12/2018 Jääkiekko Seurasta tai joukkueesta erottaminen – Näyttö


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 12/2018

6.9.2018      Diaarinro 2/2018


ASIA            

Seurasta erottaminen


MUUTOKSENHAKIJA

A huoltajiensa B:n ja C:n edustamana


KUULTAVA

Helsingin Jääkiekkoklubi – HJK ry


ASIAN TAUSTAA

A pelasi kaudella 2017 – 2018 jääkiekkoa Helsingin Jääkiekkoklubi – HJK ry:n (HJK) C-juniorijoukkueessa, mutta hänen peliaikansa joukkueessa jäi vähäiseksi. A:n tilannetta koskien pidettiin 2.1.2018 keskustelutilaisuus, johon osallistuivat joukkueen valmentajat ja sen joukkueenjohtaja sekä A ja hänen isänsä. A:n huoltajien mukaan joukkueen vastuuvalmentaja oli ilmoittanut keskustelun päätteeksi, ettei A enää jatka joukkueessa.


A ja hänen vanhempansa olivat 2.1.2018 käydyn keskustelun jälkeen yrittäneet saada joukkueelta ja seuralta selvitystä tapahtuneesta ja kirjallista päätöstä erottamisesta ja sen perusteista. Sellaista heille ei ollut kuitenkaan toimitettu. Tämän vuoksi ja koska joukkueen ja seuran puolesta toimitetut vastaukset olivat A:n mukaan olleet epäselviä, he olivat lopulta tulkinneet, että kysymys oli ollut seuran jäsenyydestä erottamisesta.


HJK on kiistänyt, että A olisi erotettu seuran jäsenyydestä. Tästä oli A:lle HJK:n mukaan useasti ilmoitettu. HJK:n mukaan A oli itse tehnyt päätöksen siitä, ettei hän jatka joukkueessa.


VALITUS PERUSTEINEEN

A:n puolesta tehdyssä valituksessa on vaadittu oikeusturvalautakuntaa vahvistamaan, että päätös A:n erottamisesta on tehty virheellisessä menettelyssä ja että se on perusteeton, ja sen vuoksi kumoamaan tehdyn päätöksen. Lisäksi valituksessa on vaadittu, että lautakunta lausuu siitä, onko A:lla oikeus omaan osuuteensa joukkueelle kausimaksuista erottamishetkeen mennessä kertyneestä ylijäämästä.


A oli erotettu seuran jäsenyydestä 2.1.2018 ilmoitetulla päätöksellä. A tai hänen vanhempansa eivät olleet yrityksistään huolimatta saaneet joukkueelta tai seuralta tietoa siitä, milloin ja kenen toimesta päätös seurasta erottamisesta oli tehty ja mihin erottamispäätös oli perustunut. Vastuuvalmentaja oli kuitenkin samana päivänä joukkueen harjoituksissa ilmoittanut asiasta muille joukkueen pelaajille kertomalla, että A oli ”heitetty ulos joukkueesta” tai ettei tämä enää jatka joukkueessa.


A:lle ei ollut myöskään ennen 2.1.2018 pidettyä keskustelutilaisuutta kerrottu, että tilaisuudessa oli kysymys seurasta erottamisesta.


Siinä tapauksessa, että erottamispäätöksen oli tehnyt joukkueen vastuuvalmentaja, olivat seuran puheenjohtaja ja valmennuspäällikkö sen myöhemmin hyväksyneet, koska he eivät olleet tapauksesta tiedon saatuaan ryhtyneet toimiin tapahtuneen oikaisemiseksi tai puuttuneet vastuuvalmentajan virheelliseen menettelyyn. Valituksen liitteenä oleva sähköpostikirjeenvaihto osoitti selkeästi, että virheellisesti tehty erottamispäätös oli tullut seuraa sitovaksi. Koska päätöstä ei ollut tehty kirjallisesti eikä A:lle ollut myöskään kerrottu päätöksen perusteluita, ei A ollut voinut käyttää hänelle mahdollisesti kuuluneita seuran muutoksenhakukeinoja.


