitystä. Pelaajien uusi ja vanha seura olivat sopineet keskenään siitä, ettei pelaajista maksettu kasvattajakorvauksia ollenkaan eikä edellä mainitun 54 §:n mukaan edellisen kauden seuralla ollut oikeutta vaatia kasvattajakorvausta, koska välissä oli tapahtunut seurasiirto. Pelaajat eivät olleet pelanneet vanhassa seurassaan Tapanilan Erässä junioriotteluita, joten pelaajista ei ollut maksettava 54 §:n mukaisesti kasvattajakorvausta. 


Urheilun oikeusturvalautakunta oli eräässä aikaisemmassa ratkaisussaan edellyttänyt seurasiirtoihin liittyviltä säännöiltä täsmällisyyttä ja ennustettavuutta. 


Joka tapauksessa hallituksen päätöstä oli kohtuullistettava, sillä nyt taloudelliset seuraamukset kanavoituivat junioripelaajien maksettaviksi. Tämä ei ollut kohtuullista ottaen huomioon säännön epäselvyys ja Salibandyliiton aikaisemmasta muuttunut tulkintalinja.  


VASTAUKSET PERUSTEINEEN 

Hakunilan Kisa ry on vaatinut, että valitus hylätään ja Erä Akatemia velvoitetaan korvaamaan HaKille vastineen antamisesta aiheutuneet arvonlisäverolliset kustannukset 815,99 eurolla. Vielä HaKi on vaatinut, ettei Salibandyliiton hallituksen päätöstä kohtuullisteta. 


HaKilla oli ollut valitusoikeus Salibandyliiton kurinpitoryhmän 20.10.2011 tekemästä päätöksestä. Salibandyliiton hallituksella oli ollut toimivalta käsitellä kurinpitoryhmän päätöksestä tehty valitus, koska muutoksenhaussa ei ollut kysymys kurinpitoasiasta vaan kilpailusääntöjä koskevasta sääntötulkinnasta. Lisäksi Erä Akatemialla oli ollut mahdollisuus tehdä hallituksen päätökseen sisältyvän kurinpitoasian osalta jatkovalitus valituslautakunnalle. 


Mikäli urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, että Salibandyliiton hallituksella ei ole ollut toimivaltaa antaa kurinpitoseuraamuksia asiassa, asia tuli palauttaa kurinpitoasian osalta kurinpitoryhmälle käsiteltäväksi uudelleen. 


Salibandyliiton kilpailusääntöjen 54 §:ää oli tulkittava koskemaan myös tilannetta, jossa kasvattajakorvaus oli jätetty alkujaan maksamatta siitä syystä, että pelaaja oli ensin siirtynyt tasolle, joka ei ollut kuulunut kasvattajakorvausten piiriin. Vaihdettaessa tällöin seuraa ja siirryttäessä tasolle, jossa kasvattajakorvaus oli maksettava, kyseisen säännöksen tarkoittamana erotuksena oli pidettävä kasvattajakorvaussummaa täysimääräisenä Salibandyliiton hallituksen päätöksessään toteamin tavoin. 


Kilpailusääntöjen 54 §:n mukaan mikäli pelaajasta oli maksettava kasvattajakorvaus, oli korvaus maksettava kokonaan ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa uudessa seurassa tai joukkueessa. Erä Akatemia oli tiedustellut asiassa kasvattajakorvausvelvollisuudesta puhelimitse Salibandyliiton kilpailupäälliköltä 10.10.2011 ja vasta sen jälkeen, kun 16 siirtynyttä pelaajaa oli jo pelannut ensimmäisen ottelunsa 1.10.2011 nuorten 1. divisioonassa.  


Salibandyliiton kurinpitoryhmän 18.3.2011 antama päätös ei ollut ennakkopäätös ja se oli koskenut erilaista tilannetta kuin nyt ratkaistavana olevassa asiassa oli kysymys. Tapanilan Erä ja Erä Akatemia toimivat samassa organisaatiossa ja seuroissa toimi lisäksi samoja toimihenkilöitä. Mainittujen seurojen välistä yhteistyötä saattoi tulkita siten, että pelaajasiirroissa oli ollut kysymys seurojen sisäisistä siirroista. 


