24/2017 Jalkapallo Seuratuki - Hakukriteerit


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 24/2017

21.12.2017 Diaarinro 17/2017


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n liittohallituksen päätös 22.9.2017


ASIA

Talenttivalmentajatuki


MUUTOKSENHAKIJA

Pallokerho Keski-Uusimaa ry


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä Palloliitto) liittohallitus on päätöksellään 14.8.2017 hylännyt Pallokerho Keski-Uusimaa ry:n (jäljempänä PKKU) Palloliiton myöntämää talenttivalmentajatukea kausille 2018 ja 2019 koskevan hakemuksen.   


Perusteluinaan Palloliiton liittohallitus on lausunut, että PKKU ei ollut täyttänyt liittohallituksen hyväksymiä hakukriteereitä.


PKKU:n vaadittua oikaisua päätökseen 14.8.2017 Palloliiton liittohallitus on päätöksellään 22.9.2017 hylännyt PKKU:n oikaisuvaatimuksen.

      

VALITUS PERUSTEINEEN

PKKU on valituksessaan vaatinut, että Palloliiton liittohallituksen päätös 22.9.2017 kumotaan ja PKKU:lle myönnetään seuran hakema 30.000 euron talenttivalmentajatuki kausille 2018 ja 2019. Lisäksi PKKU on vaatinut, että Palloliittoa kehotetaan tarkastelemaan toimintatapojaan avoimuuteen ja tietojen luovuttamiseen liittyen. Vielä PKKU on vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut asiassa 2.700 eurolla.


Perusteinaan PKKU on esittänyt, että talenttivalmentajatuen hakukriteereissä ei ollut mainittu sitä, että tukea hakevalla seuralla tulee olla päätoiminen hallinnosta vastaava henkilö. Tällainen edellytys ei ollut sisältynyt Palloliiton asiaa koskevaan tiedonantoon eikä myöskään liittohallituksen hakukriteereitä koskevaan päätökseen. Lisäksi, vaikka päätoimista hallinnosta vastaavaa henkilöä olisikin edellytetty, PKKU olisi täyttänyt tämän kriteerin, koska sen Palloliitolle haun yhteydessä ilmoittaman yhteistyöseuran palveluksessa oli kriteerit täyttävä henkilö. PKKU:n hakiessa talenttivalmentajatukea vuonna 2013 tätä oli pidetty riittävänä ja PKKU:lle oli tuolloin myönnetty kysymyksessä oleva tuki.


Lisäksi PKKU on lausunut, että seurojen pisteytys oli tehty sen osalta väärin ja että joka tapauksessa PKKU:n seurapisteet olivat korkeammat kuin osalla niistä seuroista, joille oli myönnetty talenttivalmentajatukea. Vielä PKKU on todennut, että Palloliiton menettely sen asiaa käsitellessä ei ole ollut avointa eikä asianmukaista. Palloliitto ei ollut luovuttanut PKKU:lle sen pyytämiä lisätietoja annetuista päätöksistä ja osin pyydetyt tiedot oli annettu vasta useamman pyynnön jälkeen. Asian käsittelyyn liittohallituksessa oli myös osallistunut esteellisiä henkilöitä.    


VASTAUS PERUSTEINEEN

Palloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan Palloliitto on esittänyt, että seurojen arviointiprosessi oli ollut kattava sekä sääntöjen ja hyvän hallintotavan mukainen. Talenttivalmentajatuen myöntämisen edellytykset oli esitetty ja hyväksytty yksimielisesti liittohallituksen kokouksessa 5.5.2017. Niiden mukaan edellytyksenä sille, että seura voi hakea sanottua tukea, on ensinnäkin se, että seuralla on päätoiminen hallinnosta vastaava henkilö sekä päätoiminen urheilutoiminnasta vastaava henkilö. Nämä hakuehdot olivat olleet seurojen tiedossa jo hakemusvaiheessa. PKKU:ssa ei ollut ollut päätoimista hallinnosta vastaavaa henkilöä eikä sellaista ollut ollut myöskään sen yhteistyöseurassa, Tuusulan Palloseurassa, jonka palveluksessa oli ollut vain päätoiminen urheilutoimenjohtaja. Hakukriteerit ovat olleet päätoimisten henkilöiden osalta samanlaiset vuosina 2015 ja 2017. Aikaisemmin vuonna 2013 kriteerit olivat olleet erilaiset.        