Käsitystä siitä, että A oli erotettu seuran jäsenyydestä, tuki myös se, että tilaisuuden jälkeen hänet oli poistettu joukkueen nimenhuuto-järjestelmästä. Lisäksi hänelle oli 7.1.2018 ilmoitettu, ettei mahdollisuutta osallistua seuran maalivahtivalmennukseen enää ole ja että hänet oli vapautettu kaikesta maksuvelvollisuudesta joukkuetta kohtaan.


Epäselvää edellä kerrotun lisäksi oli, miten A:n puolesta ennen erottamista maksettuja kausimaksuja käsitellään erottamistilanteessa. Vanhempainkokouksen pöytäkirjan 3.1.2018 mukaan joukkueella oli ollut tuolloin ylijäämää lähes 4.500 euroa. Kohtuutonta oli, jos seurasta erotettu ei maksamaansa osuutta sanotusta ylijäämästä takaisin saisi.

 

VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Helsingin Jääkiekkoklubi – HJK ry on vaatinut, että valitus hylätään.


HJK:n sääntöjen mukaan yhdistyksestä erottamisesta päättää sen hallitus. Hallitus ei ollut A:n erottamista käsitellyt eikä siihen ollut ollut aihetta tai perustetta. A:ta ei ollut erotettu ja siitä oli hänen huoltajilleen sähköpostitse ja puhelimitse seuran puheenjohtajan ja joukkueen joukkueenjohtajan toimesta useasti ilmoitettu.


HJK:n puheenjohtaja sai tiedon tapahtuneesta A:n isän 5.1.2018 lähettämästä sähköpostiviestistä. Sen vuoksi puheenjohtaja otti yhteyttä joukkueen joukkueenjohtajaan ja vastuuvalmentajaan, jotka molemmat ilmoittivat, ettei A itse ollut halunnut jatkaa joukkueessa. Tämä oli tulkittu pelaajan ilmoitukseksi sitä, että hän eroaa joukkueesta. Puheenjohtaja oli tämän jälkeen ollut A:n vanhempiin puhelimitse yhteydessä ja näiden keskusteluiden perusteella hänellekin oli jäänyt käsitys, ettei A missään tapauksessa halua pelata HJK:n joukkueissa.


Koska A:n isän ja joukkueen toimihenkilöiden kertomukset tapahtuneesta poikkesivat toisistaan, seuran puheenjohtaja päätti, että asiasta järjestetään kokous, jossa asiaa oli tarkoitus selvittää. Koska A:n isä kuitenkin kieltäytyi kokoukseen osallistumasta, se peruutettiin. Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti kuulemismenettelyä, mutta siihenkin A:n isä kieltäytyi osallistumasta. Lopulta isä ilmoitti, ettei ole enää tavoitettavissa.


A:n isä oli 30.1.2018 yhteydessä seuran siirtovastaavaan ja pyysi A:n siirtoa. Pyyntöön päätettiin tässä tapauksessa vapaan siirtoajan ulkopuolellakin suostua.

 

VASTASELITYS

A:n puolesta HJK:n vastauksen johdosta annetussa vastaselityksessä on kiistetty HJK:n vastauksessaan esittämä väite siitä, että hän olisi 2.1.2018 pidetyssä keskustelutilaisuudessa itse ilmoittanut, ettei hän halua jatkaa joukkueessa tai että hänen isänsä olisi saman puhelimessa myöhemmin ilmoittanut. HJK:n väite oli selkeässä ristiriidassa asiassa vedottuihin viesteihin nähden.


HJK:n väitteen virheellisyyden osoitti ensinnäkin se, että kun A:n puolesta oli 4.1.2018 syytä erottamiselle tiedusteltu, joukkueen joukkueenjohtaja oli vedonnut luottamuspulaan ja selitellyt sitä, miksi yhteistyö ei voinut jatkua ja muun ohella, ettei pelkkien joukkuekavereiden vuoksi kannattanut isoja kausimaksuja maksaa. Myös A:n joukkueen muiden pelaajien kanssa käymä WhattsApp -keskustelu tuki sitä, että A oli ”heitetty ulos” joukkueesta.