Asiassa ei ollut perusteita hallituksen päätöksen ja siinä määrättyjen seuraamusten kohtuullistamiselle, sillä Erä Akatemia oli yrittänyt tahallisesti kiertää kilpailusääntöjä niiden sanamuotoja tiukasti tulkiten ja säännösten tarkoitusperä unohtaen. Erä Akatemian tiedossa oli ollut, ettei niin sanottuja keinotekoisia joukkuevalintoja sallittu kasvattajakorvausvelvollisuuden kiertämiseksi. 


Suomen Salibandyliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään ja Erä Akatemia velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut urheilun oikeusturvalautakunnassa 1.537,50 eurolla korkoineen kuukauden kuluttua päätöksen antamispäivästä. 


Tapanilan Erä ry:n salibandyjaoston eri joukkueet oli samastettava kilpaurheilullisesti emoseura Tapanilan Erä ry:een, vaikka joukkueet olisikin jaettu juridisesti erillisiin yhdistyksiin. Tapanilan Erä ry:llä ja Erä Akatemialla oli samat taustavaikuttajat ja seuralla ja sen joukkueilla oli sama taustaorganisaatio ja toimihenkilöt. 


HaKilla oli ollut asiassa valitusoikeus kurinpitoryhmän päätöksestä 20.10.2011. Asiassa ei ollut kyse rangaistus- tai kurinpitopäätöksestä eikä vastalauseratkaisusta, vaan kahden seuran välisen kasvattajakorvausasian ratkaisemisesta. Valituksen käsittely oli yksiselitteisesti ja yksinomaan kuulunut Salibandyliiton hallituksen toimivaltaan. Lisäksi hallituksella oli kilpailusääntöjen 4 §:n mukaan yleistoimivalta myös kurinpitoasioiden käsittelemiseen. 


Salibandyliitto oli noudattanut asiassa omia sääntöjään ja hallitus oli kumonnut kurinpitoryhmän tekemän alemmanasteisen päätöksen ja sääntötulkinnan, joka oli ollut väärä. Kilpailusääntöjen 4 §:n mukaan sääntöjen tulkinta kuului viimekädessä ja ylimpänä asteena hallitukselle. 


Erä Akatemiaa ei ollut johdettu asiassa harhaan eikä Salibandyliitto ollut antanut mitään aikaisempia muunlaisia tulkintoja asiasta. Mitään ennakkotapauksia tai ylemmän tason päätöksiä tai sääntötulkintoja ei ole ollut olemassa ennen tätä asiaa. Kurinpitoryhmän päätöksessä 18.3.2011 ei ollut kysymys ennakkopäätöksestä. 


Kilpailusääntöjen pääsääntö oli kasvattajakorvauksen maksuvelvollisuus. Salibandyliiton sääntövaliokunta oli 5.12.2011 antanut pelaajista maksettavista kasvattajakorvauksista puolueettoman lausunnon ja hallitus oli tehnyt lausunnon mukaisen ratkaisun asiassa. Sääntökohdan tulkinta oli säännön laatimisesta lähtien ollut tämä ja ratkaisukäytäntö asiasta oli tämän tulkinnan mukainen. 


Salibandyliiton hallituksen tekemää päätöstä ei tullut kohtuullistaa. Erä Akatemia oli tahallisesti ja pelaajien kasvattajaseuran vahingoksi pyrkinyt kiertämään maksuvelvollisuuttaan kasvattajakorvaukseen liittyen sekä kilpailusääntöjen kasvattajakorvaussäännöstön tarkoitusta. Kilpailusääntöjen 54 §:n tulkinta ja soveltaminen oli sen laatimisesta lähtien ja vuosien ajan ollut vakiintunut. 


Salibandyliiton päätöksenteko asiassa ei ollut sidottu sen toimihenkilöiden mahdollisesti tekemiin arvioihin yksittäistapauksissa, joissa päätösvalta kuului erikseen määrätyille elimille ja viimekädessä Salibandyliiton hallitukselle tai Salibandyliiton valituslautakunnalle. 


VASTASELITYS 

Vastaselityksessään Erä Akatemia on vaatinut, että HaKin ja Salibandyliiton vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta urheilun oikeusturvalautakunnassa hylätään ja kaikki asianosaiset määrätään itse kärsimään omat kulunsa asiassa. 