Lisäksi Palloliitto on todennut, että talenttivalmentajatukea ei ollut myönnetty sellaisille seuroille, jotka eivät olleet täyttäneet päätoimisuuskriteereitä. Esimerkiksi Rovaniemen Palloseura ry:n ja Jaro juniorit ry:n tapauksissa seurojen edustus- ja junioritoiminnan on katsottu muodostavan sellaisen toiminnallisen kokonaisuuden, että seuroja on käsitelty yhtenä seurana. Rovaniemen Palloseuran koko henkilöstö on yhdistyksen palveluksessa ja Jarossa edustusjoukkue ja yhdistys toimivat yhteisen strategian mukaisesti siitä huolimatta, että seuran edustusjoukkueen toimintaa harjoitetaan osakeyhtiömuodossa.


Edelleen Palloliitto on todennut, että liittohallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa hakukriteereistä päättäessään ja että asetettuja kriteereitä oli noudatettu valintoja tehtäessä. PKKU olisi voinut saada muun muassa pisteytyksestä lisätietoa Palloliitolta, mutta se ei ollut sitä pyytänyt. PKKU:n asiassa esittämät vaatimukset tulee siten kaikkineen hylätä.       


VASTASELITYS

PKKU on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessaan esittämänsä. Lisäksi PKKU on lausunut, että Palloliiton 11.5.2017 tiedottamissa talenttivalmentajatuen kriteereissä ei ollut mainittu päätoimisten henkilöiden vaatimusta. Tämä tieto ilmenee vain Palloliiton liittohallituksen kokouksessa 5.5.2017 tekemästä päätöksestä, josta PKKU:ta ei ollut tiedotettu. Mahdollisen salassapitovelvollisuuden vuoksi PKKU ei ollut halunnut hankkia tietoa mainitussa kokouksessa käsitellystä aineistosta myöskään PKKU:n johtoryhmän jäseneltä, jolla Palloliiton liittovaltuuston jäsenenä olisi ollut pääsy myös Palloliiton liittohallituksen kokousaineistoon.      


Lisäksi PKKU on todennut, että tehtävänimikkeestä huolimatta sen yhteistyöseuran Tuusulan Palloseuran päätoimisen urheilutoimenjohtajan työtehtävät ovat tosiasiassa hallinnollisia. Näin ollen sille, että asianomaisen henkilön tehtävänimike on esimerkiksi toiminnanjohtajan asemesta urheilutoimenjohtaja, ei olisi tullut antaa asiaa arvioitaessa merkitystä. Samoilla perusteilla kuin PKKU:lta oli evätty sen hakema talenttivalmentajatuki, olisi tuki tullut evätä myös Jaro juniorit ry:ltä, koska mainitussa seurassa hallinnosta vastaava henkilö toimii eri organisaatiossa.  


LISÄLAUSUMA

PKKU:n vastaselityksen johdosta Palloliitto on vielä lausunut, että talenttivalmentajatukea koskevasta hausta ja hakukriteereistä oli tiedotettu Palloliiton ja sen piirien kotisivuilla 11.5.2017 alkaen sekä Palloliiton seurakirjeellä 22.5.2017. Lisäksi talenttivalmentajatuesta ja sen hakuajankohdasta oli ilmoitettu Palloliiton seuravierailujen yhteydessä vuoden 2017 alusta lukien.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


PKKU on valituksessaan muun ohella vaatinut, että Palloliittoa kehotetaan tarkastelemaan toimintatapojaan avoimuuteen ja tietojen luovuttamiseen liittyen. Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnan toimivalta valitusasioissa on määritelty lautakunnan sääntöjen 2 ja 3 §:ssä. Sanottujen sääntökohtien mukaan valituksen kohteena voi olla muun muassa yhdistyksen jäsenoikeuksien rajoittamista koskeva päätös. Lautakunnan toimivaltaan ei sen sijaan kuulu yleisten menettelyohjeiden tai toimintavelvoitteiden antaminen yhteisöille. Oikeusturvalautakunta katsoo, että edellisessä kappaleessa yksilöidyn vaatimuksen osalta kysymys ei ole sellaisesta yhdistyksen päätöstä koskevasta vaatimuksesta, jota lautakunnan säännöissä tarkoitetaan. Tämä vaatimus jätetään siten oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.


