1/1998 Petanque: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Kilpailun mitätöinti, Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta - Vahingonkorvaus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Annettu Helsingissä 30.4.1998


PÄÄTÖS      NRO 1/98

DNro 2/97

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANO

Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Erkki Aurejärvi, Heikki Halila, Mika Palmgren, Risto Jalanko, sihteeri

MUUTOKSENHAKIJAT

Kai Henri Palmqvist, Olli Hermanni Sinnemaa, Petri Tapio Turkkila ja Päivi Pirkko Marjut Lehtonen

KUULTAVA

Suomen Petanque-Liitto SP-L ry

ASIA

Kilpailun mitätöinti MM-karsintakilpailuna ja edustajien valinta petanquen MM-kilpailuihin

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Petanque-Liitto SP-L ry:n (jälj. liitto) liittohallituksen päätös 7.9.1997, jolla on mitätöity Oulun Terwa-trippeli 16.8.1997  MM-karsintakilpailuna (liite).

VAATIMUKSET

Palmqvist ym. ovat valituksessaan 16.10.1997 vaatineet, että

-  liiton liittohallituksen päätös 7.9.1997 kumotaan sääntöjenvastaisena,

-   liitto velvoitetaan suorittamaan heille vahingonkorvausta neljään karsintakilpailuun osallistumisesta ja saavutetun MM­

edustuspaikan menetyksestä aiheutuneista kustannuksista taikka vaihtoehtoisesti kustantamaan heille edustusmatka vuoden 1998 MM-kilpailuihin tai kansainvälisiin kilpailuihin Mallorcalle ja Ibitsalle kesällä 1998,

liiton hallitukselle annetaan huomautus asian epäoikeudenmukaisesta käsittelystä ja tiedoksisaannin viivyttelystä ja

-  liitto velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa

asiassa.

SELITYS

Liitto on vastauksessaan 24.11.1997 vaatinut valituksen jättämistä oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta. Lautakunnan toimivaltaan ei kuulu ratkaista, onko liiton jokin elin käyttänyt harkintavaltaansa väärin. Vuoden 1998 edustuspaikoista päättäminen kuuluu yksinomaan liiton toimivaltaan. Toissijaisesti liitto on vaatinut valituksen hylkäämistä. Edelleen liitto on vaatinut valittajien velvoittamista korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut asiassa.

VASTASELITYS

Palmqvist ym. ovat pyynnöstä 22.12.1997 antaneet selityksen liiton selityksen johdosta.

SUULLINEN KÄSITTELY


2

 

 

 

Oikeusturvalautakunta on 23.3.1998 järjestänyt asiassa suullisen käsittelyn, joka on rajoitettu koskemaan ilmoittautumista Oulun Terwa-trippeli kilpailuun ja mainitun kilpailun luonnetta MM-karsintakilpailuna.

Suullisessa käsittelyssä ovat olleet saapuvilla

-   valittajat Palmqvist, Turkkila ja Lehtonen henkilökohtaisesti avustajanaan VT Pekka Ilmivalta sekä Sinnemaa asiamiehenään Ilmivalta ja

-   liitto edustajinaan puheenjohtaja Pertti Taipale ja kilpailupäällikkö Jari Nurminen sekä petanquetuomari Jorma

Kujanpää.

Suullisessa käsittelyssä asianosaiset ovat toistaneet vaatimuksensa. Valittajien nimeämänä todistajana on kuultu liiton tilintarkastaja Tapani Kotilaista.

 

Valittajat ovat vaatineet liiton velvoittamista korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa asiassa 3.294 markalla.


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

 

Käsitte1yratkaisu

 

Liiton kilpailusääntöjen 2.4 kohdan mukaan muun muassa MM­ kilpailujen valintatavasta päättää vuosittain syysliittokokous. Liiton liittokokous on 23.11.1996 on tehnyt päätöksen siitä, että edustusjoukkueet MM-kilpailuihin valitaan karsintakilpailujen perusteella. Karsintakilpailuja on neljä, joista kolmen tulokset lasketaan mukaan. Oulun Terwa-trippeli on ollut yksi näistä karsintakilpailuista.