Erä Akatemia on toistanut valituksessa esitetyt perusteet ja lisäksi todennut, ettei Tapanilan Erä ry ollut Erä Akatemian emoseura. Erä Akatemia oli oma rekisteröity yhdistyksensä, joka oli rekisteröity yhdistysrekisteriin ja sillä oli omat toimintasäännöt, hallinto ja omat joukkueet. Erä Akatemian ja Tapanilan Erä ry:n salibandyjaoston välillä oli yhteistyösopimus sekä kilpailusääntöjen 56 §:n mukainen farmisopimus. 


HaKista siirtyneet pelaajat olivat alun perin siirtyneet Tapanilan Erän miesten 5. divisioonajoukkueeseen. Tämän jälkeen pelaajat olivat seurojen välisellä yhteisellä päätöksellä siirtyneet Erä Akatemiaan miesten 6. divisioonaan ja lisäksi pelaajat olivat pelanneet A-poikien II-joukkueessa. 


Erä Akatemia ei ollut jättänyt tahallisesti maksamatta kasvattajakorvauksia sääntöjen kiertämiseksi. Kasvattajakorvauksia ei oltu suoritettu siksi, että säännöt ja niiden tulkinta sanoivat, ettei kasvattajakorvauksia tarvinnut kysymyksessä olevassa asiassa maksaa. Asiassa ei ollut myöskään ollut kysymys Salibandyliiton vastineessaan väittämästä kahden seuran välisestä kasvattajakorvausasian ratkaisemisesta, vaan kurinpitoasiasta.

HaKin tekemä valitus asiassa oli kilpailusääntöjen perusteella ollut Salibandyliiton valituslautakunnalle osoitettava kurinpidollinen muutoksenhaku. Valituslautakunnan olisi tullut todeta päätöksenään, ettei HaKilla ollut asiassa valitusoikeutta, koska sille ei ollut määrätty asiassa rangaistuksia. 


Joka tapauksessa Salibandyliiton hallituksen päätöstä oli kohtuullistettava sillä perusteella, että nyt ratkaistavana oleva asia ja kilpailusääntöjen kasvattajakorvausta koskeva sääntö oli ollut epäselvä ja Salibandyliiton siitä tekemät tulkinnat olivat ristiriitaisia. Erä Akatemia oli myös saanut Salibandyliiton kilpailupäälliköltä vastauksen puhelintiedusteluunsa kasvattajakorvauksen maksuvelvollisuuteen liittyen. Kilpailupäällikkö oli tuolloin todennut, ettei kasvattajakorvausta ollut maksettava. 


Salibandyliiton jäsenseuran oli voitava luottaa Salibandyliiton aikaisempaan päätöksentekoon asiassa. Sääntötulkinta asian suhteen oli ollut selvä eikä vastaavassa tilanteessa kasvattajakorvausta säännön sanamuotojen mukaan ollut maksettava. Erä Akatemian oikeusturvaa oli loukattu hallituksen tekemällä ratkaisulla, joka oli ollut Salibandyliiton tekemien aikaisempien ratkaisujen sekä kilpailupäällikön antaman tulkinnan vastainen. Erä Akatemia oli myös tehnyt jatkovalituksen hallituksen päätöksestä valituslautakunnalle. Valituslautakunta ei kuitenkaan ollut toimivaltainen, koska sillä ei ollut riittävästi esteettömiä jäseniä. 


Erä Akatemian 10.10.2011 tekemä tiedustelu kasvattajakorvausvelvollisuudesta ei ollut tehty liian myöhään, vaan kyseessä oli ollut vain sen varmentaminen, että tulkinta kasvattajakorvauksen maksuvelvollisuuden osalta oli edelleen sama kuin keväällä 2011. 


Vielä Erä Akatemia on siltä vaadittujen oikeudenkäyntikulujen osalta todennut, että HaKin ja Salibandyliiton vaatimukset olivat kohtuuttomia ja ne tuli hylätä. Asianosaiset tuli urheilun oikeusturvalautakunnassa määrätä itse kärsimään omat kulunsa asiassa siitä riippumatta, miten itse pääasia ratkaistiin. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 


Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 


Perustelut 


Suomen Salibandyliitto ry:n toiminta- ja kilpailusäännöt, niiden tulkinta ja hallituksen toimivalta 