A:n vanhempien seuran puheenjohtajan kanssa käymissä puhelinkeskusteluissa ei ollut myöskään käsitelty A:n väitettyä omatoimista eroamista vaan vastuuvalmentajan ilmoitusta siitä, ettei A saa hänen päätöksellään enää jatkaa joukkueessa. Vanhemmat suhtautuivat puheenjohtajan ehdotukseen keskustelutilaisuuden järjestämisestä myönteisesti, mutta he halusivat, että joukkueen ja seuran puolesta vastataan ensin kirjallisesti siihen, mitä päätöksiä joukkueen ja seuran toimesta oli A:ta koskien tehty. Koska kirjallista selvitystä tai vastauksia A:n esittämiin kysymyksiin ei seuran puolesta annettu, ei edellytyksiä asian käsittelemiselle keskustelutilaisuudessa ollut.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Ratkaisun perustelut


Kysymyksenasettelu


Asiassa on riidatonta, että HJK:n sääntöjen mukaan päätöksen seuran jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen hallitus ja ettei hallitus ole nimenomaista erottamispäätöstä tehnyt. A:n puolesta esitettyjen vaatimusten johdosta asiassa on kuitenkin kysymys 2.1.2018 käydyn keskustelutilaisuuden sisällöstä ja siitä, onko HJK:n katsottava sanotussa tilaisuudessa tapahtuneen sekä HJK:n myöhemmän menettelyn johdosta tosiasiallisesti erottaneen hänet jäsenyydestään. Mikäli esitetty näyttö osoittaa, että hänet on joukkueesta tai seurasta erotettu, on asiassa kysymys myös virheellisesti tehdyn erottamispäätöksen seuraamuksista.


Keskustelutilaisuus 2.1.2018 ja sen jälkeen käyty sähköpostikirjeenvaihto


Osapuolten käsitykset 2.1.2018 käydyn keskustelutilaisuuden tapahtumista poikkeavat vahvasti toisistaan. A:n mukaan joukkueen vastuuvalmentaja oli ilmoittanut tilaisuudessa, ettei A jatka enää mukana joukkueessa. HJK on puolestaan esittänyt, että A oli itse ilmaissut, ettei hän halua joukkueessa jatkaa.


A:n puolesta on valituksen tueksi vedottu joukkueen joukkueenjohtajan ja seuran puheenjohtajan kanssa käytyihin sähköpostiviestiketjuihin sekä A:n itsensä joukkueen muiden pelaajien kanssa käymään WhattsApp-keskusteluun. Tältä osin lautakunta toteaa, että etenkin kerrottu WhattsApp-keskustelu tukee A:n väitettä ainakin osin. Keskustelussa A on pyytänyt muita pelaajia kertomaan, mitä joukkueen valmentaja oli keskustelutilaisuuden jälkeen harjoituksissa kertonut. Eräs pelaajista on tähän vastannut, ”et sut on heitetty ulos”. Toisaalta toinen pelaaja on kertonut valmentajan sanoneen, ”et kyseinen herra ei enää pelaa tässä joukkueessa”. A oli tämän jälkeen tiedustellut vielä muilta pelaajilta, onko valmentaja näin sanonut. Usea pelaajista on vastannut kysymykseen myönteisesti.


A:n puolesta on edelleen viitattu hänen huoltajiensa sekä joukkueen joukkueenjohtajan 4.-5.1.2018 käymään sähköpostikirjeenvaihtoon. Kirjeenvaihdossa A:n äiti on ensimmäisessä viestissä tiedustellut syytä A:n erottamiseen, mihin joukkueenjohtaja on vastannut, että keskustelussa A antoi selvästi ymmärtää, ettei hän halua keskustella mistään joukkueen vastuuvalmentajan kanssa ja ettei hän ole käynyt joukkueen harjoituksissa vastuuvalmentajan vuoksi. Tähän viitaten joukkueenjohtaja on kirjoittanut, ettei hän ymmärrä, miten yhteistyö voisi jatkua ja kertonut, että A:lle oli aikaisemmin tarjottu myös mahdollisuutta pelata toisissa joukkueissa ja sillä tavoin kehittää itseään, kun peliaikaa HJK:ssa ei ole ollut tarjolla. Lopuksi joukkueenjohtaja on muun ohella vielä kertonut, ettei kuukausimaksuja A:n kohdalla enää kerätä.