Pääasiaratkaisu


Kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

PKKU:n talenttivalmentajatukea koskeva hakemus on hylätty sillä perusteella, että seuran ei ollut katsottu täyttävän liittohallituksen hyväksymiä hakukriteereitä. Oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko Palloliiton menettely sen käsitellessä asiaa ollut sillä tavoin virheellistä, että päätös on kumottava ja asia palautettava Palloliittoon uudelleen käsiteltäväksi. Toiseksi asiassa on kysymys siitä, onko liittohallituksen muutoksenhaun kohteena oleva päätös asetettujen hakukriteereiden vastainen.  


Väitetyt menettelyvirheet


PKKU on valituksessaan ja vastaselityksessään esittänyt, että sille ei ollut toimitettu tiedoksi asetettuja hakukriteereitä. Lisäksi PKKU on esittänyt, että seuran pyytämiä asiaan vaikuttavia lisätietoja ei ollut toimitettu ainakaan viipymättä ja että kysymyksessä olevan tukipäätöksen käsittelyyn oli liittohallituksessa osallistunut esteellisiä henkilöitä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa on kysymys harkinnanvaraisen tuen myöntämisestä Palloliiton jäsenseuroille. Tällaisen tuen myöntämistä harkittaessa liitolla on laaja harkintavalta sen arvioidessa sitä, mille seuroille tuki myönnetään. Silloin, kun liitto on rajoittanut harkintavaltaansa asettamalla tietyt kriteerit, joiden perusteella tukipäätökset tehdään, näitä kriteereitä on kuitenkin noudatettava. Jäsenseuroja on myös kohdeltava hakumenettelyssä ja päätöksenteossa yhdenvertaisesti.


Esitetyn selvityksen perusteella Palloliitto oli tiedottanut seuroja kysymyksessä olevan talenttivalmentajatuen hakukriteereistä ensimmäisen kerran kotisivuillaan 11.5.2017. Annettu tiedote on kuitenkin ollut sisällöltään suppea ja ylimalkainen, eikä seuroille yksin sen perusteella ole voinut olla selvää, millä perusteilla tuet tullaan myöntämään. Liittohallituksen päätöstä 5.5.2017, jossa sovellettavat hakukriteerit oli hyväksytty, ei esitetyn näytön perusteella ollut julkaistu mainitun tiedotteen yhteydessä eikä myöskään tämän jälkeen. Tiedotteessa oli kuitenkin selvästi ilmoitettu, että lisätietoja asiasta on saatavissa kolmelta Palloliiton tiedotteessa nimetyltä toimihenkilöltä, joiden yhteystiedot oli myös mainittu tiedotteessa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Palloliiton tiedottaminen on tältä osin ollut puutteellista. On asianmukaista, että etenkin silloin, kun tietyn seuratuen hakukriteerit sisältävät ehdottomia edellytyksiä tuen saamiselle, nämä edellytykset ilmaistaan selvästi jo ennen hakumenettelyn käynnistämistä. Muussa tapauksessa tukea saattavat hakea myös sellaiset seurat, jotka eivät voi saada hakemaansa tukea, jolloin hakumenettelystä aiheutuu seuroille vain tarpeettomia kustannuksia ja ajanhukkaa. Ottaen huomioon sen, että kysymys on harkinnanvaraisesta seuratuesta, jonka maksamiseen Palloliitolla ei sinällään ole velvollisuutta, sekä sen, että Palloliiton tiedotteen mukaan asiasta kiinnostuneet seurat olivat voineet saada lisätietoa kysymyksessä olevista tuista ottamalla yhteyttä Palloliiton nimettyihin toimihenkilöihin, Palloliiton menettelyä asiassa ei kuitenkaan ole pidettävä tältä osin sillä tavoin virheellisenä, että valituksen kohteena tukipäätös olisi se vuoksi kumottava. Tätä johtopäätöstä tukee osaltaan myös se, että Palloliiton ilmoituksen ja liiton kotisivuilla olevien tietojen perusteella hakukriteerit olivat asiaan vaikuttavalta osin olleet saman sisältöiset jo talenttivalmentajatukia edellisen kerran vuonna 2015 myönnettäessä.    


Valituksen ja vastaselityksen sekä niihin liitetyn sähköpostikirjeenvaihdon perusteella PKKU on ollut tyytymätön erityisesti Palloliiton toimittaman selvityksen ja asiassa tehtyjen päätösten perustelujen niukkuuteen. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.