Suomen Salibandyliitto ry:n toimintasääntöjen 11 §:n 12 kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on muun muassa laatia ja vahvistaa liiton kilpailu-, kurinpito- ja pelisäännöt sekä päättää niiden tulkinnasta. Salibandyliiton kilpailusääntöjen 4 §:n 1 momentin toisen lauseen mukaan liiton hallitus tai sen määräämä toimielin voi erikseen antaa tarkempia ohjeita kilpailusääntöjen, määräysten ja ohjeiden soveltamisesta tai tulkinnasta. Saman sääntökohdan 2 momentin mukaan liiton hallitus tai sen asettama toimielin ratkaisee viime kädessä kysymykset eri sääntöjen, määräysten ja ohjeiden tulkinnasta sekä niiden keskinäisestä soveltamisesta. 4 momentin mukaan kilpailusääntöjen mukaiset kurinpitoasiat käsittelee sekä rankaisuvaltaa käyttää liittohallitus tai sen asettama elin tai toimihenkilö. 


Muutoksenhakua koskevan kilpailusääntöjen 70 §:n 2 momentin mukaan muutoksenhaut kilpailusääntöjen nojalla tehdyistä päätöksistä, jotka koskevat muuta kuin kurinpitoasiaa tai vastalausetta, ratkaisee liiton hallitus. 


Valituksen liitteenä 5 olevasta Salibandyliiton hallituksen pöytäkirjanotteesta 19.12.2011 ja sen liitteenä olevasta 5.12.2011 päivätystä Salibandyliiton sääntövaliokunnan lausunnosta käy ilmi, että ”liittohallitus on pyytänyt sääntövaliokunnan lausuntoa sääntötulkinnasta pelaajien kasvattajakorvausta koskevassa valitusasiassa”. 


Lisäksi edellä mainitussa sääntövaliokunnan lausunnossa on Salibandyliiton kurinpitoryhmän 18.3.2011 antaman päätöksen osalta todettu, ettei kurinpitoryhmän päätös ollut ennakkopäätös. Kyseessä olevasta päätöksestä ei ollut myöskään valitettu (liitto)hallitukselle eikä hallitus näin ollen ollut voinut tehdä päätöstä asiassa. 


Oikeusturvalautakunnan ratkaistavana nyt oleva asia on katsottava osittain kilpailusääntöjen 70 §:n 2 momentin mukaiseksi asiaksi, jonka ratkaisee ja on voinut ratkaista kasvattajakorvauksen maksamisvelvollisuutta koskevilta osin liiton hallitus. 


Oikeusturvalautakunta katsoo, että kurinpitoasia kuuluu valituslautakunnalle. Viivästyksen välttämiseksi urheilun oikeusturvalautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen kokonaisuudessaan ja siis myös asiassa määrättyjen kurinpitoseuraamusten osalta. 


Salibandyliiton kilpailupäällikön antama vastaus kilpailusääntöjen tulkinnasta 

Salibandyliiton toimihenkilön antaman ohjeen merkityksestä nyt ratkaistavana olevassa asiassa oikeusturvalautakunta toteaa, että yksittäinen toimihenkilö ei voi antaa liittoa sitovia tulkintoja liiton säännöistä, mikäli hänelle ei ole säännöissä annettu tällaista ratkaisuvaltaa. Lähtökohtana on, että vaikka seura olisi toiminut toimihenkilön myöhemmin vääräksi osoittautuneen ohjeen tai tulkinnan mukaisesti, seura kuitenkin vastaa sääntöjen noudattamisesta. Kohtuusperusteet puoltavat silti sitä, että toimihenkilön antamalle virheelliselle ohjeelle tai tulkinnalle voidaan joissakin tilanteissa esimerkiksi seuraamuksia harkittaessa antaa merkitystä.Edellä kerrotun perusteella asiassa ei voida antaa keskeistä ja pääasiaratkaisuun vaikuttavaa merkitystä Salbandyliiton kilpailupäällikön Erä Akatemialle antamalle vastaukselle kilpailusääntöjen tulkinnasta. Kilpailupäällikön tulkinta ei myöskään poista seuran vastuuta kilpailusääntöjen noudattamisesta. Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, ettei valittajalle ole voinut syntyä asiassa luottamuksensuojaa lajiliittoa sitovalla tavalla esimerkiksi samalla tavoin kun tällainen suoja saattaa syntyä viranomaisen julkista valtaa käyttämällä antamasta tulkintaohjeesta tai neuvosta lain sisällöstä. 