Liittohallituksen kokouksessa 22.2.1997 on päätetty, että karsintakilpailuissa kahdeksalle parhaalle jaetaan pisteitä 10-8-7-5-4-3-2-1 osanottajamäärästä riippumatta.

Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n

1 mom:n mukaan käsitellä muun muassa urheilijoiden tekemiä valituksia urheilujärjestöjen valittajaa koskevista päätöksistä, jotka koskevat muun muassa erottamista yhdistyksen jäsenyydestä, jäsenoikeuksien rajoittamista tai kurinpitotoimia tai joissa on kysymys päätöksen sääntöjenvastaisuudesta.

 

Arvokilpailuihin valitsematta jättäminen ei normaalisti ole kurinpitotoirni. Siinä ei myöskään ole kysymys jäsenoikeuksien rajoittamisesta. Valituksen tutkiminen tässä asiassa edellyttää siten, että valituksessa katsotaan olevan kysymys päätöksen sääntöjenvastaisuudesta.

 

Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään lautakunnan perustamisen tarkoitukset ja tavoittteet huomioon ottaen tulkinnut laajasti sääntöjensä määritelmää päätöksen sääntöjenvastaisuudesta. Lautakunnan tehtävänä ei sinänsä ole käsitellä valituksia urheilujärjestön tai valmennusjohdon tekemistä edustusvalinnoista arvokilpailuihin. Lautakunta voi kuitenkin ottaa tutkittavakseen valituksen, joka koskee asianmukaisin päätöksin asetettujen ehdottomien


3

 

 

valinkriteerien noudattamista. Näillä perusteilla liiton vaatimus valituksen jättämisestä kokonaisuudessaan tutkimatta lautakunnan  toimivaltaan kuulumattomana hylätään.

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä ei ole käsitellä liittoon kohdistettuja vahingonkorvausvaatimuksia tai vaatimusta huomautuksen antamisesta liiton hallitukselle. Valitus jätetään näiltä osin lautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

 

Pääasiaratkaisu

 

Perusteiut

 

Vuonna 1997 käytyjen kolmen ensimmäisen MM-karsintakilpailun perusteella tilanne ennen Oulun Terwa-trippeliä on ollut se, että mahdollisuus toiseen edustuspaikkaan on ollut Hennessy Teamilla ja valittajien joukkueella SLP Ricardilla.

         Asianosaiset ovat olleet erimielisiä pistetilanteesta ja viimeisen valintakilpailun sijoitusten vaikutuksesta. Hennessy Team on kuitenkin ennen Oulun Terwa-trippeliä ollut SLP Ricardin edellä.

Hennessy Team on ilmoittautunut Oulun Terwa-trippeliin. Myös valittajat ovat ilmoittautuneet mainittuun kilpailuun, käyttäen kuitenkin nimeä Mönkijät Kai, Tapsa ja Marjut.

 

Hennessy Team on sittemmin peruuttanut ilmoittautumisensa Oulun Terwa-trippeliin siinä uskossa, että SLP Ricard ei osallistu kilpailuun. Hennessy Teamin pelaajia on osallistunut samanaikaisesti käytyyn maaotteluun Eestissä.

Valittajat (Palmqvist, Sinnemaa ja Turkkila) ovat kuitenkin osallistuneet Oulun Terwa-trippeliin. Kilpailun jury on hyväksynyt heidän osallistumisensa. Valittajat ovat voittaneet kilpailun.

            Liiton liittohallitukselle on tehty esitys Oulun Terwa­ trippelin mitätöimisestä MM-karsintakilpailuna. Perusteena on ollut se, että kilpailuun oli ilmoittautunut järjestäjien edellyttämällä tavalla vain yksi joukkue. Liittohallitus on valituksenalaisella päätöksellään äänestämällä hyväksynyt esityksen.