Kun kysymys on harkinnanvaraisesta tukien myöntämisestä useille jäsenseuroille, tehdyt valintapäätökset eivät yleensä ole seurakohtaisesti kattavasti perusteltuja. Asian luonteen vuoksi tämä on hyväksyttävää. Sanottu korostuu silloin, kun tukea hakenut seura ei täytä yksiselitteistä tuen saamisen edellytykseksi asetettua ehtoa. Lisäksi silloin, kun lajiliitto on järjestänyt sisäisen oikaisuvaatimusmenettelyn tietyn toimielimensä nyt kysymyksessä olevan kaltaisiin päätöksiin, riittävänä voidaan pitää sitä, että oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tutkii vaatimuksen oikeellisuuden ja toteaa päätöksessään oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen sääntöjen tai kriteereiden mukaisuuden ja ilmoittaa lyhyesti päätöksensä keskeiset perustelut.


Esillä olevassa asiassa liittohallitus on myönnettävistä tuista 14.8.2017 päättäessään päätöksessään todennut, että muiden ohella PKKU ei ollut täyttänyt liittohallituksen hyväksymiä hakukriteereitä, minkä vuoksi sen hakemus oli hylätty. PKKU:n oikaisuvaatimuksen 10.9.2017 perusteella Palloliitto oli lisäksi ilmoittanut PKKU:lle, että ratkaiseva kriteeri, jota PKKU ei ollut täyttänyt, oli päätoimista hallinnollista henkilöä koskeva edellytys. PKKU:n oikaisuvaatimuksen hylätessään liittohallitus on päätöksessään todennut, että päätös 14.8.2017 oli perustunut aikaisemmin päätettyihin kriteereihin ja että aihetta muuttaa mainittua päätöstä ei siten ollut. Oikeusturvalautakunta katsoo, että asian luonne huomioon ottaen päätökset perusteluineen on esitetty riittävän selvästi PKKU:lle, jolla myös muutoksenhaun oikeusturvalautakunnassa perusteella on ollut hyvä käsitys siitä, millä perusteella sen hakemus oli tullut hylätyksi.


Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Yhdistyksen säännöissä ei voida lieventää esteellisyyssääntelyn tasoa laissa säädetystä.


PKKU on asiassa väittänyt, että liittohallituksessa asian käsittelyyn oli osallistunut esteellisiä jäseniä. PKKU ei kuitenkaan ole yksilöinyt esittämäänsä väitettä. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että päätöksentekoa liittohallituksessa olisi rasittanut myöskään esteellisyyteen liittyvä menettelyvirhe, jonka vuoksi päätös tulisi kumota. 


Johtopäätöksenään oikeusturvalautakunta toteaa, että hakumenettelyssä ja liittohallituksen päätöksenteossa ei ole näytetty tapahtuneen sellaisia menettelyvirheitä, joiden perusteella valituksen kohteena oleva päätös tulisi kumota.


Talenttivalmentajatuen myöntämistä koskevat hakukriteerit 


Palloliiton liittohallituksen 5.5.2017 hyväksymien talenttivalmentajatuen hakukriteereiden mukaan tukea voivat hakea seurat, joilla on vähintään päätoiminen urheilutoiminnasta vastaava henkilö (esim. valmennuspäällikkö tai urheilutoimenjohtaja) ja päätoiminen seuran hallinnosta vastaava henkilö (esim. toiminnanjohtaja tai toimitusjohtaja). Lisäksi hakukriteereistä ilmenee, että sellaiset seurat, joilla on päätoiminen urheilutoiminnasta vastaava henkilö, mutta ei päätoimista hallinnosta vastaavaa henkilöä, voivat muut kriteerit täyttäessään hakea rahamääräisesti alemman tasoista Fortum Tutor -tukea.


Hakukriteereiden täyttämistä koskeva arviointi

 

PKKU:n talenttivalmentajatukea koskeva tukihakemus on hylätty sillä perusteella, että seuran ei ole katsottu täyttävän päätoimisten toimihenkilöiden kriteeriä.


Esitetyn selvityksen perusteella PKKU on hakemuksessaan ilmoittanut, että seuran hallinnosta vastaava henkilö on M yhteistyöseura Tuusulan Palloseurasta. Lisäksi PKKU on ilmoittanut, että seuran päätoiminen urheilutoiminnasta vastaava valmennuspäällikkö on oman seuran toimihenkilö P. 