Pohdittaessa sitä, onko Salibandyliiton hallituksen antamaa päätöstä kohtuullistettava tai onko asiassa perusteita velvoittaa Erä Akatemia korvaamaan Salibandyliiton oikeudenkäyntikulut oikeusturvalautakunnassa, kilpailupäällikön esittämälle tulkinnalle voidaan kuitenkin antaa asiassa merkitystä. 


Tapanilan Erä ry:n ja Erä Akatemian samastaminen kilpailusääntöjen 54 §:ää ja kasvattajakorvaussäännösten tarkoitusta tulkittaessa 

Seurojen samastamisen puolesta asiassa puhuu se, että Erä Akatemian vastaselityksessä sivulla 11 on todettu riidattomaksi se, että Tapanilan Erän ja Erä Akatemian taustoilla toimii samoja henkilöitä ja seurojen taustoilla toimii samoja taustavaikuttajia. Vastaselityksen liitteenä 1 olevassa sarjapaikansiirtohakemuksessa sekä Tapanilan Erä ry:n että Erä Akatemian yhteyshenkilöksi on merkitty sama henkilö. Kyseisessä hakemuksessa on ollut sama henkilö allekirjoittamassa hakemusta sekä sarjapaikan luovuttaneen seuran Tapanilan Erä ry:n että sarjapaikan vastaanottaneen Erä Akatemian puolesta. Lisäksi vastaselityksen sivulla 1 on todettu, että seurojen välille on solmittu yhteistyö- ja farmisopimukset. Vielä vastaselityksessä sivulla 11 on todettu, ettei Erä Akatemialla ole kuin nimellisesti yleisiä hallintotuloja tai –kuluja. Edelleen seurojen joukkueiden Internet-sivut löytyvät samoilta nettisivuilta. 


Seurojen samastamista vastaan puhuu puolestaan vastaselityksessä sivulla 1 mainittu, että Erä Akatemia on oma rekisteröity yhdistys, joka on rekisteröity yhdistysrekisteriin ja jolla on omat toimintasäännöt, hallinto ja omat joukkueet. 


Ottaen huomioon seurojen toimintojen taustoista kokonaisuutena esitetyt seikat, urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, ettei seuroja voida pitää kahtena täysin toisistaan erillisenä seurana eritoten kasvattajakorvauksen tarkoituksen ja Salibandyliiton kilpailusääntöjen tarkoittamalla tavalla. Päinvastainen tulkinta saattaisi myös johtaa siihen, että kilpailusääntöjen kasvattajakorvausta koskevat säännökset menettäisivät merkityksensä. 


Tätä johtopäätöstä tukee se, että vastaselityksessäkin mainituin tavoin Tapanilan Erän ja Erä Akatemian taustoilla toimii samoja henkilöitä. Lisäksi vastaselityksen liitteenä 1 olevassa sarjapaikansiirtohakemuksessa sekä Tapanilan Erä ry:n että Erä Akatemian yhteyshenkilöksi on merkitty sama henkilö. Edelleen kyseisessä hakemuksessa sama henkilö on allekirjoittanut hakemuksen sekä sarjapaikan luovuttaneen seuran Tapanilan Erä ry:n että sarjapaikan vastaanottaneen Erä Akatemian puolesta. Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei yllä mainittujen seurojen osalta voida poissulkea sitä mahdollisuutta, että tosiasiassa samat henkilöt tekevät päätöksiä molempien seurojen puolesta. 


Edellä kerrotun mukaisesti kilpailusääntöjen kasvattajakorvausta koskevan pykälän tarkoitusta ajatellen Tapanilan Erää ei voida pitää pelaajien vanhana seurana ottaen huomioon sen, etteivät pelaajat valituksen liitteenä 4 olevan vastineen Salibandyliiton hallitukselle, 1.12.2011 s. 2 mukaan olleet pelanneet Tapanilan Erässä junioriotteluita. Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, että pelaajien siirtoja on pikemminkin pidettävä HaKi:n vastineessaan sivulla 4 todetun mukaisesti seurojen sisäisinä siirtoina, kun otetaan huomioon kasvattajakorvausta koskevat kilpailusäännöt ja niiden tarkoitus. Edelleen samojen taustahenkilöiden hallinnoimat seurat eivät voi keskenään sopia siitä, ettei kasvattajakorvausta tarvitse tässä tilanteessa maksaa ja näin ollen tosiasiallisesti tehdä tyhjäksi kilpailusääntöjen määräystä kasvattajakorvauksen maksamisesta. 