Joukkueenjohtajan viestin jälkeen niin A:n äiti kuin hänen isänsäkin on vielä uudelleen pyytänyt vastausta siihen, miten ja millä perusteella A on erotettu joukkueesta. Tähän joukkueenjohtaja on vastannut lyhyesti ja ehdottanut uuden keskustelun järjestämistä pikimmiten. A:n vanhemmat ovat tähän suostuneet, mutta sitä ennen edellyttäneet, että heille toimitetaan selvitys erottamisen syistä.


Seuraavassa sähköpostiviestissä joukkueenjohtaja on ilmoittanut, ettei A:n erottamisesta ole puhuttu missään vaiheessa ja ettei 2.1.2018 käydyssä keskustelussa päästy yhteisymmärrykseen oikein mistään. Tämän vuoksi joukkueen vastuuvalmentaja oli joukkueenjohtajan mukaan ilmoittanut, että ”eiköhän tämä ole tässä” ja että käsitys erottamisesta oli syntynyt todennäköisesti tästä. Joukkueenjohtajan mukaan asia olisi pitänyt käsitellä toisin. Joukkueenjohtaja on edelleen kertonut, että esillä oli ollut myös mahdollisuus löytää A:lle pelipaikka HJK:n yhteistyöseuroista, mitä olikin kokouksen jälkeen selvitetty. Lopuksi joukkueenjohtaja on vielä kertonut sopineensa seuran puheenjohtajan kanssa kokouksen järjestämisestä asiassa.


Edellä kerrotun sähköpostikirjeenvaihdon jälkeen A:n vanhemmat ovat vielä 6.-8.1.2018 lähettäneet joukkueen ja HJK:n toimihenkilöille useita sähköpostiviestejä, joihin seuran puheenjohtaja on vastannut viestillään 8.1.2018. Tässä viestissä puheenjohtaja on esittänyt etenemistä joukkueenjohtajan esittämällä tavalla asian ratkaisemiseksi. A:n äiti on vastannut viestiin ja vaatinut jälleen seuralta kirjallista selvitystä tapahtuneesta uhalla, että he tulkitsevat seuran hyväksyneen joukkueen menettelyn. Seuran puheenjohtaja on vastannut tähänkin viestiin ja kertonut, että hänelle on epäselvää, onko A edes halukas jatkamaan joukkueessa. Osapuolten kertomusten ristiriitaisuuden vuoksi puheenjohtaja on vielä kantanaan esittänyt, että asian selvittämistä on turha jatkaa muutoin kuin yhteisessä palaverissa. A:n äidin pyydettyä tämän jälkeen vielä kerran selvitystä tilanteesta, puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei selvittely etene sähköpostiviesteillä ja esittänyt uudelleen palaverin pitämistä.


Joukkueen joukkueenjohtaja on edellä kerrotun jälkeen lähettänyt osapuolille sähköpostiviestin, jossa hän on ehdottanut, että asia käydään läpi 9.1.2018 klo 18 jäähallin neuvotteluhuoneessa. A:n isä on vastannut viestiin ja kertonut haluavansa ensin vastaukset esitettyihin kysymyksiin kirjallisesti tai sähköpostitse. Seuran puheenjohtaja on vastannut tähän ja kertonut, ettei pelaajaa ole erotettu ja ettei HJK:n hallituskaan ole asiaa käsitellyt, ja viitannut joukkueenjohtajan ehdottamaan neuvottelutilaisuuteen. A:n isä on vastannut tähänkin viestiin ja toistanut haluavansa kirjalliset vastaukset kysymyksiin ennen mahdollista tapaamista. Sähköpostikirjeenvaihdon jatkuttua vielä jonkin aikaa saman sisältöisenä, on seuran puheenjohtaja lopulta peruuttanut 9.1.2018 kaavaillun tapaamisen. Kirjeenvaihto on lopulta päättynyt siihen, että A:n isä on ilmoittanut tulkitsevansa tilanteen niin, että HJK myöntää A:han kohdistetun menettelyn perusteettomuuden. HJK:n puheenjohtaja taas on ilmoittanut tulkitsevansa tilanteen niin, että A on itse eronnut joukkueesta ja ettei hän halua sen toiminnassa jatkaa.