Asiassa on riidatonta, että P ei ole hakemuksessa esitetystä poiketen ollut PKKU:n päätoiminen valmennuspäällikkö. Näin ollen PKKU ei ole hakemuksessaan osoittanut, että se täyttää asetetut hakukriteerit. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että talenttivalmentajatuen myöntämistä koskevissa kriteereissä todetaan nimenomaisesti, että voidakseen hakea sanottua tukea seurassa on oltava sekä päätoiminen hallinnosta vastaava henkilö että päätoiminen urheilutoiminnasta vastaava henkilö. Näin ollen sillä PKKU:n valituksessaan mainitsemalla seikalla, että sen yhteistyöseura Tuusulan Palloseuralla on päätoiminen urheilutoimenjohtaja, jonka tehtävät ovat tosiasiassa hallinnollisia, ei ole hakukriteereiden täyttämisen kannalta merkitystä. Päätoimisia henkilöitä on asetettujen kriteereiden perusteella oltava seurassa kaksi, mitä PKKU ei ole hakemuksessaan eikä valituksessaan oikeusturvalautakunnalle kyennyt näyttämään.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että siitä sinällään, että Palloliitto oli edellä kerrotulla tavalla tiedottanut kysymyksessä olevista hakukriteereistä puutteellisesti, ei ole seurannut tukea hakeneille seuroille, jotka eivät olleet täyttäneet liittohallituksen toimivaltansa puitteissa asettamia hakukriteereitä, oikeutta taloudellisesti merkittävään 30.000 euron talenttivalmentajatukeen. Ratkaisevaa tältä osin on se, onko tukea hakenut seura täyttänyt asetetut kriteerit. PKKU:n osalta näin ei ole näytetty olleen. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että selvittämättä asiassa on jäänyt myös se, oliko PKKU edes pyrkinyt selvittämään hakukriteereitä ennen hakemuksen jättämistä, ja jos ei ollut, mistä tämä oli johtunut. 


Edelleen PKKU on asiassa väittänyt, että Palloliitto on tosiasiassa myöntänyt talenttivalmentajatukea myös sellaisille seuroille, jotka eivät ole täyttäneet päätoimisten toimihenkilöiden kriteeriä. Tämän väitteen osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että harkinnanvaraistenkin tukien myöntämistä koskevan käytännön vakiintuneisuus voi luoda perusteltuja odotuksia tietynlaiselle kohtelulle hakumenettelyssä. Asiassa ei kuitenkaan ole ilmennyt, että talenttivalmentajatukea olisi myönnetty hakukriteereiden ollessa edellä kuvatun sisältöiset sellaiselle seuralle, joka olisi päätoimisten toimihenkilöiden osalta rinnastettavissa PKKU:hun. Mainitun kaltaisen vakiintuneen käytännön olemassaolo on siten jäänyt näyttämättä. Oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt, että PKKU:ta olisi kohdeltu tukia myönnettäessä syrjivästi.


Koska PKKU ei ollut täyttänyt Palloliiton liittohallituksen hyväksymiä kriteereitä, joiden perusteella liiton jäsenseura on ollut kelpoinen hakemaan talenttivalmentajatukea, asiassa ei ole tarpeen arvioida sitä, oliko seurojen pisteytyksessä, joka liittohallituksen päätöksen 14.8.2017 perusteella oli tehty kaikkien tukia hakeneiden seurojen osalta siitä riippumatta, olivatko seurat täyttäneet asetetut kriteerit, ollut virheitä tai epäselvyyksiä.     


Johtopäätökset

 

Edellä kerrotuilla perusteilla asiassa ei ole ilmennyt, että talenttivalmentajatukia koskevassa hakumenettelyssä tai päätöksenteossa olisi tapahtunut sellaisia menettelyvirheitä, joiden perusteella Palloliiton liittohallituksen päätös tulisi kumota. Liittohallituksen päätös on perustunut siihen, että PKKU ei ollut täyttänyt ehdottomia hakukriteereitä. Liittohallituksen ei ole näytetty käyttäneen harkintavaltaansa asiassa väärin. Asiassa on myös jäänyt näyttämättä, että PKKU:ta olisi kohdeltu tukia myönnettäessä syrjivästi. PKKU:n valitus on siten hylättävä.


Lautakuntakulut

 

Asian näin päättyessä PKKU:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Elias Kajander ja Hilkka Salmenkylä