 

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan ilmoittautumiskäytäntö petanque-kilpailuihin on ollut vapaamuotoista. Pelaajat ovat voineet osallistua kilpailuihin erilaisilla joukkuenimillä.

 

Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että valittajien käyttämä ilmoittauturnismenettely Oulun Terwa-trippeliin viittaa harhautustarkoitukseen. Valittajien kanssa MM­ edustuspaikasta kilpaillut Hennessy Team ei ilmeisesti olisi peruuttanut osallistumistaan, mikäli sillä ei olisi ollut virheellistä käsitystä valittajien osallistumisesta.

Lautakunnan mielestä mainitulla kilpailulla ei näissä olosuhteissa ole voinut olla liiton liittohallituksen


4

 

 

 

päätöksessä tarkoitettua karsintakilpailun arvoa ja merkitystä. Liittohallitus on siten rehdin urheiluhengen periaatteetkin huomioon ottaen voinut tehdä valituksenalaisen päätöksen Oulun Terwa-trippelin mitätöimisestä MM­ karsintakilpailuna.

Päätöslause1ma

 

Kai Henri Palmqvistin ym. vaatimus Suomen Petanque-Liitto SP-L ry:n hallituksen päätöksen 7.9.1997 kumoamisesta hylätään.

Asian näin päättyessä valittajien suorittamaa valitusmaksua ei palauteta.

Asian laatuun nähden liitto saa pitää asiassa olleet kulunsa vahinkonaan.

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA


 

c        ' ....                       


Erkki-J    i Taipale puheenj          ja


Risto Jalanko sihteeri


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto. Jäsen Mika Palmgren:

Käsittelyratkaisun osalta olen samaa mieltä kuin lautakunnan enemmistö. Pääasiaratkaisun osalta lausun seuraavan.

Suomen Petanque-Liitto SP-L r.y:n (jälj. Suomen Petanque­ Liitto) kilpailusääntöjen 2.4 kohdan mukaan MM-kisojen valintatavasta päättää syysliittokokous.

 

Suomen Petanque-Liitto on syyskokouksessaan 23.11.1996 päättänyt, että loppukesän 1997 lisenssikisoista valitaan karsintakilpailuiksi "neljä kisaa, joista kolme lasketaan mukaan ja joissa ensimmäiseksi ja toiseksi tullut jqukkue


5

.·..

 

 

 

valitaan MM-kisoihin."

Jos liittokouksen päätöstä olisi noudatettu, olisi valittajat valittu MM-kisoihin. Suomen Petanque-Liiton liittohallitus on mitätöinyt yhden karsintakisan eli Oulun Terwa-Trippelin. Sen seurauksena valittajat eivät päässeet MM-kisoihin. Peruste karsintakilpailun mitätöimiselle on ollut se, että kisaan oli ilmoittautunut järjestäjien edellyttämällä tavalla vain yksi joukkue.

Valittajat ovat ilmoittautuneet Oulun Terwa-Trippeli karsintakisaan joukkuenimellä Mönkijät ja pelaajanimillä Kai, Tapsa ja Marjut. Olosuhteet kokonaisuudessaan huomioiden on jäänyt epäselväksi, miksi ilmoittautuminen on tapahtunut aiemmista kilpailuista poiketen siten, että kilpailuun ilmoittautunut joukkue tai siinä olevat pelaajat eivät ole olleet luotettavasti identioitavissa. Yleisen elämänkokemuksen perusteella on katsottava, että ilmoittautumisella on ollut tarkoitus johtaa kanssakilpailijoita harhaan.

0         Suomen Petanque-Liiton kilpailusäännöissä ei ole määräyksiä MM-karsintakisojen ilmoittautumismenettelystä.

 

Asiassa kuultu Kotilainen on kertonut, että ilmoittautumiskäytäntö on ollut vapaamuotoista ja kilpailun jury on hyväksynyt kilpailuun osallistuvat joukkueet.

Käytännössä ennakkoilmoittautumisvelvollisuutta ei yleensä ollut vaan ilmoittautuminen oli tapahtunut kilpailupäivänä paikan päällä.