Asian arviointi


Asiassa on edellä jo ilmenneellä tavalla asian ratkaisemisen kannalta epäselvää ja riitaista se, onko A erotettu joukkueesta tai HJK:n jäsenyydestä. Vaikka varsinaista kirjallista HJK:n sääntöjen mukaan tehtyä päätöstä erottamisesta ei riidattomasti ole tehty, on A:n puolesta kuitenkin katsottu, että hänen edustamansa joukkue ja HJK ovat menettelyllään hänet tosiasiallisesti seurasta erottaneet.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valittajan on esitettävä riittävä näyttö tai selvitys väitteensä ja vaatimustensa tueksi. Tältä osin A:n puolesta onkin vedottu niin joukkueen toimihenkilöiden kuin seuran puheenjohtajankin kanssa käytyihin sähköpostiviestiketjuihin sekä A:n itsensä joukkueen muiden pelaajien kanssa käymään WhattsApp-keskusteluun. Lautakunta toteaa, että sanotut viestit ja keskustelu ainakin osin tukevat A:n väitettä erottamisesta. Joukkueen joukkueenjohtaja on nimittäin ensimmäisessä viestissään kirjoittanut, ettei hän ymmärrä, miten yhteistyö voisi pelaajan ja valmentajan keskusteluyhteyden puuttumisen vuoksi jatkua, ja että jos luottamus pelaajien ja valmentajan välillä on poikki, ei paljoa ole tehtävissä. Joukkueenjohtaja on myös jo tuolloin ilmoittanut, ettei kuukausimaksuja A:lta enää peritä. Seuraavassa viestissään joukkueenjohtaja on lisäksi kirjoittanut vastuuvalmentajan keskustelun yhteydessä todenneen, että ”eiköhän tämä ole tässä”. A:n itsensä käymässä WhattsApp-keskustelussa eräs joukkueen pelaajista on lisäksi kirjoittanut valmentajan sanoneen, että A on ”heitetty ulos”. Myös se seikka, mitä HJK ei ole vastineessaan kiistänyt, että A on myös poistettu joukkueen nimenhuuto-sovelluksesta, on osaltaan ja osin tukenut A:n väitettä.


Toisaalta joukkueenjohtaja on edellä kerrotussa ensimmäisessä viestissään ja heti sen aluksi myös kirjoittanut, että keskustelussa A antoi hyvin selvästi ymmärtää, ettei hän halua valmentajan kanssa mistään keskustella ja ettei hän ollut käynyt joukkueen harjoituksissa juuri valmentajan vuoksi. Samana päivänä lähettämässään toisessa sähköpostiviestissä hän on myös kiistänyt, että erottamisesta olisi puhuttu missään vaiheessa ja että valmentajan lausuma ”eiköhän tämä ole tässä”, kun yhteisymmärrykseen ei ollut päästy, oli saattanut muodostaa käsityksen erottamisesta. Joukkueenjohtaja on tämän vuoksi kertonut sopineensa seuran puheenjohtajan kanssa kokouksen järjestämisestä asiassa. A:n itsensä käymän WhattsApp-keskustelun sisällön osalta on lisäksi huomattava, että A on itse ohjannut keskustelua aloittamalla sen kysymällä heti aluksi ”sanokse et mut on heitetty ulos jengist?”. Tähän on eräs joukkueen pelaajista vastannut, että ”sano et et oo jengis ja se siit”, ja toinen, että ”sano vaa et kyseinen herra ei enää pelaa tässä joukkueessa”. Tämän jälkeen A on kysynyt, ovatko kaikki muutkin samaa mieltä, että näin on sanottu ja että joo-vastaus riittää, mihin useat pelaajat ovat vastanneet myönteisesti.