Kasvattajakorvauksen maksuvelvollisuus 

Kasvattajakorvausta koskevan kilpailusääntöjen 54 §:n mukaan liitto voi puuttua kyseisessä pykälässä mainittujen velvollisuuksien laiminlyönteihin vain, mikäli se seura, jonka joukkueessa pelaajalla edellisellä kaudella tai viimeksi oli edustusoikeus, tekee tästä kirjallisen ilmoituksen liittoon. Valituksen liitteenä 3 olevasta Salibandyliiton kurinpitoryhmän pöytäkirjasta 12/2011 käy ilmi, että HaKi on tehnyt kilpailusääntöjen 54 §:n mukaisen ilmoituksen velvollisuuksien laiminlyönnistä 6.10.2011 ja siten mainitun kilpailusäännön mukaisessa määräajassa. 


Vastaselityksen sivulla 2 on todettu, että junioritoiminnan käynnistämistä Erä Akatemiassa on suunniteltu jo useampien vuosien ajan ja Erä Akatemiaan oli perustettu kuluvalle kilpailukaudelle myös A-juniorijoukkueita. 


Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa olevan poikkeuksellista, että näin suuri määrä ja lähes koko joukkueellinen samanikäisiä ja samasta joukkueesta lähtöisin olevia pelaajia vaihtaa toiseen seuraan pelikauden päätyttyä. Ottaen huomioon pelaajien lyhyt edustusaika Tapanilan Erässä ja siirtyminen sieltä Erä Akatemiaan, asiassa olevaa järjestelyä voidaan arvioida myös menettelynä, jonka tarkoituksena on ollut välttää kasvattajakorvauksen maksaminen. Näin ollen tosiasiallisesti asiassa on menetelty sellaisella tavalla, että kasvattajakorvauksen maksamisen määrääminen on kilpailusääntöjen kasvattajakorvauksen maksamista koskeva sääntö ja sen tulkinta huomioon ottaen perusteltua.     


Salibandyliiton kurinpitoryhmän päätös 18.3.2011 

Salibandyliiton kurinpitoryhmän 18.3.2011 antamaa päätöstä ei voida pitää ennakkopäätöksenä asiassa, sillä mainitusta päätöksestä on ollut mahdollista hakea muutosta. Tämä pitää sisällään myös sen, että annettu päätös voi muutoksenhaun johdosta muuttua. Nyt ratkaistavana oleva asia ei ole myöskään samanlainen kuin kurinpitoryhmän 18.3.2011 antamassa päätöksessä ratkaistu asia. 


Hallituksen päätöksen kohtuullistaminen 

Edellä kerrotut perusteet huomioon ottaen urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, ettei asiassa ole perusteita Salibandyliiton hallituksen 19.12.2011 antaman päätöksen kohtuullistamiselle rangaistusten (sakko, tarkastusmaksu ja pelikiellot) osalta eikä kasvattajakorvauksen kaksinkertaisena maksettavaksi määräämisen osalta. 


Oikeudenkäyntikulut 

Asian näin päättyessä Erä Akatemia on velvollinen korvaamaan HaKin kohtuulliset oikeudenkäyntikulut asiassa. 


Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, että Salibandyliitto saa vastata asiassa itse omista oikeudenkäyntikuluistaan oikeusturvalautakunnassa. Asiassa on perusteita ottaa huomioon, että Salibandyliiton kilpailupäällikkö on antanut virheellisen ohjeen kasvattajakorvauksen suorittamiseen liittyen. Lisäksi Salibandyliiton valituslautakunta ei ollut ollut toimivaltainen käsittelemään Erä Akatemian valitusta, koska sillä ei ollut riittävästi esteettömiä jäseniä valitusta käsittelemään. 


Päätöslauselma 

Erä Salibandyakatemia yhdistys ry:n valitus hylätään. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Erä Salibandyakatemia yhdistys ry velvoitetaan korvaamaan Hakunilan Kisa ry:n oikeudenkäyntikulut asiassa 815,99 eurolla. 

Suomen Salibandyliitto ry:n vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta hylätään.       


Risto Jalanko                              Sami Korhonen puheenjohtaja                            sihteeri 


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Heikki Halila, Harri Lintumäki, Hilkka Salmenkylä ja Hannu Rautiainen