 

Oulun Terwa-Trippelin jury on yksimielisesti 16.8.1997 todennut, että paikalla olivat joukkueet Mönkijät ja Oulun Boulistit. Mönkijät-joukkueeseen kuuluivat Palmqvist, Turkkila ja sinnemaa. Juryn päätöksen mukaan ottelu päätettiin pelata. Juryn toimivaltaa kilpailusääntöjen valossa ei ole osoitettu puutteelliseksi.

0

Oulun Terwa-Trippelin järjestäjä Oulun Boulistit r.y:n antaman kirjallisen todistuksen mukaan karsintakisaan oli määräaikaan mennessä ilmoittautunut kolme joukkuetta, joista valittajien Mönkijät oli yksi. Kisapaikalle oli 16.8.1997 saapunut kaksi joukkuetta. Mönkijät voittivat MM-karsintaottelun Oulun Boulisteja vastaan 13-3.

 

Suomen Petanque-Liiton kilpailusäännöissä ei ole määräystä siitä, että MM-karsintakisa voitaisiin mitätöidä, vaikka osallistujia olisi vain yksi. Myöskään liittokokous ei ole tällaista päätöstä tehnyt.

Jutussa ei ole ilmennyt, että valittajat olisivat menetelleet kilpailusääntöjen vastaisesti.

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kilpailusäännöissä ei ole määräyksiä MM-kisojen ilmoittautumismenettelystä. Asiassa kuullun Kotilaisen mukaan ilmoittautumismenettely on ollut vapaamuotoista. Kilpailun järjestäjät ovat hyväksyneet ennakkoilmoittautumisen itseään sitovaksi. Kilpailun jury on hyväksynyt kilpailuun osallistumisen. Kilpailuun on valittu


...                                                                                       6

 

tuomari, jonka tehtävänä on ollut valvoa kilpailusääntöjen noudattamista.

Edellä lausutuilla perusteilla katson, että Oulun Terwa­ Trippeli oli Suomen Petanque-Liiton liittokokouksen päätöksen mukainen MM-karsintakisa ja siinä saadut pisteet olisi tullut lukea liittokokouksen päätöksen mukaisesti valittajien hyväksi. Liittohallituksen antama päätös 7.9.1997, jolla Oulun Terwa-Trippeli MM-karsintakisana mitätöitiin, ei ole perustunut kilpailusääntöihin ja ollut 23.11.1996 liittokokouksen päätöksen vastainen.

Koska valittajat ovat voittaneet juttunsa osittain, katson, että Suomen Petanque-Liiton olisi korvattava valittajien kulut määrältään kohtuulliseksi harkitulla 2.000 markalla siihen lisättävine arvonlisäveroineen 440 markalla eli yhteensä 2.440 markalla.

 

0         Vakuudeksi:

 

Risto Jalanko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0


1            f ao

uom n Pct:mquc.Liitto SP.I.., ry                                                  1

l•cderubon  finlnndu1sc dc 11ctunquc

f'l 19&

00251 HELSINKI SUOMI/FINIANDE

 

 

LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS

_PÖYTÄKIRJA     05   /    91


aika paikka läsnä


 

su  07.09.97  alk. klo 18.15

rav. Mathilda

Pertti Taipale Marko Aalto Pirjo.Liisa Frangen lfonrik Gripenberg Jorma Kujanpää Hannu Laukkanen Jari Nieminen Kaarina Nieminen. Jouko Ojala

Jukka Pöyry

Teemu Saari


 

 

 

pub.johtaja var.tpj.

 

 

kok.sihteeri


 

 

 

S/5 3/5 S/5 4/5

2/5

515

5/5

515

5/5

515

415


pic:Ju                    Harri KantaanpH

-Veli-Maiti Myllymlti Mujut Kotila

Tapani Kotilaiacn Mikko Haljoki alucva!:i\':111ljat  (4}

j_lsenscurat (64)


varajli$CII

tili11.11rbstaj1, Kln' l\:1an11uc-lchti


)/71

 

 

2/72


 

·Avaus,  päätösvaltaisuus

•   l 'U. l1jo b tja i avasi t.ot oub c·n todctcn sen  laillisesti kuululcluksi ja pUtOsvaltaiseksi.