Lautakunta toteaa, ettei asiassa vedottujen sähköposti- tai muiden viestiketjujen tai asiassa muutoinkaan selvitetyn perusteella voi varmuudella selvittää sitä, onko A tosiasiallisesti erotettu joukkueen tai seuran jäsenyydestä tai vaihtoehtoisesti myöskään sitä, onko A itse ilmoittanut, ettei hän enää jatka joukkueessa. Viestien sisältö tukee osin kummankin asianosaisen väitteitä.


Asiassa on kuitenkin riidatonta, että yhtäältä A:n ja hänen vanhempiensa ja toisaalta joukkueen ja erityisesti joukkueen vastuuvalmentajan väliset suhteet ovat olleet tulehtuneet. Riidatonta on myös, että tilannetta on käsitelty keskustelutilaisuudessa 2.1.2018, jossa läsnä ovat olleet valmentajien ja joukkueenjohtajan lisäksi A ja hänen vanhempansa, ja että keskustelun jälkeen valmentaja on syystä tai toisesta todennut, ettei A jatka enää joukkueessa. Ottaen erityisesti huomioon, että kysymys on ollut lasten ja nuorten urheilusta, ei joukkueen toiminnasta ja valmennuksesta vastuussa olevan toimihenkilön toimintaa voi pitää tältä osin asianmukaisena. Sillä, ettei nuori ole tässä tilanteessa halunnut valmentajan kanssa keskustella, ei ole asian kannalta merkitystä. Päätös seurasta erottamisesta tehdään HJK:n sääntöjen mukaan seuran hallituksessa.


Joukkueen joukkueenjohtaja ja seuran puheenjohtaja ovat tämän jälkeen kuitenkin yrittäneet selvittää tilannetta ja pyrkineet järjestämään uuden kokouksen tai tapaamisen, jossa asiaa ja erityisesti 2.1.2018 pidetyn keskustelun tapahtumia olisi käsitelty. Lautakunta pitää heidän menettelyään tältä osin asianmukaisena ja oikeana korjaamaan mahdolliset väärinkäsitykset tai epäasiallisen menettelyn. A:n vanhemmat ovat tästä tapaamisesta kuitenkin kieltäytyneet ja vaatineet joukkueelta ja seuralta kirjallista selvitystä tapahtuneesta eli A:n erottamisesta seurasta. Näin ollen he ovat itse omalla toiminnallaan estäneet asian asianmukaisen selvittämisen.


Yhteenveto ja lopputulos


Lautakunta katsoo, että HJK:n C-juniorijoukkueen vastuuvalmentajan menettely 2.1.2018 pidetyn keskustelutilaisuuden yhteydessä ei ole ollut asianmukaista, varsinkin kun kysymys on ollut lasten ja nuorten urheilusta. Joukkueen ja seuran johto on kuitenkin pyrkinyt selvittämään asiaa ja ratkaisemaan syntyneet ristiriitaisuudet. A:n vanhemmat ovat kieltäytyneet tätä varten ehdotetuista tapaamisista ja vielä senkin jälkeen, kun heille on ilmoitettu, ettei A:ta ole seurasta erotettu, vaatineet kirjallista selvitystä erottamisesta. Näin ollen ja kun asiassa ei ole näytetty, että A olisi joukkueesta tai seurasta erotettu, on asiassa A:n puolesta esitetyt vaatimukset hylättävä.


Asian näin päättyessä asiassa ei ole myöskään tarvetta lausua maksettujen kausimaksujen palauttamista koskevista vaatimuksista.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Jarmo Hirvonen, Heikki Halila, Elias Kajander ja Hilkka Salmenkylä