Esityslistan hyväksyminen

•  llyvlbyttiin e1ilysluu 1earaavin muutolc1in:

-    tobtana 10:Us cllU.o Oulun l"crvatrippcJi,

-    t ohlaaa 11'klw:llli.o M>.f- paUµjca edustus


 

 


10/80

 

0


Oulun Tcrwa-trippeli 16.08..97

•  TodcU.iin, eUl ocsittotilpailun jirjealelyjcn ja osanotto-oiteubien johdosta hallihlbclle on tullut runsaasti tirja.llista

materiaalia. Aiheesta te stu sccltil11. Tcbtlin scuna"l!at ehdotukset:

- Jari N"ICIIWICA Jutta POyryo bonattamaoa: Pelataan Ricald ja He11DeSy joutblciden lislbrsinukilpailu paras 4:sti s,sceemilll,

- Hannu Lauttanen (my6s ldrjallisesti, liite 1) Jonna Kujanplln kannattamana: Terwa-trippeli mitltOidlln MM·tar. sintatilpailun osalta.

-      EskelliiJJ. ,uJjcUua lippull nestystl . Marto Aalto jUvilll ei °"'listuout ll ncstytseen. Jari Niemisen mukaan myOs

Ue.orik Gripenbergin olisi CUllut jUvltl itscosl.

 

•  Suoriccuii.o U nest:,s.  Puheenjohtaja terlsi l ylliput ji suoritti ll nilastc onan.

•  Ål ybcsd Jari N"temisen esitys sai. kolme (3) Hiili ja Hannu Laullisen esitys sciuemln (T) ll otl, .

-  Älncstystulos:  Oulun Terwa-trippeli mitltöidllo MM-bnintatilpailuna.


 

..-.,


I!..

11/81                  MM - Jdlpailuedustus

, P.UteUiin, eUl MM-kilpailuun matblstavat liiton kustannUbella vinllisena edustajana puh.johtaja Peiui Taipale, yksi coach eli van puh.johtaja Henrik Gripenberg scU kuusi (6) pelaajaa eli jouttue I / Misb N"iemi.ocn. Juha-Petb Siro,

Arto Stenbe[I ja joukkue n/ Marko Aalto, Iivo Paaso, Tuukka Ylöncn.  Toinen coach, esim. Jari tai Kati Nieminen tai

jobJ turisdjoukkuee5Ca, mats11 itse matkansa muine kuluineen.  Nimi vahvistetaan myöhemmin.

- PU1cuiin nuoden MM-joukkueeksi Geneveen 2 27.10.97 Kimmo Rantanen, Jani Saarinen ja Juha-Petta Siro. Joukkueen coachina toimii  ari Nieminen.

Vakuudeksi


 

 


 

 

Pertti Taipale puh   njohtaja

l...: . (t   -     0.  .-tc:::Jc::...

V aJa.._.)

sihteeri


1 LIITE.  1A}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ESITYS, SP-L:N LIITTOHALLITUS 7.9.1997

 

0          Oulun Terwatrippeli 16.8.1997

Kisaan oli ilmoittautunut järjestäjien

edellyttämällä tavalla yksi joukkue. Tämän

vuoksi esitän, että kisaa ei hyväksytä


 

Perustelut


viralliseksi mm·-


kisakarsinnaksi.


+ liiton säännöt§ 18, 1. kappale ja 2. kohta

+  jos    jostain asiasta ei ole mainintaa säännöissä, eikä sitä myöskään liittokokous ole käsitellyt, tekee liittohallitus asiassa päätöksen, tyytymättömät voivat palata asiaan seuraavassa liittokokouksessa

+   urheilullisuuden toteutuminen valinnoissa on

kaikkein tärkeintä

 

0

Hannu Laukkanen